Uppsala: Forskare med inriktning mot ekologi och samhälle

Hitta ansökningsinfo om jobbet Forskare med inriktning mot ekologi och samhälle i Uppsala. Är det intressant kan du gå vidare och ansöka jobbet. Annars kan du klicka på arbetsgivaren eller yrkesbenämningen för att se alla jobb i Uppsala inom den kategorin.

Publicerad: 2024-02-20 // Varaktighet: Heltid

Institutionen för ekologi
Institutionen för ekologi rekryterar en forskare med inriktning mot ekologi och samhälle. Institutionen för ekologi – i vilken denna tjänst kommer att förläggas – bedriver internationellt stark empirisk och teoretisk forskning och utbildning i ekologi inriktad mot hållbart skogsbruk, jordbruk och bevarande av biologisk mångfald. Samtidigt som fokus vid institutionen ligger på naturvetenskap så finns det också betydande multi- och tvärvetenskapliga samarbeten, bland annat med forskarlag inom samhällsvetenskap och humaniora. Sådan tvärvetenskap krävs för att förstå och ge vägledning till de svåra miljöproblem som världen står inför idag.

Läs mer om våra förmåner och arbete på SLU genom att besöka: https://www.slu.se/sv/om-slu/arbete-at-slu/

Ämnesområde
Ämnesområdet omfattar grundforskning och tillämpad forskning med fokus på relationen mellan ekologi och samhälle. Forskningsområdet är tvärvetenskapligt, i skärningspunkten mellan ekologi och samhällsvetenskap/humaniora och har två fokusområden, nämligen ekologins roll i samhället genom 1) digital teknik – i anslutning till de spirande områdena digital naturskyddsbiologi, Ecology 2.0 och digital ekologi; och 2) genom deltagande förhållningssätt – särskilt inom miljömedborgarvetenskap men även inom andra områdesformer där relationen mellan människor och natur är central.

Om jobbet
Forskaren kommer att ha ett eget ansvarsområde. I tjänsten ingår undervisning och forskning i ämnet. Forskningen förväntas bedrivas i samarbete med samhällsvetenskapliga och humanistiska forskare vid SLU, samt genom nationellt och internationellt samarbete.

Rollen innefattar följande ansvarsområden och arbetsuppgifter:


• att utveckla en internationell forskargruppering inom området, genom konkurrenskraftiga forskningsansökningar och publicering i internationella tidskrifter med hög påverkan;
• att bidra till utvecklingen av inter- och transdisciplinära angreppssätt inom institutionen och inom SLU i allmänhet genom forskning, undervisning och samarbete med akademin, industrin och samhället i stort;
• att inta en strategisk och ledande roll i förhållande till medarbetare och avdelning, vilket kan innefatta personalledning och budgetansvar;
• att ansöka om externa forskningsmedel hos både nationella och internationella finansiärer, för att finansiera sin egen och medarbetarnas verksamhet;
• att utveckla, leda och delta i undervisning på antingen grund-, avancerad eller forskarnivå;
• att samarbeta med andra forskarlag inom institutionen och SLU i allmänhet, att kommunicera sina forskningsresultat och att dela relevant kunskap med samhället i stort.

Din bakgrund 
Den framgångsrika sökanden ska


• ha en doktorsexamen i ekologi;
• uppvisa tvärvetenskaplig forskningsexpertis inom ekologi och samhällsvetenskap eller humaniora (dokumenterat genom minst 100 publikationer som omfattar både ekologiska och tvärvetenskapliga/samhällsvetenskapliga tidskrifter);
• uppvisa kontinuitet i arbete som ekolog parallellt med arbetet som tvärvetenskaplig forskare;
• ha omfattande meriter av att arbeta med ämnesområdet foci (uttryckligen digital teknik och miljömedborgarvetenskap);
• ha uppvisat förmågan att utveckla och leda ett tvärvetenskapligt forskarlag;
• ha uppbådat konkurrensutsatt forskningsfinansiering, inklusive finansiering för tvärvetenskapligt arbete;
• ha uppvisat (tvärvetenskaplig och bredare) undervisningsexpertis;
• ha uppvisat förmågan att integrera forskning och akademiska perspektiv i sin undervisning;
• ha erfarenhet av att samarbeta med avnämargrupper och med samhället i stort;
• ha kunskaper i engelska och svenska.

Bedömningskriterier

Bedömningsgrunderna för anställning som forskare kommer i första hand att baseras på i vilken grad den sökande uppvisar de kvalifikationer som krävs för tjänsten:


• förmågan att initiera, genomföra och styra framstående forskning genom samarbete;
• förmågan att framgångsrikt erhålla extern forskningsfinansiering i konkurrens med andra;
• dokumenterad erfarenhet av inter- eller transdisciplinär forskning;
• dokumenterad förmåga att syntetisera arbete över discipliner;
• dokumenterad förmåga att kombinera teori och empiri i sin forskning.

Bedömning av den sökandes pedagogiska expertis:


• utveckling, genomförande och granskning av sina egna undervisnings- och utbildningsprogram;
• handledning och examination av kandidat- och magisterstuderande och av doktorander.

Förmågan att interagera och samarbeta med relevanta avnämare och med samhället i stort kommer att beaktas vid bedömningen av den sökandes förmåga till framgångsrikt samarbete:


• att utveckla verksamhet inom akademin och på universitetsnivå;
• att förmedla kollegors forskning och egna forskningsresultat till andra forskare och till samhället i stort.

Placering:
Uppsala.

Anställningsform:
Tillsvidareanställning. SLU kan komma att tillämpa provanställning.

Omfattning:
80-100%, enligt överenskommelse.

Tillträde:
Enligt överenskommelse.

Ansökan:
Välkommen med din ansökan via ansökningsknappen nedan senast 2024-03-05.

Fackliga kontaktpersoner:
https://internt.slu.se/min-anstallning/facket/kontaktpersoner/

 


Sveriges lantbruksuniversitet (SLU) har en nyckelroll i utvecklingen för hållbart liv, grundad i vetenskap och utbildning. Genom vårt fokus på samspelen mellan människa, djur och ekosystem och ett ansvarsfullt brukande av naturresurserna bidrar vi till en hållbar samhällsutveckling och goda livsvillkor på vår planet. Huvudorter är Alnarp, Umeå och Uppsala, men verksamhet bedrivs också på forskningsstationer, försöksparker och utbildningsorter i hela landet.

SLU har drygt 3000 medarbetare, 5000 studenter och forskarstuderande och en omsättning på över tre miljarder kronor. Universitetet satsar på attraktiva miljöer på sina campusområden. Vi arbetar för en jämställd och inkluderande arbetsmiljö där öppna samtal mellan människor med olika erfarenheter lägger grunden för vetenskaplighet, kreativitet och utveckling. Vi välkomnar därför personer med olika bakgrunder och perspektiv att söka den aktuella anställningen.

Alla platsannonser →

Andra jobb i Uppsala som Ekolog

Nedan visas andra jobb i Uppsala som Ekolog.

Forskare: utvärdering och nytta av digitala barkborrefällor

Läs mer Apr 8
Institutionen för ekologi
Vid institutionen för ekologi bedrivs forskning och utbildning i ekologi kring populationers, organismsamhällenas och ekosystemens dynamik, ofta med inriktning på jordbruks- och skogslandskapets ekologi. Grundläggande och tillämpade frågeställningar om ekologiska konsekvenser av markanvändning och om biologisk mångfald hanteras ofta tillsammans i såväl enskilda projekt som större samarbeten.
Läs mer om våra förmåner och hur det är att jobba vid SLU på https://www.slu.se/om-slu/jobba-pa-slu/

Om jobbet
Projektet handlar om tillgängliggörande och metodutveckling inom ekologisk miljöanalys genom digitalisering. Du kommer att arbeta med barkborrefällor och validera dessa när de tömts på granbarkborrar veckovis. Tjänsten innebär en hel del fältjobb i stora delar av Sverige där vi vill testa tillförlitligheten i nya digitala fällor för möjligheten att användas för framtida forskningsprojekt inom finskalig flygaktivitet kopplat till väder och vind för granbarkborrar och andra flygande insekter. En teknisk vetenskaplig rapport om detta skall skrivas.

Din bakgrund 
Sökande skall ha en doktorsexamen i ekologi eller motsvarande, och det är ett plus om du har erfarenhet av skogens ekologi med tonvikt på skogsskadeinsekter, i synnerhet spridningskapacitet hos barkborrar. Praktiska fälterfarenheter i boreal skog är en merit och körkort B är ett krav. Du kommer ha nära kontakt med SLUs försöksstationer och lokalbefolkningen, så du bör kunna flytande svenska.

Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet och söker dig som är ansvarstagande och utför dina uppgifter noggrant och effektivt. Du har god samarbetsförmåga men kan även arbeta självständigt. Du ska kunna kommunicera väl även på engelska, såväl vetenskapligt som för skogsnäringen.

Vi kommer att lägga stor vikt vid personliga egenskaper: du ska vara strukturerad och kommunikativ.

Placering:
Uppsala.

Anställningsform:
 Tidsbegränsad anställning 2 månader, med ev. möjlighet till förlängning.

Omfattning:
100%.

Tillträde:
2024-07-08, eller enligt överenskommelse.

Ansökan:
Välkommen med din ansökan via ansökningsknappen nedan senast 2024-04-23.

Skriftlig ansökan skall innehålla: (1) CV och (2) ett kort motivationsbrev.

Fackliga kontaktpersoner:
https://internt.slu.se/min-anstallning/facket/kontaktpersoner/

 


Sveriges lantbruksuniversitet (SLU) har en nyckelroll i utvecklingen för hållbart liv, grundad i vetenskap och utbildning. Genom vårt fokus på samspelen mellan människa, djur och ekosystem och ett ansvarsfullt brukande av naturresurserna bidrar vi till en hållbar samhällsutveckling och goda livsvillkor på vår planet. Huvudorter är Alnarp, Umeå och Uppsala, men verksamhet bedrivs också på forskningsstationer, försöksparker och utbildningsorter i hela landet.

SLU har drygt 3000 medarbetare, 5000 studenter och forskarstuderande och en omsättning på över tre miljarder kronor. Universitetet satsar på attraktiva miljöer på sina campusområden. Vi arbetar för en jämställd och inkluderande arbetsmiljö där öppna samtal mellan människor med olika erfarenheter lägger grunden för vetenskaplighet, kreativitet och utveckling. Vi välkomnar därför personer med olika bakgrunder och perspektiv att söka den aktuella anställningen.

Ansök nu

Forskare syntesprojekt om växtskydd i lantbruket

Läs mer Apr 4
Institutionen för ekologi
Vid institutionen för ekologi bedrivs forskning och utbildning i ekologi kring populationers, organismsamhällenas och ekosystemens dynamik, ofta med inriktning på jordbruks- och skogslandskapets ekologi. Grundläggande och tillämpade frågeställningar om ekologiska konsekvenser av markanvändning och om biologisk mångfald hanteras ofta tillsammans i såväl enskilda projekt som större samarbeten.

Läs mer om våra förmåner och hur det är att jobba inom SLU på https://www.slu.se/om-slu/jobba-pa-slu/

Om jobbet
Forskaren medverkar i arbetet med att systematiskt söka och samla information om växtskyddmetoder i framförallt Europeiskt lantbruk och deras effektivitet i främst Europeiska databaser, internationell vetenskaplig litteratur samt i samarbete med växtskyddsforskare i flera länder i Europa. Informationen behöver sedan organiseras systematiskt och föras in i en databas i nära samarbete med en partner i Tyskland. Analyser av materialet svarar på specifika frågor som vi har formulerat.

Din bakgrund 
Forskaren ska ha disputerat i ekologi eller närliggande område. Krav är erfarenhet av de aktuella frågeställningarna som rör växtskydd i lantbruket och växtskydds-metoder samt -teknologier, design av odlingssystem och brukade landskap som leder till minskad användning av kemiska bekämpningsmedel i Sverige och internationellt (främst Europa). Krav är även erfarenhet av sökning och sammanställning av vetenskaplig litteratur, sammanställning och avancerad statistisk dataanalys och skrivande av vetenskapliga artiklar. Arbete i forskningsprojekt om svenskt växtodling i lantbruket är en merit. Den sökande förväntas ha förmåga att kunna arbeta såväl självständigt som i en internationell grupp. Utmärkta färdigheter i skriftlig och muntlig kommunikation på engelska är ett krav.

Placering:
Uppsala.

Anställningsform:
Tidsbegränsad anställning 12 månader.

Omfattning:
100%.

Tillträde:
Enligt överenskommelse.

Ansökan:
Välkommen med din ansökan via ansökningsknappen nedan senast 2024-04-22.

Ansökan skall innehålla: (i) en beskrivning av relevant erfarenhet och förväntningar på vad denna uppgift kommer att innebära (max 1 sida), (ii) CV, och (iii) två referenspersoner.

Fackliga kontaktpersoner:
https://internt.slu.se/min-anstallning/facket/kontaktpersoner/

 


Sveriges lantbruksuniversitet (SLU) har en nyckelroll i utvecklingen för hållbart liv, grundad i vetenskap och utbildning. Genom vårt fokus på samspelen mellan människa, djur och ekosystem och ett ansvarsfullt brukande av naturresurserna bidrar vi till en hållbar samhällsutveckling och goda livsvillkor på vår planet. Huvudorter är Alnarp, Umeå och Uppsala, men verksamhet bedrivs också på forskningsstationer, försöksparker och utbildningsorter i hela landet.

SLU har drygt 3000 medarbetare, 5000 studenter och forskarstuderande och en omsättning på över tre miljarder kronor. Universitetet satsar på attraktiva miljöer på sina campusområden. Vi arbetar för en jämställd och inkluderande arbetsmiljö där öppna samtal mellan människor med olika erfarenheter lägger grunden för vetenskaplighet, kreativitet och utveckling. Vi välkomnar därför personer med olika bakgrunder och perspektiv att söka den aktuella anställningen.

Ansök nu

Forskare till naturvårdsbiologiskt syntesprojekt

Läs mer Mar 22
Institutionen för ekologi
Vi söker en disputerad forskare som kan assistera i ett projekt där vi syntetiserar den vetenskapliga kunskapen om hur användandet av främmande trädslag påverkar biologisk mångfald.

Institutionen för ekologi

På Institutionen för ekologi i Uppsala bedrivs forskning och utbildning för uthållig skogs- och jordbruksproduktion och effektiv naturvård. Vi studerar effekter av förändringar i markanvändning och klimat på djur, växter, marknäringstillstånd och växthusgasbalanser. Vi försöker finna lösningar som bidrar till att begränsa pågående klimatförändringar, bevara hotade arter, gynna biologisk mångfald och ekosystemtjänster samt bekämpa skadegörare i såväl skogs- och jordbrukslandskapet som i urban miljö. Se också: https://www.slu.se/institutioner/ekologi/

Läs mer om våra förmåner och hur det är att jobba inom SLU på https://www.slu.se/om-slu/jobba-pa-slu/ 

Om jobbet
Forskaren medverkar i arbetet med att systematisk söka efter relevant information i den internationella vetenskapliga litteraturen. Det innebär att först abstract och därefter hela artiklar läses för att sortera ut relevanta artiklar. Ur dessa artiklar tas data fram som används i metaanalyser som svarar på specifika frågor som vi har formulerat.

Din bakgrund 
Forskaren ska ha disputerat i ekologi (eller ett liknande relevant ämne). Erfarenhet av de aktuella frågeställningarna (naturvårdsbiologi, gärna inkluderande såväl studier av enskilda, hotade arter samt hur skogslandskapets egenskaper påverkar biologisk mångfald), gärna både i Sverige och internationellt, är ett krav. Erfarenhet av systematiska litteratursökningar, skrivande av reviewartiklar, medverkan i grupper som utför synteser inom tillämpade ämnen) är ett krav. Arbete i forskningsprojekt om främmande trädslag är en merit. Den sökande förväntas ha förmåga att kunna arbeta såväl självständigt som i grupp. Utmärkta färdigheter i skriftlig och muntlig kommunikation på svenska och engelska är ett krav.

Ansökan skall innehålla: (i) en beskrivning av relevant erfarenhet och förväntningar på vad denna uppgift kommer att innebära (max 1 sida), (ii) CV, och (iii) två referenspersoner.

Placering:
Uppsala.

Anställningsform:
Tidsbegränsad anställning 5 månader med ev. möjlighet till förlängning.

Omfattning:
50%.

Tillträde:
Så snart som möjligt, enligt överenskommelse.

Ansökan:
Välkommen med din ansökan via ansökningsknappen nedan senast 2024-04-08.

Fackliga kontaktpersoner:
https://internt.slu.se/min-anstallning/facket/kontaktpersoner/

 


Sveriges lantbruksuniversitet (SLU) har en nyckelroll i utvecklingen för hållbart liv, grundad i vetenskap och utbildning. Genom vårt fokus på samspelen mellan människa, djur och ekosystem och ett ansvarsfullt brukande av naturresurserna bidrar vi till en hållbar samhällsutveckling och goda livsvillkor på vår planet. Huvudorter är Alnarp, Umeå och Uppsala, men verksamhet bedrivs också på forskningsstationer, försöksparker och utbildningsorter i hela landet.

SLU har drygt 3000 medarbetare, 5000 studenter och forskarstuderande och en omsättning på över tre miljarder kronor. Universitetet satsar på attraktiva miljöer på sina campusområden. Vi arbetar för en jämställd och inkluderande arbetsmiljö där öppna samtal mellan människor med olika erfarenheter lägger grunden för vetenskaplighet, kreativitet och utveckling. Vi välkomnar därför personer med olika bakgrunder och perspektiv att söka den aktuella anställningen.

Ansök nu

Postdoktor: markmikrober och mikroklimat

Läs mer Feb 27
Institutionen för skoglig mykologi och växtpatologi
En tidsbegränsad anställning som postdoktor är ledig vid Sveriges lantbruksuniversitet i Uppsala. Vår avdelning erbjuder en dynamisk och internationell miljö. Vi forskar både tillämpat och grundläggande på interaktioner mellan växter, patogener, symbiotiska mykorrhizasvampar och nedbrytarsvampar, bakterier samt arkéer och deras roll i skog och jordbruk. 

 

Om jobbet
Innehållsbeskrivning

Vi söker en postdoktor som kommer att studera relationerna mellan mikroklimat och jordens mikrobiella samhällen över olika svenska skogstyper. Projektet syftar till att förstå hur skogens struktur (bladverk, undervegetation) modifierar makroklimatet för att skapa det mikroklimat som jordens mikrober upplever och som i slutändan avgör jordens ekosystemkolinbindande processer.

Denna position vid Institutionen för Skogens Mykologi och Växtsjukdomar fokuserar på molekylanalys av jordens mikrobiella samhällssammansättning och uttryck av funktionella gener. Beroende på kandidatens intresse finns också möjligheten att inkludera andra grupper av jordens biota, såsom protister och nematoder. Jordprover kommer att samlas in från ett befintligt mikroklimatloggnätverk etablerat år 2022, inklusive tempererade och boreala skogar i södra, mellersta och norra Sverige. Dessa platser är en del av SITES-infrastrukturen för ekosystemvetenskap. Laboratorieanalyser kommer att utföras vid SLU:s Institution för Skogens Mykologi och Växtsjukdomar vid Uppsala BioCenter. Data kommer att analyseras med avseende på taxonomi och funktion.


Mer information om institutionen/avdelningen: https://www.slu.se/institutioner/skoglig-mykologi-vaxtpatologi/

Läs mer om våra förmåner och hur det är att jobba vid SLU på https://www.slu.se/om-slu/jobba-pa-slu/

 

Kvalifikationer
Vi söker en entusiastisk och högt motiverad kandidat med utmärkta kommunikationsfärdigheter på engelska, både verbalt och skriftligt, samt en stark arbetsmoral. Vi söker någon som är kapabel att bedriva primär forskning (främst i laboratoriet men också ute i fältet) och utveckla vetenskapliga publikationer riktade mot framstående internationella tidskrifter. Den framgångsrika kandidaten bör ha utmärkta organisatoriska och problemlösningsfärdigheter.

Vi söker någon med en doktorsexamen inom ekologi, mikrobiologi eller ett närliggande område, med ett starkt intresse för jordens mikrobiella ekologi. Tidigare erfarenhet av molekylärt laboratoriearbete är ett krav. Kandidaten måste ha bevisad skicklighet i att skriva och publicera vetenskapliga artiklar i granskade tidskrifter. Goda numeriska och statistiska färdigheter krävs.

Anställningen är avsedd för en junior forskare och vi söker främst personer som avlagt doktorsexamen för högst tre år sedan.

Placering:
Uppsala, Sverige

Anställningsform:
Tidsbegränsad anställning 24 månader, med möjlighet till förlängning.

Omfattning:
100%

Tillträde:
1 maj – 15 juni 2024Ansökan:
Välkommen med din ansökan via ansökningsknappen nedan senast 2024-03-28.

Ansökan ska innehålla följande dokument skrivna på engelska: 1) ett personligt brev som beskriver dig själv och din matchning med ovan nämnda projekt; 2) ett CV som beskriver din utbildning, publikationer och relevant arbetslivserfarenhet och 3) namn och kontaktinformation för minst tre referenser; 4) examensbevis doktorandexamen.

 

Fackliga kontaktpersoner:
https://internt.slu.se/min-anstallning/facket/kontaktpersoner/

 


Sveriges lantbruksuniversitet (SLU) har en nyckelroll i utvecklingen för hållbart liv, grundad i vetenskap och utbildning. Genom vårt fokus på samspelen mellan människa, djur och ekosystem och ett ansvarsfullt brukande av naturresurserna bidrar vi till en hållbar samhällsutveckling och goda livsvillkor på vår planet. Huvudorter är Alnarp, Umeå och Uppsala, men verksamhet bedrivs också på forskningsstationer, försöksparker och utbildningsorter i hela landet.

SLU har drygt 3000 medarbetare, 5000 studenter och forskarstuderande och en omsättning på över tre miljarder kronor. Universitetet satsar på attraktiva miljöer på sina campusområden. Vi arbetar för en jämställd och inkluderande arbetsmiljö där öppna samtal mellan människor med olika erfarenheter lägger grunden för vetenskaplighet, kreativitet och utveckling. Vi välkomnar därför personer med olika bakgrunder och perspektiv att söka den aktuella anställningen.

Ansök nu

Post-doc position on soil microbes and microclimate across forest types

Läs mer Feb 27
Department of Forest Mycology and Plant Pathology
 
An fixed-term appointment as post-doctoral researcher is vacant at the Department of Forest Mycology and Plant Pathology at the Swedish University of Agricultural Sciences (SLU), Uppsala. Our department provides a dynamic and international environment that comprises experts who conduct fundamental and applied research on interactions between microorganisms and plants, mycology, microbial ecology and evolution, and biodiversity.

For more information:

https://www.slu.se/en/departments/forest-mycology-plantpathology/

 About the position
We are seeking a post-doctoral researcher to study the relationships between microclimate and soil microbial communities across contrasting Swedish forest types. The project sets out to understand how forest structure (canopy, understory vegetation) modifies the macroclimate to form the microclimate that soil microbes experiences and that ultimately determines soil ecosystem carbon cycling processes.

This postdoc position in the Department of Forest Mycology and Plant Pathology focuses on the molecular analysis of soil microbial community composition and expression of functional genes. Depending on the candidate’s interest, there is also the possibility to include other groups of soil biota, such as protists and nematodes. Soil samples will be collected from an existing microclimate logger network established in 2022, including temperate and boreal forests in the south, middle, and north of Sweden. These sites are part of the SITES Infrastructure for Ecosystem Science. Lab analyses. Lab analyses will be performed at SLU’s Department of Forest Mycology and Plant Pathology at the Uppsala BioCenter. Data will be analyzed in the context of taxonomy and function.

The position is fully funded for two years. The supervisor for the post-doctoral researcher will be Prof. Paul Kardol (Swedish University of Agricultural Science, Umeå), Dr. Caroline Greiser (Stockholm University), and other researchers in the Forest Microbiology unit at SLU’s Department of Forest Mycology and Plant Pathology.

 

Your profile
We seek an enthusiastic and highly-motivated candidate with excellent communication skills in verbal and written English, and a strong work ethic. We seek someone capable of conducting primary research (mostly in the lab but also in the field) and developing scientific publications targeted for prominent international journals. The successful candidate should have excellent organizational and problem-solving skills.

We seek someone with a PhD in ecology, microbiology, or closely related field, with a strong interested in soil microbial ecology. Previous experience with molecular lab work is required. The candidate must have proven proficiency in writing and publishing peer-reviewed scientific papers. Good numerical and statistical skills are also required.

The position is intended for a junior researcher and we are primarily looking for people who have completed their doctorate no more than three years ago.

Location:
Uppsala, Sweden

Form of employment:
Temporary employment 24 months, with the possibility of extension.

Scope:
100%

Start date:
Between 1 May and 15 June 2024

Application:
Please submit your application before deadline 28 March 2024. You can submit your application by clicking the button below.

Specific documents attached: The application should contain the following written in English: 1) a cover letter describing yourself and your match to the above-mentioned project; 2) a CV describing your education, publications, and relevant work experience, 3) names and contact information for at least three references, and 4) PhD diploma.

Union representatives:
https://internt.slu.se/en/my-employment/employee-associations/kontaktpersoner-vid-rekrytering/

 


The Swedish University of Agricultural Sciences (SLU) has a key role in the development for sustainable life, based on science and education. Through our focus on the interaction between humans, animals and ecosystems and the responsible use of natural resources, we contribute to sustainable societal development and good living conditions on our planet. Our main campuses are located in Alnarp, Umeå and Uppsala, however, the university also operates at research stations, experimental forests and teaching sites throughout Sweden.

SLU has around 3,000 employees, 5,000 students and doctoral students and a turnover of over SEK 3 billion. We are investing in attractive environments on all of our campuses. We strive to provide a work environment characterised by inclusivity and gender equality, where different experiences generate conversations between people and pave the way for science, creativity and development. Therefore, we welcome applications from people with diverse backgrounds and perspectives.

Ansök nu

Andra jobb i Uppsala från Sveriges Lantbruksuniversitet

Nedan visas andra jobb i Uppsala från Sveriges Lantbruksuniversitet .

Professori växtodlingssystem

Professor
Läs mer Feb 17
Fakulteten för naturresurser och jordbruksvetenskap
Institutionen för ekologi
Denna fullt finansierade professorsanställning kommer att placeras vid institutionen för växtproduktionsekologi, som tillsammans med institutionen för ekologi utgör en inspirerande forskningsmiljö vid Ekologicentrum på SLU:s campus i Uppsala.

Institutionen för växtproduktionsekologi utvecklar kunskap om växtodlingssystem för att möta kraven på kvantitet och kvalitet vad gäller livsmedel, djurfoder och bioråvara på ett hållbart sätt i en föränderlig värld. Forskningen fokuserar på de utmaningar som uppstår med ökad efterfrågan, klimatförändringar, miljöpåverkan och förlust av biologisk mångfald kopplat till jordbruks- och livsmedelssystem.

Institutionens forskning och utbildning fokuserar på växtproduktionsekologi från molekylär nivå via växten, åkern och gården till landskapet. Aktuella ämnesområden är växtodlingssystem, växtodling, växtekologi och ogräsekologi. Forskning bedrivs ofta i samarbete med andra vetenskapliga discipliner och med externa aktörer för att bidra till utvecklingen av mer hållbara jordbruks- och livsmedelssystem. Undervisning sker på grund- och avancerad nivå huvudsakligen inom program som leder till examen inom agronomi och biologi.

Verksamheten vid SLU:s Ekologicentrum är ett nordiskt och europeiskt nav för hållbart jordbruk, växtskydd, naturvård, viltförvaltning, insektsekologi och skogsbruk. Forskningen är förankrad i naturvetenskapliga ämnen, i samarbete med ämnen inom samhällsvetenskap och humaniora, vilket skapar goda förutsättningar för tvärvetenskapliga samarbeten. Ekologicentrum är en del av fakulteten för naturresurser och jordbruksvetenskap som bedriver forskning, utbildning och miljöanalys inom jordbruk och miljö, med särskilt fokus på Agenda 2030 och FN:s mål för hållbar utveckling.

SLU är ett av Nordens främsta centrum för ekologisk forskning och erbjuder en dynamisk och framstående forskningsmiljö i kombination med modern infrastruktur. Detta inkluderar avancerade växtodlingsanläggningar, fyra fältforskningsstationer, över 60 långliggande jordbruksförsök, inklusive ett nytt storskaligt landskapsförsök. SLU:s fakultetsövergripande satsningar skapar möjligheter för tvärvetenskaplig forskning.

Läs mer om institutionen här

Läs mer om våra förmåner och hur det är att arbeta vid SLU under följande länk.

Ämnesbeskrivning
Ämnet omfattar odlingssystem inom jordbruk i tempererade regioner med fokus på produktion och ekologi. Det baseras på förståelse för hur växtodling påverkas av skötselåtgärder, miljö och klimat, dess integration i lantbruk och livsmedelssystem, och hur jordbruket påverkar omgivande ekosystem.

Arbetsuppgifter
Professorn förväntas leda en forskargrupp, vilket kan inkludera administrativa uppgifter som budget och personalansvar.

Dessutom ska innehavaren inom ämnet för anställningen 


• utveckla och leda framgångsrik forskning som inkluderar experimentell och fältbaserad forskning i Sverige och andra länder
• utveckla, leda och medverka i undervisning på grund-, avancerad och forskarnivå
• huvudsakligen undervisa inom ämnesområdet, men även vid andra utbildningsmoment på grund- avancerad- och forskarnivå där ämnet ingår
• handleda doktorander och vara mentor för relevanta anställda
• samarbeta med andra forskargrupper inom SLU för att stärka universitetets interdisciplinära verksamhet
• utveckla och upprätthålla nationella och internationella samarbeten, inklusive samskapande, med akademin, relevanta myndigheter, näringar, organisationer och samhället i övrigt
• söka externa forskningsmedel på både nationell och internationell nivå
• bidra till institutionens, fakultetens och SLU:s strategiska utveckling
• kommunicera forskningsresultat och annan relevant ämnesinformation till omgivande samhälle
• kunna kommunicera på svenska inom fyra år. 

Institutionen har en parallellspråkig arbetsmiljö. Professorn kommer att kunna utföra de flesta av sina uppgifter på engelska. Som myndighet har universitetet svenska som huvudspråk enligt språklagens krav och innehavaren förväntas kunna arbeta på svenska inom fyra år från tillträdet till anställningen. Institutionen kommer att stödja innehavaren att nå detta.

Behörighet
Den sökande ska


• ha eller motsvarande vetenskaplig kompetens
• vara vetenskapligt inom ämnet för anställningen
• ha visat förmåga att leda och utveckla en framstående forskargrupp
• ha visat förmåga att i konkurrens erhålla externa forskningsmedel
• vara pedagogiskt skicklig och ha förmåga att integrera forskning och ett vetenskapligt förhållningssätt i sin undervisning
• ha dokumenterad erfarenhet av forskningssamarbeten utanför akademin
• ha goda kunskaper i engelska.

Bedömningsgrunder
Observera: Detta är en förkortad annons för att få plats i Platsbankens annonseringssystem. Se fullständig annons på: SLU - lediga anställningar.

Sista ansökningsdatum:
2024-07-31

Placering/ort:
Uppsala

Omfattning:
100%

Anställningsform:
Tillsvidare

Tillträde:
Enligt överenskommelse

Ansökan:
Det är önskvärt att ansökan skrivs på engelska, eftersom ansökningarna kommer att bedömas av sakkunniga både i Sverige och utomlands.

Till ledning för din ansökan finns SLU:s Anställningsordning och Riktlinjer för ansökan om anställning som professor, universitetslektor eller biträdande universitetslektor vid SLU som du kan läsa här.

Välkommen med din ansökan via ansökningsknappen nedan.

Fackliga kontaktpersoner:
https://internt.slu.se/min-anstallning/facket/kontaktpersoner/


Sveriges lantbruksuniversitet (SLU) har en nyckelroll i utvecklingen för hållbart liv, grundad i vetenskap och utbildning. Genom vårt fokus på samspelen mellan människa, djur och ekosystem och ett ansvarsfullt brukande av naturresurserna bidrar vi till en hållbar samhällsutveckling och goda livsvillkor på vår planet. Huvudorter är Alnarp, Umeå och Uppsala, men verksamhet bedrivs också på forskningsstationer, försöksparker och utbildningsorter i hela landet.

SLU har drygt 3000 medarbetare, 5000 studenter och forskarstuderande och en omsättning på över tre miljarder kronor. Universitetet satsar på attraktiva miljöer på sina campusområden. Vi arbetar för en jämställd och inkluderande arbetsmiljö där öppna samtal mellan människor med olika erfarenheter lägger grunden för vetenskaplighet, kreativitet och utveckling. Vi välkomnar därför personer med olika bakgrunder och perspektiv att söka den aktuella anställningen.

Ansök nu

Professor in Cropping Systems

Professor
Läs mer Feb 17
Faculty of natural resources and agricultural sciences
Department of Crop Production Ecology
This fully funded professorship will be positioned at the Department of Crop Production Ecology, which together with the Department of Ecology, constitute an inspiring research environment at the Ecology Centre on SLU’s Uppsala campus.

The Department of Crop Production Ecology develops knowledge on cropping systems by focusing on meeting the demands for quantity and quality of food, feed, and bio-based raw materials in a sustainable way in a changing world. The research addresses challenges relating to increasing demand, climate change, environmental impact and biodiversity loss linked to farming and food systems.

Research and education at the department focus on crop production ecology ranging from the molecular level through the plant, field and farm to the landscape. Current subject areas are cropping systems, crop production, plant ecology and weed ecology. Research is often carried out in collaboration with other scientific disciplines and with stakeholders to contribute to the development of more sustainable food and farming systems. Teaching is at first  and second cycle levels, mainly within programs leading to degrees in agronomy and biology.

The SLU Ecology Centre is a Nordic and European hub for sustainable agriculture, plant protection, nature conservation, wildlife management, insect ecology and forestry. Our approach is based in the natural sciences in collaboration with subjects within the social sciences and the humanities, creating opportunities for interdisciplinary collaborations. The Ecology Centre is part of the Faculty for Natural Resources and Agricultural Sciences, where research, education and environmental monitoring and assessment within agriculture and the environment are conducted, with focus on Agenda 2030 and the United Nations Sustainable Development Goals.

SLU is one of largest centres for ecological research in the Nordic countries and offers a dynamic and excellent research environment supported by a modern infrastructure. This includes extensive, modern plant cultivation facilities, four field research stations and more than 60 long term agricultural experiments, including a new large scale, long term landscape experiment. SLU’s cross-faculty coordinated actions provide support for multi- and inter-disciplinary research.

Read more about the Department here.

Read more about our benefits and what it is like to work at SLU via the following link.

Subject Area
The subject area includes agricultural crop production systems in temperate regions with focus on production and ecology. It is based on understanding of how crop production is impacted by management, environment and climate, its integration in farming and food systems, and how agriculture impacts surrounding ecosystems.

Duties
The Professor is expected to lead and manage a research group, which may include administrative duties such as budget and staff responsibility.

The candidate should within the subject area


• develop and lead successful and internationally recognized research that includes experimental and field-based research in Sweden and other countries
• develop, lead and participate in higher education (first, second and third cycle levels)
• teach primarily in the subject area, but also in other areas at first, second and third cycle levels where the subject is comprised
• supervise doctoral students and mentor relevant staff
• collaborate with other research groups within SLU in order to strengthen interdisciplinary activities at the university
• develop and maintain national and international collaborations, including co-creation approaches, with academia, governmental agencies, industry, other organisations and society at large
• apply for external research funding from both national and international sources
• contribute to the strategic development of the department, faculty and SLU
• communicate research findings and other relevant information to society at large
• be able to communicate in Swedish within four years.

Swedish and English are used in parallel at the department. The successful applicant will be able to conduct the majority of her/his duties in English. As a public authority, the university has Swedish as its main language according to the requirements of the Language Act and the professor must be able to use Swedish as their working language within four years of beginning the position. The department will provide support with language training if needed.

Qualifications
The applicant shall 


• have a PhD and competence as associate professor (docent) or equivalent academic qualifications
• be scientifically skilled in the subject area
• have demonstrated the ability to lead and develop a successful research team
• have demonstrated the ability to successfully secure external research funding in competition
• be pedagogically skilled and have the ability to integrate research and a scientific approach into teaching
• have a proven track record of research collaborations outside academia
• have a good knowledge of English.

Assessment criteria
Note: This advertisement is abbreviated to fit in Platsbanken's recruitment tool. To view the ad in its entirety, please visit Jobs and vacancies at SLU | Externwebben.

 

Application deadline:
2024-07-31

Place of work:
Uppsala

Extent:
100%

Form of employment:
Permanent employment

Starting date:
By agreement.

Application:
It is desirable that the application is written in English, as the applications will be assessed by experts both in Sweden and abroad.

For the guidance of your application, there is SLU's appointment procedure for teachers at SLU and General assessment criteria for the appointment of teachers, which you can read here.

Please apply by clicking the apply-button below.

Adacemic union representatives:
https://internt.slu.se/en/my-employment/employee-associations/kontaktpersoner-vid-rekrytering/

Ansök nu

Doktorand i företagsekonomi

Doktorand
Läs mer Apr 11
Institutionen för ekonomi
Institutionen för ekonomi vid Sveriges lantbruksuniversitet (SLU) utlyser en ledig anställning som doktorand i forskargruppen Entreprenörskap och innovation för hållbar utveckling (EIS).

Läs mer om våra förmåner och hur det är att jobba inom SLU på https://www.slu.se/om-slu/jobba-pa-slu/

Nycklar till att navigera funktionella entreprenöriella ekosystem på landsbygden
Företagsekonomi
Innehållsbeskrivning:
EIS övergripande syfte är att utveckla ny kunskap om entreprenörskap och innovation på landsbygden. I synnerhet fokuserar vi på samspelet mellan människor och deras kontexter. Anställningen kopplas till ett forskningsprojekt om entreprenöriella ekosystem på landsbygden. Att vara en aktiv och bidragande medlem i gruppen inkluderar att:


• bedriva forskning som leder till en framgångsrik doktorsavhandling
• fullfölja minst 90 hp nationella och internationella doktorandkurser
• bidra till utvecklingen av EIS, såväl akademiskt som socialt
• utföra begränsade administrativa uppgifter
• bidra till uppfyllandet av EIS:s undervisningsuppdrag

Kvalifikationer:
Vi söker dig som är starkt motiverad att engagera dig i akademisk forskning inom entreprenörskap på landsbygden och hållbar utveckling. 

För anställningen krävs att du har:


• grundläggande behörighet för forskarutbildning i företagsekonomi eller motsvarande vid anställningens början (om du vid ansökningstidens utgång inte är klar med din/er masteruppsats, skicka in ett utkast som det ser ut 240524)
• specialiserad utbildning inom entreprenörskap och organisationsteori
• erfarenhet av kvalitativt empiriskt fältarbete
• mycket god kommunikationsförmåga i tal och skrift på svenska och engelska

För anställningen är det meriterande att ha:


• akademisk erfarenhet av landsbygdsutveckling
• akademisk erfarenhet av hållbar utveckling
• använt kritiskt reflekterande akademisk teori

Mycket stor vikt läggs vid personlig lämplighet. Vi värdesätter god förmåga att arbeta självständigt i kombination med intresse och förmåga att delta i ett forskarlag och bidra till gemensamma mål. Personliga meriter och social kompetens kommer att beaktas tillsammans med dokumenterad akademisk kompetens. 

Placering:           
Uppsala

Försörjningsform:
Anställning som doktorand (4 års utbildning)

Tillträde:
2024-08-15

Ansökan
Välkommen med din ansökan via ansökningsknappen senast den 2024-05-24.

För att vara behörig till utbildning på forskarnivå krävs avlagd examen på avancerad nivå eller minst fyra års heltidsstudier varav minst ett år på avancerad nivå.

Urval bland de behöriga sökande baseras på: skriftlig ansökan inklusive meritförteckning; examensarbete, kopior av examensbevis och registerutdrag från tidigare studier på grund- och avancerad nivå vid universitet eller högskola, två personliga referenser, kunskaper i engelska. Mer information om krav på engelska kunskaper finns på följande sida:
www.slu.se/utbildning/program-kurser/forskarutbildning/nya-doktorander-sokes/krav-pa-engelskakunskaper/

Observera att den/de sökande som blir kallade till intervju ska lämna in vidimerade kopior av examensbevis, eller motsvarande, och registerutdrag från tidigare studier på grund- och avancerad nivå vid universitet eller högskola, samt att de sökande som har utländskt medborgarskap också ska lämna in en vidimerad kopia av den sida i passet som innehåller foto och personinformation.

Läs mer om SLU:s forskarutbildning på www.slu.se/utbildning/program-kurser/forskarutbildning/

Fackliga kontaktpersoner:
https://internt.slu.se/min-anstallning/facket/kontaktpersoner/


Sveriges lantbruksuniversitet (SLU) har en nyckelroll i utvecklingen för hållbart liv, grundad i vetenskap och utbildning. Genom vårt fokus på samspelen mellan människa, djur och ekosystem och ett ansvarsfullt brukande av naturresurserna bidrar vi till en hållbar samhällsutveckling och goda livsvillkor på vår planet. Huvudorter är Alnarp, Umeå och Uppsala, men verksamhet bedrivs också på forskningsstationer, försöksparker och utbildningsorter i hela landet.

SLU har drygt 3000 medarbetare, 5000 studenter och forskarstuderande och en omsättning på över tre miljarder kronor. Universitetet satsar på attraktiva miljöer på sina campusområden. Vi arbetar för en jämställd och inkluderande arbetsmiljö där öppna samtal mellan människor med olika erfarenheter lägger grunden för vetenskaplighet, kreativitet och utveckling. Vi välkomnar därför personer med olika bakgrunder och perspektiv att söka den aktuella anställningen.

Ansök nu

PhD position

Doktorand
Läs mer Apr 4
Department of Ecology
The student will be based at the Dept of Ecology, part of the Ecology Centre of the Swedish University of Agricultural Sciences (SLU), in Uppsala. The student will join a stimulating and dynamic research environment and an extensive national and international network with colleagues who focus on multiple aspects of sustainable agriculture. At the Ecology Centrum, we generate knowledge on how land use and climate affects plants, nutrient cycling, greenhouse gas balance, and animals, and develop sustainable solutions for the future.

Read more about working work at SLU at https://www.slu.se/en/about-slu/work-at-slu/

PhD position - plant-environment and plant-plant interactions 
Are you looking for an exciting PhD position on plant-environment and plant-plant interactions, using mechanistic models or data analyses? Do you want to identify management practices that minimize negative environmental impacts and are robust to climate change? Are you highly motivated to undertake a PhD training and actively pursue an academic career?

Description:
Crop production needs to be transformed. Agriculture can be made more sustainable and resilient by relying more on ecosystem services provided by cultivated and wild biodiversity and less on external inputs such as fertilizers and pesticides. These ecosystem services depend on crop traits and climate and soil conditions. Any management practice has inherent tradeoffs. This doctoral project will look at advantages and disadvantages of different management practices for primary production, climate change adaptation, and reduced environmental impacts, via mathematical models based on ecological and physiological mechanisms or data analyses.

As PhD student in Biology with specialization in Ecology, the student will carry out supervised research leading to a PhD thesis and take PhD courses (minimum 30 higher education credits).

Qualifications:
The required qualification is at least 240 higher education credits, including at least 60 credits at 2nd cycle education. The credits can be in ecology, engineering, earth and environmental sciences, hydrology, statistics, applied mathematics, agronomy, or related fields. Written and oral proficiency in English is required. Interest and previous experience in developing mechanistic models coupling plants, biogeochemical cycles, ecosystems, and environmental conditions, and/or statistical analyses of large datasets, including from remote sensing, as well as strong quantitative and programming skills (in MatLab, R, Python, C, Mathematica, or other languages for data analysis and model implementation) are merits.

The selection among the eligible applicants will be based on their capacity to benefit from the training, as well as their creativity, initiative, and independence. Selection is made with reference to the written application and an interview. Particular emphasis is placed on your written motivation, describing your research interests and interest in the project, plus and what makes you a motivated candidate for this PhD program.

Place of work:      
Uppsala

Forms for funding or employment:
Employment as PhD student (4 year education).

Starting date:
Autumn 2024, or by agreement.

Application:
Click the “Apply” button to submit your application. The deadline is 2024-05-09.

To qualify for third-cycle (Doctoral) courses and study programmes, you must have a second-cycle (Master’s) qualification. Alternatively, you must have conducted a minimum of four years of full-time study, of which a minimum of one year at second-cycle level.

Applicants will be selected based on their written application and CV, degree project, copies of their degree certificate and transcript of records from previous first and second-cycle studies at a university or higher education institution, two personal references, and knowledge of English. More information about the English language requirements can be found here: www.slu.se/en/education/programmes-courses/doctoral-studies/new-doctoral-students/english-language-requirements/

Please note that applicants invited to interview must submit attested copies of their degree certificate, or equivalent, a transcript of records from previous first and second-cycle studies at a university or higher education institution. Applicants who are not Swedish citizens need to submit an attested copy of their passport’s information page containing their photograph and personal details.

Read about the PhD education at SLU at www.slu.se/en/education/programmes-courses/doctoral-studies/

Academic union representatives:
https://internt.slu.se/en/my-employment/employee-associations/kontaktpersoner-vid-rekrytering/


The Swedish University of Agricultural Sciences (SLU) has a key role in the development for sustainable life, based on science and education. Through our focus on the interaction between humans, animals and ecosystems and the responsible use of natural resources, we contribute to sustainable societal development and good living conditions on our planet. Our main campuses are located in Alnarp, Umeå and Uppsala, however, the university also operates at research stations, experimental forests and teaching sites throughout Sweden.

SLU has around 3,000 employees, 5,000 students and doctoral students and a turnover of over SEK 3 billion. We are investing in attractive environments on all of our campuses. We strive to provide a work environment characterised by inclusivity and gender equality, where different experiences generate conversations between people and pave the way for science, creativity and development. Therefore, we welcome applications from people with diverse backgrounds and perspectives.

Ansök nu

Doktorand

Doktorand
Läs mer Apr 4
Institutionen för ekologi
Doktorandtjänsten är placerad vid Inst för Ekologi - en del av Ekologicentrum vid Sveriges lantbruksuniversitetet (SLU) i Uppsala. Den doktoranden kommer att ingå i en stimulerande och dynamisk forskningsmiljö och ett omfattande nationellt och internationellt nätverk med kollegor som fokuserar på flera aspekter av hållbart jordbruk. Pa? Ekologicentrum bedriver vi genererar kunskap om hur markanvändning och klimat påverkar växter, na?ringscykler, va?xthusgasbalans och djur, och utvecklar ha?llbara lo?sningar fo?r framtiden.

Mer om hur det är att jobba inom SLU på https://www.slu.se/om-slu/jobba-pa-slu/

Doktorandtjänst - växt-miljö och växt-växt samspel

Letar du efter en spännande doktorandtjänst med fokus på att undersöka samspelet mellan växt och miljö och mellan växt och växt, med mekanistiska modeller eller dataanalyser? Vill du hitta lösningar för att utveckla brukade ekosystem som ger mindre negativ miljö- och klimatpåverkan och samtidigt är robusta mot klimatförändringar? Är du starkt motiverad att genomgå en forskarutbildning?

Innehållsbeskrivning:
Det sätt på vilket växtodling sker behöver transformeras. Intresset ökar för mer resilient och hållbar växtodling som i högre grad baserad på de ekosystemtjänster som odlad och vild biodiversitet bidrar med. Ekosystemtjänsterna som tillhandahålls beror på grödans fysiologiska egenskaper samt klimat- och markförhållanden. Alla lösningar innebär avvägningar som behöver utvärderas. Doktoranden kommer att undersöka fördelar och nackdelar av lösningar för primärproduktion, anpassning till klimatförändringar, och minskad miljöpåverkan av primärproduktion, med matematiska modeller baserade på ekologiska och fysiologiska mekanismer eller dataanalyser.

Som doktorand i biologi med specialisering i ekologi förväntas du ägna dig åt handledd forskning, som leder fram till en avhandling, samt åt att gå kurser på doktorandnivå omfattande minst 30 högskolepoäng.

Kvalifikationer: 
För att vara behörig till utbildning på forskarnivå krävs avlagd examen på avancerad nivå eller minst fyra års heltidsstudier (240 högskolepoäng) varav minst ett år (60 högskolepoäng) på avancerad nivå. Avancerad nivå examen kan vara i ekologi, teknik, geo- och miljövetenskaper, hydrologi, statistik, matematik, agronomi, eller liknande ämnen. Skriftliga och muntliga kunskaper i engelska krävs. Dokumenterad forskningserfarenhet och intresse för modellering och utveckling av modeller som kopplar växter, biogeokemiska cykler, ekosystem och miljöförhållanden, och/eller data analys inklusive fjärranalys, samt goda färdigheter i databehandling och kodning (i MatLab, R, Python, C, Mathematica eller annat programmeringsspråk för dataanalys och modellering) är meriterande.

Urvalet bland de behöriga sökande kommer att baseras på förmåga att dra nytta av utbildningen, kreativitet, initiativförmåga och självständighet. Urval baseras på skriftlig ansökan samt en intervju. Särskild vikt kommer att läggas vid din skriftliga motivation som beskriver dina forskningsintressen och särskilda intresse av projekten samt vad som gör dig till en lämplig kandidat för denna position i synnerhet.

Placering:           
Uppsala

Försörjningsform:
Anställning som doktorand (4 års utbildning).

Tillträde:
Hösten 2024, eller enligt överenskommelse

Ansökan
Välkommen med din ansökan via ansökningsknappen senast den 2024-05-09.

För att vara behörig till utbildning på forskarnivå krävs avlagd examen på avancerad nivå eller minst fyra års heltidsstudier varav minst ett år på avancerad nivå.

Urval bland de behöriga sökande baseras på: skriftlig ansökan inklusive meritförteckning; examensarbete, kopior av examensbevis och registerutdrag från tidigare studier på grund- och avancerad nivå vid universitet eller högskola, två personliga referenser, kunskaper i engelska. Mer information om krav på engelska kunskaper finns på följande sida:
www.slu.se/utbildning/program-kurser/forskarutbildning/nya-doktorander-sokes/krav-pa-engelskakunskaper/

Observera att den/de sökande som blir kallade till intervju ska lämna in vidimerade kopior av examensbevis, eller motsvarande, och registerutdrag från tidigare studier på grund- och avancerad nivå vid universitet eller högskola, samt att de sökande som har utländskt medborgarskap också ska lämna in en vidimerad kopia av den sida i passet som innehåller foto och personinformation.

Läs mer om SLU:s forskarutbildning på www.slu.se/utbildning/program-kurser/forskarutbildning/

Fackliga kontaktpersoner:
https://internt.slu.se/min-anstallning/facket/kontaktpersoner/


Sveriges lantbruksuniversitet (SLU) har en nyckelroll i utvecklingen för hållbart liv, grundad i vetenskap och utbildning. Genom vårt fokus på samspelen mellan människa, djur och ekosystem och ett ansvarsfullt brukande av naturresurserna bidrar vi till en hållbar samhällsutveckling och goda livsvillkor på vår planet. Huvudorter är Alnarp, Umeå och Uppsala, men verksamhet bedrivs också på forskningsstationer, försöksparker och utbildningsorter i hela landet.

SLU har drygt 3000 medarbetare, 5000 studenter och forskarstuderande och en omsättning på över tre miljarder kronor. Universitetet satsar på attraktiva miljöer på sina campusområden. Vi arbetar för en jämställd och inkluderande arbetsmiljö där öppna samtal mellan människor med olika erfarenheter lägger grunden för vetenskaplighet, kreativitet och utveckling. Vi välkomnar därför personer med olika bakgrunder och perspektiv att söka den aktuella anställningen.

Ansök nu

Driftledare Ultuna Egendom

Gårdsmästare, blandad drift/Rättare, blandad drift
Läs mer Apr 15
Nytt
Egendomsavdelningen
Vill du bli en nyckelspelare för framtidens växtodling i Sverige? Som driftledare på Ultuna egendom har du en unik möjlighet att utveckla vår drift med närhet till forskning, försök och studenter. Vi söker dig som har ett stort växtodlingsintresse och vill bidra till SLUs löfte om vetenskap och utbildning för hållbart liv.    
Om jobbet
Du erbjuds ett variationsrikt arbete med stort eget ansvar och många spännande kontaktytor och utvecklingsmöjligheter både inom SLU och i branschen. Som driftledare har du ansvar för egendomens verksamhet, som utgår från SLU Lövsta, Uppsala. Du arbetsleder tre personer, håller ihop det dagliga arbetet samt är själv aktiv i fältarbetet vid behov. Du är också drivande i det strategiska arbetet på egendomen och har budgetansvar.  Som driftledare har du många kontakter inom universitetet, med markägare, olika myndigheter och allmänheten. Tillsammans med driftledarna på de andra egendomarna och lantbrukschefen utvecklar du SLUs lantbruksdrift.

Din bakgrund 
Vi söker dig som vill driva och utveckla lantbruk. Du har högre utbildning inom lantbruksområdet, eller har skaffat dig motsvarande kunskap genom erfarenhet. Du är kunnig när det gäller växtodling, driftsekonomi, maskiner och underhåll. Du är intresserad av lantbrukets data och teknikutveckling, och är van att arbeta med planerings- och uppföljningsverktyg för växtodling. Du trivs med rollen att planera och leda arbetet och utveckla arbetsgruppen. Du är en god kommunikatör och har förmåga att skapa förtroende, samarbeta och utveckla relationer med andra, både på svenska och engelska. Vi ser gärna att du har intresse för hållbarhetsfrågor inom lantbruket. Kunskap om skogsskötsel är meriterande.

Om oss
Ultuna egendom omfattar ca 1200 ha konventionell och ekologisk växtodling samt 200 ha betesmark. Av detta är 90-140 ha växtodlingsförsök eller försöksodlingar. Verksamheten utgår från SLU Lövsta, strax öster om Uppsala. Egendomen producerar huvudsakligen spannmål, trindsäd och oljeväxter, men också grovfoder till djurbesättningen på Lövsta forskningscentrum och substrat till gårdens biogasanläggning.

På Ultuna egendom arbetar utöver driftledaren också en gårdsmästare och två maskinförare. Driftledaren rapporterar till lantbrukschefen. Ultuna egendom tillhör SLUs lantbruksdrift som totalt är 11 medarbetare på de fyra egendomarna Ultuna, Alnarp, Lanna (Skara) och Hallfreda (Gotland). Lantbruksdriftens uppdrag är att bruka och förvalta några av SLUs främsta forsknings- och undervisningsresurser: jorden, skogen och dess data.

Mer information om Lantbruksdriften och Ultuna egendom: https://internt.slu.se/Organisation-och-styrning/organisation/gemensamma-verksamhetsstodet/egendomsavdelningen/lantbruksdriften/

Läs mer om våra förmåner och hur det är att jobba vid SLU på https://www.slu.se/om-slu/jobba-pa-slu/

Placering:
SLU Lövsta, öster om Uppsala

Anställningsform:
Tillsvidareanställning. SLU kan komma att tillämpa provanställning.

Omfattning:
100%

Tillträde:
Enligt överenskommelse.

Ansökan:
Välkommen med din ansökan via ansökningsknappen nedan senast 2024-05-07. Intervjuer sker löpande.

Fackliga kontaktpersoner:
https://internt.slu.se/min-anstallning/facket/kontaktpersoner/

 


Sveriges lantbruksuniversitet (SLU) har en nyckelroll i utvecklingen för hållbart liv, grundad i vetenskap och utbildning. Genom vårt fokus på samspelen mellan människa, djur och ekosystem och ett ansvarsfullt brukande av naturresurserna bidrar vi till en hållbar samhällsutveckling och goda livsvillkor på vår planet. Huvudorter är Alnarp, Umeå och Uppsala, men verksamhet bedrivs också på forskningsstationer, försöksparker och utbildningsorter i hela landet.

SLU har drygt 3000 medarbetare, 5000 studenter och forskarstuderande och en omsättning på över tre miljarder kronor. Universitetet satsar på attraktiva miljöer på sina campusområden. Vi arbetar för en jämställd och inkluderande arbetsmiljö där öppna samtal mellan människor med olika erfarenheter lägger grunden för vetenskaplighet, kreativitet och utveckling. Vi välkomnar därför personer med olika bakgrunder och perspektiv att söka den aktuella anställningen.

Ansök nu