Uppsala: PhD position in Plant speciation genetics

Hitta ansökningsinfo om jobbet PhD position in Plant speciation genetics i Uppsala. Är det intressant kan du gå vidare och ansöka jobbet. Annars kan du klicka på arbetsgivaren eller yrkesbenämningen för att se alla jobb i Uppsala inom den kategorin.

Publicerad: 2023-05-25 // Varaktighet: Heltid

Department of Plant Biology
The research at the department focuses on plants, but other organisms such as virus, bacteria, fungi, insects and yeast cells are also studied. Our main research areas are the interaction between plants and microorganisms and other forms of stress; biotechnology and metabolic engineering; plant growth and development; the regulation of gene expression; population genetics, genomics and the evolution of breeding systems. Species in use are model organisms such as Arabidopsis thaliana, Physcomitrella, Capsella, tobacco and yeast, and crops such as rapeseed, potato, barley, rye, wheat and cassava.

The department is responsible for basic and advanced courses in molecular genetics, gene technology, cell biology, plant physiology, gene expression, plant breeding, plant biochemistry and biotechnology, and molecular interactions between plants and pathogens. The courses are part of the master's programs in biotechnology and natural resources and the programs for students in agriculture and landscape architecture, but most courses are open for external students as well.

The working atmosphere is highly international and offers exciting opportunities for scientific exchange. Uppsala is a lively university city located close to Stockholm (40 minutes by train) and Stockholm's main international airport (20 minutes by train). 

Read more about our benefits and what it is like to work at SLU at https://www.slu.se/en/about-slu/work-at-slu/

Plant speciation genetics
Biology
Description:
A PhD position is available at the Swedish University of Agricultural Sciences (SLU), Uppsala, Sweden, to study the mechanisms of reproductive isolation in plants. The project will use a combination of reverse genetics, transcriptomics, microscopy, and population genetics approaches to understand the molecular processes preventing close relative species from hybridizing in sympatry. The position is funded by a project grant from the Swedish Research Council for four years.

The successful applicant will be hosted by the group of Adrien Sicard in the Department of Plant Biology at Swedish Agricultural University in the Ultuna Campus, Uppsala. The working atmosphere is highly international and offers exciting opportunities for scientific exchange. Uppsala is a lively university city located close to Stockholm (40 minutes by train) and Stockholm's main international airport (20 minutes by train). The position's starting date is summer/fall 2023 according to agreement.

Qualifications:
Candidates are required to hold an MSc degree or have completed four years of university-level education, including one year at the MSc level. Obtained degrees should be related to molecular biology, cell biology, plant ecology, plant physiology, evolutionary genetics, or related knowledge that the employer considers equivalent. English communication and writing skills are necessary as it is the working language in the hosting group.

Creativity, motivation and drive are important personal characteristics, as is excellent proficiency in English since English is the working language in the research group. Candidates should also have the ability to conduct independent research, take initiative and ask pertinent scientific questions, and interact with other scientists.

Candidates should be highly motivated, creative and able to interact well with other scientists. Excellent Prior practical experience in plant genetics and bioinformatic skills are assets, as well as previous practical experience in the analysis of large datasets with nucleotide sequences, experience in growing plants and previous experience in plant genetics.

Place of work:      
Uppsala.

Forms for funding or employment:
Employment (4 years)

Starting date:
According to agreement.

Application:
Click the “Apply” button to submit your application. The deadline is 2023-07-21.

To qualify for third-cycle (Doctoral) courses and study programmes, you must have a second-cycle (Master’s) qualification. Alternatively, you must have conducted a minimum of four years of full-time study, of which a minimum of one year at second-cycle level.

Applicants will be selected based on their written application and CV, degree project, copies of their degree certificate and transcript of records from previous first and second-cycle studies at a university or higher education institution, two personal references, and knowledge of English. More information about the English language requirements can be found here: www.slu.se/en/education/programmes-courses/doctoral-studies/new-doctoral-students/english-language-requirements/

Please note that applicants invited to interview must submit attested copies of their degree certificate, or equivalent, a transcript of records from previous first and second-cycle studies at a university or higher education institution. Applicants who are not Swedish citizens need to submit an attested copy of their passport’s information page containing their photograph and personal details.

Read about the PhD education at SLU at www.slu.se/en/education/programmes-courses/doctoral-studies/

Academic union representatives:
https://internt.slu.se/en/my-employment/employee-associations/kontaktpersoner-vid-rekrytering/The Swedish University of Agricultural Sciences (SLU) has a key role in the development for sustainable life, based on science and education. Through our focus on the interaction between humans, animals and ecosystems and the responsible use of natural resources, we contribute to sustainable societal development and good living conditions on our planet. Our main campuses are located in Alnarp, Umeå and Uppsala, however, the university also operates at research stations, experimental forests and teaching sites throughout Sweden.

SLU has around 3,000 employees, 5,000 students and doctoral students and a turnover of over SEK 3 billion. We are investing in attractive environments on all of our campuses. We strive to provide a work environment characterised by inclusivity and gender equality, where different experiences generate conversations between people and pave the way for science, creativity and development. Therefore, we welcome applications from people with diverse backgrounds and perspectives.

Alla platsannonser →

Andra jobb i Uppsala som Doktorand

Nedan visas andra jobb i Uppsala som Doktorand.

Doktorand i beräkningsbaserad mikrobiell ekologi

Läs mer Maj 6
Institutionen för skoglig mykologi och växtpatologi
En doktorandtjänst i beräkningsmikrobiell ekologi finns vid Institutionen för skoglig mykologi och växtpatologi, Sveriges lantbruksuniversitet i Uppsala. Doktorandanställningen är en del av en forskarskola inom SciLifeLab och Wallenbergs nationella program för datadriven livsvetenskap (DDLS).

Data-driven life science (DDLS) använder data, beräkningsmetoder och artificiell intelligens för att studera biologiska system och processer på alla nivåer, från molekylära strukturer och cellulära processer till människors hälsa och globala ekosystem. SciLifeLab och Wallenbergs nationella program för datadriven livsvetenskap (DDLS) syftar till att rekrytera och utbilda nästa generations datadrivna livsforskare och att skapa globalt ledande beräknings- och datavetenskapskapacitet i Sverige. Programmet finansieras med totalt 3,1 miljarder SEK (cirka 290 MUSD) under 12 år från Knut och Alice Wallenbergs (KAW) Foundation. Under 2024 kommer DDLS Research School att lanseras med rekrytering av 20 akademiska och 7 industridoktorander. Under DDLS-programmets gång kommer mer än 260 doktorander och 200 postdoktorer att ingå i forskarskolan. DDLS-programmet har fyra strategiska områden: cell- och molekylärbiologi, evolution och biologisk mångfald, precisionsmedicin och diagnostik, epidemiologi och infektionsbiologi. För mer information, se https://www.scilifelab.se/data-driven/ddls-research-school/ Framtiden för life science är datadriven. Kommer du att vara en del av den förändringen? Gå då med oss i detta unika program!

Innehållsbeskrivning:
På SLU söker vi en doktorand inom området datadriven evolution och biologisk mångfald. Datadriven evolution och biologisk mångfald avser forskning som drar fördel av de enorma dataströmmar som erbjuds av tekniker som högkapacitetssekvensering av genom och biomer, kontinuerlig inspelning av video och ljud i naturen, högkapacitetsavbildning av biologiska prover och storskalig fjärrövervakning av organismer eller livsmiljöer.

Doktorandprojektet i beräkningsbaserad mikrobiell ekologi kommer att använda ett datadrivet tillvägagångssätt för att rekonstruera kvävets kretslopp baserat på mikrobiomdata från olika terrestra miljöer och utvärdera hur denna information kan kombineras med markkemiska-/fysikaliska- och klimatdata för att förutsäga markens kapacitet som en källa eller sänka av växthusgasen lustgas (N2O). Anställning placeras i Markmikrobiologigruppen som är arbetar som ett välintegrerat team och är internationellt erkänd inom evolution, ekologi och genomik av mikroorganismer i kvävets kretslopp samt hur man tillämpar denna kunskap inom hållbart lantbruk och miljöteknik.

Projektet omfattar databashantering, bioinformatiskt arbete, prediktiv modellering och skrivande av vetenskapliga artiklar. Studenten förväntas bedriva handledd forskning som leder fram till en doktorsavhandling och genomgå doktorandkurser motsvarande minst 30 högskolepoäng.

Kvalifikationer:
Du ska ha en mastersexamen i mikrobiologi, ekologi, bioinformatik eller ett ämne som är relevant för tjänsten. Färdigheter i statistik, databashantering och skriptspråk (t.ex. python, , bash, R) är önskvärt med tanke på projektets datadrivna karaktär. Formell utbildning i bioinformatik, molekylär evolution och statistik är meriterande liksom dokumenterad kunskap i mikrobiell ekologi eller ekologi. Du bör ha ett stort intresse för att lära dig maskininlärnings- och andra AI-metoder. Arbetsspråket är engelska och utmärkt kommunikationsförmåga i tal och skrift på engelska krävs. Vi söker en motiverad kandidat som är organiserad och nyfiken och är intresserad av akademisk forskning. Du ska tycka om att arbeta i team och vilja bidra positivt till utvecklingen av forskningsmiljön.

Placering:           
Uppsala

Försörjningsform:
Anställning som doktorand (4 års utbildning)

Tillträde:
Enligt överenskommelse, senast 2024-10-01.

Ansökan
Välkommen med din ansökan via ansökningsknappen senast den 2024-07-22.

För att vara behörig till utbildning på forskarnivå krävs avlagd examen på avancerad nivå eller minst fyra års heltidsstudier varav minst ett år på avancerad nivå.

Urval bland de behöriga sökande baseras på: skriftlig ansökan inklusive meritförteckning; examensarbete, kopior av examensbevis och registerutdrag från tidigare studier på grund- och avancerad nivå vid universitet eller högskola, två personliga referenser, kunskaper i engelska. Mer information om krav på engelska kunskaper finns på följande sida:
www.slu.se/utbildning/program-kurser/forskarutbildning/nya-doktorander-sokes/krav-pa-engelskakunskaper/

Observera att den/de sökande som blir kallade till intervju ska lämna in vidimerade kopior av examensbevis, eller motsvarande, och registerutdrag från tidigare studier på grund- och avancerad nivå vid universitet eller högskola, samt att de sökande som har utländskt medborgarskap också ska lämna in en vidimerad kopia av den sida i passet som innehåller foto och personinformation.

Läs mer om SLU:s forskarutbildning på www.slu.se/utbildning/program-kurser/forskarutbildning/

Läs mer om våra förmåner och hur det är att jobba inom SLU på https://www.slu.se/om-slu/jobba-pa-slu/

Fackliga kontaktpersoner:
https://internt.slu.se/min-anstallning/facket/kontaktpersoner/


Sveriges lantbruksuniversitet (SLU) har en nyckelroll i utvecklingen för hållbart liv, grundad i vetenskap och utbildning. Genom vårt fokus på samspelen mellan människa, djur och ekosystem och ett ansvarsfullt brukande av naturresurserna bidrar vi till en hållbar samhällsutveckling och goda livsvillkor på vår planet. Huvudorter är Alnarp, Umeå och Uppsala, men verksamhet bedrivs också på forskningsstationer, försöksparker och utbildningsorter i hela landet.

SLU har drygt 3000 medarbetare, 5000 studenter och forskarstuderande och en omsättning på över tre miljarder kronor. Universitetet satsar på attraktiva miljöer på sina campusområden. Vi arbetar för en jämställd och inkluderande arbetsmiljö där öppna samtal mellan människor med olika erfarenheter lägger grunden för vetenskaplighet, kreativitet och utveckling. Vi välkomnar därför personer med olika bakgrunder och perspektiv att söka den aktuella anställningen.

Ansök nu

PhD student in computational microbial ecology

Läs mer Maj 6
Department of Forest Mycology and Plant Pathology
A PhD student position in computational microbial ecology is available at the Department of forest mycology and plant pathology, Swedish University of Agricultural Sciences in Uppsala. This position is part of the PhD program within the SciLifeLab and Wallenberg National Program for Data-Driven Life Science (DDLS).

Data-driven life science (DDLS) uses data, computational methods and artificial intelligence to study biological systems and processes at all levels, from molecular structures and cellular processes to human health and global ecosystems. The SciLifeLab and Wallenberg National Program for Data-Driven Life Science (DDLS) aims to recruit and train the next-generation of data-driven life scientists and to create globally leading computational and data science capabilities in Sweden. The program is funded with a total of 3.1 billion SEK (about 290 MUSD) over 12 years from the Knut and Alice Wallenberg (KAW) Foundation. During 2024 the DDLS Research School will be launched with the recruitment of 20 academic and 7 industrial PhD students. During the course of the DDLS program more than 260 PhD students and 200 postdocs will be part of the Research School. The DDLS program has four strategic areas: cell and molecular biology, evolution and biodiversity, precision medicine and diagnostics, epidemiology, and biology of infection. For more information, please see https://www.scilifelab.se/data-driven/ddls-research-school/ The future of life science is data driven. Will you be part of that change? Then join us in this unique program!

Description:
The PhD project in computational microbial ecology will utilize a data-driven approach to reconstruct the nitrogen cycle based on microbiome data from different terrestrial environments, and evaluate how to combine this information with soil chemical/physical and climatic data to predict the degree of a soil’s capacity as a source or a sink of nitrous oxide (N2O), a potent greenhouse gas. The PhD student will work within the Soil Microbiology group, which is internationally recognized in the areas of evolution, ecology and genomics of nitrogen cycling microorganisms as well as how to apply this knowledge in sustainable agricultural and environmental engineering.

The project includes database management, bioinformatic work, predictive modelling, and writing of scientific articles. The student will carry out supervised research leading to a PhD thesis and take PhD courses corresponding to a minimum of 30 higher education credits.

Qualifications
You should have an MSc degree in microbiology, ecology, bioinformtics, or a subject relevant for the position. Skills in statistical, database management and scripting programming languages (e.g. python, , bash, R) is desirable given the data-driven nature of the project. Formal training in bioinformatics, molecular evolution, and statistic are merits as well as documented knowledge in microbial ecology or ecology. You should show a keen interest in learning machine-learning and other AI methods. The working language is English and excellent communication skills in English orally and in writing are required. We are looking for a candidate that is highly motivated, organized and inquisitive, and interested in academic research. You should like to work in teams and contribute positively to the development of the research environment.

Place of work:           
Uppsala

Forms for employment:
Employment as PhD stduent (4 years of education)

Starting date:
According to agreement, but latest 2024-10-01.

Application
Click the “Apply” button to submit your application. The deadline is 2024-07-22.

To qualify for third-cycle (Doctoral) courses and study programmes, you must have a second-cycle (Master’s) qualification. Alternatively, you must have conducted a minimum of four years of full-time study, of which a minimum of one year at second-cycle level.

Applicants will be selected based on their written application and CV, degree project, copies of their degree certificate and transcript of records from previous first and second-cycle studies at a university or higher education institution, two personal references, and knowledge of English. More information about the English language requirements can be found here: www.slu.se/en/education/programmes-courses/doctoral-studies/application-admission-doctoral-studies/english-language-requirements/

Please note that applicants invited to interview must submit attested copies of their degree certificate, or equivalent, a transcript of records from previous first and second-cycle studies at a university or higher education institution. Applicants who are not Swedish citizens need to submit an attested copy of their passport’s information page containing their photograph and personal details.

Read about PhD education at SLU: www.slu.se/en/education/programmes-courses/doctoral-studies/

Read about the benfits and what it is like to work at SLU: https://www.slu.se/en/about-slu/work-at-slu/

Academic union representatives:
https://internt.slu.se/en/my-employment/employee-associations/kontaktpersoner-vid-rekrytering/


The Swedish University of Agricultural Sciences (SLU) has a key role in the development for sustainable life, based on science and education. Through our focus on the interaction between humans, animals and ecosystems and the responsible use of natural resources, we contribute to sustainable societal development and good living conditions on our planet. Our main campuses are located in Alnarp, Umeå and Uppsala, however, the university also operates at research stations, experimental forests and teaching sites throughout Sweden.

SLU has around 3,000 employees, 5,000 students and doctoral students and a turnover of over SEK 3 billion. We are investing in attractive environments on all of our campuses. We strive to provide a work environment characterised by inclusivity and gender equality, where different experiences generate conversations between people and pave the way for science, creativity and development. Therefore, we welcome applications from people with diverse backgrounds and perspectives.

Ansök nu

Doktorand i strukturbaserad läkemedelsdesign med fokus på maskininlärning

Läs mer Maj 13
Institutionen för Cell och Molekylärbiologi vid Uppsala universitet är en tvärvetenskaplig och framgångsrik institution som består av sju forskningsprogram med ungefär 220 anställda (http://www.

icm.uu.se). Doktorandtjänsten kommer att vara placerad i Jens Carlsson forskargrupp på programmet för Beräkningsbiologi och Bioinformatik. Jens Carlssons forskning fokuserar på datormodellering av proteiners interaktioner med läkemedelsmolekyler. Jens Carlssons grupp använder modellering för att förstå hur proteiner fungerar på molekylär nivå och utvecklar metoder för att identifiera läkemedelskandidater, ofta i samarbete med experimentella forskargrupper. Jens Carlssons grupp är ett internationellt forskningsteam och är också en del av Science for Life Laboratory (http://www.scilifelab.se/). Mer information om gruppens forskning finns på dess hemsida (http://www.carlssonlab.org).

Doktoranden kommer vara del av en forskarskola med fokus på datadriven livsvetenskap. Datadriven livsvetenskap (DDLS) använder data, beräkningsmetoder och artificiell intelligens för att studera biologiska system och processer på alla nivåer, från molekylära strukturer och cellulära processer till människans hälsa och de globala ekosystemen. SciLifeLab och Wallenbergs nationella program för datadriven livsvetenskap (DDLS) har som mål att rekrytera och utbilda nästa generations forskare inom datadriven livsvetenskap och skapa globalt ledande kompetens inom beräknings- och datavetenskap för livsvetenskap i Sverige. Programmet har 3,1 miljarder SEK i finansiering (ca 290 MUSD) under 12 år från Knut och Alice Wallenbergs stiftelse. Under 2024 kommer DDLS forskarskola att lanseras via rekryteringen av 20 akademiska- och 7 industridoktorander. Under programmets gång kommer mer än 260 doktorander och 200 postdoktorer att vara en del av forskarskolan. DDLS-programmet har fyra strategiska forskningsområden: Datadriven precisionsmedicin och diagnostik, Datadriven smittspridning och infektionsbiologi, Datadriven cell- och molekylärbiologi samt Datadriven evolution och biodiversitet. För mer information, se https://www.scilifelab.se/data-driven/ddls-research-school/.

Livsvetenskapens framtid är datadriven. Kommer du att leda den förändringen med oss? Ansök nu!

Till Uppsala Universitet söker vi en doktorand inom datadriven cell- och molekylärbiologi. Datadriven cell- och molekylärbiologi omfattar forskning som fundamentalt förändrar vår kunskap om hur celler fungerar genom att utforska deras molekylära komponenter i tid och rum, från enstaka molekyler till naturliga vävnadsmiljöer.

Projektbeskrivning
Syftet med projektet är att utveckla beräkningsmetoder för att identifiera ligander (små molekyler och peptider) som binder till terapeutiskt relevanta receptorer med visionen att accelerera utvecklingen av nya läkemedel. Projektet kommer att fokusera på flera utmaningar inom strukturbaserad läkemedelsdesign med hjälp av artificiell intelligens. Nyligen utvecklade tekniker för att förutsäga proteiners tredimensionella strukturer och deras komplex med små molekyler kommer att optimeras för applikationer inom läkemedelsutveckling. Metoderna kommer att användas för att identifiera molekyler som binder till G-protein-kopplade receptorer, en familj av membranproteiner som är involverade i ett stort antal fysiologiska processer. Genom att kombinera maskininlärning och virtuell screening kommer doktoranden att kunna söka efter ligander i kemiska bibliotek innehållande flera miljarder molekyler. Projektet kommer att genomföras i nära samarbete med experimentella forskargrupper för att utvärdera de datormodeller som utvecklas i projektet.

Kvalifikationskrav
Den sökande skall ha en mastersexamen med inriktning mot biologi, kemi, farmaci, fysik, datavetenskap eller annat ämne som arbetsgivaren bedömer som likvärdigt. Goda skriftliga och muntliga kunskaper i engelska är ett krav då arbetet sker i en internationell miljö.

Önskvärt/meriterande i övrigt
Tidigare erfarenheter inom datormodellering av proteiner (t.ex. receptorer), proteinstrukturprediktion, datorbaserad läkemedelsdesign, molekylär dockning, maskininlärning och programmering är meriterande.


Ansökan ska innehålla:

- Personligt brev där du beskriver dig själv, ditt erfarenheter av forskning och varför du är intresserad av tjänsten (max 2 sidor).
- CV innehållande utbildning och andra meriter samt beskrivning av relevanta kunskaper utifrån kvalifikationskraven.
- Kopior på examensbevis och examensarbete.
- Kontaktinformation till två referenser.

Om anställningen
Anställningen är tidsbegränsad, enligt HF 5 kap § 7. Omfattningen är heltid. Tillträde snarast eller enligt överenskommelse. Placeringsort: Uppsala

Upplysningar om anställningen lämnas av: Jens Carlsson, jens.carlsson@icm.uu.se, Tel: +46 (0)72 227 7976.

Välkommen med din ansökan senast den 17 juni 2024, UFV-PA 2024/1634.

Uppsala universitet är ett brett forskningsuniversitet med stark internationell ställning. Det yttersta målet är att bedriva utbildning och forskning av högsta kvalitet och relevans för att göra skillnad i samhället. Vår viktigaste tillgång är alla 7 600 anställda och 53 000 studenter som med nyfikenhet och engagemang gör Uppsala universitet till en av landets mest spännande arbetsplatser.


Läs mer om våra förmåner och hur det är att jobba inom Uppsala universitet
https://uu.se/om-uu/jobba-hos-oss/


Anställningen kan komma att säkerhetsprövas. Vid säkerhetsprövning är en förutsättning för anställning att sökande blir godkänd.


Vi undanber oss erbjudanden om rekryterings- och annonseringshjälp.


Ansökan tas emot i Uppsala universitets rekryteringssystem.

Ansök nu

Doktorand i data-driven life science – Kemi

Läs mer Maj 15
Institutionen för kemi – BMC bedriver forskning och utbildning inom analytisk kemi, biokemi och organisk kemi.

Drygt 100 personer, varav ca 45 doktorander, arbetar vid institutionen. Nya medarbetare och studenter rekryteras från hela världen och engelska är det huvudsakliga arbetsspråket. Institutionen är belägen vid Biomedicinskt Centrum i Uppsala där det finns goda möjligheter till samarbeten med forskargrupper inom biologi, farmaci, medicin och SciLifeLab samt tillgång till avancerad infrastruktur för experimentella och teoretiska studier. Den internationella miljön och möjligheterna till tvärvetenskapliga samarbeten ger forskarstuderande vid institutionen möjlighet att medverka i relevanta forskningsprojekt och förbereda sig för en internationell forskningskarriär.

Läs mer om forskningen vid Inst. för kemi – BMC på vår hemsida. 

Allmän beskrivning av DDLS programmet

Datadriven livsvetenskap (DDLS) använder data, beräkningsmetoder och artificiell intelligens för att studera biologiska system och processer på alla nivåer, från molekylära strukturer och cellulära processer till människans hälsa och de globala ekosystemen. SciLifeLab och Wallenbergs nationella program för  datadriven livsvetenskap  (DDLS) har som mål att rekrytera och utbilda nästa generations forskare inom datadriven livsvetenskap och skapa globalt ledande kompetens inom beräknings- och datavetenskap för livsvetenskap i Sverige. Programmet har 3,1 miljarder SEK i finansiering (ca 290 MUSD) under 12 år från Knut och Alice Wallenbergs stiftelse.

Under 2024 kommer DDLS forskarskola att lanseras via rekryteringen av 20 akademiska- och 7 industridoktorander. Under programmets gång kommer mer än 260 doktorander och 200 postdoktorer att vara en del av forskarskolan. DDLS-programmet har fyra strategiska forskningsområden: Datadriven precisionsmedicin och diagnostik, Datadriven smittspridning och infektionsbiologi, Datadriven cell- och molekylärbiologi samt Datadriven evolution och biodiversitet. För mer information, se här.

Datadriven cell- och molekylärbiologi omfattar forskning som fundamentalt förändrar vår kunskap om hur celler fungerar genom att utforska deras molekylära komponenter i tid och rum, från enstaka molekyler till naturliga vävnadsmiljöer.

Livsvetenskapens framtid är datadriven. Kommer du att leda den förändringen med oss? Ansök nu!

Ditt mål är att utnyttja banbrytande maskininlärningsmetoder för att extrahera strukturdynamik hos proteiner från ’single-particle’ kryo-EM-data. Projektet bygger på vår nyligen etablerade (ännu ej publicerade) programvara, som extraherar proteinstrukturer från kryo-EM-bilder genom maskininlärning och som därför förfinar strukturell heterogenitet direkt mot kryo-EM-data.

Dina uppgifter kommer att vara att translatera algoritmen från testbädden till applikationsstadiet, att integrera den med kemiska kraftfält och strukturprediktion av proteiner, och att lösa strukturdynamiken för dynamiska proteinkomplex som är relevanta för bakteriell och växtfotoreception och människans cirkadiska rytmen. Du kommer att vara involverad i alla steg i projektet, det vill säga att designa och programmera programvaran, att utföra beräkningsexperiment, att analysera data och att presentera och publicera resultaten. Valet av delprojekt kommer att anpassas efter dina intressen och tidigare kunskaper och erfarenheter.

Du kommer att få omfattande kreativt utrymme för att utveckla projektet, betydande resurser för att producera spjutspetsresultat, och du kommer att tjäna på att vara en del av vårt mycket samarbetande team.

Denna tjänst är en del av den rikstäckande DDLS forskarskolan av SciLifeLab. Doktorandprojektet delas mellan Westenhoffs grupp i biokemi vid Uppsala universitet och Lindstens forskargrupp i beräkningsvetenskap vid Linköpings universitet, vilket säkerställer experthandledning inom båda områdena. Du förväntas bli placerad i Lindstengruppen i Linköping för längre vistelse(r).

Arbetsuppgifter
Huvuduppgiften för en doktorand är att ägna sig åt sin forskarutbildning vilket innefattar såväl deltagande i forskningsprojekt som forskarutbildningskurser. I arbetsuppgifterna kan det även ingå undervisning och annat institutionsarbete, dock max 20% av arbetstiden.

Kvalifikationskrav


Behörighet till utbildning på forskarnivå har den som fullgjort kursfordringar om minst 240 högskolepoäng (hp), varav minst 60 hp på avancerad nivå, eller på något annat sätt förvärvat i huvudsak motsvarande kompetenser. Mer information om behörighetskraven finns här. 
Fo?r utbildning pa? forskarniva? i kemi kra?vs godka?nt resultat pa? kurser omfattande minst 90 hp inom kemi och fo?r utbildningen relevanta omra?den, varav minst 40 hp pa? avancerad niva?. Mer information om de a?mnesspecifika kraven finns här.
Mycket goda kunskaper i engelska i tal och skrift.

Stor vikt kommer att läggas vid personliga egenskaper såsom god samarbetsförmåga, motivation och självständighet, samt hur den sökande genom sin erfarenhet och kompetens bedöms ha de förmågor som krävs för att kunna tillgodogöra sig och utvecklas inom forskarutbildningen.

Observera att detta är en förkortad version av annonsen. För att se den fullständiga annonsen vänligen klicka på ”Ansök här” eller se Uppsala universitets hemsida: https://uu.se/jobb/

Om anställningen 
Anställningen är tidsbegränsad, enligt HF 5 kap § 7. Omfattningen är heltid. Tillträde enligt överenskommelse. Placeringsort: Uppsala

Upplysningar om anställningen lämnas av
Professor, Sebastian Westenhoff, sebastian.westenhoff@kemi.uu.se, +46 72 469 72 67.

Välkommen med din ansökan senast den 14 juni 2024, UFV-PA 2024/1687.
Uppsala universitet är ett brett forskningsuniversitet med stark internationell ställning. Det yttersta målet är att bedriva utbildning och forskning av högsta kvalitet och relevans för att göra skillnad i samhället. Vår viktigaste tillgång är alla 7 600 anställda och 53 000 studenter som med nyfikenhet och engagemang gör Uppsala universitet till en av landets mest spännande arbetsplatser.


Läs mer om våra förmåner och hur det är att jobba inom Uppsala universitet
https://uu.se/om-uu/jobba-hos-oss/


Anställningen kan komma att säkerhetsprövas. Vid säkerhetsprövning är en förutsättning för anställning att sökande blir godkänd.


Vi undanber oss erbjudanden om rekryterings- och annonseringshjälp.


Ansökan tas emot i Uppsala universitets rekryteringssystem.

Ansök nu

Doktorandplatser vid Ekonomisk-historiska institutionen

Läs mer Maj 14
Arbetsuppgifter 
Ekonomisk-historiska institutionen utlyser tre doktorandplatser med tillträde den 1 september 2024.

Samtliga tre platser ingår i specifika forskningsprojekt.

Utbildning på forskarnivå omfattar fyra år på heltid, motsvarande 240 högskolepoäng varav doktorsavhandlingen utgör 165 högskolepoäng och kurser 75 högskolepoäng. Utbildningen finansieras genom en kombination av stipendiemedel under år 1-3 följt av doktorandanställning under år 4 (projekt 1 och 2) alternativ doktorandanställning år 1-4 (projekt 3).

Nedanstående projekt söker en doktorand vardera:

Projekt 1: Bankkriser och krishantering i teori och praktik
Vad driver bankkriser och vad kan vi göra åt dessa? Nästan all forskning om detta görs på nationell nivå men för att bättre förstå kriser och krishantering behövs forskning på banknivå som kan undersöka varför vissa banker klarar kriser och andra inte, och hur individuella banker svarar på olika insatser för att förhindra bankkriser och varför. I projektet ingår att färdigställa en kvantitativ paneldatabas för samtliga affärsbanker den aktuella perioden. Denna kan kombineras med kvalitativa data från Bankinspektionens arkiv, tidningar, riksdagstryck, och andra statliga institutioner (som Riksbanken och Riksgäldskontoret) för att bättre förstå kriser och krishantering. Dessa kvalitativa data digitaliseras, gör maskinläsningsbara och behandlas med moderna tekniker för bearbetning av kvalitativa data.

Projektspecifika kvalifikationskrav: Relevant bakgrund är examen i ekonomisk historia, datavetenskap, nationalekonomi, företagsekonomi, historia, statsvetenskap, sociologi (eller liknande). Dokumenterade kunskaper inom digital humaniora och samhällsvetenskap, datavetenskap och ekonometri/statistik är meriterande.

Frågor om projektet besvaras av projektledare Anders Ögren, anders.ogren@ekhist.uu.se.

Projekt 2: Immateriella tillgångar och investeringsjuridikens alkemi
Immateriella och finansiella tillgångar är idag mer betydelsefulla än mark som källa till rikedom. Samtidigt har upprättandet av avtal kring investeringar exploderat under senare år. Mer än 3000 fördrag väver samman de flesta av världens länder i ett komplext nät av skyldigheter. Dessa två fenomen hänger ihop, men dess kopplingar är underbeforskade. Genom att studera ett antal internationella skiljedomsprocesser och koppla dessa till ett multidisciplinärt historiskt perspektiv avser projektet analysera hur investeringsjuridiken möjliggjort den ökade betydelsen av immateriella tillgångar, särskilt intellektuellt kapital, som källa till rikedom.

Projektspecifika kvalifikationskrav: Relevant bakgrund är examen i ekonomisk historia, politisk ekonomi eller kritiska juridiska studier.

Arbetsspråket i projektet är engelska. Kompletterande färdigheter i andra språk, såsom spanska, franska eller arabiska, är meriterande.

Frågor om projektet besvaras av projektledare Valbona Muzaka, valbona.muzaka@ekhist.uu.se.

Projekt 3: Effekten av rumsliga uppväxtvillkor på individers framtida utfall – kunskap från svenska städer under 140 år

Hur påverkas människor av sin uppväxtmiljö när det kommer till framtida arbetsmarknads- och utbildningsutfall? Trots många studier på moderna data så vet vi lite relativt lite om detta på grund av tre anledningar. För det första gör den korta tidshorisonten i tidigare studier att det inte varit möjligt att utvärdera effekter på lång sikt och över flera generationer. För det andra ger senare tid inte tillräckligt mycket variation i graden av social segregation och i kompositionen av olika bostadsområden. För det tredje finns sällan den geografiska detaljnivå som krävs för att mer precist identifiera effekten av individers uppväxtmiljö.

I det här projektet använder vi geokodad data över alla individer i ett stort antal svenska städer under perioden från 1880 till 2020 för att studera dessa frågor. Geokodningen av data från folkräkningar för perioden före 1990 genomförs av projektet och är ett pågående arbete.

I doktorandprojektet ingår att studera segregationens utveckling över tid och hur olika rumsliga uppväxtvillkor har påverkat individers arbetsmarknads- och utbildningsutfall på lång sikt och över flera generationer. Ett särskilt fokus ligger vid att utforska effekten av efterkrigstidens bostadspolitik med rivningar av äldre bostadsområden och utbygganden av miljonprogrammet. Doktoranden förväntas också delta i arbetet med geokodningen och konstruktionen av databasen.

Doktoranden kommer vara placerad vid Ekonomisk-historiska institutionen men även vara affilierad med Institutet för bostads- och urbanforskning (IBF) vid Uppsala universitet.

Projektspecifika kvalifikationskrav: Relevant bakgrund är examen i ekonomisk historia, nationalekonomi, sociologi och geografi (eller liknande). Erfarenhet från arbete med ekonometriska metoder, geografiska informationssystem (GIS), modern och historisk mikrodata, arbetsmarknadsekonomi och intergenerationell rörlighet är meriterande.

Frågor om projektet besvaras av projektledare Jakob Molinder, jakob.molinder@ekhist.uu.se.


Val av projekt
Obs! För att din ansökan ska bli komplett, behöver du specificera vilket eller vilka projekt du är intresserad av i din ansökan.

För Kvalifikationskrav, Ansökan, Bedömning se fullständig annons på https://uu.se/jobb/

Om anställningen

Anställningen är tidsbegränsad, enligt HF 5 kap § 7. Omfattningen är heltid. Tillträde 1 september 2024. Placeringsort: Uppsala

Upplysningar om anställningen lämnas av: forskningsansvarig professor Anders Ögren, anders.ogren@ekhist.uu.se eller studierektor för utbildning på forskarnivå Tom Petersson, tom.petersson@uu.se

Välkommen med din ansökan senast den 12 juni 2024, UFV-PA 2024/1367.
Uppsala universitet är ett brett forskningsuniversitet med stark internationell ställning. Det yttersta målet är att bedriva utbildning och forskning av högsta kvalitet och relevans för att göra skillnad i samhället. Vår viktigaste tillgång är alla 7 600 anställda och 53 000 studenter som med nyfikenhet och engagemang gör Uppsala universitet till en av landets mest spännande arbetsplatser.


Läs mer om våra förmåner och hur det är att jobba inom Uppsala universitet
https://uu.se/om-uu/jobba-hos-oss/


Anställningen kan komma att säkerhetsprövas. Vid säkerhetsprövning är en förutsättning för anställning att sökande blir godkänd.


Vi undanber oss erbjudanden om rekryterings- och annonseringshjälp.


Ansökan tas emot i Uppsala universitets rekryteringssystem.

Ansök nu

Andra jobb i Uppsala från Sveriges Lantbruksuniversitet

Nedan visas andra jobb i Uppsala från Sveriges Lantbruksuniversitet .

Senior Lecturer/Associate Professor* in Freshwater Ecology

Professor
Läs mer Maj 15
Faculty of natural resources and agricultural sciences
Department of Aquatic Sciences and Assessment 
Do you want to be involved in developing research and environmental analysis in freshwater ecology? Limnic ecosystems are a valuable resource for society while the biodiversity in them is strongly threatened by human pressures e.g. climate change, environmental pollution and habitat fragmentation. Therefore, it is increasingly important to develop knowledge about the biodiversity and ecology of aquatic organisms. This knowledge is critical for decision makers seeking to achieve national and international environmental goals. We are looking for someone with expert competence in freshwater ecology who has the drive to take on these major societal challenges in freshwater ecosystems.

The position is in the inspiring research environment of the Department of Aquatic Sciences and Assessment. The Department has a national mission to monitor and assess the environmental condition of lakes and watercourses. We are organized into groups focusing on aquatic ecology and biodiversity, functional microbial ecology, geochemical and hydrological processes, as well as aquatic environmental chemistry and ecotoxicology. Together with our neighbouring departments Aquatic Resources, and Ecology, we have expertise in the entire limnic ecosystem.

Subject description

The subject of this employment covers the ecology of plants and/or invertebrates in limnic systems, especially the impacts of the surrounding landscape and climate change as well as other environmental changes. The subject does not cover ecotoxicology.

Duties

The professor is expected to lead a research group, which may include administrative tasks such as budget and personnel responsibility. We would like to see the new professor contribute to SLU's special mission, Environmental Monitoring and Assessment.

Within the subject area, the successful candidate should


• develop and lead internationally successful research
• collaborate with other SLU research teams to in order to strengthen interdisciplinary activities at the university
• develop and maintain national and international networks with academia, relevant public authorities, industry, organisations and society at large
• apply for external research funding from both national and international sources
• contribute to the strategic development of the department, faculty and SLU
• communicate research findings and other relevant information to society at large
• supervise doctoral students
• develop, lead and participate in teaching at the first, second and third cycle levels


Swedish and English are used in parallel at the department. The professor should be able to perform the majority of their tasks in English. However, as a public authority, the university has Swedish as its main language according to the requirements of the Language Act, and the professor must be able to use Swedish as their working language within four years of beginning the position. The department will provide support with learning Swedish.

Eligibility

The applicant must meet the following qualification requirements:


• have/hold a PhD and have the qualifications required for appointment as docent (associate professor) or equivalent academic qualifications
• research expertise in the subject area
• ability to lead and develop a successful research team
• ability to compete for external research funding
• teaching expertise and the ability to integrate research and a scientific approach into teaching
• good knowledge of English

Assessment criteria

Assessment of the applicant’s suitability for employment as professor will primarily be based on the degree to which the applicant possesses the eligibility required for the position.

The assessment of research expertise will take the following into account:


• completed and ongoing research
• ability to independently initiate and conduct successful/outstanding research
• ability to obtain external research funding in competition.

The assessment of teaching expertise will take the following into account:


• ability to plan and implement courses, conduct the examinations and evaluate their own teaching
• supervision and examination of doctoral students
• pedagogic vision and reflection

Furthermore, the assessment will consider the applicant’s expertise in:


• developing and leading activities and staff within academia
• communication and cooperation
• collaborating with relevant stakeholders and society
• communicating research findings and development

As much attention must be given to the assessment of teaching expertise as to the assessment of research expertise. The position will be offered to the candidate who, following a qualitative comprehensive assessment, is deemed to have the best qualifications set to conduct and develop the duties in question and contribute to the positive development of the organisation.

Other information:
Note: This advertisement is abbreviated to fit in Platsbanken's recruitment tool. To view the ad in its entirety, please visit Jobs and vacancies at SLU | Externwebben.

Application deadline:
2024-08-12

Place of work:
Uppsala

Extent:
100%

Form of employment:
* Swedish “universitetslektor”, a tenured position approximately equivalent to Senior lecturer (UK) or Associate professor (US). The applicant who is offered this employment at SLU will be employed as Senior lecturer.

Permanent employment

Starting date:
By agreement.

Application:
For the guidance of your application, there is SLU's appointment procedure for teachers at SLU and General assessment criteria for the appointment of teachers, which you can read here.

Please apply by clicking the apply-button below.

Academic union representatives:
https://internt.slu.se/min-anstallning/facket/kontaktpersoner/

Ansök nu

Professor i sötvattensekologi

Professor
Läs mer Maj 15
Fakulteten för naturresurser och jordbruksvetenskap
Institutionen för vatten och miljö
Vill du vara med och utveckla forskning och miljöanalys inom sötvattensekologi? Limniska ekosystem är en viktig resurs för oss människor samtidigt som biodiversiteten i dem är starkt hotad av mänsklig påverkan som leder till t.ex. klimatförändringar, miljöföroreningar och fragmentering av habitat. Därför blir det allt viktigare att utveckla kunskap om biodiversitet och ekologi hos vattenlevande organismer. Denna kunskap är viktig för att vägleda beslutsfattare till att nå nationella och internationella miljömål. Vi söker någon med expertkompetens inom sötvattensekologi och med drivkraft att ta sig an de stora samhällsutmaningarna inom sötvattensområdet.

Anställningen kommer att förläggas i en inspirerande forskningsmiljö vid institutionen för vatten och miljö. Institutionen har ett nationellt uppdrag att övervaka miljötillståndet i sjöar och vattendrag. Vi studerar främst akvatisk ekologi och biodiversitet, funktionell mikrobiell ekologi, geokemiska och hydrologiska processer, samt akvatisk miljökemi och ekotoxikologi. Tillsammans med närliggande institutioner, som akvatiska resurser och ekologi, har vi expertis inom hela det limniska ekosystemet. 

Ämnesbeskrivning
Ämnet för denna anställning omfattar växters och/eller evertebraters ekologi i limniska system, särskilt påverkan av omgivande landskap, klimatförändringar eller miljöförändringar. Ämnet omfattar inte ekotoxikologi.

Arbetsuppgifter
Professorn förväntas leda en forskargrupp, vilket kan inkludera administrativa uppgifter som budget- och personalansvar. Vi ser gärna att innehavaren bidrar till SLU:s speciella verksamhetsområde fortlöpande miljöanalys.

Innehavaren ska inom ämnet för anställningen


• utveckla och leda internationellt framgångsrik forskning
• samarbeta med andra forskargrupper inom SLU för att stärka universitetets verksamhet
• utveckla och upprätthålla nationella och internationella nätverk med akademin, relevanta myndigheter, näringar, organisationer och samhället i övrigt
• söka externa forskningsmedel på både nationell och internationell nivå
• bidra till institutionens, fakultetens och SLU:s strategiska utveckling
• kommunicera forskningsresultat och annan relevant ämnesinformation med omgivande samhälle
• handleda doktorander
• medverka, utveckla och leda undervisning på grund-, avancerad och forskarnivå

Institutionen har en parallellspråkig arbetsmiljö. Professorn kommer att kunna utföra de flesta av sina uppgifter på engelska. Som myndighet har universitetet svenska som huvudspråk enligt språklagens krav och innehavaren förväntas kunna arbeta på svenska inom fyra år från tillträdet till anställningen. Institutionen kommer att stödja innehavaren att nå detta.

Behörighet
Den sökande ska


• ha doktorsexamen och docentkompetens eller motsvarande vetenskaplig kompetens
• vara vetenskapligt skicklig inom ämnet för anställningen
• ha visat förmåga att leda och utveckla en framstående forskargrupp
• ha visat förmåga att i konkurrens erhålla externa forskningsmedel
• vara pedagogiskt skicklig och ha förmåga att integrera forskning och ett vetenskapligt förhållningssätt i sin undervisning, samt
• ha goda kunskaper i engelska.

Bedömningsgrunder
Som bedömningsgrunder vid anställning ska i första hand gälla graden av sådan skicklighet som är ett krav för behörighet för anställning.

Vid bedömningen av den vetenskapliga skickligheten beaktas


• genomförda forskningsinsatser och pågående forskning
• förmågan att självständigt initiera och bedriva framstående forskning
• förmågan att erhålla externa forskningsmedel i konkurrens

Vid bedömning av den pedagogiska skickligheten beaktas


• planering, genomförande, examination och utvärdering av egen undervisning
• handledning och examination på forskarnivå
• pedagogisk vision och reflektion

Vidare beaktas skicklighet i att


• utveckla och leda verksamhet och personal
• kommunicera och samarbeta
• samverka med externa intressenter och det omgivande samhället
• kommunicera forskning och utvecklingsarbete

Prövningen av den pedagogiska skickligheten ska ägnas lika stor omsorg som prövningen av den vetenskapliga skickligheten. Anställningen erbjuds den som efter en kvalitativ helhetsbedömning bedöms ha de bästa förutsättningarna att genomföra och utveckla aktuella arbetsuppgifter samt bidra till en positiv utveckling av verksamheten.

Övrig information:
Observera: Detta är en förkortad annons för att få plats i Platsbankens annonseringssystem. Se fullständig annons på: SLU - lediga anställningar.

Sista ansökningsdatum:
2024-08-12

Placering/ort:
Uppsala

Omfattning:
100%

Anställningsform:
Tillsvidare

Tillträde:
Enligt överenskommelse

Ansökan:
Det är önskvärt att ansökan skrivs på engelska, eftersom ansökningarna kommer att bedömas av sakkunniga både i Sverige och utomlands.

Till ledning för din ansökan finns SLU:s Anställningsordning och Allmänna bedömningsgrunder vid anställning av lärare som du kan läsa här.

Välkommen med din ansökan via ansökningsknappen nedan.

Fackliga kontaktpersoner:
https://internt.slu.se/min-anstallning/facket/kontaktpersoner/


Sveriges lantbruksuniversitet (SLU) har en nyckelroll i utvecklingen för hållbart liv, grundad i vetenskap och utbildning. Genom vårt fokus på samspelen mellan människa, djur och ekosystem och ett ansvarsfullt brukande av naturresurserna bidrar vi till en hållbar samhällsutveckling och goda livsvillkor på vår planet. Huvudorter är Alnarp, Umeå och Uppsala, men verksamhet bedrivs också på forskningsstationer, försöksparker och utbildningsorter i hela landet.

SLU har drygt 3000 medarbetare, 5000 studenter och forskarstuderande och en omsättning på över tre miljarder kronor. Universitetet satsar på attraktiva miljöer på sina campusområden. Vi arbetar för en jämställd och inkluderande arbetsmiljö där öppna samtal mellan människor med olika erfarenheter lägger grunden för vetenskaplighet, kreativitet och utveckling. Vi välkomnar därför personer med olika bakgrunder och perspektiv att söka den aktuella anställningen.

Ansök nu

Professor in Domestic Animal Anatomy

Professor
Läs mer Maj 13
Faculty of Veterinary Medicine and Animal Science
The department of Animal Biosciences
The department is part of the Faculty of Veterinary Medicine and Animal Science and is responsible for education and research in several basic and applied areas. These areas include anatomy, physiology, biochemistry, pathology, pharmacology, toxicology, genetics, breeding, immunology, bacteriology, virology, parasitology, epizootology, comparative medicine, food safety, bioinformatics and One Health. Our research covers everything from production animals to sports and pet animals, laboratory animals and wild animals. The department's researchers work on the entire scale from molecular mechanisms and microbiology to the structure, function and behaviour of animals, and how these are affected by breeding, physical activity, care, production, stress, environmental factors and diseases. Read more about our activities and infrastructure here. 

At the department, an internationally prominent research group works on the locomotor apparatus anatomy and biomechanics, with a focus on horses, but to some extent also ruminants. The group uses both sensor-based technology, image and video analysis and addresses research questions linked to normal function, sports, production, welfare, and the clinic. 

Read more about our benefits and what it is like to work at SLU via the following link. 

Subject description

The subject domestic animal anatomy includes knowledge of the anatomical structure of the body (descriptive anatomy), from the whole animal to the structures of the organs, with main focus on food producing animals, sports and companion animals. In addition, the subject has a focus on digitization related to the functional anatomy of the locomotor apparatus, biomechanical principles that enable and limit movements and variations in movement patterns in horses, dogs, cats and cattle.

Duties

The applicant will be expected to:


• develop and lead internationally successful research;
• develop, lead and participate in teaching at first, second and third cycle level;
• primarily teach in anatomy, in addition to other components at first, second and third cycle level covering the subject;
• develop and maintain national and international networks with academia, the relevant public authorities, industry, organisations and society at large;
• collaborate with other SLU research teams to strengthen interdisciplinary activities at the university;
• apply for external research funding from both national and international sources;
• supervise doctoral students;
• actively participate as a specialist in clinical work and teaching within the subject;
• contribute to the strategic development of the department, faculty and SLU;
• communicate research findings and other relevant information to society at large;
• perform administrative duties within the department, faculty and university;
• be prepared to have a managerial role;
• be able to use Swedish as the working language within four years.

The department uses Swedish and English in parallel. The professor should be able to perform the majority of their tasks in English. However, as a public authority, the university has Swedish as its main language according to the requirements of the Language Act and the professor must be able to use Swedish as their working language within four years of beginning the position. The department will provide support with language learning.

Eligibility

The applicant must


• have a Degree of Master of Science in Veterinary Medicine;
• be licensed to practise veterinary medicine in Sweden, alternatively be entitled to obtain such a licence upon application in accordance with the relevant legislation, regulations and directives*;
• have successfully completed a doctoral degree and hold the qualifications required for appointment as a docent, or have the equivalent academic qualifications, within a subject relevant to the position;
• demonstrate research expertise in the subject;
• demonstrate teaching expertise and have the ability to integrate research and a scientific approach into their teaching;
• have demonstrated the ability to lead and develop a successful, internationally-recognised research team;
• have demonstrated the ability to compete for external research funding;
• have proven latest clinical experience in a subject field relevant to the position;
• have good knowledge of English.

*Act (2009:302) on Activities within Animal Healthcare, Chapter 3. Eligibility regulations, Swedish Board of Agriculture’s regulations and general advice on eligibility requirements for veterinary care staff (SJVFS 2016:9), Chapter 2. Eligibility to practise as a veterinary surgeon and the Directive 2005/36/EC of the European Parliament and of the Council of 7 September 2005 on the recognition of professional qualifications.

Grounds of assesement

Note: This advertisement is abbreviated to fit in Platsbanken's recruitment tool. To view the ad in its entirety, please visit Jobs and vacancies at SLU | Externwebben. 

Application deadline:
2024-08-05 

Application:
Use the document Application guidelines for appointment as professor, senior lecturer or associate senior lecturer at SLU as guide when you fill in your application.

Please apply by clicking the apply-button below.

Academic union representatives:
https://internt.slu.se/en/my-employment/employee-associations/kontaktpersoner-vid-rekrytering/


The Swedish University of Agricultural Sciences (SLU) has a key role in the development for sustainable life, based on science and education. Through our focus on the interaction between humans, animals and ecosystems and the responsible use of natural resources, we contribute to sustainable societal development and good living conditions on our planet. Our main campuses are located in Alnarp, Umeå and Uppsala, however, the university also operates at research stations, experimental forests and teaching sites throughout Sweden.

SLU has around 3,000 employees, 5,000 students and doctoral students and a turnover of over SEK 3 billion. We are investing in attractive environments on all of our campuses. We strive to provide a work environment characterised by inclusivity and gender equality, where different experiences generate conversations between people and pave the way for science, creativity and development. Therefore, we welcome applications from people with diverse backgrounds and perspectives.

Ansök nu

Professor i husdjurens anatomi

Professor
Läs mer Maj 13
Fakulteten för veterinärmedicin och husdjursvetenskap
Institutionen för husdjurens biovetenskaper
Institutionen för husdjurens biovetenskaper är en del av fakulteten för veterinärmedicin och husdjursvetenskap och ansvarar för utbildning och forskning inom flera grundläggande och tillämpade vetenskapliga områden. Dessa områden omfattar anatomi, fysiologi, biokemi, patologi, farmakologi, toxikologi, genetik, avel, immunologi, bakteriologi, virologi, parasitologi, epizootologi, komparativ medicin, livsmedelssäkerhet, bioinformatik och One Health. Vår forskning omfattar allt från produktionsdjur till sport- och sällskapsdjur, försöksdjur och vilda djur. Institutionens forskare arbetar i hela skalan från molekylära mekanismer och mikrobiologi till djurens struktur, funktion och beteende, och hur dessa påverkas av avel, fysisk aktivitet, skötsel, produktion, stress, miljöfaktorer och sjukdomar.  Läs mer om vår verksamhet och infrastruktur här.

På institutionen verkar en internationellt framstående forskargrupp inom rörelseapparatens anatomi och biomekanik med fokus på häst men till viss del också idisslare. Gruppen använder både sensorbaserad teknik, bild- och filmanalys och arbetar med frågor som kan kopplas till både normalfunktion, sport, produktion, välfärd och klinik.

Ämnesbeskrivning
Ämnet husdjurens anatomi omfattar kunskap om kroppens anatomiska uppbyggnad (deskriptiv anatomi), från hela djuret till organens strukturer, med huvudsaklig inriktning på livsmedelsproducerande djur, sport- och sällskapsdjur. Dessutom har ämnet fokus på digitalisering relaterat till rörelseapparatens funktionella anatomi, biomekaniska principer som möjliggör och begränsar rörelser samt variationer i rörelsemönster hos häst, hund, katt och nötkreatur.

Arbetsuppgifter
Innehavaren ska inom ämnet för anställningen


• utveckla och leda internationellt framgångsrik forskning
• utveckla, leda och medverka i undervisning på grund-, avancerad och forskarutbildningsnivå
• huvudsakligen undervisa inom anatomi, men även vid andra utbildningsmoment på grund- avancerad- och forskarutbildningsnivå där ämnet ingår
• utveckla och upprätthålla nationella och internationella nätverk med akademin, relevanta myndigheter, näringar, organisationer och samhället i övrigt
• samarbeta med andra forskargrupper inom SLU för att stärka universitetets interdisciplinära verksamhet
• söka externa forskningsmedel på både nationell och internationell nivå
• handleda doktorander
• medverka aktivt som specialist i kliniskt arbete och undervisning inom ämnet
• bidra till institutionens, fakultetens och SLU:s strategiska utveckling
• kommunicera forskningsresultat och annan relevant ämnesinformation till omgivande samhälle
• utföra administrativa uppdrag inom institutionen, fakulteten och universitetet
• eventuellt ha visst personalansvar
• ha svenska som arbetsspråk inom fyra år.

Institutionen har en parallellspråkig arbetsmiljö. Professorn kommer att kunna utföra de flesta av sina uppgifter på engelska. Som myndighet har universitetet svenska som huvudspråk enligt språklagens krav och innehavaren förväntas kunna arbeta på svenska inom fyra år från tillträdet till anställningen. Institutionen kommer att stödja innehavaren att nå detta.

Behörighet
Den sökande ska


• ha veterinärexamen
• ha svensk veterinärlegitimation, eller vara berättigad att erhålla en sådan efter ansökan i enlighet med aktuell gällande lagstiftning, föreskrifter och direktiv*
• ha doktorsexamen och docentkompetens eller motsvarande vetenskaplig kompetens inom ett för anställningen relevant ämne
• vara vetenskapligt skicklig inom ämnet för anställningen
• vara pedagogiskt skicklig och ha förmåga att integrera forskning och ett vetenskapligt förhållningssätt i sin undervisning 
• ha visat förmåga att leda och utveckla en framgångsrik internationellt erkänd forskargrupp
• ha visat förmåga att i konkurrens erhålla substantiella externa forskningsmedel
• ha dokumenterad aktuell klinisk erfarenhet inom ett för anställningen relevant ämne
• ha goda kunskaper i engelska

*Lag (2009:302) om verksamhet inom djurens hälso- och sjukvård 3 kap. Behörighetsregler, Jordbruksverkets föreskrifter och allmänna råd om behörighet för djurhälsopersonal (SJVFS 2016:9) 2 kap. Behörighet som veterinär, samt Europaparlamentets och rådets direktiv (2005/36/EG) av den 7 september 2005 om erkännande av yrkeskvalifikationer.

Bedömningsgrunder, övrig information
Observera: Detta är en förkortad annons för att få plats i Platsbankens annonseringssystem. Se fullständig annons på: SLU - lediga anställningar.

Sista ansökningsdatum:
2024-08-05

Placering/ort:
Uppsala

Omfattning:
100%

Anställningsform:
Tillsvidare

Tillträde:
Enligt överenskommelse

Ansökan:
Det är önskvärt att ansökan skrivs på engelska, eftersom ansökningarna kommer att bedömas av sakkunniga både i Sverige och utomlands.

Till ledning för din ansökan finns SLU:s Anställningsordning och Riktlinjer för ansökan om anställning som professor, universitetslektor eller biträdande universitetslektor vid SLU som du kan läsa här.

Välkommen med din ansökan via ansökningsknappen nedan.

Fackliga kontaktpersoner:
https://internt.slu.se/min-anstallning/facket/kontaktpersoner/


Sveriges lantbruksuniversitet (SLU) har en nyckelroll i utvecklingen för hållbart liv, grundad i vetenskap och utbildning. Genom vårt fokus på samspelen mellan människa, djur och ekosystem och ett ansvarsfullt brukande av naturresurserna bidrar vi till en hållbar samhällsutveckling och goda livsvillkor på vår planet. Huvudorter är Alnarp, Umeå och Uppsala, men verksamhet bedrivs också på forskningsstationer, försöksparker och utbildningsorter i hela landet.

SLU har drygt 3000 medarbetare, 5000 studenter och forskarstuderande och en omsättning på över tre miljarder kronor. Universitetet satsar på attraktiva miljöer på sina campusområden. Vi arbetar för en jämställd och inkluderande arbetsmiljö där öppna samtal mellan människor med olika erfarenheter lägger grunden för vetenskaplighet, kreativitet och utveckling. Vi välkomnar därför personer med olika bakgrunder och perspektiv att söka den aktuella anställningen.

Ansök nu

Professori växtodlingssystem

Professor
Läs mer Feb 17
Fakulteten för naturresurser och jordbruksvetenskap
Institutionen för ekologi
Denna fullt finansierade professorsanställning kommer att placeras vid institutionen för växtproduktionsekologi, som tillsammans med institutionen för ekologi utgör en inspirerande forskningsmiljö vid Ekologicentrum på SLU:s campus i Uppsala.

Institutionen för växtproduktionsekologi utvecklar kunskap om växtodlingssystem för att möta kraven på kvantitet och kvalitet vad gäller livsmedel, djurfoder och bioråvara på ett hållbart sätt i en föränderlig värld. Forskningen fokuserar på de utmaningar som uppstår med ökad efterfrågan, klimatförändringar, miljöpåverkan och förlust av biologisk mångfald kopplat till jordbruks- och livsmedelssystem.

Institutionens forskning och utbildning fokuserar på växtproduktionsekologi från molekylär nivå via växten, åkern och gården till landskapet. Aktuella ämnesområden är växtodlingssystem, växtodling, växtekologi och ogräsekologi. Forskning bedrivs ofta i samarbete med andra vetenskapliga discipliner och med externa aktörer för att bidra till utvecklingen av mer hållbara jordbruks- och livsmedelssystem. Undervisning sker på grund- och avancerad nivå huvudsakligen inom program som leder till examen inom agronomi och biologi.

Verksamheten vid SLU:s Ekologicentrum är ett nordiskt och europeiskt nav för hållbart jordbruk, växtskydd, naturvård, viltförvaltning, insektsekologi och skogsbruk. Forskningen är förankrad i naturvetenskapliga ämnen, i samarbete med ämnen inom samhällsvetenskap och humaniora, vilket skapar goda förutsättningar för tvärvetenskapliga samarbeten. Ekologicentrum är en del av fakulteten för naturresurser och jordbruksvetenskap som bedriver forskning, utbildning och miljöanalys inom jordbruk och miljö, med särskilt fokus på Agenda 2030 och FN:s mål för hållbar utveckling.

SLU är ett av Nordens främsta centrum för ekologisk forskning och erbjuder en dynamisk och framstående forskningsmiljö i kombination med modern infrastruktur. Detta inkluderar avancerade växtodlingsanläggningar, fyra fältforskningsstationer, över 60 långliggande jordbruksförsök, inklusive ett nytt storskaligt landskapsförsök. SLU:s fakultetsövergripande satsningar skapar möjligheter för tvärvetenskaplig forskning.

Läs mer om institutionen här

Läs mer om våra förmåner och hur det är att arbeta vid SLU under följande länk.

Ämnesbeskrivning
Ämnet omfattar odlingssystem inom jordbruk i tempererade regioner med fokus på produktion och ekologi. Det baseras på förståelse för hur växtodling påverkas av skötselåtgärder, miljö och klimat, dess integration i lantbruk och livsmedelssystem, och hur jordbruket påverkar omgivande ekosystem.

Arbetsuppgifter
Professorn förväntas leda en forskargrupp, vilket kan inkludera administrativa uppgifter som budget och personalansvar.

Dessutom ska innehavaren inom ämnet för anställningen 


• utveckla och leda framgångsrik forskning som inkluderar experimentell och fältbaserad forskning i Sverige och andra länder
• utveckla, leda och medverka i undervisning på grund-, avancerad och forskarnivå
• huvudsakligen undervisa inom ämnesområdet, men även vid andra utbildningsmoment på grund- avancerad- och forskarnivå där ämnet ingår
• handleda doktorander och vara mentor för relevanta anställda
• samarbeta med andra forskargrupper inom SLU för att stärka universitetets interdisciplinära verksamhet
• utveckla och upprätthålla nationella och internationella samarbeten, inklusive samskapande, med akademin, relevanta myndigheter, näringar, organisationer och samhället i övrigt
• söka externa forskningsmedel på både nationell och internationell nivå
• bidra till institutionens, fakultetens och SLU:s strategiska utveckling
• kommunicera forskningsresultat och annan relevant ämnesinformation till omgivande samhälle
• kunna kommunicera på svenska inom fyra år. 

Institutionen har en parallellspråkig arbetsmiljö. Professorn kommer att kunna utföra de flesta av sina uppgifter på engelska. Som myndighet har universitetet svenska som huvudspråk enligt språklagens krav och innehavaren förväntas kunna arbeta på svenska inom fyra år från tillträdet till anställningen. Institutionen kommer att stödja innehavaren att nå detta.

Behörighet
Den sökande ska


• ha eller motsvarande vetenskaplig kompetens
• vara vetenskapligt inom ämnet för anställningen
• ha visat förmåga att leda och utveckla en framstående forskargrupp
• ha visat förmåga att i konkurrens erhålla externa forskningsmedel
• vara pedagogiskt skicklig och ha förmåga att integrera forskning och ett vetenskapligt förhållningssätt i sin undervisning
• ha dokumenterad erfarenhet av forskningssamarbeten utanför akademin
• ha goda kunskaper i engelska.

Bedömningsgrunder
Observera: Detta är en förkortad annons för att få plats i Platsbankens annonseringssystem. Se fullständig annons på: SLU - lediga anställningar.

Sista ansökningsdatum:
2024-07-31

Placering/ort:
Uppsala

Omfattning:
100%

Anställningsform:
Tillsvidare

Tillträde:
Enligt överenskommelse

Ansökan:
Det är önskvärt att ansökan skrivs på engelska, eftersom ansökningarna kommer att bedömas av sakkunniga både i Sverige och utomlands.

Till ledning för din ansökan finns SLU:s Anställningsordning och Riktlinjer för ansökan om anställning som professor, universitetslektor eller biträdande universitetslektor vid SLU som du kan läsa här.

Välkommen med din ansökan via ansökningsknappen nedan.

Fackliga kontaktpersoner:
https://internt.slu.se/min-anstallning/facket/kontaktpersoner/


Sveriges lantbruksuniversitet (SLU) har en nyckelroll i utvecklingen för hållbart liv, grundad i vetenskap och utbildning. Genom vårt fokus på samspelen mellan människa, djur och ekosystem och ett ansvarsfullt brukande av naturresurserna bidrar vi till en hållbar samhällsutveckling och goda livsvillkor på vår planet. Huvudorter är Alnarp, Umeå och Uppsala, men verksamhet bedrivs också på forskningsstationer, försöksparker och utbildningsorter i hela landet.

SLU har drygt 3000 medarbetare, 5000 studenter och forskarstuderande och en omsättning på över tre miljarder kronor. Universitetet satsar på attraktiva miljöer på sina campusområden. Vi arbetar för en jämställd och inkluderande arbetsmiljö där öppna samtal mellan människor med olika erfarenheter lägger grunden för vetenskaplighet, kreativitet och utveckling. Vi välkomnar därför personer med olika bakgrunder och perspektiv att söka den aktuella anställningen.

Ansök nu

Professor in Cropping Systems

Professor
Läs mer Feb 17
Faculty of natural resources and agricultural sciences
Department of Crop Production Ecology
This fully funded professorship will be positioned at the Department of Crop Production Ecology, which together with the Department of Ecology, constitute an inspiring research environment at the Ecology Centre on SLU’s Uppsala campus.

The Department of Crop Production Ecology develops knowledge on cropping systems by focusing on meeting the demands for quantity and quality of food, feed, and bio-based raw materials in a sustainable way in a changing world. The research addresses challenges relating to increasing demand, climate change, environmental impact and biodiversity loss linked to farming and food systems.

Research and education at the department focus on crop production ecology ranging from the molecular level through the plant, field and farm to the landscape. Current subject areas are cropping systems, crop production, plant ecology and weed ecology. Research is often carried out in collaboration with other scientific disciplines and with stakeholders to contribute to the development of more sustainable food and farming systems. Teaching is at first  and second cycle levels, mainly within programs leading to degrees in agronomy and biology.

The SLU Ecology Centre is a Nordic and European hub for sustainable agriculture, plant protection, nature conservation, wildlife management, insect ecology and forestry. Our approach is based in the natural sciences in collaboration with subjects within the social sciences and the humanities, creating opportunities for interdisciplinary collaborations. The Ecology Centre is part of the Faculty for Natural Resources and Agricultural Sciences, where research, education and environmental monitoring and assessment within agriculture and the environment are conducted, with focus on Agenda 2030 and the United Nations Sustainable Development Goals.

SLU is one of largest centres for ecological research in the Nordic countries and offers a dynamic and excellent research environment supported by a modern infrastructure. This includes extensive, modern plant cultivation facilities, four field research stations and more than 60 long term agricultural experiments, including a new large scale, long term landscape experiment. SLU’s cross-faculty coordinated actions provide support for multi- and inter-disciplinary research.

Read more about the Department here.

Read more about our benefits and what it is like to work at SLU via the following link.

Subject Area
The subject area includes agricultural crop production systems in temperate regions with focus on production and ecology. It is based on understanding of how crop production is impacted by management, environment and climate, its integration in farming and food systems, and how agriculture impacts surrounding ecosystems.

Duties
The Professor is expected to lead and manage a research group, which may include administrative duties such as budget and staff responsibility.

The candidate should within the subject area


• develop and lead successful and internationally recognized research that includes experimental and field-based research in Sweden and other countries
• develop, lead and participate in higher education (first, second and third cycle levels)
• teach primarily in the subject area, but also in other areas at first, second and third cycle levels where the subject is comprised
• supervise doctoral students and mentor relevant staff
• collaborate with other research groups within SLU in order to strengthen interdisciplinary activities at the university
• develop and maintain national and international collaborations, including co-creation approaches, with academia, governmental agencies, industry, other organisations and society at large
• apply for external research funding from both national and international sources
• contribute to the strategic development of the department, faculty and SLU
• communicate research findings and other relevant information to society at large
• be able to communicate in Swedish within four years.

Swedish and English are used in parallel at the department. The successful applicant will be able to conduct the majority of her/his duties in English. As a public authority, the university has Swedish as its main language according to the requirements of the Language Act and the professor must be able to use Swedish as their working language within four years of beginning the position. The department will provide support with language training if needed.

Qualifications
The applicant shall 


• have a PhD and competence as associate professor (docent) or equivalent academic qualifications
• be scientifically skilled in the subject area
• have demonstrated the ability to lead and develop a successful research team
• have demonstrated the ability to successfully secure external research funding in competition
• be pedagogically skilled and have the ability to integrate research and a scientific approach into teaching
• have a proven track record of research collaborations outside academia
• have a good knowledge of English.

Assessment criteria
Note: This advertisement is abbreviated to fit in Platsbanken's recruitment tool. To view the ad in its entirety, please visit Jobs and vacancies at SLU | Externwebben.

 

Application deadline:
2024-07-31

Place of work:
Uppsala

Extent:
100%

Form of employment:
Permanent employment

Starting date:
By agreement.

Application:
It is desirable that the application is written in English, as the applications will be assessed by experts both in Sweden and abroad.

For the guidance of your application, there is SLU's appointment procedure for teachers at SLU and General assessment criteria for the appointment of teachers, which you can read here.

Please apply by clicking the apply-button below.

Adacemic union representatives:
https://internt.slu.se/en/my-employment/employee-associations/kontaktpersoner-vid-rekrytering/

Ansök nu