Uppsala: Postdoctoral position, Evolution of floral microbiomes

Hitta ansökningsinfo om jobbet Postdoctoral position, Evolution of floral microbiomes i Uppsala. Är det intressant kan du gå vidare och ansöka jobbet. Annars kan du klicka på arbetsgivaren eller yrkesbenämningen för att se alla jobb i Uppsala inom den kategorin.

Publicerad: 2023-05-25 // Varaktighet: Heltid

Department of Plant Biology
The research of the department focusses on plants, but other organisms such as virus, bacteria, fungi, insects and yeast cells are also studied. Our main areas or research are: the interaction between plants and microorganisms, and other forms of stress; biotechnology and metabolic engineering; growth and development of plants; the regulation of gene expression; population genetics, genome analysis and the development of breeding systems. Species in use are model organisms such as Arabidopsis thaliana, Physcomitrella, tobacco and yeast, and crops such as rapeseed, basket willow (Salix), potato, barley, rye, wheat and cassava.  

The department is responsible for basic courses and advanced courses in general and molecular genetics, gene technology, cell biology, plant physiology, gene expression, plant breeding, plant biochemistry and biotechnology, molecular interactions between plants and pathogens. Besides, the department contributes to various other biology courses together with other departments. The courses are part of the masters programs in biotechnology and natural resources, and the programs for students in agriculture and landscape architecture, but most courses are open for external students as well.

The working atmosphere is highly international and offers exciting opportunities for scientific exchange. Uppsala is a lively university city located close to Stockholm (40 minutes by train) and Stockholm's main international airport (20 minutes by train).

Read more about our benefits and what it is like to work at SLU at https://www.slu.se/en/about-slu/work-at-slu/

Duties:
A postdoctoral position is available at the Swedish University of Agricultural Sciences (SLU), Uppsala, Sweden, to study the relevance of floral microbiome for plant reproduction. The project will use a combination of microbiomics and plant genetics to understand the contribution of the floral microbiome to plant reproduction and pollinator health. The position is funded by a project grant from FORMAS for an initial period of two years.

The successful applicant will be hosted by the group of Adrien Sicard in the Department of Plant Biology at Swedish Agricultural University in the Ultuna Campus, Uppsala. The working atmosphere is highly international and offers exciting opportunities for scientific exchange. Uppsala is a lively university city located close to Stockholm (40 minutes by train) and Stockholm's main international airport (20 minutes by train).

Qualifications:
Candidates are required to:

-hold a PhD degree in life science with relevant research experience in plant genetics, microbial ecology and/or bioinformatics.

- have a strong background in genomics and molecular biology.

- have prior experience with computational methods for the analyses of biological sequence data and preferably for microbiome analyses.

- have basic molecular biology skills including nucleic acid isolation, library preparation, protocol optimization, bacterial growth assay and sterile techniques.

- strong organization and record-keeping skills to store and analyze data

- excellent English communication and writing skills to prevent results in groups meeting and conferences and publish results.

- have demonstrated interpersonal skills to collaborate within a scientific interdisciplinary research team.

Candidates should also be highly motivated, creative and have the ability to take initiative. Prior practical experience in plant quantitative genetics, manipulating insect pollinators and/or field experiments are also assets.

As postdoctoral appointments are career-developing positions for junior researchers, we are primarily looking for candidates with a doctoral degree that is three years old at most.

Place of work:
Uppsala.

Form of employment:
Temporary employment 24 months, with the possibility of extension.

Extent:
100%.

Starting date:
According to agreement.

Application:
We welcome your application no later than 2023-07-21, use the button below.
Applications must contain (1) CV with full publication list, (2) a description of research experiences, (3) a copy of the PhD diploma (in swedish or english), (4) contact information of two to three referees.

Academic union representatives:
https://internt.slu.se/en/my-employment/employee-associations/kontaktpersoner-vid-rekrytering/The Swedish University of Agricultural Sciences (SLU) has a key role in the development for sustainable life, based on science and education. Through our focus on the interaction between humans, animals and ecosystems and the responsible use of natural resources, we contribute to sustainable societal development and good living conditions on our planet. Our main campuses are located in Alnarp, Umeå and Uppsala, however, the university also operates at research stations, experimental forests and teaching sites throughout Sweden.

SLU has around 3,000 employees, 5,000 students and doctoral students and a turnover of over SEK 3 billion. We are investing in attractive environments on all of our campuses. We strive to provide a work environment characterised by inclusivity and gender equality, where different experiences generate conversations between people and pave the way for science, creativity and development. Therefore, we welcome applications from people with diverse backgrounds and perspectives.

Alla platsannonser →

Andra jobb i Uppsala som Näringsforskare

Nedan visas andra jobb i Uppsala som Näringsforskare.

Postdoktor i autofagi för förbättring av grödor

Läs mer Apr 16
Institutionen för växtbiologi
Projekt/Arbetsuppgifter: Tjänsten är associerad till Prof. Daniel Hofius grupp vid SLU i Uppsala, Sverige. Forskningen som bedrivs i Hofius-labbet (http://www.slu.se/D_Hofius) fokuserar på molekylära mekanismer för autofagi, en evolutionärt konserverad nedbrytnings- och återvinningsprocess som krävs för cellulär homeostas och stressreaktioner. Projektet bygger på våra tidigare resultat i modellväxten Arabidopsis, där autofagi visat sig spela en avgörande roll för tillväxt, hälsa och immunitet (https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/?term=Hofius+D&sort=date). Vi siktar nu på att undersöka autofagimekanismer och funktioner i grödor och utforska om autofagimodulering via CRISPR-Cas genredigering kan användas för att förbättra produktivitet och motståndskraft. Arbetet kommer att tillämpa genetiska, cellbiologiska, biokemiska och fysiologiska metoder i potatis och använda proteomikbaserad profilering av autofagirelaterade interaktioner för att identifiera nya regulatorer som mål för autofagimanipulation. Den planerade forskningen kompletterar ett pågående doktorandprojekt och omfattar ett nära samarbete med M. Andersson och P. Hofvander vid SLU och SolEdits AB i Alnarp, Sverige (https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/?term=hofvander+crispr+&sort=date)

Kvalifikationer: Vi söker en mycket motiverad kandidat med doktorsexamen i molekylärbiologi, molekylär genetik, funktionell genomik, cellbiologi eller relaterade ämnen som av arbetsgivaren bedöms som likvärdiga. Sökande bör ha en stark bakgrund inom växtmolekylärbiologi och en konkurrenskraftig meritlista med tidigare vetenskaplig produktion som en förstaförfattarartikel. Erfarenhet i proteomik och andra "omics"-tekniker värderas högt, och tidigare arbete med autofagirelaterade metoder, konfokalmikroskopi, fenotypning och vävnadsodling är ytterligare meriterande. Kandidaten förväntas vara en lagspelare och entusiastiskt driva ett forskningsprojekt genom initiativtagande, kreativitet och självständigt tänkande. Utmärkt kommunikationsförmåga i både muntlig och skriftlig vetenskaplig engelska förväntas. Eftersom postdoktorala anställningar är karriärutvecklande tjänster för yngre forskare söker vi främst kandidater som har en doktorsexamen som inte är äldre än tre år.

Forskningsmiljö: Institutionen för växtbiologi (www.slu.se/sv/vbsg) erbjuder en kreativ och stimulerande internationell miljö och är en av flera institutioner som utgör klustret 'Uppsala BioCenter'. Uppsala, Sveriges fjärde största stad, har två universitet och med mer än 50 000 studenter en levande studentatmosfär. Det är beläget i Storstockholmsområdet och har utmärkta förbindelser till Stockholm-Arlanda internationella flygplats.

Forskning & utbildning: Vid institutionen för växtbiologi bedrivs grundläggande och strategisk växtbiologisk forskning på jordbruksväxter, skogsträd, bioenergigrödor och modellorganismer. Våra huvudsakliga forskningsområden omfattar samspelet mellan växter och mikroorganismer, och andra former av stress såsom tillväxt och utveckling hos växter, bioteknologi och metabolisk manipulation, reglering av genuttryck, populations genetik, genomanalys och utveckling av förädlingssystem. Vi använder oss av modellorganismer såsom Arabidopsis, Physcomitrella, och tobak, samt grödor som raps, korgvide (salix), potatis och spannmål och patogener som virus, bakterier och svampar/oomyceter. Institutionen ansvarar för grundkurser och påbyggnadskurser i allmän och molekylär genetik, cellbiologi, genteknologi, växtfysiologi, växtförädling, växtbiokemi och bioteknik, molekylära interaktioner mellan växter och växtskadegörare. Utöver det bidrar institutionen till ytterligare kurser tillsammans med andra institutioner.

Läs mer om våra förmåner och hur det är att jobba vid SLU på https://www.slu.se/om-slu/jobba-pa-slu/

Placering:
Uppsala

Anställningsform:
Tidsbegränsad anställning 24 månader, med möjlighet till förlängning.

Omfattning:
100%

Tillträde:
Enligt överenskommelse, tjänsten är ledig omgående.

Ansökan:
Välkommen med din ansökan via ansökningsknappen nedan senast 2024-06-14.
Ansökan ska innehålla (1) CV och kopia av doktorsexamen, (2) redogörelse för vetenskapliga intressen och motivering för att söka denna tjänst, (3) beskrivning av forskningserfarenhet och andra aktiviteter av relevans för tjänsten, samt som (4) kontaktinformation för tre referenser.

Fackliga kontaktpersoner:
https://internt.slu.se/min-anstallning/facket/kontaktpersoner/

 


Sveriges lantbruksuniversitet (SLU) har en nyckelroll i utvecklingen för hållbart liv, grundad i vetenskap och utbildning. Genom vårt fokus på samspelen mellan människa, djur och ekosystem och ett ansvarsfullt brukande av naturresurserna bidrar vi till en hållbar samhällsutveckling och goda livsvillkor på vår planet. Huvudorter är Alnarp, Umeå och Uppsala, men verksamhet bedrivs också på forskningsstationer, försöksparker och utbildningsorter i hela landet.

SLU har drygt 3000 medarbetare, 5000 studenter och forskarstuderande och en omsättning på över tre miljarder kronor. Universitetet satsar på attraktiva miljöer på sina campusområden. Vi arbetar för en jämställd och inkluderande arbetsmiljö där öppna samtal mellan människor med olika erfarenheter lägger grunden för vetenskaplighet, kreativitet och utveckling. Vi välkomnar därför personer med olika bakgrunder och perspektiv att söka den aktuella anställningen.

Ansök nu

Postdoc position on plant autophagy for crop improvement

Läs mer Apr 16
Department of Plant Biology
Position/project: A postdoctoral position is available in the group of Professor Daniel Hofius at the Department of Plant Biology, Swedish University of Agricultural Sciences (SLU) in Uppsala, Sweden. Research in the Hofius lab (http://www.slu.se/D_Hofius) focuses on the molecular mechanisms of autophagy, a conserved degradation and recycling process required for cellular homeostasis and stress responses. The project builds on our previous findings in the Arabidopsis model system that autophagy plays a paramount role in plant growth, fitness, and immunity (https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/?term=Hofius+D&sort=date). We now aim to investigate autophagy mechanisms and functions in a crop plant setting and explore whether autophagy modulation via CRISPR-Cas genome editing can be utilized to improve productivity and resilience traits. The work will apply genetic, cell biological, biochemical, and physiological approaches in potato and utilize proteomics-based profiling of autophagy-related interactomes to identify new regulators as targets for autophagy manipulation. The planned research complements an ongoing PhD project in the lab and includes a close collaboration with Assoc. Prof. Mariette Andersson and Assoc. Prof. Per Hofvander at SLU and SolEdits AB in Alnarp, Sweden (https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/?term=hofvander+crispr+&sort=date). 

Qualifications: We are looking for a highly motivated candidate with a PhD degree in molecular biology, molecular genetics, functional genomics, cell biology or related topics that the employer considers equivalent. Applicants should have a strong background in plant molecular biology and a competitive track record with previous scientific output such as a first author article. Experience in proteomics and other “omics” techniques is greatly valued and prior work with autophagy-related methods, confocal microscopy, phenotyping, and tissue culture are further assets. The postdoc is expected to be a team player and enthusiastically drive a research project with strong initiative, creativity and independent thinking. Excellent communication skills in both oral and written scientific English are expected. Since postdoctoral appointments are career-developing positions for junior researchers, priority will be given to candidates who have a doctoral degree not older than three years.

Environment: The Department of Plant Biology (www.slu.se/en/vbsg) offers a creative and stimulating international environment and is one of several departments that make up the cluster ‘Uppsala BioCenter’. Uppsala, Sweden´s fourth-biggest city, has two universities and with more than 50 000 students a vibrant student atmosphere. It is located in the Greater Stockholm area and has excellent connection to the Stockholm-Arlanda international airport.

Research & education: The department undertakes fundamental research on model organisms, agricultural crops, forest trees and bioenergy crops. Our main areas of research comprise the interaction of plants with microorganisms and other environmental stresses, plant growth and development, biotechnology and metabolic engineering, regulation of gene expression, population genetics, genome analysis and the development of breeding systems. Species in use are model organisms such as Arabidopsis, Physcomitrella, tobacco, crops such as rapeseed, basket willow (Salix), potato and cereals, and pathogens such as viruses, bacteria and fungi/oomycetes. The department is responsible for basic and advanced courses in general and molecular genetics, cell biology, gene technology, plant physiology, plant breeding, plant biochemistry and biotechnology, and molecular interactions between plants and pathogens. In addition, the department contributes to various courses together with other departments. 

Read more about our benefits and working at SLU by visiting: https://www.slu.se/en/about-slu/work-at-slu/

Location:
Uppsala, Sweden.

Form of employment:
Temporary employment for 24 months.

Scope:
100%.

Start date:
By agreement; the position is immediately available.

Application:
Please submit your application before the deadline 14 June 2024. You can submit your application by clicking the button below.

Specific documents to be attached: Applications must contain (1) CV and copy of PhD diploma, (2) statement of scientific interests and motivation for applying to this position, (3) description of research experience and other activities of relevance for the position, as well as (4) contact information of three references.

Union representatives:
https://internt.slu.se/en/my-employment/employee-associations/kontaktpersoner-vid-rekrytering/

 


The Swedish University of Agricultural Sciences (SLU) has a key role in the development for sustainable life, based on science and education. Through our focus on the interaction between humans, animals and ecosystems and the responsible use of natural resources, we contribute to sustainable societal development and good living conditions on our planet. Our main campuses are located in Alnarp, Umeå and Uppsala, however, the university also operates at research stations, experimental forests and teaching sites throughout Sweden.

SLU has around 3,000 employees, 5,000 students and doctoral students and a turnover of over SEK 3 billion. We are investing in attractive environments on all of our campuses. We strive to provide a work environment characterised by inclusivity and gender equality, where different experiences generate conversations between people and pave the way for science, creativity and development. Therefore, we welcome applications from people with diverse backgrounds and perspectives.

Ansök nu

Postdoktor inom autofagi i växt-virus interaktioner

Läs mer Apr 16
Institutionen för växtbiologi
Projekt/Arbetsuppgifter: Tjänsten som postdoktor är i Prof. Daniel Hofius forskargrupp vid SLU i Uppsala, Sverige. Forskningen som bedrivs i Hofius-labbet (https://www.slu.se/D_Hofius) fokuserar på molekylära mekanismer för autofagi, en evolutionärt konserverad nedbrytnings- och återvinningsprocess som krävs för cellulär homeostas, stressreaktioner, och patogenresistens. Den senaste forskningen från Hofius-labbet har särskilt bidragit till nuvarande uppfattning att autofagi har många olika roller under växt-virusinteraktioner (https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/?term=Hofius+D&sort=date). Autofagi kan fungera som en integrerad del av det antivirala värdsvaret genom att selektivt bryta ned virusmaterial, medan virus i sin tur har utvecklat strategier för att motverka deras eliminering och kan till och med kapa autofagi för att främja patogenes i värdväxten. Det är dock i stort sett okänt i vilken utsträckning autofagikomponenter och processer i cellkärnan är involverade i virus-värdsamspelet. Därför är syftet med projektet att identifiera de nukleära målen och aktiviteterna för autofagi under virusinfektion och reda ut deras kopplingar till immunitet och sjukdom. Arbetet kommer att tillämpa genetiska, cellbiologiska, biokemiska och proteomiska metoder och utnyttja olika virus i modellerna Arabidopsis och Nicotiana benthamiana. Det långsiktiga målet är att omsätta den nya kunskapen till förbättring av sjukdomsresistens hos grödor.

Kvalifikationer: Vi söker en mycket motiverad kandidat med doktorsexamen i växtmolekylärbiologi, växtgenetik, växtcellbiologi eller relaterade ämnen . Erfarenhet inom växtvirologi och värd-patogen-interaktioner värderas högt, och tidigare arbete med proteomik, omvänd genetik, konfokalmikroskopi och autofagi-relaterade tekniker är ytterligare meriterande. Kandidaten förväntas vara en lagspelare och entusiastiskt driva ett forskningsprojekt med stark initiativförmåga, kreativitet och självständigt tänkande. Kandidaten bör ha en utmärkt kommunikationsförmåga i både muntlig och skriftlig vetenskaplig engelska. Eftersom postdoktorala anställningar är karriärutvecklande tjänster för yngre forskare, prioriteras kandidater med en doktorsexamen som inte är äldre än tre år. En konkurrenskraftig meritlista med tidigare vetenskaplig produktion, såsom en förstaförfattarartikel, värderas högt.

Forskningsmiljö: Institutionen för växtbiologi (www.slu.se/sv/vbsg) erbjuder en kreativ och stimulerande internationell miljö och är en av flera institutioner som utgör klustret 'Uppsala BioCenter'. Uppsala, Sveriges fjärde största stad, har två universitet och med mer än 50 000 studenter en levande studentatmosfär. Det är beläget i Storstockholmsområdet och har utmärkta förbindelser till Stockholm-Arlanda internationella flygplats.

Forskning & utbildning: Vid institutionen för växtbiologi bedrivs grundläggande och strategisk växtbiologisk forskning på jordbruksväxter, skogsträd, bioenergigrödor och modellorganismer. Våra huvudsakliga forskningsområden omfattar samspelet mellan växter och mikroorganismer, och andra former av stress såsom tillväxt och utveckling hos växter, bioteknologi och metabolisk manipulation, reglering av genuttryck, populations genetik, genomanalys och utveckling av förädlingssystem. Vi använder oss av modellorganismer såsom Arabidopsis, Physcomitrella, och tobak, samt grödor som raps, korgvide (salix), potatis och spannmål och patogener som virus, bakterier och svampar/oomyceter. Institutionen ansvarar för grundkurser och påbyggnadskurser i allmän och molekylär genetik, cellbiologi, genteknologi, växtfysiologi, växtförädling, växtbiokemi och bioteknik, molekylära interaktioner mellan växter och växtskadegörare. Utöver det bidrar institutionen till ytterligare kurser tillsammans med andra institutioner.

Läs mer om våra förmåner och hur det är att jobba vid SLU på https://www.slu.se/om-slu/jobba-pa-slu/

Placering:
Uppsala.

Anställningsform:
Tidsbegränsad anställning 24 månader, med möjlighet till förlängning.

Omfattning:
100%.

Tillträde:
Enligt överenskommelse, tjänsten är ledig omgående.

Ansökan:
Välkommen med din ansökan via ansökningsknappen nedan senast 2024-06-14.

Specifika bifogade dokument: Ansökan ska innehålla (1) CV och kopia av doktorsexamen, (2) redogörelse för vetenskapliga intressen och motivering för att söka denna tjänst, (3) beskrivning av forskningserfarenhet och andra aktiviteter av relevans för tjänsten, samt (4) kontaktinformation för tre referenser.

 

Fackliga kontaktpersoner:
https://internt.slu.se/min-anstallning/facket/kontaktpersoner/

 


Sveriges lantbruksuniversitet (SLU) har en nyckelroll i utvecklingen för hållbart liv, grundad i vetenskap och utbildning. Genom vårt fokus på samspelen mellan människa, djur och ekosystem och ett ansvarsfullt brukande av naturresurserna bidrar vi till en hållbar samhällsutveckling och goda livsvillkor på vår planet. Huvudorter är Alnarp, Umeå och Uppsala, men verksamhet bedrivs också på forskningsstationer, försöksparker och utbildningsorter i hela landet.

SLU har drygt 3000 medarbetare, 5000 studenter och forskarstuderande och en omsättning på över tre miljarder kronor. Universitetet satsar på attraktiva miljöer på sina campusområden. Vi arbetar för en jämställd och inkluderande arbetsmiljö där öppna samtal mellan människor med olika erfarenheter lägger grunden för vetenskaplighet, kreativitet och utveckling. Vi välkomnar därför personer med olika bakgrunder och perspektiv att söka den aktuella anställningen.

Ansök nu

Postdoc position on autophagy in plant-virus interactions

Läs mer Apr 16
Department of Plant Biology
Position/project: A postdoctoral position is available in the group of Professor Daniel Hofius at the Department of Plant Biology, Swedish University of Agricultural Sciences (SLU) in Uppsala, Sweden. Research in the Hofius lab (http://www.slu.se/D_Hofius) focuses on the molecular mechanisms of autophagy, a conserved degradation and recycling process required for cellular homeostasis, stress tolerance and pathogen resistance. Our discoveries have in particular contributed to the current view that autophagy plays multifaceted roles during plant-virus interactions (https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/?term=Hofius+D&sort=date). Autophagy can act as an integral part of the antiviral host response through the selective degradation of virus material, while viruses have evolved strategies to counteract their “xenophagic” elimination and even hijack autophagy to promote pathogenesis. However, it remains largely unknown to what extent autophagy components and processes in the nucleus are involved in the virus-host interplay. Hence, the aim of the postdoc project is to identify the nuclear targets and activities of autophagy during virus infection and unravel their links to immunity and disease. The work will apply genetic, cell biological, biochemical and proteomic approaches and utilize different viral species in the Arabidopsis and Nicotiana benthamiana models. The long-term goal is to translate the new knowledge into the improvement of disease resistance in crop plants.

Qualifications: We are looking for a highly motivated candidate with a PhD degree in plant molecular biology, plant genetics, plant cell biology or related topics. Proven expertise in plant virology and host-pathogen interactions is most desirable, and prior work with proteomics, reverse genetics, confocal microscopy, and autophagy-related techniques are further assets. The candidate is expected to be a team player and enthusiastically drive a research project with strong initiative, creativity and independent thinking. Excellent communication skills in both oral and written scientific English are required. As postdoctoral appointments are career-developing positions for junior researchers, priority is given to candidates with a doctoral degree that is not older than three years. A competitive track record with previous scientific output such as a first author article is greatly valued.

Environment: The Department of Plant Biology (www.slu.se/en/vbsg) offers a creative and stimulating international environment and is one of several departments that make up the cluster ‘Uppsala BioCenter’. Uppsala, Sweden´s fourth-biggest city, has two universities and with more than 50´000 students a vibrant student atmosphere. It is located in the Greater Stockholm area and has excellent connection to the Stockholm-Arlanda international airport.

Research & education: The department undertakes fundamental research on model organisms, agricultural crops, forest trees and bioenergy crops. Our main areas of research comprise the interaction of plants with microorganisms and other environmental stresses, plant growth and development, biotechnology and metabolic engineering, regulation of gene expression, population genetics, genome analysis and the development of breeding systems. Species in use are model organisms such as Arabidopsis, Physcomitrella, tobacco, crops such as rapeseed, basket willow (Salix), potato and cereals, and pathogens such as viruses, bacteria and fungi/oomycetes. The department is responsible for basic and advanced courses in general and molecular genetics, cell biology, gene technology, plant physiology, plant breeding, plant biochemistry and biotechnology, and molecular interactions between plants and pathogens. In addition, the department contributes to various courses together with other departments. 

Read more about our benefits and working at SLU by visiting: https://www.slu.se/en/about-slu/work-at-slu/

Location:
Uppsala, Sweden.

Form of employment:
Temporary employment for 24 months, with the possibility of extension.

Scope:
100%.

Start date:
By agreement; the position is immediately available.

Application:
Please submit your application before deadline 14 June 2024. You can submit your application by clicking the button below.

Specific documents to be attached: Applications must contain (1) CV and copy of PhD degree, (2) statement of scientific interests and motivation for applying to this position, (3) description of research experience and other activities of relevance for the position, as well as (4) contact information of three references.

Union representatives:
https://internt.slu.se/en/my-employment/employee-associations/kontaktpersoner-vid-rekrytering/

 


The Swedish University of Agricultural Sciences (SLU) has a key role in the development for sustainable life, based on science and education. Through our focus on the interaction between humans, animals and ecosystems and the responsible use of natural resources, we contribute to sustainable societal development and good living conditions on our planet. Our main campuses are located in Alnarp, Umeå and Uppsala, however, the university also operates at research stations, experimental forests and teaching sites throughout Sweden.

SLU has around 3,000 employees, 5,000 students and doctoral students and a turnover of over SEK 3 billion. We are investing in attractive environments on all of our campuses. We strive to provide a work environment characterised by inclusivity and gender equality, where different experiences generate conversations between people and pave the way for science, creativity and development. Therefore, we welcome applications from people with diverse backgrounds and perspectives.

Ansök nu

Forskare - Systemanalys Livsmedelssystem

Läs mer Maj 14
Institutionen för energi och teknik
Om jobbet
Vi söker en forskare som kan arbeta med en kombination av kvantitativa och kvalitativa metoder för att utvärdera matens miljöpåverkan kopplat till produktion och konsumtion, samt interventioner för att minska denna. Arbetet kommer att ske i samarbete med nationella och internationella parter. Handledning av doktorander inom området kan komma att ingå liksom administration och undervisning på kurser inom grundutbildningen.  

Din bakgrund 
Krav


• Doktorsexamen med inriktning mot miljövetenskap, med fokus på systemanalys av matproduktionssystem
• Omfattande kunskaper om matens miljöpåverkan, både på produktions- och konsumtionssidan, inklusive matsvinn
• Omfattande kunskaper om tillgängliga och implementerade styrmedel för att minska matens miljöpåverkan, samt utvärdering av deras effekter
• Dokumenterad erfarenhet av tillämpning och dataanalys med kvantitativa metoder för att utvärdera miljöpåverkan från matproduktion och styrmedel
• Dokumenterad erfarenhet av tillämpning och dataanalys med kvalitativa metoder för att utveckla styrmedel, samt utvärdering av styrmedel

Meriterande


• Erfarenhet av systematiska litteraturöversikter
• Omfattande erfarenhet av internationellt forskningsarbete och transdisciplinära arbetssätt
• Erfarenhet av undervisning på avancerad nivå
• Goda kunskaper i svenska, i både tal och skrift

Vi lägger stor vikt vid personliga egenskaper och visad innovativ förmåga.

Om oss
Vid institutionen för energi och teknik arbetar vi med forskning och undervisning runt system där jord- och skogsbruk har en viktig roll. Vi arbetar med ett uttalat systemperspektiv och studerar hela kedjor från råvaruproduktion till färdig produkt och hantering av biprodukter och avfallsströmmar. Inom metodområdet har vi omfattande expertis framför allt inom systemanalys inklusive materialflödes- och livscykelanalys (LCA).

Läs mer om våra förmåner och hur det är att jobba vid SLU på https://www.slu.se/om-slu/jobba-pa-slu/

Placering:
Uppsala

Anställningsform:
Tillsvidareanställning. SLU kan komma att tillämpa provanställning.

Omfattning:
100%

Tillträde:
Enligt överenskommelse.

Ansökan:
Välkommen med din ansökan via ansökningsknappen nedan senast 2024-05-29.

Fackliga kontaktpersoner:
https://internt.slu.se/min-anstallning/facket/kontaktpersoner/

 


Sveriges lantbruksuniversitet (SLU) har en nyckelroll i utvecklingen för hållbart liv, grundad i vetenskap och utbildning. Genom vårt fokus på samspelen mellan människa, djur och ekosystem och ett ansvarsfullt brukande av naturresurserna bidrar vi till en hållbar samhällsutveckling och goda livsvillkor på vår planet. Huvudorter är Alnarp, Umeå och Uppsala, men verksamhet bedrivs också på forskningsstationer, försöksparker och utbildningsorter i hela landet.

SLU har drygt 3000 medarbetare, 5000 studenter och forskarstuderande och en omsättning på över tre miljarder kronor. Universitetet satsar på attraktiva miljöer på sina campusområden. Vi arbetar för en jämställd och inkluderande arbetsmiljö där öppna samtal mellan människor med olika erfarenheter lägger grunden för vetenskaplighet, kreativitet och utveckling. Vi välkomnar därför personer med olika bakgrunder och perspektiv att söka den aktuella anställningen.

Ansök nu

Andra jobb i Uppsala från Sveriges Lantbruksuniversitet

Nedan visas andra jobb i Uppsala från Sveriges Lantbruksuniversitet .

Senior Lecturer/Associate Professor* in Freshwater Ecology

Professor
Läs mer Maj 15
Faculty of natural resources and agricultural sciences
Department of Aquatic Sciences and Assessment 
Do you want to be involved in developing research and environmental analysis in freshwater ecology? Limnic ecosystems are a valuable resource for society while the biodiversity in them is strongly threatened by human pressures e.g. climate change, environmental pollution and habitat fragmentation. Therefore, it is increasingly important to develop knowledge about the biodiversity and ecology of aquatic organisms. This knowledge is critical for decision makers seeking to achieve national and international environmental goals. We are looking for someone with expert competence in freshwater ecology who has the drive to take on these major societal challenges in freshwater ecosystems.

The position is in the inspiring research environment of the Department of Aquatic Sciences and Assessment. The Department has a national mission to monitor and assess the environmental condition of lakes and watercourses. We are organized into groups focusing on aquatic ecology and biodiversity, functional microbial ecology, geochemical and hydrological processes, as well as aquatic environmental chemistry and ecotoxicology. Together with our neighbouring departments Aquatic Resources, and Ecology, we have expertise in the entire limnic ecosystem.

Subject description

The subject of this employment covers the ecology of plants and/or invertebrates in limnic systems, especially the impacts of the surrounding landscape and climate change as well as other environmental changes. The subject does not cover ecotoxicology.

Duties

The professor is expected to lead a research group, which may include administrative tasks such as budget and personnel responsibility. We would like to see the new professor contribute to SLU's special mission, Environmental Monitoring and Assessment.

Within the subject area, the successful candidate should


• develop and lead internationally successful research
• collaborate with other SLU research teams to in order to strengthen interdisciplinary activities at the university
• develop and maintain national and international networks with academia, relevant public authorities, industry, organisations and society at large
• apply for external research funding from both national and international sources
• contribute to the strategic development of the department, faculty and SLU
• communicate research findings and other relevant information to society at large
• supervise doctoral students
• develop, lead and participate in teaching at the first, second and third cycle levels


Swedish and English are used in parallel at the department. The professor should be able to perform the majority of their tasks in English. However, as a public authority, the university has Swedish as its main language according to the requirements of the Language Act, and the professor must be able to use Swedish as their working language within four years of beginning the position. The department will provide support with learning Swedish.

Eligibility

The applicant must meet the following qualification requirements:


• have/hold a PhD and have the qualifications required for appointment as docent (associate professor) or equivalent academic qualifications
• research expertise in the subject area
• ability to lead and develop a successful research team
• ability to compete for external research funding
• teaching expertise and the ability to integrate research and a scientific approach into teaching
• good knowledge of English

Assessment criteria

Assessment of the applicant’s suitability for employment as professor will primarily be based on the degree to which the applicant possesses the eligibility required for the position.

The assessment of research expertise will take the following into account:


• completed and ongoing research
• ability to independently initiate and conduct successful/outstanding research
• ability to obtain external research funding in competition.

The assessment of teaching expertise will take the following into account:


• ability to plan and implement courses, conduct the examinations and evaluate their own teaching
• supervision and examination of doctoral students
• pedagogic vision and reflection

Furthermore, the assessment will consider the applicant’s expertise in:


• developing and leading activities and staff within academia
• communication and cooperation
• collaborating with relevant stakeholders and society
• communicating research findings and development

As much attention must be given to the assessment of teaching expertise as to the assessment of research expertise. The position will be offered to the candidate who, following a qualitative comprehensive assessment, is deemed to have the best qualifications set to conduct and develop the duties in question and contribute to the positive development of the organisation.

Other information:
Note: This advertisement is abbreviated to fit in Platsbanken's recruitment tool. To view the ad in its entirety, please visit Jobs and vacancies at SLU | Externwebben.

Application deadline:
2024-08-12

Place of work:
Uppsala

Extent:
100%

Form of employment:
* Swedish “universitetslektor”, a tenured position approximately equivalent to Senior lecturer (UK) or Associate professor (US). The applicant who is offered this employment at SLU will be employed as Senior lecturer.

Permanent employment

Starting date:
By agreement.

Application:
For the guidance of your application, there is SLU's appointment procedure for teachers at SLU and General assessment criteria for the appointment of teachers, which you can read here.

Please apply by clicking the apply-button below.

Academic union representatives:
https://internt.slu.se/min-anstallning/facket/kontaktpersoner/

Ansök nu

Professor i sötvattensekologi

Professor
Läs mer Maj 15
Fakulteten för naturresurser och jordbruksvetenskap
Institutionen för vatten och miljö
Vill du vara med och utveckla forskning och miljöanalys inom sötvattensekologi? Limniska ekosystem är en viktig resurs för oss människor samtidigt som biodiversiteten i dem är starkt hotad av mänsklig påverkan som leder till t.ex. klimatförändringar, miljöföroreningar och fragmentering av habitat. Därför blir det allt viktigare att utveckla kunskap om biodiversitet och ekologi hos vattenlevande organismer. Denna kunskap är viktig för att vägleda beslutsfattare till att nå nationella och internationella miljömål. Vi söker någon med expertkompetens inom sötvattensekologi och med drivkraft att ta sig an de stora samhällsutmaningarna inom sötvattensområdet.

Anställningen kommer att förläggas i en inspirerande forskningsmiljö vid institutionen för vatten och miljö. Institutionen har ett nationellt uppdrag att övervaka miljötillståndet i sjöar och vattendrag. Vi studerar främst akvatisk ekologi och biodiversitet, funktionell mikrobiell ekologi, geokemiska och hydrologiska processer, samt akvatisk miljökemi och ekotoxikologi. Tillsammans med närliggande institutioner, som akvatiska resurser och ekologi, har vi expertis inom hela det limniska ekosystemet. 

Ämnesbeskrivning
Ämnet för denna anställning omfattar växters och/eller evertebraters ekologi i limniska system, särskilt påverkan av omgivande landskap, klimatförändringar eller miljöförändringar. Ämnet omfattar inte ekotoxikologi.

Arbetsuppgifter
Professorn förväntas leda en forskargrupp, vilket kan inkludera administrativa uppgifter som budget- och personalansvar. Vi ser gärna att innehavaren bidrar till SLU:s speciella verksamhetsområde fortlöpande miljöanalys.

Innehavaren ska inom ämnet för anställningen


• utveckla och leda internationellt framgångsrik forskning
• samarbeta med andra forskargrupper inom SLU för att stärka universitetets verksamhet
• utveckla och upprätthålla nationella och internationella nätverk med akademin, relevanta myndigheter, näringar, organisationer och samhället i övrigt
• söka externa forskningsmedel på både nationell och internationell nivå
• bidra till institutionens, fakultetens och SLU:s strategiska utveckling
• kommunicera forskningsresultat och annan relevant ämnesinformation med omgivande samhälle
• handleda doktorander
• medverka, utveckla och leda undervisning på grund-, avancerad och forskarnivå

Institutionen har en parallellspråkig arbetsmiljö. Professorn kommer att kunna utföra de flesta av sina uppgifter på engelska. Som myndighet har universitetet svenska som huvudspråk enligt språklagens krav och innehavaren förväntas kunna arbeta på svenska inom fyra år från tillträdet till anställningen. Institutionen kommer att stödja innehavaren att nå detta.

Behörighet
Den sökande ska


• ha doktorsexamen och docentkompetens eller motsvarande vetenskaplig kompetens
• vara vetenskapligt skicklig inom ämnet för anställningen
• ha visat förmåga att leda och utveckla en framstående forskargrupp
• ha visat förmåga att i konkurrens erhålla externa forskningsmedel
• vara pedagogiskt skicklig och ha förmåga att integrera forskning och ett vetenskapligt förhållningssätt i sin undervisning, samt
• ha goda kunskaper i engelska.

Bedömningsgrunder
Som bedömningsgrunder vid anställning ska i första hand gälla graden av sådan skicklighet som är ett krav för behörighet för anställning.

Vid bedömningen av den vetenskapliga skickligheten beaktas


• genomförda forskningsinsatser och pågående forskning
• förmågan att självständigt initiera och bedriva framstående forskning
• förmågan att erhålla externa forskningsmedel i konkurrens

Vid bedömning av den pedagogiska skickligheten beaktas


• planering, genomförande, examination och utvärdering av egen undervisning
• handledning och examination på forskarnivå
• pedagogisk vision och reflektion

Vidare beaktas skicklighet i att


• utveckla och leda verksamhet och personal
• kommunicera och samarbeta
• samverka med externa intressenter och det omgivande samhället
• kommunicera forskning och utvecklingsarbete

Prövningen av den pedagogiska skickligheten ska ägnas lika stor omsorg som prövningen av den vetenskapliga skickligheten. Anställningen erbjuds den som efter en kvalitativ helhetsbedömning bedöms ha de bästa förutsättningarna att genomföra och utveckla aktuella arbetsuppgifter samt bidra till en positiv utveckling av verksamheten.

Övrig information:
Observera: Detta är en förkortad annons för att få plats i Platsbankens annonseringssystem. Se fullständig annons på: SLU - lediga anställningar.

Sista ansökningsdatum:
2024-08-12

Placering/ort:
Uppsala

Omfattning:
100%

Anställningsform:
Tillsvidare

Tillträde:
Enligt överenskommelse

Ansökan:
Det är önskvärt att ansökan skrivs på engelska, eftersom ansökningarna kommer att bedömas av sakkunniga både i Sverige och utomlands.

Till ledning för din ansökan finns SLU:s Anställningsordning och Allmänna bedömningsgrunder vid anställning av lärare som du kan läsa här.

Välkommen med din ansökan via ansökningsknappen nedan.

Fackliga kontaktpersoner:
https://internt.slu.se/min-anstallning/facket/kontaktpersoner/


Sveriges lantbruksuniversitet (SLU) har en nyckelroll i utvecklingen för hållbart liv, grundad i vetenskap och utbildning. Genom vårt fokus på samspelen mellan människa, djur och ekosystem och ett ansvarsfullt brukande av naturresurserna bidrar vi till en hållbar samhällsutveckling och goda livsvillkor på vår planet. Huvudorter är Alnarp, Umeå och Uppsala, men verksamhet bedrivs också på forskningsstationer, försöksparker och utbildningsorter i hela landet.

SLU har drygt 3000 medarbetare, 5000 studenter och forskarstuderande och en omsättning på över tre miljarder kronor. Universitetet satsar på attraktiva miljöer på sina campusområden. Vi arbetar för en jämställd och inkluderande arbetsmiljö där öppna samtal mellan människor med olika erfarenheter lägger grunden för vetenskaplighet, kreativitet och utveckling. Vi välkomnar därför personer med olika bakgrunder och perspektiv att söka den aktuella anställningen.

Ansök nu

Professor in Domestic Animal Anatomy

Professor
Läs mer Maj 13
Faculty of Veterinary Medicine and Animal Science
The department of Animal Biosciences
The department is part of the Faculty of Veterinary Medicine and Animal Science and is responsible for education and research in several basic and applied areas. These areas include anatomy, physiology, biochemistry, pathology, pharmacology, toxicology, genetics, breeding, immunology, bacteriology, virology, parasitology, epizootology, comparative medicine, food safety, bioinformatics and One Health. Our research covers everything from production animals to sports and pet animals, laboratory animals and wild animals. The department's researchers work on the entire scale from molecular mechanisms and microbiology to the structure, function and behaviour of animals, and how these are affected by breeding, physical activity, care, production, stress, environmental factors and diseases. Read more about our activities and infrastructure here. 

At the department, an internationally prominent research group works on the locomotor apparatus anatomy and biomechanics, with a focus on horses, but to some extent also ruminants. The group uses both sensor-based technology, image and video analysis and addresses research questions linked to normal function, sports, production, welfare, and the clinic. 

Read more about our benefits and what it is like to work at SLU via the following link. 

Subject description

The subject domestic animal anatomy includes knowledge of the anatomical structure of the body (descriptive anatomy), from the whole animal to the structures of the organs, with main focus on food producing animals, sports and companion animals. In addition, the subject has a focus on digitization related to the functional anatomy of the locomotor apparatus, biomechanical principles that enable and limit movements and variations in movement patterns in horses, dogs, cats and cattle.

Duties

The applicant will be expected to:


• develop and lead internationally successful research;
• develop, lead and participate in teaching at first, second and third cycle level;
• primarily teach in anatomy, in addition to other components at first, second and third cycle level covering the subject;
• develop and maintain national and international networks with academia, the relevant public authorities, industry, organisations and society at large;
• collaborate with other SLU research teams to strengthen interdisciplinary activities at the university;
• apply for external research funding from both national and international sources;
• supervise doctoral students;
• actively participate as a specialist in clinical work and teaching within the subject;
• contribute to the strategic development of the department, faculty and SLU;
• communicate research findings and other relevant information to society at large;
• perform administrative duties within the department, faculty and university;
• be prepared to have a managerial role;
• be able to use Swedish as the working language within four years.

The department uses Swedish and English in parallel. The professor should be able to perform the majority of their tasks in English. However, as a public authority, the university has Swedish as its main language according to the requirements of the Language Act and the professor must be able to use Swedish as their working language within four years of beginning the position. The department will provide support with language learning.

Eligibility

The applicant must


• have a Degree of Master of Science in Veterinary Medicine;
• be licensed to practise veterinary medicine in Sweden, alternatively be entitled to obtain such a licence upon application in accordance with the relevant legislation, regulations and directives*;
• have successfully completed a doctoral degree and hold the qualifications required for appointment as a docent, or have the equivalent academic qualifications, within a subject relevant to the position;
• demonstrate research expertise in the subject;
• demonstrate teaching expertise and have the ability to integrate research and a scientific approach into their teaching;
• have demonstrated the ability to lead and develop a successful, internationally-recognised research team;
• have demonstrated the ability to compete for external research funding;
• have proven latest clinical experience in a subject field relevant to the position;
• have good knowledge of English.

*Act (2009:302) on Activities within Animal Healthcare, Chapter 3. Eligibility regulations, Swedish Board of Agriculture’s regulations and general advice on eligibility requirements for veterinary care staff (SJVFS 2016:9), Chapter 2. Eligibility to practise as a veterinary surgeon and the Directive 2005/36/EC of the European Parliament and of the Council of 7 September 2005 on the recognition of professional qualifications.

Grounds of assesement

Note: This advertisement is abbreviated to fit in Platsbanken's recruitment tool. To view the ad in its entirety, please visit Jobs and vacancies at SLU | Externwebben. 

Application deadline:
2024-08-05 

Application:
Use the document Application guidelines for appointment as professor, senior lecturer or associate senior lecturer at SLU as guide when you fill in your application.

Please apply by clicking the apply-button below.

Academic union representatives:
https://internt.slu.se/en/my-employment/employee-associations/kontaktpersoner-vid-rekrytering/


The Swedish University of Agricultural Sciences (SLU) has a key role in the development for sustainable life, based on science and education. Through our focus on the interaction between humans, animals and ecosystems and the responsible use of natural resources, we contribute to sustainable societal development and good living conditions on our planet. Our main campuses are located in Alnarp, Umeå and Uppsala, however, the university also operates at research stations, experimental forests and teaching sites throughout Sweden.

SLU has around 3,000 employees, 5,000 students and doctoral students and a turnover of over SEK 3 billion. We are investing in attractive environments on all of our campuses. We strive to provide a work environment characterised by inclusivity and gender equality, where different experiences generate conversations between people and pave the way for science, creativity and development. Therefore, we welcome applications from people with diverse backgrounds and perspectives.

Ansök nu

Professor i husdjurens anatomi

Professor
Läs mer Maj 13
Fakulteten för veterinärmedicin och husdjursvetenskap
Institutionen för husdjurens biovetenskaper
Institutionen för husdjurens biovetenskaper är en del av fakulteten för veterinärmedicin och husdjursvetenskap och ansvarar för utbildning och forskning inom flera grundläggande och tillämpade vetenskapliga områden. Dessa områden omfattar anatomi, fysiologi, biokemi, patologi, farmakologi, toxikologi, genetik, avel, immunologi, bakteriologi, virologi, parasitologi, epizootologi, komparativ medicin, livsmedelssäkerhet, bioinformatik och One Health. Vår forskning omfattar allt från produktionsdjur till sport- och sällskapsdjur, försöksdjur och vilda djur. Institutionens forskare arbetar i hela skalan från molekylära mekanismer och mikrobiologi till djurens struktur, funktion och beteende, och hur dessa påverkas av avel, fysisk aktivitet, skötsel, produktion, stress, miljöfaktorer och sjukdomar.  Läs mer om vår verksamhet och infrastruktur här.

På institutionen verkar en internationellt framstående forskargrupp inom rörelseapparatens anatomi och biomekanik med fokus på häst men till viss del också idisslare. Gruppen använder både sensorbaserad teknik, bild- och filmanalys och arbetar med frågor som kan kopplas till både normalfunktion, sport, produktion, välfärd och klinik.

Ämnesbeskrivning
Ämnet husdjurens anatomi omfattar kunskap om kroppens anatomiska uppbyggnad (deskriptiv anatomi), från hela djuret till organens strukturer, med huvudsaklig inriktning på livsmedelsproducerande djur, sport- och sällskapsdjur. Dessutom har ämnet fokus på digitalisering relaterat till rörelseapparatens funktionella anatomi, biomekaniska principer som möjliggör och begränsar rörelser samt variationer i rörelsemönster hos häst, hund, katt och nötkreatur.

Arbetsuppgifter
Innehavaren ska inom ämnet för anställningen


• utveckla och leda internationellt framgångsrik forskning
• utveckla, leda och medverka i undervisning på grund-, avancerad och forskarutbildningsnivå
• huvudsakligen undervisa inom anatomi, men även vid andra utbildningsmoment på grund- avancerad- och forskarutbildningsnivå där ämnet ingår
• utveckla och upprätthålla nationella och internationella nätverk med akademin, relevanta myndigheter, näringar, organisationer och samhället i övrigt
• samarbeta med andra forskargrupper inom SLU för att stärka universitetets interdisciplinära verksamhet
• söka externa forskningsmedel på både nationell och internationell nivå
• handleda doktorander
• medverka aktivt som specialist i kliniskt arbete och undervisning inom ämnet
• bidra till institutionens, fakultetens och SLU:s strategiska utveckling
• kommunicera forskningsresultat och annan relevant ämnesinformation till omgivande samhälle
• utföra administrativa uppdrag inom institutionen, fakulteten och universitetet
• eventuellt ha visst personalansvar
• ha svenska som arbetsspråk inom fyra år.

Institutionen har en parallellspråkig arbetsmiljö. Professorn kommer att kunna utföra de flesta av sina uppgifter på engelska. Som myndighet har universitetet svenska som huvudspråk enligt språklagens krav och innehavaren förväntas kunna arbeta på svenska inom fyra år från tillträdet till anställningen. Institutionen kommer att stödja innehavaren att nå detta.

Behörighet
Den sökande ska


• ha veterinärexamen
• ha svensk veterinärlegitimation, eller vara berättigad att erhålla en sådan efter ansökan i enlighet med aktuell gällande lagstiftning, föreskrifter och direktiv*
• ha doktorsexamen och docentkompetens eller motsvarande vetenskaplig kompetens inom ett för anställningen relevant ämne
• vara vetenskapligt skicklig inom ämnet för anställningen
• vara pedagogiskt skicklig och ha förmåga att integrera forskning och ett vetenskapligt förhållningssätt i sin undervisning 
• ha visat förmåga att leda och utveckla en framgångsrik internationellt erkänd forskargrupp
• ha visat förmåga att i konkurrens erhålla substantiella externa forskningsmedel
• ha dokumenterad aktuell klinisk erfarenhet inom ett för anställningen relevant ämne
• ha goda kunskaper i engelska

*Lag (2009:302) om verksamhet inom djurens hälso- och sjukvård 3 kap. Behörighetsregler, Jordbruksverkets föreskrifter och allmänna råd om behörighet för djurhälsopersonal (SJVFS 2016:9) 2 kap. Behörighet som veterinär, samt Europaparlamentets och rådets direktiv (2005/36/EG) av den 7 september 2005 om erkännande av yrkeskvalifikationer.

Bedömningsgrunder, övrig information
Observera: Detta är en förkortad annons för att få plats i Platsbankens annonseringssystem. Se fullständig annons på: SLU - lediga anställningar.

Sista ansökningsdatum:
2024-08-05

Placering/ort:
Uppsala

Omfattning:
100%

Anställningsform:
Tillsvidare

Tillträde:
Enligt överenskommelse

Ansökan:
Det är önskvärt att ansökan skrivs på engelska, eftersom ansökningarna kommer att bedömas av sakkunniga både i Sverige och utomlands.

Till ledning för din ansökan finns SLU:s Anställningsordning och Riktlinjer för ansökan om anställning som professor, universitetslektor eller biträdande universitetslektor vid SLU som du kan läsa här.

Välkommen med din ansökan via ansökningsknappen nedan.

Fackliga kontaktpersoner:
https://internt.slu.se/min-anstallning/facket/kontaktpersoner/


Sveriges lantbruksuniversitet (SLU) har en nyckelroll i utvecklingen för hållbart liv, grundad i vetenskap och utbildning. Genom vårt fokus på samspelen mellan människa, djur och ekosystem och ett ansvarsfullt brukande av naturresurserna bidrar vi till en hållbar samhällsutveckling och goda livsvillkor på vår planet. Huvudorter är Alnarp, Umeå och Uppsala, men verksamhet bedrivs också på forskningsstationer, försöksparker och utbildningsorter i hela landet.

SLU har drygt 3000 medarbetare, 5000 studenter och forskarstuderande och en omsättning på över tre miljarder kronor. Universitetet satsar på attraktiva miljöer på sina campusområden. Vi arbetar för en jämställd och inkluderande arbetsmiljö där öppna samtal mellan människor med olika erfarenheter lägger grunden för vetenskaplighet, kreativitet och utveckling. Vi välkomnar därför personer med olika bakgrunder och perspektiv att söka den aktuella anställningen.

Ansök nu

Professori växtodlingssystem

Professor
Läs mer Feb 17
Fakulteten för naturresurser och jordbruksvetenskap
Institutionen för ekologi
Denna fullt finansierade professorsanställning kommer att placeras vid institutionen för växtproduktionsekologi, som tillsammans med institutionen för ekologi utgör en inspirerande forskningsmiljö vid Ekologicentrum på SLU:s campus i Uppsala.

Institutionen för växtproduktionsekologi utvecklar kunskap om växtodlingssystem för att möta kraven på kvantitet och kvalitet vad gäller livsmedel, djurfoder och bioråvara på ett hållbart sätt i en föränderlig värld. Forskningen fokuserar på de utmaningar som uppstår med ökad efterfrågan, klimatförändringar, miljöpåverkan och förlust av biologisk mångfald kopplat till jordbruks- och livsmedelssystem.

Institutionens forskning och utbildning fokuserar på växtproduktionsekologi från molekylär nivå via växten, åkern och gården till landskapet. Aktuella ämnesområden är växtodlingssystem, växtodling, växtekologi och ogräsekologi. Forskning bedrivs ofta i samarbete med andra vetenskapliga discipliner och med externa aktörer för att bidra till utvecklingen av mer hållbara jordbruks- och livsmedelssystem. Undervisning sker på grund- och avancerad nivå huvudsakligen inom program som leder till examen inom agronomi och biologi.

Verksamheten vid SLU:s Ekologicentrum är ett nordiskt och europeiskt nav för hållbart jordbruk, växtskydd, naturvård, viltförvaltning, insektsekologi och skogsbruk. Forskningen är förankrad i naturvetenskapliga ämnen, i samarbete med ämnen inom samhällsvetenskap och humaniora, vilket skapar goda förutsättningar för tvärvetenskapliga samarbeten. Ekologicentrum är en del av fakulteten för naturresurser och jordbruksvetenskap som bedriver forskning, utbildning och miljöanalys inom jordbruk och miljö, med särskilt fokus på Agenda 2030 och FN:s mål för hållbar utveckling.

SLU är ett av Nordens främsta centrum för ekologisk forskning och erbjuder en dynamisk och framstående forskningsmiljö i kombination med modern infrastruktur. Detta inkluderar avancerade växtodlingsanläggningar, fyra fältforskningsstationer, över 60 långliggande jordbruksförsök, inklusive ett nytt storskaligt landskapsförsök. SLU:s fakultetsövergripande satsningar skapar möjligheter för tvärvetenskaplig forskning.

Läs mer om institutionen här

Läs mer om våra förmåner och hur det är att arbeta vid SLU under följande länk.

Ämnesbeskrivning
Ämnet omfattar odlingssystem inom jordbruk i tempererade regioner med fokus på produktion och ekologi. Det baseras på förståelse för hur växtodling påverkas av skötselåtgärder, miljö och klimat, dess integration i lantbruk och livsmedelssystem, och hur jordbruket påverkar omgivande ekosystem.

Arbetsuppgifter
Professorn förväntas leda en forskargrupp, vilket kan inkludera administrativa uppgifter som budget och personalansvar.

Dessutom ska innehavaren inom ämnet för anställningen 


• utveckla och leda framgångsrik forskning som inkluderar experimentell och fältbaserad forskning i Sverige och andra länder
• utveckla, leda och medverka i undervisning på grund-, avancerad och forskarnivå
• huvudsakligen undervisa inom ämnesområdet, men även vid andra utbildningsmoment på grund- avancerad- och forskarnivå där ämnet ingår
• handleda doktorander och vara mentor för relevanta anställda
• samarbeta med andra forskargrupper inom SLU för att stärka universitetets interdisciplinära verksamhet
• utveckla och upprätthålla nationella och internationella samarbeten, inklusive samskapande, med akademin, relevanta myndigheter, näringar, organisationer och samhället i övrigt
• söka externa forskningsmedel på både nationell och internationell nivå
• bidra till institutionens, fakultetens och SLU:s strategiska utveckling
• kommunicera forskningsresultat och annan relevant ämnesinformation till omgivande samhälle
• kunna kommunicera på svenska inom fyra år. 

Institutionen har en parallellspråkig arbetsmiljö. Professorn kommer att kunna utföra de flesta av sina uppgifter på engelska. Som myndighet har universitetet svenska som huvudspråk enligt språklagens krav och innehavaren förväntas kunna arbeta på svenska inom fyra år från tillträdet till anställningen. Institutionen kommer att stödja innehavaren att nå detta.

Behörighet
Den sökande ska


• ha eller motsvarande vetenskaplig kompetens
• vara vetenskapligt inom ämnet för anställningen
• ha visat förmåga att leda och utveckla en framstående forskargrupp
• ha visat förmåga att i konkurrens erhålla externa forskningsmedel
• vara pedagogiskt skicklig och ha förmåga att integrera forskning och ett vetenskapligt förhållningssätt i sin undervisning
• ha dokumenterad erfarenhet av forskningssamarbeten utanför akademin
• ha goda kunskaper i engelska.

Bedömningsgrunder
Observera: Detta är en förkortad annons för att få plats i Platsbankens annonseringssystem. Se fullständig annons på: SLU - lediga anställningar.

Sista ansökningsdatum:
2024-07-31

Placering/ort:
Uppsala

Omfattning:
100%

Anställningsform:
Tillsvidare

Tillträde:
Enligt överenskommelse

Ansökan:
Det är önskvärt att ansökan skrivs på engelska, eftersom ansökningarna kommer att bedömas av sakkunniga både i Sverige och utomlands.

Till ledning för din ansökan finns SLU:s Anställningsordning och Riktlinjer för ansökan om anställning som professor, universitetslektor eller biträdande universitetslektor vid SLU som du kan läsa här.

Välkommen med din ansökan via ansökningsknappen nedan.

Fackliga kontaktpersoner:
https://internt.slu.se/min-anstallning/facket/kontaktpersoner/


Sveriges lantbruksuniversitet (SLU) har en nyckelroll i utvecklingen för hållbart liv, grundad i vetenskap och utbildning. Genom vårt fokus på samspelen mellan människa, djur och ekosystem och ett ansvarsfullt brukande av naturresurserna bidrar vi till en hållbar samhällsutveckling och goda livsvillkor på vår planet. Huvudorter är Alnarp, Umeå och Uppsala, men verksamhet bedrivs också på forskningsstationer, försöksparker och utbildningsorter i hela landet.

SLU har drygt 3000 medarbetare, 5000 studenter och forskarstuderande och en omsättning på över tre miljarder kronor. Universitetet satsar på attraktiva miljöer på sina campusområden. Vi arbetar för en jämställd och inkluderande arbetsmiljö där öppna samtal mellan människor med olika erfarenheter lägger grunden för vetenskaplighet, kreativitet och utveckling. Vi välkomnar därför personer med olika bakgrunder och perspektiv att söka den aktuella anställningen.

Ansök nu

Professor in Cropping Systems

Professor
Läs mer Feb 17
Faculty of natural resources and agricultural sciences
Department of Crop Production Ecology
This fully funded professorship will be positioned at the Department of Crop Production Ecology, which together with the Department of Ecology, constitute an inspiring research environment at the Ecology Centre on SLU’s Uppsala campus.

The Department of Crop Production Ecology develops knowledge on cropping systems by focusing on meeting the demands for quantity and quality of food, feed, and bio-based raw materials in a sustainable way in a changing world. The research addresses challenges relating to increasing demand, climate change, environmental impact and biodiversity loss linked to farming and food systems.

Research and education at the department focus on crop production ecology ranging from the molecular level through the plant, field and farm to the landscape. Current subject areas are cropping systems, crop production, plant ecology and weed ecology. Research is often carried out in collaboration with other scientific disciplines and with stakeholders to contribute to the development of more sustainable food and farming systems. Teaching is at first  and second cycle levels, mainly within programs leading to degrees in agronomy and biology.

The SLU Ecology Centre is a Nordic and European hub for sustainable agriculture, plant protection, nature conservation, wildlife management, insect ecology and forestry. Our approach is based in the natural sciences in collaboration with subjects within the social sciences and the humanities, creating opportunities for interdisciplinary collaborations. The Ecology Centre is part of the Faculty for Natural Resources and Agricultural Sciences, where research, education and environmental monitoring and assessment within agriculture and the environment are conducted, with focus on Agenda 2030 and the United Nations Sustainable Development Goals.

SLU is one of largest centres for ecological research in the Nordic countries and offers a dynamic and excellent research environment supported by a modern infrastructure. This includes extensive, modern plant cultivation facilities, four field research stations and more than 60 long term agricultural experiments, including a new large scale, long term landscape experiment. SLU’s cross-faculty coordinated actions provide support for multi- and inter-disciplinary research.

Read more about the Department here.

Read more about our benefits and what it is like to work at SLU via the following link.

Subject Area
The subject area includes agricultural crop production systems in temperate regions with focus on production and ecology. It is based on understanding of how crop production is impacted by management, environment and climate, its integration in farming and food systems, and how agriculture impacts surrounding ecosystems.

Duties
The Professor is expected to lead and manage a research group, which may include administrative duties such as budget and staff responsibility.

The candidate should within the subject area


• develop and lead successful and internationally recognized research that includes experimental and field-based research in Sweden and other countries
• develop, lead and participate in higher education (first, second and third cycle levels)
• teach primarily in the subject area, but also in other areas at first, second and third cycle levels where the subject is comprised
• supervise doctoral students and mentor relevant staff
• collaborate with other research groups within SLU in order to strengthen interdisciplinary activities at the university
• develop and maintain national and international collaborations, including co-creation approaches, with academia, governmental agencies, industry, other organisations and society at large
• apply for external research funding from both national and international sources
• contribute to the strategic development of the department, faculty and SLU
• communicate research findings and other relevant information to society at large
• be able to communicate in Swedish within four years.

Swedish and English are used in parallel at the department. The successful applicant will be able to conduct the majority of her/his duties in English. As a public authority, the university has Swedish as its main language according to the requirements of the Language Act and the professor must be able to use Swedish as their working language within four years of beginning the position. The department will provide support with language training if needed.

Qualifications
The applicant shall 


• have a PhD and competence as associate professor (docent) or equivalent academic qualifications
• be scientifically skilled in the subject area
• have demonstrated the ability to lead and develop a successful research team
• have demonstrated the ability to successfully secure external research funding in competition
• be pedagogically skilled and have the ability to integrate research and a scientific approach into teaching
• have a proven track record of research collaborations outside academia
• have a good knowledge of English.

Assessment criteria
Note: This advertisement is abbreviated to fit in Platsbanken's recruitment tool. To view the ad in its entirety, please visit Jobs and vacancies at SLU | Externwebben.

 

Application deadline:
2024-07-31

Place of work:
Uppsala

Extent:
100%

Form of employment:
Permanent employment

Starting date:
By agreement.

Application:
It is desirable that the application is written in English, as the applications will be assessed by experts both in Sweden and abroad.

For the guidance of your application, there is SLU's appointment procedure for teachers at SLU and General assessment criteria for the appointment of teachers, which you can read here.

Please apply by clicking the apply-button below.

Adacemic union representatives:
https://internt.slu.se/en/my-employment/employee-associations/kontaktpersoner-vid-rekrytering/

Ansök nu