Uppsala Universitet jobb i Uppsala

Hitta lediga jobb hos Uppsala Universitet i Uppsala. Välj att läsa mer om ett jobb eller gå vidare och ansök jobbet i Uppsala.

Universitetslektor i vårdvetenskap

Universitets- och högskolelektor
Läs mer Maj 24
Universitetslektor i vårdvetenskap med inriktning mot psykiatrisk vård eventuellt förenad med befattning som specialistsjuksköterska vid Akademiska sjukhuset.

Institutionen för medicinska vetenskaper är en stor klinisk institution med ca 250 anställda och över 900 personer som är anknutna via Akademiska Sjukhuset. Institutionen har en bred forskningsprofil med starka forskargrupper inom en rad områden. Forskningen äger rum i nära anslutning till den kliniska verksamheten vid Akademiska sjukhuset och omfattar såväl grundläggande studier kring sjukdomsorsaker som utveckling och utvärdering av förbättrad diagnostik och nya behandlingsmetoder. Mer om institutionens verksamhet finns på http://www.medsci.uu.se/

Arbetsuppgifter
I anställningen ingår undervisning, forskning, administration samt eventuellt klinisk tjänstgöring inom verksamhetsområdet psykiatri vid Akademiska sjukhuset. Till undervisning räknas kursansvar och kursadministration samt handledning av doktorander. Till arbetsuppgifterna hör också att bedriva egen forskning samt att följa utvecklingen inom det egna ämnesområdet och samhällsutvecklingen i övrigt som har betydelse för arbetet vid universitetet.

Klinisk tjänstgöring som specialistsjuksköterska kan komma att ingå i anställningen om lärosätet, efter samråd med sjukvårdshuvudmannen, bedömer att det är möjligt, och den sökande så önskar.

Behörighetskrav 
Behörig att anställas som universitetslektor är den som har avlagt doktorsexamen eller har motsvarande vetenskaplig kompetens, visat pedagogisk skicklighet samt har de personliga egenskaper som krävs för att fullgöra anställningen väl. För denna befattning krävs specialistsjuksköterskeexamen inom psykiatrisk vård. En förutsättning för att pedagogisk skicklighet ska anses föreligga är genomgången, för verksamheten relevant, högskolepedagogisk utbildning, omfattande minst tio veckor, eller motsvarande kunskaper. Om det föreligger särskilda skäl kan den högskolepedagogiska utbildningen genomföras under de första två anställningsåren. Den sökande ska ha dokumenterad förmåga att undervisa på svenska.

Bedömningsgrunder 
Vid urval bland behöriga sökande kommer vikt att fästas vid vetenskaplig och pedagogisk skicklighet i lika mån. Vid bedömning av den vetenskapliga skickligheten kommer särskild vikt att läggas vid forskningsmeriter med relevans för vårdvetenskap och psykiatrisk vård och som stödjer nuvarande forskningslinjer inom institutionen.
Vid bedömning av vetenskaplig skicklighet ska i första hand vetenskaplig kvalitet beaktas. Även forskningens omfattning, främst med avseende på djup och bredd, ska tillmätas betydelse. Vidare ska förmåga att planera, initiera, leda och utveckla forskning och utbildning på forskarnivå, förmåga att i konkurrens erhålla medel för forskning, liksom visad förmåga till interaktion både inomvetenskapligt och med det omgivande samhället tillmätas betydelse. Se även Riktlinjer och bedömningsgrunder för rekrytering och befordran av lärare vid vetenskapsområdet för medicin och farmaci (RB) § 7.

Vid bedömning av pedagogisk skicklighet ska i första hand pedagogisk kvalitet beaktas. Även omfattning, såväl bredd som djup, ska tillmätas betydelse. Vidare ska förmåga att planera, initiera, leda och utveckla utbildning och undervisning, liksom förmåga att forskningsanknyta undervisningen tillmätas betydelse. Erfarenhet av undervisning inom sjuksköterske- och specialistsjuksköterskeprogram tillmäts stor betydelse liksom undervisning på andra vårdyrkesprogram inklusive läkarprogrammet. Även förmåga till interaktion om högskolepedagogiska frågor med aktörer inom och utom universitetet ingår i den pedagogiska skickligheten. Se även RB § 8.

När universitetet anställer nya lärare kommer de sökande att väljas som efter en kvalitativ helhetsbedömning av kompetens och skicklighet bedöms ha de bästa förutsättningarna att genomföra och utveckla aktuella arbetsuppgifter samt bidra till en positiv utveckling av verksamheten.

Bedömningsgrunder; övrig skicklighet
Administrativ skicklighet är betydelsefull för anställningen och kommer att tillmätas vikt. Även förmågan att samverka med det omgivande samhället och att informera om forskning och utvecklings­arbete kommer att beaktas. Se även Anställningsordning för Uppsala universitet (AO) §§ 28-31 och RB §§ 9-10.

Jämställdhetsaspekten ska tillämpas vid anställning om det efter en kvalitativ bedömning visar sig att två sökande av olika kön har likvärdiga eller i det närmaste likvärdiga meriter och om ettdera könet är underrepresenterat (utgör mindre än 40 % inom aktuell befattningskategori och på aktuell arbetsplats). Sökandes föräldraledighet, deltidsarbete på grund av vård av barn eller liknande, kommer att beaktas som meriterande arbetslivserfarenhet.

Riktlinjer och bedömningsgrunder.
För instruktioner för ansökan till läraranställningar se: Meritportföljer.

Regler och riktlinjer.

Anställningsordning vid Uppsala Universitet.

Om anställningen
Anställningen är tillsvidare (provanställning kan tillämpas). Omfattningen är heltid. Tillträde enligt överenskommelse. Placeringsort: Uppsala

Upplysningar om anställningen lämnas av: prefekt Josef Järhult, e-post: Josef.Jarhult@medsci.uu.se och universitetslektor Mathilde Hedlund Lindblad, e-post: mathilde.hedlund-lindberg@uu

Välkommen med din ansökan senast den 16 september 2024, UFV-PA 2024/1630.
Uppsala universitet är ett brett forskningsuniversitet med stark internationell ställning. Det yttersta målet är att bedriva utbildning och forskning av högsta kvalitet och relevans för att göra skillnad i samhället. Vår viktigaste tillgång är alla 7 600 anställda och 53 000 studenter som med nyfikenhet och engagemang gör Uppsala universitet till en av landets mest spännande arbetsplatser.


Läs mer om våra förmåner och hur det är att jobba inom Uppsala universitet
https://uu.se/om-uu/jobba-hos-oss/


Anställningen kan komma att säkerhetsprövas. Vid säkerhetsprövning är en förutsättning för anställning att sökande blir godkänd.


Vi undanber oss erbjudanden om rekryterings- och annonseringshjälp.


Ansökan tas emot i Uppsala universitets rekryteringssystem.

Ansök nu

Postdoktor i drönarbaserade växthusgasmätningar över inlandsvatten

Limnolog
Läs mer Jun 14
Institutionen för ekologi och genetik är en internationell miljö med personal och studenter från hela världen.

Vår forskning omfattar allt från evolutionär ekologi och genetik till studier av ekosystem. Se vidare https://www.uu.se/institution/ekologi-och-genetik

Programmet för Limnologi vid Institutionen för ekologi och genetik är, tillsammans med fältstationen vid sjön Erken, en internationellt ledande forskningsmiljö för forskning, undervisning och samverkan om inlandsvattnens ekologi. Läs mer om oss här: https://www.uu.se/institution/ekologi-och-genetik/forskning/limnologi

Vi söker nu en postdoktor i drönarbaserade växthusgasmätningar över inlandsvatten till programmet för Limnologi.  

Projektbeskrivning
De flesta vattendrag är kraftigt påverkade av människan. På många håll genomförs därför restaureringar av vattendrag för att främja vattenkvalitet och biologisk mångfald. Anläggning av våtmarker och dammutrivning är två vanliga åtgärder, och båda leder till en ökad förekomst av makrofyter, dvs växter i eller nära vatten. Makrofyter kan avge betydande mängder av växthusgaser, men samtidigt också binda kol och därmed utgöra en kolsänka. Projektet CLIMIPHY syftar åt att skapa ny kunskap om makrofyters klimatavtryck som ger yrkesverksamma inom vattendragsrestaurering möjlighet att restaurera vattendrag på ett sätt som gynnar biologisk mångfald och vattenkvalitet, med ett så litet klimatavtryck som möjligt. Se vidare: https://www.uu.se/institution/ekologi-och-genetik/forskning/limnologi/biogeokemi/climiphy

Postdoktorn kommer att arbeta i ett spännande delprojekt som använder ny drönarteknologi för att mäta emissionen av växthusgaser från restaurerade vattendrag. Arbetet sker i nära samarbete med övriga medarbetare inom projektet, och under gemensam handledning tillsammans med personal inom meteorologi på Institutionen för geovetenskaper: https://www.uu.se/institution/geovetenskaper/forskning/luft--vatten--och-landskapslara/meteorologi

Arbetsuppgifter
Forskning om växthusgasemission från anlagda våtmarker och vid dammutrivningar. Detta kommer ske med drönarbaserade fältmätningar av koldioxid, metan och lustgas i atmosfären. Utveckling av metodik och protokoll för drönarbaserad mätning av växthusgasutsläpp kan också ingå. Forskningsarbetet genomförs i nära samarbete med övriga projektmedlemmar. Arbetet inkluderar också interaktioner med yrkesverksamma och avnämare inom vattendragsrestaurering.

Kvalifikationskrav
Doktorsexamen, eller en utländsk examen som bedöms motsvara doktorsexamen, inom atmosfärsfysik eller annat relevant område exempelvis miljöteknik eller biogeokemi. Examen ska vara uppfylld senast vid tidpunkten då anställningsbeslutet fattas. Främst bör den komma ifråga som har avlagt examen för högst tre år sedan. Vid beräkning av ramtiden om tre år är utgångspunkten sista ansökningsdag. Om det finns särskilda skäl kan sådan examen ha avlagts tidigare. Med särskilda skäl avses ledighet på grund av sjukdom, föräldraledighet, förtroendeuppdrag inom fackliga organisationer, etc.

Då arbetet inkluderar mycket fältmätningar är innehav av B-körkort är ett krav. Innehav av drönarkort är inget krav, vid behov erbjuds möjlighet att ta det under början av anställningen. Tidigare erfarenhet av dataanalys med Matlab, Python eller R är ett krav.

Vi lägger stor vikt vid personliga egenskaper såsom förmåga att samarbeta inom en grupp, självständighet och organisationsförmåga. Kandidaten ska ha mycket god förmåga att uttrycka sig på engelska i såväl tal som i skrift.

Önskvärt/meriterande i övrigt
Kunskaper inom atmosfärsfysik, gränsskiktsmeteorologi och biogeokemi i akvatiska ekosystem. Erfarenhet av arbete med drönare. Teknisk kompetens. Erfarenhet av fältarbete. Erfarenhet av analys av stora datamängder.

Om anställningen 
Tidsbegränsad anställning i 24 månader, med möjlighet till förlängning upp till max 36 månader, enligt centralt kollektivavtal. Omfattningen är heltid. Tillträde: 2025-02-01 eller enligt överenskommelse. Placeringsort: Uppsala 

https://uu.se/om-uu/jobba-hos-oss/. 

Upplysningar om anställningen lämnas av: 
Professor Sebastian Sobek, sebastian.sobek@ebc.uu.se, +46 18 471 27 18.
Docent Erik Sahlée, erik.sahlee@met.uu.se, +46 18 471 25 69.

Instruktioner för ansökan
Ansökan ska innehålla 1) ett brev som beskriver dig själv, dina forskningsintressen och varför du vill ha tjänsten, 2) ditt CV, 3) en kort beskrivning av din utbildning, 4) en kopia av din doktorsexamen och dina betyg, samt en kopia på din doktorsavhandling 5) namn och kontaktuppgifter till minst två referenspersoner (e-postadress och telefonnummer), 6) relevanta publikationer. Ansökan bör skrivas på engelska.

Välkommen med din ansökan senast den 2 september 2024, UFV-PA 2024/760.

Uppsala universitet är ett brett forskningsuniversitet med stark internationell ställning. Det yttersta målet är att bedriva utbildning och forskning av högsta kvalitet och relevans för att göra skillnad i samhället. Vår viktigaste tillgång är alla 7 600 anställda och 53 000 studenter som med nyfikenhet och engagemang gör Uppsala universitet till en av landets mest spännande arbetsplatser.


Läs mer om våra förmåner och hur det är att jobba inom Uppsala universitet
https://uu.se/om-uu/jobba-hos-oss/


Anställningen kan komma att säkerhetsprövas. Vid säkerhetsprövning är en förutsättning för anställning att sökande blir godkänd.


Vi undanber oss erbjudanden om rekryterings- och annonseringshjälp.


Ansökan tas emot i Uppsala universitets rekryteringssystem.

Ansök nu

Forskningsingenjör inom acceleratorteknologi

Fysiker
Läs mer Jun 20
Vill du arbeta med acceleratorteknologi, med stöd av kompetenta och trevliga kollegor i en internationell miljö? Vill du ha en arbetsgivare som satsar på ett hållbart medarbetarskap och erbjuder trygga, förmånliga arbetsvillkor? Välkommen att söka anställning som forskningsingenjör på Uppsala universitet.

Institutionen för fysik och astronomi söker en forskningsingenjör som ska arbeta med partikelacceleratorer och forskningsinstrumentering. Institutionen för fysik och astronomi är en av de största vid Uppsala universitet med cirka 400 anställda och är belägen i Ångströmlaboratoriet i Uppsala. Institutionen inkluderar FREIA-laboratoriet, som arbetar med forskning och utveckling inom partikelacceleratorer och instrumentering. FREIA samarbetar med stora forskningsanläggningar, såsom European Spallation Source (ESS) i Lund och CERN i Schweiz, och bidrar till vetenskapliga upptäckter genom utveckling av partikelacceleratorer och dess teknologi. FREIA är direkt involverad i uppbyggnaden av nya partikelacceleratorer för forskning genom testning av supraledande magneter, kaviteter och kryomoduler. För närvarande befinner vi oss i startgroparna för ett nytt storskaligt projekt som innefattar tester av supraledande radiofrekvenskaviteter och kryomoduler, som senare kommer att installeras i den nya protonacceleratorn MINERVA, i Belgien.

Vi önskar nu utöka arbetslaget som arbetar med dessa tester, samt med att stödja andra forskningsaktiviteter i FREIA-laboratoriet. Sökande erbjuds möjlighet att arbeta i en spännande, modern forskningsmiljö och kommer att ha möjlighet att samarbeta med ledande grupper inom experimentell och teoretisk fysik både lokalt och globalt.

Arbetsuppgifter 
Den framgångsrika kandidaten kommer att leverera ingenjörslösningar som uppfyller de vetenskapliga krav som ställs på givna experimentuppsättningar, vilka inkluderar högkraftselektronik, mikrovågskällor, avancerad mätutrustning som används inom accelerator- och instrumenteringsteknologi. Regelbunden rapportering av de olika utvecklingsstegen, regelbunden kommunikation med specialister inom de olika ämnena, i Uppsala och vid andra laboratorier, deltagande i driften och utvärderingen av experiment vid FREIA-laboratoriet, förväntas. Projekten är organiserade på nationell och internationell nivå och kräver emellanåt resor. Tillfälligt skiftarbete kan behövas. Den framgångsrika kandidaten kommer att:

- Vara en del av FREIA-teamet och stödja teamet i låg- och högfrekventa RF-mätningar, kalibreringar och testuppsättningar.
- Felsöka utrustning relaterade till RF, elektronik och vakuumutrustning.
- Underhåll, drift och utveckling av infrastrukturen vid FREIA.
- Utvärdering av supraledande mikrovågskaviteter.
- Samla in data, analysera och tolka resultaten.
- Dokumentera och rapportera utfört arbete.
- Presentera ditt arbete både skriftligt och muntligt för en bred publik.
- Hålla kontakt med externa leverantörer av varor och tjänster.
- Upphandla specialtillverkade föremål och lagerkomponenter. 

Kvalifikationskrav
Den sökanden måste ha antingen en magisterexamen i fysik, elektroteknik eller relaterat område, eller ha förvärvat motsvarande färdigheter och kompetenser genom yrkesutövning, relevanta certifieringar eller avancerad utbildning. Du ska visa drivkraft och beslutsamhet att uppnå resultat, vara öppensinnad och flexibel i relation till typen av arbete som tilldelas. Du ska ta ansvar, kunna organisera flera uppgifter samtidigt och ha ett genuint intresse för forskning och teknologi.

Följande erfarenheter och kompetenser krävs:

- Erfarenhet av arbete med och kunskap om elektronik.
- Förmåga att tänka kreativt.
- Förmåga att arbeta självständigt och som en del av ett tvärvetenskapligt team.
- God muntlig och skriftlig förmåga i engelska.
- Förmåga att läsa och förstå teknisk information.
- Förmåga att kommunicera väl både tekniskt och icke-tekniskt.
- Förmåga att producera bra skriftligt arbete och rapporter. 

Önskvärt/meriterande i övrigt
Följande erfarenhet och kompetenser är en fördel:

- Erfarenhet av arbete med avancerad mätutrustning såsom oscilloskop, nätverksanalysator och spektrumanalysator.
- Erfarenhet av arbete med mikrovågsförstärkare, inklusive högkraftssystem.
- Erfarenhet av arbete med Labview och FPGA-programmering.
- God muntlig och skriftlig förmåga i svenska. 

Om anställningen 
Anställningen är tillsvidare (provanställning kan tillämpas). Omfattningen är heltid. Tillträde 1 september 2024 eller enligt överenskommelse. Placeringsort: Uppsala

Upplysningar om anställningen lämnas av: Maja Olvegård, +46 (0)72 9999 627, maja.olvegard@physics.uu.se.

Välkommen med din ansökan senast den 30 augusti 2024, UFV-PA 2024/2393.

Uppsala universitet är ett brett forskningsuniversitet med stark internationell ställning. Det yttersta målet är att bedriva utbildning och forskning av högsta kvalitet och relevans för att göra skillnad i samhället. Vår viktigaste tillgång är alla 7 600 anställda och 53 000 studenter som med nyfikenhet och engagemang gör Uppsala universitet till en av landets mest spännande arbetsplatser.


Läs mer om våra förmåner och hur det är att jobba inom Uppsala universitet
https://uu.se/om-uu/jobba-hos-oss/


Anställningen kan komma att säkerhetsprövas. Vid säkerhetsprövning är en förutsättning för anställning att sökande blir godkänd.


Vi undanber oss erbjudanden om rekryterings- och annonseringshjälp.


Ansökan tas emot i Uppsala universitets rekryteringssystem.

Ansök nu

Postdoktor inom tillämpad kärnfysik

Fysiker
Läs mer Jun 20
Postdoktor inom tillämpad kärnfysik inom kärnbränslekarakterisering
Vi söker en mycket motiverad postdoktor för att ansluta sig till vårt banbrytande projekt inom karakterisering av använt kärnbränsle.

Tjänsten är placerad vid avdelningen för tillämpad kärnfysik inom Institutionen för fysik och astronomi vid Uppsala universitet. Vi bedriver forskning inom kärnfysik och kopplar grundläggande forskning inom kärnfysik med tillämpningar inom kärnteknik. Exempel på våra forskningsområden är experimentella studier av fission, neutronspektrometri för fusionsplasmadiagnostik, metoder för kärndataevaluering, metoder för karakterisering av kärnbränsle, samt tekniska aspekter av kärnämneskontroll och kärnvapennedrustning.

Projektbeskrivning
Projektet fokuserar på de termiska och radiologiska egenskaperna hos utbränt kärnbränsle. Egenskaper som är avgörande för säker förvaring av använt kärnbränslet. Denna forskning kommer att undersöka källtermen, som är central för att bestämma viktiga bränsleparametrar såsom sönderfallsvärme, kritikalitet och dosrater. Resultaten är viktiga för att säkerställa en säker, trygg och kostnadseffektiv design av slutförvar för använt kärnbränsle.

Källtermen för utbränt kärnbränsle från små modulära reaktorer (SMR) kan skilja sig från den hos traditionella kärnreaktorer. Att hantera dessa skillnader är avgörande för att integrera SMR i den nuvarande reaktorflottan.

Detta forskningsprojekt syftar till att utveckla avancerade metoder för bättre karakterisering av använt kärnbränsle från både nuvarande reaktorer och SMR, med särskilt fokus på kritikalitetsfrågor. Genom att bygga vidare på tidigare arbete kommer ditt projekt att hantera nya utmaningar associerade med SMR och bidra väsentligt till säker och trygg hantering av utbränt kärnbränsle från dessa innovativa reaktorer.

Arbetsuppgifter
Som postdoktor i detta projekt kommer du att delta i forskningsinsatser med fokus på karakterisering av utbränt kärnbränsle, särskilt från små modulära reaktorer. Du kommer att presentera ditt arbete i både akademiska och icke-akademiska sammanhang samt delta i seminarier, workshops och konferenser på både nationell och internationell nivå.

Din roll kommer att innebära att använda Monte Carlo-baserade koder som Geant4, Serpent eller MCNP för att modellera reaktorsystem och det använda kärnbränslets sammansättning. Detta inkluderar modellering av detektorers respons, bränsleegenskaper, olika detektorsystem och mätsignaler. Dessutom kommer du att analysera experimentella mätdata och driftdata för att validera modeller samt tillämpa multivariat regression och maskininlärningsalgoritmer för att härleda parametrar för kärnbränsle. Deltagande i mätkampanjer för datainsamling kan också ingå i dina arbetsuppgifter, vilket kan kräva resor och arbete på olika anläggningar.

Under din anställning kan du också få möjlighet att deltaga i avdelningens undervisning. 

Kvalifikationskrav
Doktorsexamen i kärnfysik eller motsvarande, eller en utländsk examen som bedöms motsvara doktorsexamen i kärnfysik eller motsvarande. Examen ska vara uppfyllt senast vid tidpunkten då anställningsbeslutet fattas. Främst bör den komma ifråga som har avlagt examen för högst tre år sedan. Vid beräkning av ramtiden om tre år är utgångspunkten sista ansökningsdag. Om det finns särskilda skäl kan sådan examen ha avlagts tidigare. Med särskilda skäl avses ledighet på grund av sjukdom, föräldraledighet, förtroendeuppdrag inom fackliga organisationer, etc.

Önskvärt/meriterande i övrigt
Följande ses som meriterande men är inte något krav, och vi rekommenderar starkt att du skickar in en ansökan även om din erfarenhet inte täcker alla angivna meriter.

- Bevisad erfarenhet av statistik och dataanalys, inklusive multivariat dataanalys och maskininlärningsalgoritmer.
- Praktisk erfarenhet av instrumentering för kärn- eller partikelfysik, detektorer och datainsamlingssystem.
- Erfarenhet av olika programmeringsmiljöer så som Matlab och Python.
- Expertis i simuleringsverktyg för strålningstransport, såsom Geant4, Serpent eller MCNP.
- Bakgrund inom forskningsmiljö, särskilt inom tillämpad kärnfysik eller relaterade områden.
- Stark förmåga att arbeta effektivt och samarbetsförmåga.
- Demonstrerad förmåga att arbeta självständigt med högt personligt ansvar för projektets framsteg.

Om anställningen 
Anställningen är tidsbegränsad i 2 år, men kan eventuellt förlängas upp till 3 år, enligt centralt kollektivavtal. Omfattningen är heltid. Tillträde 1 november 2024 eller enligt överenskommelse. Placeringsort: Ångströmlaboratoriet, Uppsala  

Upplysningar om anställningen lämnas av: Henrik Sjöstrand, +46733130466, henrik.sjostrandhysics.uu.se

Välkommen med din ansökan senast den 30 augusti 2024, UFV-PA 2024/2365.

Uppsala universitet är ett brett forskningsuniversitet med stark internationell ställning. Det yttersta målet är att bedriva utbildning och forskning av högsta kvalitet och relevans för att göra skillnad i samhället. Vår viktigaste tillgång är alla 7 600 anställda och 53 000 studenter som med nyfikenhet och engagemang gör Uppsala universitet till en av landets mest spännande arbetsplatser.


Läs mer om våra förmåner och hur det är att jobba inom Uppsala universitet
https://uu.se/om-uu/jobba-hos-oss/


Anställningen kan komma att säkerhetsprövas. Vid säkerhetsprövning är en förutsättning för anställning att sökande blir godkänd.


Vi undanber oss erbjudanden om rekryterings- och annonseringshjälp.


Ansökan tas emot i Uppsala universitets rekryteringssystem.

Ansök nu

Doktorand i reglerteknik med fokus på datadrivna metoder

Doktorand
Läs mer Jun 20
Vill du arbeta med data-drivna metoder inom reglerteknik, med stöd av kompetenta kollegor i en ledande internationell miljö? Vill du ha en arbetsgivare som satsar på ett hållbart medarbetarskap och erbjuder trygga, förmånliga arbetsvillkor? Välkommen att söka anställning som doktorand på Uppsala universitet.

Uppsala universitet har en lång tradition av framgångsrik forskning – bland alumnerna återfinns 16 nobelpristagare, nu senast Svante Pääbo. Universitetet är unikt när det gäller att kombinera IT med bredare forskning, från biovetenskap till humaniora, och detta samarbete underlättas för närvarande av https://www.uu.se/forskning/ai4research/ och https://www.math.uu.se/forskning/cim/.

Institutionen för informationsteknologi har en ledande position inom såväl forskning som utbildning på alla nivåer. Vi är idag Uppsala universitets tredje största institution och har i dag drygt 350 anställda varav 120 lärare och 120 doktorander. C:a 5000 grundutbildningsstudenter läser en eller flera kurser vid institutionen varje år. Mer information om oss hittar du på https://www.it.uu.se/first?lang=sv.

Vid avdelningen för Systemteknik utvecklar vi både teori och konkreta verktyg för att designa system som lär sig, resonerar och agerar i den verkliga världen baserat på en sömlös kombination av data, matematiska modeller och algoritmer. Vår forskning integrerar expertis från maskininlärning, optimering, reglerteori och tillämpad matematik, och spänner över olika tillämpningsområden som medicin, energisystem, biomedicinska system, neurovetenskap och säkerhet.

Vid avdelningen har vi ett brett nätverk av starka internationella samarbeten runt om i världen, till exempel vid University of Cambridge, University of Oxford, Imperial College, University of British Columbia, University of Sydney, University of Newcastle och Alto University. Vi strävar efter att alla doktorander ska få en gedigen internationell erfarenhet under sin doktorandtid.

Projektbeskrivning
I takt med att mer data samlas in inom industri ökar intresset för metoder som kan använda dessa data för att optimera reglersystem, underhållsstrategier och beslutsfattande. 

Detta projekt fokuserar på grundforskning för att utveckla och analysera datadrivna metoder för beslutsfattande och styrning av dynamiska system. För detta kommer verktyg från reglerteori, estimeringsteori och statistisk inlärning att användas. Målet är att ta fram nya idéer som är giltiga för breda klasser av dynamiska system. För att se till att de metoder som utvecklas är relevanta för verkliga system så kommer forskningen att utgå från relevanta tillämpningsområden.

Det exakta forskningsämnet avgörs i en dialog mellan doktoranden och handledaren. Tjänsten finansieras av Vetenskapsrådet.

Arbetsuppgifter
Doktoranden kommer främst att ägna sig åt den egna forskarutbildningen. Övrig tjänstgöring vid institutionen, som avser undervisning och administrativt arbete, kan ingå inom ramen för anställningen (max 20%).

Kvalifikationskrav


Behörig till utbildning på forskarnivå är den som har

- avlagt examen på avancerad nivå inom inom teknisk fysik, elektroteknik, tillämpad matematik, eller inom ett liknande område, eller
- fullgjort minst 240 högskolepoäng, varav minst 60 högskolepoäng på avancerad nivå inklusive ett självständigt arbete om minst 15 högskolepoäng, eller
- på något annat sätt förvärvat i huvudsak motsvarande kunskaper.

Information om den särskilda behörigheten kan hittas i https://www.uu.se/medarbetare/fakultet/teknisk-naturvetenskapliga/utbildning-och-undervisning/utbildning-pa-forskarniva/amnen-och-studieplaner/amnen/elektroteknik-med-inriktning-mot-reglerteknik. 

Vi söker kandidater med

- ett starkt intresse för reglerteknik och statistisk inlärning,
- god kommunikationsförmåga med tillräckliga kunskaper i muntlig och skriftlig engelska,
- utmärkta studieresultat,
- stor erfarenhet av programmering (helst i Matlab eller Python)
- personliga egenskaper, såsom en hög nivå av kreativitet, noggrannhet och/eller ett strukturerat tillvägagångssätt för problemlösning är avgörande.

Önskvärt/meriterande i övrigt
Erfarenhet och kurser i ett eller flera ämnen värdesätts: reglerteknik, linjära system, signalbehandling, estimeringsteori och systemidentifiering.

Bestämmelser för doktorander återfinns i Högskoleförordningen 5 kap §§ 1-7 samt i https://regler.uu.se/?languageId=3.

Ansökan
Ansökan ska innehålla:
1) ett personligt brev (högst 2 sidor) där du kort motiverar varför du söker denna anställning, inklusive
en självutvärdering om varför du skulle vara rätt kandidat för denna anställning;
2) en meritförteckning;
3) examensbevis och registerutdrag med betyg (översatt till engelska eller svenska);
4) examensrapport (eller utkast till sådan, och/eller annan egenproducerad teknisk eller vetenskaplig
text), publikationer och andra relevanta dokument;
5) referenser med kontaktinformation (namn, e-post och telefonnummer) och upp till två
rekommendationsbrev.
Samtliga sökande skall också ange tidigaste möjliga datum för anställning.

Om anställningen 
Anställningen är tidsbegränsad, enligt HF 5 kap § 7. Omfattningen är heltid. Tillträde 1 november 2024 eller enligt överenskommelse. Placeringsort: Uppsala. 

Upplysningar om anställningen lämnas av: Universitetslektor Per Mattsson, per.mattsson@it.uu.se och universitetslektor Dave Zachariah, dave.zachariah@it.uu.se

Välkommen med din ansökan senast den 30 augusti 2024, UFV-PA 2024/2432.

Uppsala universitet är ett brett forskningsuniversitet med stark internationell ställning. Det yttersta målet är att bedriva utbildning och forskning av högsta kvalitet och relevans för att göra skillnad i samhället. Vår viktigaste tillgång är alla 7 600 anställda och 53 000 studenter som med nyfikenhet och engagemang gör Uppsala universitet till en av landets mest spännande arbetsplatser.


Läs mer om våra förmåner och hur det är att jobba inom Uppsala universitet
https://uu.se/om-uu/jobba-hos-oss/


Anställningen kan komma att säkerhetsprövas. Vid säkerhetsprövning är en förutsättning för anställning att sökande blir godkänd.


Vi undanber oss erbjudanden om rekryterings- och annonseringshjälp.


Ansökan tas emot i Uppsala universitets rekryteringssystem.

Ansök nu

Universitetslektor i freds- och konfliktforskning

Universitets- och högskolelektor
Läs mer Jun 20
Anställningen som universitetslektor i freds- och konfliktforskning med inriktning mot kärnvapennedrustning kommer att vara placerad vid Institutionen för freds- och konfliktforskning.

De huvudsakliga arbetsuppgifterna kommer att vara vid Alva Myrdal-centrum för kärnvapennedrustning (AMC), men forskning, undervisning och administration vid Institutionen för freds- och konfliktforskning kan också ingå. AMC är en tvärvetenskaplig centrumbildning som inrättades år 2021, och som organisatoriskt är placerad vid Samhällsvetenskapliga fakulteten/Institutionen för freds- och konfliktforskning. För mer information, se https://www.uu.se/centrum/alva-myrdal. Ämnet freds- och konfliktforskning vid Uppsala universitet består av studiet av våldsamma konflikters uppkomst, utveckling och lösning. Utbildning och forskning vid institutionen är problemstyrd och fokus ligger på att förklara empiriska fenomen och deras mönster genom att teori, metoder och empirisk forskning integreras. För mer information, se https://www.uu.se/en/department/peace-and-conflict-research/. 

Beskrivning av anställningens ämnesområde
Ämnesområdet omfattar kärnvapennedrustning i vid bemärkelse, inklusive rustningskontroll och ickespridning.

Arbetsuppgifter
I anställningen ingår undervisning, examination, forskning och administration. Till undervisning räknas kursansvar, kursadministration och handledning. Till arbetsuppgifterna hör också att aktivt ansöka om externa forskningsmedel och att följa utvecklingen inom det egna ämnesområdet och den samhällsutveckling i övrigt som har betydelse för lärarens arbete vid universitetet.  Universitetslektorer förväntas bidra till forsknings- och undervisningsmiljön och att periodvis ta sig an större administrativa uppdrag. En viktig del av arbetsuppgifterna är att samverka med det omgivande samhället för ömsesidigt utbyte och verka för att den kunskap och kompetens som finns vid centrumet kommer samhället till nytta. I anställningen ingår även att bedriva forskning om kärnvapennedrustning i vid bemärkelse inom ramen för AMC. Forskningen ska helt eller till delar använda de nya datamängder om nedrustningsavtal och nedrustningsförhandlingar som AMC utvecklar. I anställningen ingår även att bidra till utvecklingen av dessa datamängder. Ambition är att minst hälften av arbetstiden ska utgöras av forskning vid AMC. 

Behörighetskrav
Behörig att anställas som universitetslektor är den som har avlagt doktorsexamen inom freds- och konfliktforskning, eller har motsvarande vetenskapliga kompetens, visat pedagogisk skicklighet, har förmåga att samarbeta och i övrigt uppfyller de krav på lämplighet som behövs för att fullgöra arbetsuppgifterna väl.

Det krävs att den pedagogiska skickligheten, den vetenskapliga kompetensen och yrkesskickligheten är relevant för anställningens ämnesinnehåll och de arbetsuppgifter som ska ingå i anställningen. För denna anställning krävs dokumenterad erfarenhet av att utveckla och analysera en eller flera samhällsvetenskapliga datamängder med ett stort antal observationer.

För närvarande sker all undervisning vid institutionen på engelska, liksom de flesta seminarier och möten. Dokumenterad förmåga att skriva och undervisa på engelska är ett krav. Svenska språkkunskaper är inte ett krav för anställningen. Enligt språklagen är svenska huvudspråket för offentlig verksamhet. Eftersom Uppsala universitet är en statlig myndighet är många administrativa möten och dokument på svenska, och översättningar kan inte alltid göras som rutin. Det är därför önskvärt att en anställd så snart som möjligt lär sig svenska för att fullt ut kunna bidra till den kollegiala verksamheten vid Uppsala universitet.

Ansökningsförfarande
Fullständig ansökan ska inges via Uppsala universitets rekryteringssystem och omfatta:

- Ansökningsbrev
- Bilageförteckning
- Curriculum Vitae
- Redovisning av vetenskapliga meriter
- Publikationsförteckning
- Redovisning av pedagogiska meriter
- Redovisning av övriga meriter
- En tydlig redovisning av omfattningen av den sökandes undervisningserfarenhet, uttryckt i antal timmar
- Vetenskapliga (max 10) och eventuella pedagogiska arbeten som åberopas
- Lista med referenspersoner (namn, kontaktuppgifter, tidigare arbetsrelation)

Instruktioner för utformning av ansökan 
finns i https://www.regler.uu.se/dokument/?contentId=644748.

OBS! Ansökan samt bilagor ska skickas in elektroniskt i rekryteringssystemet Varbi. Eventuellt åberopade publikationer som inte finns i elektroniskt format skickas i tre exemplar till Samhällsvetenskapliga fakulteten, Uppsala universitet, Box 256, 751 05 Uppsala. Märk försändelsen med dnr UFV-PA 2024/2323.

För ytterligare information se https://www.regler.uu.se/dokument/?contentId=92570&kategoriId=248 och https://www.regler.uu.se/dokument/?contentId=644748.

Om anställningen
Anställningen är tillsvidare. Omfattningen är heltid. Individuell lönesättning tillämpas. Tillträde i januari 2025, eller enligt överenskommelse. Placeringsort: Uppsala.

Upplysningar om anställningen lämnas av: Professor Erik Melander, Föreståndare för Alva Myrdal-centrum för kärnvapennedrustning, tel. +46 70 425 04 62, e-post erik.melander@pcr.uu.se, och Professor Ashok Swain, Prefekt för institutionen för freds- och konfliktforskning, tel. 18-471 76 53, e-post ashok.swain@pcr.uu.se
 
Frågor om anställningsförfarandet kan ställas till: e-post samfak@samfak.uu.se

Välkommen med din ansökan senast 23 augusti 2024, UFV-PA 2024/2323.

Observera att detta är en förkortad version av annonsen. För att se den fullständiga annonsen vänligen klicka på ”Ansök här” eller se Uppsala universitets hemsida: https://uu.se/jobb/

Uppsala universitet är ett brett forskningsuniversitet med stark internationell ställning. Det yttersta målet är att bedriva utbildning och forskning av högsta kvalitet och relevans för att göra skillnad i samhället. Vår viktigaste tillgång är alla 7 600 anställda och 53 000 studenter som med nyfikenhet och engagemang gör Uppsala universitet till en av landets mest spännande arbetsplatser.


Läs mer om våra förmåner och hur det är att jobba inom Uppsala universitet
https://uu.se/om-uu/jobba-hos-oss/


Anställningen kan komma att säkerhetsprövas. Vid säkerhetsprövning är en förutsättning för anställning att sökande blir godkänd.


Vi undanber oss erbjudanden om rekryterings- och annonseringshjälp.


Ansökan tas emot i Uppsala universitets rekryteringssystem.

Ansök nu

Systemutvecklare vid UPPMAX

Systemadministratör
Läs mer Jun 4
Institutionen för informationsteknologi har en ledande position inom såväl forskning som utbildning på alla nivåer.

Institutionen har i dag ca 350 anställda varav 120 lärare och 120 doktorander. Drygt 5000 studenter läser en eller flera kurser vid institutionen varje år och ett 30-tal forskargrupper är kopplade hit. Mer information om oss hittar du på institutionen för informationsteknologis webbplats

UPPMAX (Uppsala Multidisciplinary Center for Advanced Computational Science) uppgift är att tillhandahålla storskaliga resurser för beräkningar och lagring för forskare i Sverige samt driva lokala storskaliga resurser för forskare vid Uppsala universitet. UPPMAX har idag ett antal storskaliga högpresterande datorsystem i drift, med över 30 PB disklagring, 20000 CPU-kärnor och en växande GPU-kapacitet. Vi har användare från många discipliner, men främst datadrivna vetenskapsområden där lagring av stora datamängder behövs, såsom t.ex. bioinformatik och andra livsvetenskaper. Vissa av våra system har en driftmiljö specifikt utformad för hantering av känsliga data, som mänskliga genom och hälsouppgifter. UPPMAX har ett 20-tal anställda system- och tillämpningsexperter. Systemdriften vid UPPMAX bedrivs enligt principen infrastruktur som kod och några av verktygen som används är Python, Puppet, Ansible, Gitlab och Jenkins.

Arbetsuppgifter 
Tjänsten är placerad vid UPPMAX och syftar främst till att designa och utveckla system och tjänster för forskare som använder våra resurser, liksom specifika kopplingar och gränssnitt mellan UPPMAX och andra system.  UPPMAX är en av de nationellt tillgängliga e-infrastrukturer som arbetar med att stödja forskare inom livsvetenskaperna, där vi både har resurser med särskild betydelse för fältet och expertis att stödja landets forskare. Vi har en särskild roll för hantering av storskaliga känsliga data, varför informationssäkerhetsfrågorna måste ha en avgörande roll vid design av sådana lösningar.

Arbetsuppgifterna inkluderar systemutveckling i projekt av olika karaktär och komplexitet, både i nya system och vidareutveckling av befintliga system. Som systemutvecklare förväntas du även bidra till underhåll och drift av egen-utvecklad och gemensam driftmiljö. På UPPMAX får du den sällsynta kombinationen av att utveckla dina tekniska färdigheter med tillgång till omväxlande och utmanande teknologier samtidigt som du bidrar till att stärka framstående forskning från många olika ämnesområden. Det finns goda möjligheter till kompetensutveckling inom tjänsten både genom deltagande i internationella och nationella projekt och samarbeten, samt genom deltagande i konferenser, kurser och andra utbildningar.

Kvalifikationskrav
Högskoleutbildning inom för anställningen relevant område eller annan erfarenhet som bedöms likvärdig. Den person vi söker ska ha dokumenterad flerårig erfarenhet av systemutveckling i Linux-miljö i för området relevant programmeringsspråk, konfigurationshantering med verktyg, samt versionshantering och nyttjande av CI/CD-plattformar. Du ska behärska svenska och engelska som arbetsspråk i både tal och skrift samt ha god social kompetens, god samarbetsförmåga, samt förmåga att ta egna initiativ. Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.

Önskvärt/meriterande i övrigt
Erfarenhet av informationssäkerhetsarbete, Linuxsystemadministration, och användande av storskaliga datorsystem (exempelvis med tekniker som OpenStack, Slurm, Ceph, Lustre) är meriterande. För integrationsarbete är det även meriterande med erfarenhet av molnsystem, särskilt administration och design av sådana baserade på OpenStack och kunskaper inom nätverksadministration särskilt gällande snabba ethernet- och infinibandtopologier. För en ökad förståelse för våra användare är det en fördel att ha erfarenhet av de praktiska villkoren kring dataintensiv akademisk forskning, särskilt inom livsvetenskaper.

Vi kommer under ansökningstiden löpande läsa ansökningshandlingar och kalla till intervjuer så skicka gärna in din ansökan så snart som möjligt.

Om anställningen 
Anställningen är tillsvidare (6 mån provanställning kan tillämpas). Omfattningen är heltid. Tillträde enligt överenskommelse. Placeringsort: Uppsala.

Upplysningar om anställningen lämnas av: Elisabeth Larsson, Föreståndare UPPMAX, director@uppmax.uu.se och Jerker Nyberg von Below, team leader för UPPMAX systemgrupp, jerker.nyberg.von.below@uppmax.uu.se. 

Välkommen med din ansökan senast den 22 augusti 2024, UFV-PA 2024/1739.

Uppsala universitet är ett brett forskningsuniversitet med stark internationell ställning. Det yttersta målet är att bedriva utbildning och forskning av högsta kvalitet och relevans för att göra skillnad i samhället. Vår viktigaste tillgång är alla 7 600 anställda och 53 000 studenter som med nyfikenhet och engagemang gör Uppsala universitet till en av landets mest spännande arbetsplatser.


Läs mer om våra förmåner och hur det är att jobba inom Uppsala universitet
https://uu.se/om-uu/jobba-hos-oss/


Anställningen kan komma att säkerhetsprövas. Vid säkerhetsprövning är en förutsättning för anställning att sökande blir godkänd.


Vi undanber oss erbjudanden om rekryterings- och annonseringshjälp.


Ansökan tas emot i Uppsala universitets rekryteringssystem.

Ansök nu

Teknisk systemadministratör vid UPPMAX

Systemadministratör
Läs mer Jun 4
Institutionen för informationsteknologi har en ledande position inom såväl forskning som utbildning på alla nivåer.

Institutionen har i dag ca 350 anställda varav 120 lärare och 120 doktorander. Drygt 5000 studenter läser en eller flera kurser vid institutionen varje år och ett 30-tal forskargrupper är kopplade hit. Mer information om oss hittar du på institutionen för informationsteknologis webbplats.

UPPMAX (Uppsala Multidisciplinary Center for Advanced Computational Science) uppgift är att tillhandahålla storskaliga resurser för beräkningar och lagring för forskare i Sverige samt driva lokala storskaliga resurser för forskare vid Uppsala universitet. UPPMAX har idag ett antal storskaliga högpresterande datorsystem i drift, med över 30 PB disklagring, 20000 CPU-kärnor och en växande GPU-kapacitet. Vi har användare från många discipliner, men främst datadrivna vetenskapsområden där lagring av stora datamängder behövs, såsom t.ex. bioinformatik och andra livsvetenskaper. Vissa av våra system har en driftmiljö specifikt utformad för hantering av känsliga data, som mänskliga genom och hälsouppgifter. UPPMAX har ett 20-tal anställda system- och tillämpningsexperter. Systemdriften vid UPPMAX bedrivs enligt principen infrastruktur som kod och några av verktygen som används är Python, Puppet, Ansible, Gitlab och Jenkins.

Arbetsuppgifter 
Tjänsten är placerad vid UPPMAX och syftar främst till långsiktigt och omedelbart underhåll på våra system. UPPMAX är en av de nationellt tillgängliga e-infrastrukturer som arbetar med att stödja forskare inom livsvetenskaperna, där vi både har resurser med särskild betydelse för fältet och expertis att stödja landets forskare. Vi har en särskild roll för hantering av storskaliga känsliga data, inklusive GPU-resurser för AI-lösningar för dessa. Vi har precis införskaffat en ny maskinpark som ska tas i drift under 2024. Parallellt med det försöker vi bli av med föråldrade tekniska lösningar.

Arbetsuppgifterna inkluderar allt från installation av hårdvara till konfiguration av operativsystem och infrastrukturplattformar, systemutveckling, övervakning och dokumentation. I arbetet kommer du komma i kontakt med våra användare, i regel forskare, för att ge första och andra linjens användarstöd. På UPPMAX får du den sällsynta kombinationen av att utveckla dina tekniska färdigheter med tillgång till omväxlande och utmanande teknologier samtidigt som du bidrar till att stärka framstående forskning från många olika ämnesområden. Det finns goda möjligheter till kompetensutveckling inom tjänsten både genom deltagande i internationella och nationella projekt och samarbeten, samt genom deltagande i konferenser, kurser och andra utbildningar.

Kvalifikationskrav
Högskoleutbildning inom för anställningen relevant område eller annan erfarenhet som bedöms likvärdig. Den person vi söker ska ha dokumenterad erfarenhet av Linuxsystemadministration, versionshantering (t.ex. Git) och av storskaliga datorsystem. Du ska ha god social kompetens, god samarbetsförmåga, samt förmåga att ta egna initiativ. Du ska behärska svenska och engelska som arbetsspråk i både tal och skrift. Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.

Önskvärt/meriterande i övrigt
Dokumenterade erfarenheter av och/eller relevant utbildning inom: distribuerade parallella lagringssystem som Ceph, Lustre; jobbschemaläggare som Slurm, Torque, Lfs; hantering av GPUer för beräkningar, särskilt i kluster- och molnmiljö; bygg- och installationsverktyg inom HPC som easyBuild, lmod, Singularity; informations-, nätverks- och datorsäkerhet; molnsystem, särskilt administration och design av sådana baserade på Openstack; programmering i Python; kunskaper inom nätverksadministration, särskilt gällande snabba Ethernettopologier och software-defined networking, är samtliga starkt meriterande för tjänsten. Dina arbetsuppgifter kommer att anpassas till din kompetensprofil.
Det är meriterande om du har tidigare erfarenhet av CI/CD-plattformar (t.ex. Gitlab eller Jenkins) och konfigurationsverktyg (t.ex. Ansible eller Puppet).
Eftersom de flesta av UPPMAX användare är forskare, så bedöms egen erfarenhet av forskning eller erfarenhet av arbete i en akademisk forskningsmiljö som en merit, särskilt som användare i superdatormiljöer.

Vi kommer under ansökningstiden löpande läsa ansökningshandlingar och kalla till intervjuer så skicka gärna in din ansökan så snart som möjligt.

Om anställningen 
Anställningen är tillsvidare. (6 mån provanställning kan tillämpas). Omfattningen är heltid. Tillträde enligt överenskommelse. Placeringsort: Uppsala.

Upplysningar om anställningen lämnas av: Elisabeth Larsson, Föreståndare UPPMAX, director@uppmax.uu.se och Jerker Nyberg von Below, team leader för UPPMAX systemgrupp, jerker.nyberg.von.below@uppmax.uu.se. 

Välkommen med din ansökan senast den 22 augusti 2024, UFV-PA 2024/1738.

Uppsala universitet är ett brett forskningsuniversitet med stark internationell ställning. Det yttersta målet är att bedriva utbildning och forskning av högsta kvalitet och relevans för att göra skillnad i samhället. Vår viktigaste tillgång är alla 7 600 anställda och 53 000 studenter som med nyfikenhet och engagemang gör Uppsala universitet till en av landets mest spännande arbetsplatser.


Läs mer om våra förmåner och hur det är att jobba inom Uppsala universitet
https://uu.se/om-uu/jobba-hos-oss/


Anställningen kan komma att säkerhetsprövas. Vid säkerhetsprövning är en förutsättning för anställning att sökande blir godkänd.


Vi undanber oss erbjudanden om rekryterings- och annonseringshjälp.


Ansökan tas emot i Uppsala universitets rekryteringssystem.

Ansök nu

Postdoktor inom materialfysik

Fysiker
Läs mer Jun 18
Postdoktor inom materialfysik

Vill du arbeta med simulering och anpassning av neutrondata, med stöd av kompetenta och trevliga kollegor i en internationell miljö? Vill du ha en arbetsgivare som satsar på ett hållbart medarbetarskap och erbjuder trygga, förmånliga arbetsvillkor? Välkommen att söka anställning som postdoktor inom materialfysik på Uppsala universitet.

Institutionen för fysik och astronomi är en av Uppsala universitets största med närmare 400 anställda, varav ca 100 doktorander. Institutionen bedriver forskning och utbildning i världsklass inom såväl teoretisk som experimentell fysik och har en omfattande samverkan med omvärlden. Forskningen genomförs vid nio forskningsavdelningar och berör allt från det ofattbart lilla till det stora inom till exempel energiförsörjning, klimatutveckling, nya material och universum. Hela detta spektrum avspeglar sig också i institutionens kurser och utbildningsprogram. Runt 2 500 studenter läser varje år kurser på grund- och avancerad nivå vid institutionen. Läs mer på http://www.physics.uu.se/

ISIS är ett världsledande center för naturvetenskaplig forskning. På ISIS finns mer än 30 instrument för utrönandet av material, ner till den atomära skalan. ISIS är en bas för över 3000 forskare inom områden som energi, miljö, medicin och hälsa såväl. Forskningen täcker även nanovetenskap, katalys och polymerer, såväl som grundläggande studier av material. https://www.isis.stfc.ac.uk/  

ESS är ett samarbete mellan 13 Europeiska länder, med placering i Lund. Projektet inkluderar världens mest kraftfulla lineär accelerator, 15 världsledande instrument för användning av neutroner samt ett datacenter. Ungefär 600 personer är anställda vid ESS. De första neutronerna räknas genereras under 2025 och användning av instrumenten förväntas starta 2027. https://www.ess.eu/

Arbetsuppgifter  
Vi söker en postdoktor med stark bakgrund inom utveckling av mjukvara, eller programmerare med stort intresse och kunskap inom naturvetenskap. Du kommer att delta i ett nytt projekt där vi använder tillämpad statistik och informationsteori för att öka informationsinnehållet i data som erhålls i experiment med neutronreflektivitet. Optimering av experiment samt analys av data är centrala för projektet, där målsättningen är att utföra experiment som tidigare ansågs vara omöjliga att genomföra. Utvecklingen kommer även att möjliggöra optimering av tidsutnyttjande av stråltid.

Vid en anläggning där ett typiskt experiment tar några dagar, kostar tiotusentals Euro och har en ansökningsperiod på minst 6 månader, så är alla förbättringar av experimentet av stort värde. Dessa ansträngningar kommer baseras på en existerande kod som vi har utvecklat för design av optimala tunnfilmsstrukturer för specifika syften. Dessa strukturer kommer framställas av andra partners i samarbetet, och karakteriserade med ett urval metoder inklusive neutronreflektivitet. Deltagande i samarbetet med alla andra medlemmar i projektet uppmuntras starkt och om intresse finns kan postdoktorn delta i experimenten vid faciliteten.

Koden som utvecklingen bygger på är ”open source” (https://github.com/James-Durant/experimental-design). Omfattande optimering kommer att behövas, till exempel behöver koden optimeras, såväl som implementering av förbättringar i analys och osäkerhet (Bayesian metod). Denna utveckling utgör grunden till det experimentella arbetet, inklusive optimering av magnetiska strukturer såväl som mätningar vi ett antal internationella faciliteter för neutronspridning.

Anställningen är placerad i Sverige men kortare såväl som längre tjänsteresor till ISIS i England och ILL i Frankrike är nödvändiga samt till ESS i viss utsträckning. Även resor till internationella konferenser kan bli aktuellt för att utbyta erfarenheter med internationella forskare.

Kvalifikationskrav
Doktorsexamen eller en utländsk examen som bedöms motsvara doktorsexamen, i fysik, materialvetenskap, beräkningsfysik, programmering, eller liknande ska vara uppfyllt senast vid tidpunkten då anställningsbeslutet fattas. Främst bör den komma ifråga som har avlagt examen för högst tre år sedan. Vid beräkning av ramtiden om tre år är utgångspunkten sista ansökningsdag. Om det finns särskilda skäl kan sådan examen ha avlagts tidigare. Med särskilda skäl avses ledighet på grund av sjukdom, föräldraledighet, förtroendeuppdrag inom fackliga organisationer, etc.

Goda programmeringsfärdigheter, till exempel Python eller liknande. Gedigen bakgrund/kunskap inom kondenserade materiens fysik, till exempel magnetism, samt neutronreflektivitet. Flytande engelska i både tal och skrift. Icke-svensktalande kandidater uppmuntras till att lära sig svenska. Personliga egenskaper som krävs för att fullgöra anställningen väl.

Om anställningen 
Anställningen är tidsbegränsad i två år enligt centralt kollektivavtal. Omfattningen är 100 %. Tillträde 1 oktober 2024 eller enligt överenskommelse. Placeringsort: Uppsala

Anställningen är placerad i Sverige men kortare såväl som längre tjänsteresor till ISIS i England och ILL i Frankrike är nödvändiga samt till ESS i viss utsträckning.

Upplysningar om anställningen lämnas av: Björgvin Hjörvarsson, bjorgvin.hjorvarsson@physics.uu.se, +46 (0) 18 471 3837 eller Jos Cooper, jos.cooper@stfc.ac.uk

Välkommen med din ansökan senast den 20 augusti 2024, UFV-PA 2024/2298.

Uppsala universitet är ett brett forskningsuniversitet med stark internationell ställning. Det yttersta målet är att bedriva utbildning och forskning av högsta kvalitet och relevans för att göra skillnad i samhället. Vår viktigaste tillgång är alla 7 600 anställda och 53 000 studenter som med nyfikenhet och engagemang gör Uppsala universitet till en av landets mest spännande arbetsplatser.


Läs mer om våra förmåner och hur det är att jobba inom Uppsala universitet
https://uu.se/om-uu/jobba-hos-oss/


Anställningen kan komma att säkerhetsprövas. Vid säkerhetsprövning är en förutsättning för anställning att sökande blir godkänd.


Vi undanber oss erbjudanden om rekryterings- och annonseringshjälp.


Ansökan tas emot i Uppsala universitets rekryteringssystem.

Ansök nu

Postdoktor inom materialfysik

Fysiker
Läs mer Jun 18
Postdoktor inom materialfysik

Vill du arbeta med neutronspridning, med stöd av kompetenta och trevliga kollegor i en internationell miljö? Vill du ha en arbetsgivare som satsar på ett hållbart medarbetarskap och erbjuder trygga, förmånliga arbetsvillkor? Välkommen att söka anställning som postdoktor vid Uppsala universitet med placering vid SuperADAM instrumentet på Institute Laue Langevin (ILL) i Frankrike.

Institutionen för fysik och astronomi är en av Uppsala universitets största med närmare 400 anställda, varav ca 100 doktorander. Institutionen bedriver forskning och utbildning i världsklass inom såväl teoretisk som experimentell fysik och har en omfattande samverkan med omvärlden. Forskningen genomförs vid nio forskningsavdelningar och berör allt från det ofattbart lilla till det stora inom till exempel energiförsörjning, klimatutveckling, nya material och universum. Hela detta spektrum avspeglar sig också i institutionens kurser och utbildningsprogram. Runt 2 500 studenter läser varje år kurser på grund- och avancerad nivå vid institutionen. Läs mer på http://www.physics.uu.se/

ILL är världens mest kraftfulla forskningsreaktor. https://www.ill.eu/. Målsättningen med tjänsten är att vidareutveckla den nationella kompetensen inom området neutronspridning.

Arbetsuppgifter
Vi söker en postdoktor med placering vid SuperADAM-instrumentet. SuperADAM är Sveriges enda neutroninstrument för materialanalys som är i bruk. Det är en högupplösande polariserad neutronreflektometer som lämpar sig för studier inom magnetiska material, hårda och mjuka kondenserade material, samt livsvetenskaper. Postdoktorns arbetsuppgifter är att assistera användare vid instrumentet, att driva egen forskningsverksamhet, samt att fortlöpande utveckla och uppgradera instrumentet. Förutom att fungera som beam line scientist förväntas postdoktorn utveckla sin egen forskning, inom området mjuka material, magnetism eller liknande, som kommer bedrivas både vid ILL och de tre inblandade universiteten (Uppsala, Lund och Linköping). Forskningsinriktningen bestäms i stor utsträckning av kandidatens expertis och intressen, men erfarenhet av neutronspridning av intresse för svenska användare av SuperADAM förutsätts. Den egna forskningen bör kunna bygga vidare på och utöka existerande samarbeten mellan ILL och de tre universiteten, och därmed utnyttja möjligheterna i Grenoble (exempelvis partnerskapet för mjuka kondenserade material, https://pscm-grenoble.eu/ ) och/eller i Sverige (exempelvis tunnfilmsdeponering och karakterisering med röntgenreflektivitet). Intresse för nyttjandet av magnetiska referenslager samt icke-spekulär spridning är exempel på möjliga styrkeområden som drar nytta av instrumentets kapacitet.

Kvalifikationskrav
Doktorsexamen, eller en utländsk examen som bedöms motsvara doktorsexamen, i fysik, materialvetenskap, beräkningsfysik, programmering eller liknande. Examen ska föreligga senast vid tidpunkten då anställningsbeslutet fattas. Främst bör den komma ifråga som har avlagt examen för högst tre år sedan. Vid beräkning av ramtiden om tre år är utgångspunkten sista ansökningsdag. Om det finns särskilda skäl kan sådan examen ha avlagts tidigare. Med särskilda skäl avses ledighet på grund av sjukdom, föräldraledighet, förtroendeuppdrag inom fackliga organisationer, etc.

Följande är krav:

- Goda programmeringsfärdigheter, till exempel Python eller liknande.
- Gedigna förkunskaper inom kondenserade materiens fysik, till exempel magnetism, samt inom neutronreflektivitet.
- Flytande engelska i både tal och skrift.
- Personliga egenskaper som krävs för att fullgöra anställningen väl.

Önskvärt/meriterande i övrigt
Kunskaper inom nordiska språk (svenska, danska eller norska) och/eller franska är meriterande.

Om anställningen
Anställningen är tidsbegränsad i två år enligt centralt ramavtal för tjänstgöring utomlands (URA), med möjlighet till förlängning ytterligare ett år. Omfattningen är 100 %. Tillträde 2024-10-01 eller enligt överenskommelse. Placeringsort: Grenoble, Frankrike.

Mer information om utlandsstationering och URA: https://www.arbetsgivarverket.se/arbetsgivarguiden/sanda-ut-personal-utomlands/utlandsstationering-med-ura

Upplysningar om anställningen lämnas av: Björgvin Hjörvarsson, bjorgvin.hjorvarsson@physics.uu.se, +46 (0) 18 471 3837
eller Max Wolff, max.wolff@physics.uu.se

Välkommen med din ansökan senast den 20 augusti 2024, UFV-PA 2024/2299.

Uppsala universitet är ett brett forskningsuniversitet med stark internationell ställning. Det yttersta målet är att bedriva utbildning och forskning av högsta kvalitet och relevans för att göra skillnad i samhället. Vår viktigaste tillgång är alla 7 600 anställda och 53 000 studenter som med nyfikenhet och engagemang gör Uppsala universitet till en av landets mest spännande arbetsplatser.


Läs mer om våra förmåner och hur det är att jobba inom Uppsala universitet
https://uu.se/om-uu/jobba-hos-oss/


Anställningen kan komma att säkerhetsprövas. Vid säkerhetsprövning är en förutsättning för anställning att sökande blir godkänd.


Vi undanber oss erbjudanden om rekryterings- och annonseringshjälp.


Ansökan tas emot i Uppsala universitets rekryteringssystem.

Ansök nu

Internrevisor

Revisor
Läs mer Jun 27
Uppsala universitet söker internrevisor

Är du nyfiken på att lära dig mer om Uppsala universitet och vill du vara med och bidra till att nordens äldsta universitet stärker sin ledande position i världen? I rollen som internrevisor ingår att granska och lämna förslag till effektiviseringar och förbättringar inom Uppsala universitets verksamhet.

Vi erbjuder en kreativ och inspirerande miljö fylld av kompetens och utmaningar. Uppsala universitet är en statlig myndighet, vilket innebär att du får goda förmåner genom vårt kollektivavtal, generös semester och en bra tjänstepension.

Universitetet är organiserat i tre vetenskapsområden med sammanlagt nio fakulteter under vilka ett femtiotal institutioner sorterar. Universitetet leds av en styrelse, konsistoriet, och rektor är myndighetschef. Därutöver finns en universitetsförvaltning ledd av universitetsdirektören.

Internrevisionen vid Uppsala universitet är en från universitetets verksamhetsområden och förvaltning fristående avdelning med fyra anställda revisorer som rapporterar direkt till konsistoriet. Internrevisionens årliga riskanalys, granskningsplan och rapporter bereds av revisionsutskottet, vars uppgift är att bereda revisionsärenden inför konsistoriet.

På uppdrag av konsistoriet granskar och bedömer internrevisionen om universitetets interna styrning och kontroll är utformad så att universitetets mål kan uppnås. Internrevisionen granskar om verksamheten drivs effektivt och i enlighet med lagar och förordningar och på ett sådant sätt att intern och extern rapportering blir rättvisande. Arbetet sker i enlighet med internrevisionsförordningen och internationell yrkesstandard.  

Arbetsuppgifter
Som internrevisor kommer du att utvärdera risker, intern styrning och kontroll, etik, kvalitet och effektivitet i universitetets verksamhet. I arbetet som internrevisor ingår att du aktivt tar del i internrevisionens omvärldsbevakning och riskanalys och bidrar till internrevisionens utveckling.

Dina granskningar planerar, genomför och rapporterar du självständigt eller tillsammans med dina kollegor. Du rapporterar till internrevisionens chef och föredrar rapporterna för revisionsutskottet.

Kvalifikationskrav

Vi söker dig som:

- Har akademisk examen inom ekonomi, samhällsvetenskap, juridik, IT eller motsvarande som arbetsgivaren bedömer likvärdig och
- Flerårig dokumenterad väl vitsordad erfarenhet av arbete i rollen som revisor, controller eller utredare i närtid och är en van användare av IT-stöd.

Vi lägger stor vikt vid personliga egenskaper och att du:

- Har god kommunikationsförmåga både skriftligt och muntligt på såväl svenska som engelska,
- Har hög integritet då internrevisionens roll ställer krav på ett oberoende förhållningssätt
- Är självgående, analytisk och prioriterar på ett effektivt vis,
- Är nyfiken och initiativtagande och har god samarbetsförmåga.

Önskvärt/meriterande i övrigt:
Erfarenhet av internrevision eller effektivitetsrevision samt arbetslivserfarenhet inom offentlig verksamhet eller universitets- och högskolesektorn är meriterande. CIA-certifiering eller annan certifiering inom området är också meriterande.

Om anställningen 
Anställningen är tillsvidare (provanställning kan tillämpas). Omfattningen är heltid. Tillträde enligt överenskommelse. Placeringsort: Uppsala

Upplysningar om anställningen lämnas av: Internrevisionschef Sven Jungerhem, 018-471 43 98, sven.jungerhem@uu.se och internrevisor tillika tillträdande internrevisionschef Fariba Cavegård, 018-471 63 50, fariba.cavegard@uu.se.

Välkommen med din ansökan senast den 19 augusti 2024,  UFV-PA 2024/2315

Uppsala universitet är ett brett forskningsuniversitet med stark internationell ställning. Det yttersta målet är att bedriva utbildning och forskning av högsta kvalitet och relevans för att göra skillnad i samhället. Vår viktigaste tillgång är alla 7 600 anställda och 53 000 studenter som med nyfikenhet och engagemang gör Uppsala universitet till en av landets mest spännande arbetsplatser.


Läs mer om våra förmåner och hur det är att jobba inom Uppsala universitet
https://uu.se/om-uu/jobba-hos-oss/


Anställningen kan komma att säkerhetsprövas. Vid säkerhetsprövning är en förutsättning för anställning att sökande blir godkänd.


Vi undanber oss erbjudanden om rekryterings- och annonseringshjälp.


Ansökan tas emot i Uppsala universitets rekryteringssystem.

Ansök nu

Amanuens

Skolassistent
Läs mer Jun 20
Vill du arbeta med kommunikation och evenemang relaterat till svensk utvecklingsforskning? Vi avser anställa en studentamanuens för att arbeta med sekretariatet för Swedish Development Research Network (SweDev).

https://www.swedev.dev/grundades 2019 och är ett nätverk som kopplar samman utvecklingsforskare i hela Sverige, med syfte att stärka samarbete inom forskarsamhället och öka interaktionen mellan forskare och praktiker.

SweDevs sekretariat kommer från 2024 lokaliseras på Statsvetenskapliga institutionen i Uppsala. Statsvetenskapliga institutionen har bedrivit utbildning och forskning i 400 år. Institutionen utgör idag en av de ledande statsvetenskapliga institutionerna i Norden. Den har ca 100 anställda lärare, forskare, doktorander och administrativ personal. Verksamheterna utgörs huvudsakligen av undervisning på grund- och avancerad nivå samt inom forskarutbildningen inom statsvetenskap och utvecklingsstudier. Därtill bedrivs det en omfattande forskning på nationell och internationell nivå vid institutionen. Läs mer om institutionens verksamhet på vår hemsida: http://www.statsvet.uu.se

Arbetsuppgifter

Arbetsuppgifter för en studentamanuens kan omfatta undervisning, administration eller medverkan i forskning eller konstnärlig forskning. För den här tjänsten kommer arbetsuppgifterna främst handla om att assistera SweDevs sekretariat med att underhålla nätverkets hemsida, kommunicera inom och utanför nätverket, vara med och arrangera och sprida information om events, bevaka relevanta händelser och nya forskningsrön, och delta i nätverkets möten. 

Kvalifikationskrav
För att anställas som amanuens är det ett krav att du är antagen till utbildning på grundnivå eller avancerad nivå. För denna tjänst krävs även följande:

- Specialisering inom utvecklingsstudier (kandidatexamen eller pågående studier)
- God kunskap om utvecklingsforskning och svenskt utvecklingssamarbete
- Goda engelskkunskaper (i tal och skrift)
- God kommunikationsförmåga och intresse för att arbeta med digital kommunikation
- Dokumenterad förmåga att arbeta självständigt
- God samarbetsförmåga

Önskvärt/meriterande i övrigt
Erfarenhet av att hantera sociala medier och/eller hemsida åt en organisation, eller liknande erfarenhet, är meriterande. Tidigare erfarenhet av att arbeta inom utvecklingssektorn, i Sverige eller utomlands, är också meriterande. Entusiasm och intresse för utvecklingsforskning och SweDevs arbete kommer också tas i beaktande vid utvärderingen av sökande.

Om anställningen 
Anställningen är tidsbegränsad enligt HF 5 kap § 12. Omfattningen är 20% i 12 månader, med möjlig förlängning. Tillträde: 2 september 2024 eller enligt överenskommelse. Placeringsort: Uppsala.

Upplysningar om anställningen lämnas av: Emma Elfversson, emma.elfversson@statsvet.uu.se


Välkommen med din ansökan senast den 16 augusti 2024, UFV-PA 2024/2385.

Uppsala universitet är ett brett forskningsuniversitet med stark internationell ställning. Det yttersta målet är att bedriva utbildning och forskning av högsta kvalitet och relevans för att göra skillnad i samhället. Vår viktigaste tillgång är alla 7 600 anställda och 53 000 studenter som med nyfikenhet och engagemang gör Uppsala universitet till en av landets mest spännande arbetsplatser.


Läs mer om våra förmåner och hur det är att jobba inom Uppsala universitet
https://uu.se/om-uu/jobba-hos-oss/


Anställningen kan komma att säkerhetsprövas. Vid säkerhetsprövning är en förutsättning för anställning att sökande blir godkänd.


Vi undanber oss erbjudanden om rekryterings- och annonseringshjälp.


Ansökan tas emot i Uppsala universitets rekryteringssystem.

Ansök nu

Projektsamordnare inom artificiell intelligens

Administratör/Administrativ assistent
Läs mer Jun 25
Institutionen för informationsteknologi har en ledande position inom såväl forskning som utbildning på alla nivåer.

Vi är idag Uppsala universitets tredje största institution och har i dag drygt 350 anställda varav 120 lärare och 120 doktorander. C:a 5000 grundutbildningsstudenter läser en eller flera kurser vid institutionen varje år. Mer information om oss hittar du på institutionen för informationsteknologis webbplats.

Institutionen ligger i det nybyggda Ångström hus 10, som innehåller en visualiseringsstudio, ett labb för social robotik, ett maker space och 3D-printverkstad. Forskare arbetar inom alla områden av IT, såsom t.ex. artificiell intelligens, människa-dator-interaktion, cybersäkerhet,  reglerteknik, verktyg för cancerforskning och metoder för numerisk analys.

Du ska som projektsamordnare fungera som ett stöd för verksamhetens olika projekt inom Artificiell Intelligens (AI) och ingå i Beijerlaboratoriet för Artificiell Intelligens och AI4Research (universitetets AI projekt). Du kommer att fungera som kontaktperson för gruppens medlemmar i administrativa och praktiska frågor. Som samordnare utgör du stöd för gruppens medlemmar i administrativa och praktiska arbetsuppgifter. Du har en stor roll i det kommunikativa arbetet av verksamhets olika projekt.

https://www.uu.se/om-uu/jobba-hos-oss/

Arbetsuppgifter

- Fungera som kontaktperson för gruppmedlemmarna i administrativa och praktiska frågor.
- Hantering kring utlysning av forskningsansökningar till AI4Research.
- Administration kopplad till styrgruppsmöten (kallelse, dagordning, anteckningar och uppföljning).
- Hjälpa till med planering och genomförande av vetenskapliga möten och  konferenser.
- Upprätta och hantera schema för interna microseminarier, m.m.
- Sammanställa och upprätta årsrapport för AI4Research och Beijerlaboratoriet för Artificiell Intelligens.
- Diverse mindre praktiska sysslor, t.ex. hjälpa till att hålla ordning i lokalen för AI4Research och bokning av rum.
- Ansvara för forskningskommunikation med det omgivande samhället.
- Ansvara för innehåll och underhåll av webbsidor.
- Även andra administrativa arbetsuppgifter kan komma att ingå. 

Kvalifikationskrav
Du har en universitets- eller högskoleexamen på minst masternivå inom ett tekniskt eller naturvetenskapligt ämne eller annan inriktning som arbetsgivaren finner relevant för anställningen. Du är nyfiken och intresserad av hur forskning bedrivs inom den akademiska världen. Arbetsuppgifterna kräver att du är serviceinriktad, att du har förmåga att skapa och upprätthålla bra arbetsrelationer. Vidare behöver du vara flexibel och ha förmåga att hantera nya arbetsuppgifter med relativt kort varsel samt göra självständiga prioriteringar. Goda kunskaper i svenska och mycket goda kunskaper i engelska i tal och skrift är ett krav. Stor vikt kommer att läggas vid personliga egenskaper och personlig lämplighet.

Önskvärt/meriterande i övrigt
Examen på forskarnivå är meriterande. Erfarenhet av forskningsadministration, forskningskommunikation och andra arbetsuppgifter liknande de som ingår i anställningen är starkt meriterande. Erfarenhet av att arbeta med webbsidor är meriterande.

Anso?kningsfo?rfarande
Anso?kan ska inneha?lla ett brev da?r den so?kande beskriver motiveringen till att so?ka denna anställning, relevanta kvalifikationer. Anso?kan ska ocksa? inneha?lla en meritfo?rteckning (CV), och kontaktinformation till två referenser.

Om anställningen 
Anställningen är tillsvidare, 6 månaders provanställning kan tillämpas. Omfattningen är heltid. Tillträde enligt överenskommelse. Placeringsort: Uppsala

Upplysningar om anställningen lämnas av: Beijerprofessor Thomas Schön, +46 18 471 2594, thomas.schon@it.uu.se

Välkommen med din ansökan senast den 16 augusti 2024, UFV-PA 2024/2233.

 

Uppsala universitet är ett brett forskningsuniversitet med stark internationell ställning. Det yttersta målet är att bedriva utbildning och forskning av högsta kvalitet och relevans för att göra skillnad i samhället. Vår viktigaste tillgång är alla 7 600 anställda och 53 000 studenter som med nyfikenhet och engagemang gör Uppsala universitet till en av landets mest spännande arbetsplatser.


Läs mer om våra förmåner och hur det är att jobba inom Uppsala universitet
https://uu.se/om-uu/jobba-hos-oss/


Anställningen kan komma att säkerhetsprövas. Vid säkerhetsprövning är en förutsättning för anställning att sökande blir godkänd.


Vi undanber oss erbjudanden om rekryterings- och annonseringshjälp.


Ansökan tas emot i Uppsala universitets rekryteringssystem.

Ansök nu

Ekonom

Redovisningsekonom
Läs mer Jun 26
Vill du arbeta som ekonom vid Uppsala universitet på en ny avdelning som erbjuder kvalificerat stöd till forskare och universitetsledning? Är du serviceinriktad och utvecklingsfokuserad och vill arbeta på en arbetsplats som satsar på ett hållbart medarbetarskap med trygga och förmånliga arbetsvillkor? Då är du välkommen att söka anställning som ekonom på avdelningen för forsknings- och samverkansstöd vid Uppsala universitets förvaltning.

Uppsala universitet är ett starkt och brett forskningsuniversitet som rankas bland de främsta i världen. Universitetets mål är att bedriva utbildning och forskning av högsta kvalitet och relevans. Universitetsförvaltningen ger stöd till universitetets forskare och ledning bland annat rörande forskningsfinansiering, forskningsinfrastruktur, policy, större internationella samarbeten, externa forskningsrelationer och samverkan. Ökad internationell konkurrens och förändrade myndighetskrav ställer nya krav på universitetets forsknings- och samverkansstöd. För att möta dessa behov har universitetsförvaltningen inrättat en ny avdelning.

Avdelningen för forsknings- och samverkansstöd kommer bland annat ge ekonomistöd vid ansökan och hantering av externa forskningsmedel i exempelvis budgetarbete, återrapportering, redovisning, revision. Till det behöver vi två ekonomer som har bred erfarenhet och kompetens inom redovisningsområdet och som vill bidra till avdelningens utveckling och framgång.

Arbetsuppgifter
Anställningen som ekonom innebär bland annat att ge stöd och hjälp till universitetets forskare och administrativ personal vid ansökan och ekonomisk rapportering av komplexa externt finansierade forskningsprojekt, såsom EU-finansierade projekt.  Du bidrar till att säkerställa att olika finansiärers villkor och regelverk följs. Du kommer att ha tät kontakt med universitetets forskare och administrativ personal samt ansvara för att hålla regelbundna interna utbildningar om redovisning, exempelvis för EU-projekt.

Huvudsakliga arbetsuppgifterna innefattar:

- Kvalitetssäkring och stöd från ansökan såsom budget till ekonomisk rapportering
- Att hålla sig uppdaterad om olika finansiärers villkor och krav för budgetering, redovisning och rapportering
- Uppföljning och interna kontroller för att säkerställa rättvisande redovisning

Utveckling och förbättring av interna processer och rutiner inom redovisningsområdet Utveckling av och utbildare i interna utbildningar

Kvalifikationskrav
Du har en universitets- eller högskoleexamen med inriktning mot ekonomi eller motsvarande utbildning som arbetsgivaren bedömer likvärdig, samt minst tre års erfarenhet av kvalificerat redovisningsarbete. Du har erfarenhet av relevanta system/IT-verktyg och goda kunskaper i Office-program, särskilt Excel. Uppsala universitet har både svenska och internationella medarbetare och samarbetspartners, vilket kräver mycket goda kunskaper i svenska och engelska, både i tal och skrift.

Stor vikt kommer att läggas vid personliga förmågor beteenden, färdigheter så som att du är serviceinriktad, har god samarbetsförmåga och är självgående. Du har pedagogisk insikt, är flexibel och har en stark numerisk analytisk förmåga. Då Uppsala universitet är en statlig myndighet behöver du även ha förmåga att sätta dig in i lagar, förordningar och regelverk som gäller för myndigheter och lärosäten.

Önskvärt/meriterande i övrigt

- Erfarenhet av arbete i högskolesektorn, annan offentlig verksamhet eller annan stor organisation
- Erfarenhet av arbete med externt finansierad verksamhet, till exempel EU-projekt
- Erfarenhet av det svenska forskningsfinansieringssystemet
- Erfarenhet av att tala inför större grupper samt hålla utbildningar, med goda resultat
- Erfarenhet av att skriva instruktioner och informationsmaterial som tillför nytta i verksamheten
- Utbildning i Excel

Om anställningen 
Anställningen är tillsvidare, provanställning kan tillämpas. Omfattning 100%. Tillträde snarast eller enligt överenskommelse. Placeringsort Uppsala.

Upplysningar om anställningen lämnas av: verksamhetsområdeschef Daniel Gillberg, daniel.gillberg@uu.se och tillträdande avdelningschef Johan Kreuger, johan.kreuger@mcb.uu.se

Välkommen med din ansökan senast den 16 augusti 2024, UFV-PA 2024/2336.

Uppsala universitet är ett brett forskningsuniversitet med stark internationell ställning. Det yttersta målet är att bedriva utbildning och forskning av högsta kvalitet och relevans för att göra skillnad i samhället. Vår viktigaste tillgång är alla 7 600 anställda och 53 000 studenter som med nyfikenhet och engagemang gör Uppsala universitet till en av landets mest spännande arbetsplatser.


Läs mer om våra förmåner och hur det är att jobba inom Uppsala universitet
https://uu.se/om-uu/jobba-hos-oss/


Anställningen kan komma att säkerhetsprövas. Vid säkerhetsprövning är en förutsättning för anställning att sökande blir godkänd.


Vi undanber oss erbjudanden om rekryterings- och annonseringshjälp.


Ansökan tas emot i Uppsala universitets rekryteringssystem.

Ansök nu

Amanuenser till nätbaserad juridisk översiktskurs

Utbildningsassistent
Läs mer Maj 31
Juridiska fakulteten i Uppsala är Nordens äldsta juridiska fakultet och fanns redan när universitet grundades år 1477.

Här finns en utbyggd och väl ansedd grundutbildning och forskarutbildning. Vid fakulteten finns Juridiska institutionen, där omkring 200 personer har sin anställning. Nu söker vi en eller flera amanuenser till nätbaserad juridisk forskning.

Arbetsuppgifter
Du kommer att arbeta som amanuens på kursen ”Nätbaserad juridisk översiktskurs”, 15 hp. Kursen rör huvudsakligen grundläggande civilrätt, men även offentlig rätt förekommer. Din uppgift är framför allt att ge skriftliga kommentarer på inlämningsuppgifter för att på så sätt hjälpa kursdeltagarna att förstå juridiken och den juridiska metoden. Därutöver kan viss undervisningsrelaterad administration förekomma.

All undervisning sker på distans och du kommer att arbeta i Uppsala universitets lärplattform, Studium. Du deltar även i lärarmöten tillsammans med kursföreståndare och andra amanuenser, på plats eller på distans. Observera dock att du inte får befinna dig på utbytestermin utomlands.

Kvalifikationskrav
Som sökande är du aktivt studerande på juristprogrammet vid Uppsala universitet. Du bör ha god kännedom om juristprogrammets upplägg och pedagogiska idé. God datorvana samt goda kunskaper i svenska krävs. Då arbetet innebär dagliga kontakter både med studenter och med anställd personal är det viktigt att du har hög service- och ansvarskänsla samt ett gott ordningssinne. Du bör ha god initiativ- och planeringsförmåga samt en vilja och förmåga att samarbeta med flera olika personalgrupper.

Anställning som amanuens regleras i 5 kap. högskoleförordningen. Bara den som är antagen till utbildning på grundnivå eller avancerad nivå får anställas som amanuens (HF 5 kap 10 §).

Du får inte befinna dig på utbytestermin utomlands.

Önskvärt/meriterande i övrigt
Vi ser gärna att du har läst termin 1–4 samt termin 6 på juristprogrammet eller att du på annat sätt har förvärvat motsvarande kunskaper inom kursens ämnesområden. Meriterande är även tidigare erfarenhet av liknande arbetsuppgifter.

Om anställningen
Anställningen är tidsbegränsad enligt HF 5 kap § 12. Omfattningen är 20%.
Tillträde 1 september eller enligt överenskommelse. Placeringsort: Uppsala

Upplysningar om anställningen lämnas av: Åsa Elmerot, asa.elmerot@jur.uu.se

Välkommen med din ansökan senast den 16 augusti 2024, UFV-PA 2024/2024.

 

Uppsala universitet är ett brett forskningsuniversitet med stark internationell ställning. Det yttersta målet är att bedriva utbildning och forskning av högsta kvalitet och relevans för att göra skillnad i samhället. Vår viktigaste tillgång är alla 7 600 anställda och 53 000 studenter som med nyfikenhet och engagemang gör Uppsala universitet till en av landets mest spännande arbetsplatser.


Läs mer om våra förmåner och hur det är att jobba inom Uppsala universitet
https://uu.se/om-uu/jobba-hos-oss/


Anställningen kan komma att säkerhetsprövas. Vid säkerhetsprövning är en förutsättning för anställning att sökande blir godkänd.


Vi undanber oss erbjudanden om rekryterings- och annonseringshjälp.


Ansökan tas emot i Uppsala universitets rekryteringssystem.

Ansök nu

Doktorand i materialkemi vid programmet för oorganisk kemi

Doktorand
Läs mer Maj 29
Institutionen för kemi - Ångström bedriver forskning och utbildning inom kemiämnet.

Institutionen har 270 anställda och omsätter 290 miljoner kronor. Vid institutionens sex program bedrivs mycket framgångsrik forskning av hög internationell klass. Vi har ett stort antal externt finansierade forskningsprojekt, ofta med internationellt samarbete och vi ser en fortsatt god tillväxt inom vårt ämnesområde. Institutionen har utbildningsuppdrag inom ingenjörs- och civilingenjörsprogram samt masterprogram. Mer information finns på vår https://kemi.uu.se/angstrom. (https://kemi.uu.se/angstrom)

Arbetsuppgifter
Doktorandprojektet innefattar forskning inom nya typer ytbeläggningar för krävande miljöer, däribland kärnbränslestavar för användning i kärnkraftverk. Arbetet är en del av ett större forskningsprogram med Uppsala universitet, Linköpings universitet, och Chalmers Tekniska Högskola. Samarbeten med andra doktorander och seniora forskare är en viktig del av forskningen. Materialen kommer huvudsakligen att tillverkas med kemisk ångdeponering, chemical vapor deposition (CVD). Forskningsprojektet kommer att innebära fundamentala materialvetenskapliga studier av tunna filmer tillverkade med CVD, samt tillämpningsorienterade studier i samarbete med industripartners.  

Kvalifikationskrav
Den sökande ska ha: 

- avlagt examen på avancerad nivå eller
- fullgjort kursfordringar om minst 240 högskolepoäng, varav minst 60 högskolepoäng på avancerad nivå, med innehåll som är relevant för forskarutbildningen eller
- på något annat sätt inom eller utom landet förvärvat i huvudsak motsvarande kunskaper
- mycket goda kunskaper i engelska, i tal och skrift.
- dokumenterade kunskaper och examen (eller fullgjorda kursfordringar enligt ovan) på avancerad nivå i materialvetenskap, materialkemi, eller näraliggande ämnen

Stor vikt kommer också att läggas vid personliga egenskaper såsom god samarbetsförmåga, driv och självständighet samt hur den sökande genom sin erfarenhet och kompetens bedöms ha den förmåga som behövs för att klara forskarutbildningen.

Önskvärt/meriterande i övrigt
Erfarenhet av forskning- och utvecklingsarbete i relevant område är meriterande. 

Bestämmelser för doktorander återfinns i Högskoleförordningen 5 kap §§ 1-7 samt i https://regler.uu.se/?languageId=3

Om anställningen 
Anställningen är tidsbegränsad, enligt HF 5 kap § 7. Omfattningen är heltid. Tillträde enligt överenskommelse.

Upplysningar om anställningen lämnas av: Professor Per Eklund, per.eklund@kemi.uu.se

Välkommen med din ansökan senast den 15 augusti 2024, UFV-PA 2024/1882

Uppsala universitet är ett brett forskningsuniversitet med stark internationell ställning. Det yttersta målet är att bedriva utbildning och forskning av högsta kvalitet och relevans för att göra skillnad i samhället. Vår viktigaste tillgång är alla 7 600 anställda och 53 000 studenter som med nyfikenhet och engagemang gör Uppsala universitet till en av landets mest spännande arbetsplatser.


Läs mer om våra förmåner och hur det är att jobba inom Uppsala universitet
https://uu.se/om-uu/jobba-hos-oss/


Anställningen kan komma att säkerhetsprövas. Vid säkerhetsprövning är en förutsättning för anställning att sökande blir godkänd.


Vi undanber oss erbjudanden om rekryterings- och annonseringshjälp.


Ansökan tas emot i Uppsala universitets rekryteringssystem.

Ansök nu

1-2 ekonom(er)

Förvaltningsekonom
Läs mer Jun 5
Vill du arbeta med ekonomi, med stöd av kompetenta och trevliga kollegor i en internationell miljö? Vill du ha en arbetsgivare som satsar på ett hållbart medarbetarskap och erbjuder trygga, förmånliga arbetsvillkor? Välkommen att söka anställning som Ekonom på Uppsala universitet.

Institutionen för cell- och molekylärbiologi är indelad i sju forskningsprogram som alla fokuserar på olika områden inom cell- och molekylärbiologi: beräkningsbiologi och bioinformatik, mikrobiologi och immunologi, molekylärbiologi, molekylär biofysik, molekylär evolution, molekylär systembiologi och strukturbiologi. Den vetenskapliga grunden till vad vi gör ligger i biologi, men vår forskning överlappar med andra områden såsom medicin, datavetenskap, matematik, kemi, ingenjörsvetenskaper och fysik. Institutionen har över 200 anställda med runt 50 doktorander. Läs gärna mer om verksamhetens arbete på https://icm.uu.se.

Vi söker nu 1-2 ekonomer som kommer att vara en del av ICMs administration på 13 anställda. Som ekonom kommer du självständigt driva ekonomiarbetet för två av institutionens forskningsprogram. Du, tillsammans med våra andra ekonomer, blir även ansvarig för institutionens ekonomiarbete samt ansvarar för att leverera kvalitativt ekonomistöd för institutionens verksamhet.

Arbetsuppgifter
Som ekonom vid ICM kommer du arbeta med löpande ekonomifrågor. I arbetet ingår såväl kvalificerade som rutinmässiga arbetsuppgifter inom ekonomiområdet. Det innebär (bland annat) att du ansvarar för löpande boksluts- och redovisningskontroller, framtagning av ekonomiskt beslutsunderlag samt handlägger, avslutar och kontrollerar olika projekt. Du bevakar även universitetsanslag och externa forskningsmedel. I rollen upprättar du självständigt budget, bokslut och ansvarar för en löpande uppföljning samt analys av resultat och redovisning till forskargruppsledare och olika finansiärer. Vidare ansvarar du för upprättande av kostnadskalkyler och ger support till forskare i ekonomifrågor. I det dagliga arbetet kommer du ha ett nära samarbete med programansvariga och övriga anställda inom institutionens stödfunktion, i synnerhet med institutionens ekonomisamordnare. Hantering av anläggningar, kund- och leverantörsfakturor kommer även att ingå i anställningen.

Kvalifikationskrav
Vi söker dig som har minst en akademisk kandidatexamen inom företagsekonomi eller vad arbetsgivaren bedömer som likvärdigt. Du har dokumenterad erfarenhet av arbete med ekonomifrågor som beskrivs i arbetsuppgifterna ovan. Du har erfarenhet av att arbeta i olika ekonomisystem såsom Raindance, och elektroniska ansökningssystem, såsom Prisma. Stor del av ekonomiarbetet kommer att utföras i Excel, därför är det av stor vikt att du har god erfarenhet av det programmet samt mycket god datorvana, inklusive program för text och presentationer, t.ex. Word och Powerpoint. Eftersom tjänsten är belägen i en internationell miljö är det en förutsättning att du kan uttrycka dig väl på svenska och engelska, både i tal och skrift. Du har god förmåga att arbeta flexibelt samtidigt som du är noggrann, tar egna initiativ och känner stort ansvar och intresse för dina arbetsuppgifter. I rollen som ekonom behöver du vara en strukturerad person som gillar att arbeta självständigt och som själv kan prioritera bland dina arbetsuppgifter.

Som beskrivet i arbetsuppgifterna ovan, innebär arbetet som ekonom vid institutionen för cell- och molekylärbiologi en daglig kontakt med forskare, kollegor inom administrationen samt andra delar av universitet. Stor vikt kommer därför läggas på att du har god samarbetsförmåga samt en utpräglad service- och ansvarskänsla.

Önskvärt/meriterande i övrigt
Erfarenhet av redovisningsekonomi Arbetserfarenhet med ekonomi inom en statlig verksamhet, särskilt inom universitet eller högskola. Erfarenhet av handläggning av EU-projekt eller erfarenhet av liknande uppdrag. Tidigare arbetat i systemen Raindance, Prisma och/eller Primula. 

Om anställningen 
Anställningen är tillsvidare, 6 månaders provanställning kan komma att tillämpas. Omfattningen är 100 %. Tillträde snarast enligt överenskommelse. Placeringsort: Uppsala

Upplysningar om anställningen lämnas av: Prefekt Bengt Persson, 018-471 4422, bengt.persson@icm.uu.se eller Ekonomisamordnare Ali Elfadil, 018-471 4600, Ali.Elfadil@icm.uu.se

Välkommen med din ansökan senast den 15 augusti 2024, UFV-PA 2024/2123.

Uppsala universitet är ett brett forskningsuniversitet med stark internationell ställning. Det yttersta målet är att bedriva utbildning och forskning av högsta kvalitet och relevans för att göra skillnad i samhället. Vår viktigaste tillgång är alla 7 600 anställda och 53 000 studenter som med nyfikenhet och engagemang gör Uppsala universitet till en av landets mest spännande arbetsplatser.


Läs mer om våra förmåner och hur det är att jobba inom Uppsala universitet
https://uu.se/om-uu/jobba-hos-oss/


Anställningen kan komma att säkerhetsprövas. Vid säkerhetsprövning är en förutsättning för anställning att sökande blir godkänd.


Vi undanber oss erbjudanden om rekryterings- och annonseringshjälp.


Ansökan tas emot i Uppsala universitets rekryteringssystem.

Ansök nu

HR-generalist, vikariat

HR-konsult/PA-konsult
Läs mer Jul 4
Vill du arbeta inom HR, med stöd av kompetenta och trevliga kollegor i en internationell miljö? Vill du ha en arbetsgivare som satsar på ett hållbart medarbetarskap och erbjuder trygga, förmånliga arbetsvillkor? Välkommen att söka anställning som HR-generalist på Uppsala universitet.

Institutionen fo?r samhällsbyggnad och industriell teknik består av tre avdelningar: Kvalitetsteknik, Industriell teknik samt Byggteknik och byggd miljö. Institutionen har drygt 100 anställda och har sin forskning och utbildning både vid A?ngstro?mlaboratoriet i Uppsala och vid Campus Gotland. För mer information, se https://www.uu.se/institution/samhallsbyggnad-och-industriell-teknik/ Denna tjänst kommer att vara placerad i Uppsala.     

Det viktiga verksamhetsstödet vid institutionen består av en grupp om sju personer med specialkompetens inom HR (två personer), ekonomi (två personer), och studie- och kursadministration (tre personer). Alla i gruppen ger kvalitativt stöd till kärnverksamheten kopplat till respektive ansvarsområde i en miljö som kännetecknas av engagemang, samarbeten och variation. Gruppen av leds institutionens prefekt. Möjlighet till arbete hemifrån ges upp till två dagar per vecka.

Arbetsuppgifter
En viktig del av arbetet som HR-generalist är att kontinuerligt ge konsultativt och serviceinriktat stöd till både institutionsledning och anställda i frågor som rör hela HR-området. Du handlägger, utreder och driver ärenden inom områden som rekrytering, arbetsrätt, arbetsmiljö, lika villkorsfrågor, rehabilitering, övertalighet etc. Du stöttar även medarbetare och chefer i migrations- och uppehållstillståndsfrågor. Du följer upp anställningar och bevakar att arbetsrättsliga lagar och avtal följs. I tjänsten ingår också personal­administration, såsom upprättande av anställningsavtal, intyg, hantering av semestrar och övriga ledigheter.

Du arbetar nära ledningen vid institutionen och våra avdelningar. Du hanterar personalärenden gällande samtliga verksamma vid avdelningarna. Du behöver kunna upprätthålla goda relationer med ledning, kollegor, förvaltning, myndigheter och andra externa parter, samt hålla dig uppdaterad om lagar, regler, förordningar och kollektivavtal inom det statliga området.

Anställningen kan även komma att innebära allmänna administrativa arbetsuppgifter som förekommer inom institutionen, som stöttar chefer och medarbetare.

Som HR-generalist vid Uppsala universitet har du stöd av HR-specialister centralt, samt ingår i lokala nätverk där du kan diskutera arbetssätt tillsammans med andra verksamhetsnära HR på andra institutioner. Du får även ta del av ett brett utbud av kompetensutveckling i HR-avdelningens regi.

Kvalifikationskrav
Examen på högskolenivå inom personalområdet eller kompetens och erfarenhet som av arbetsgivaren bedöms likvärdig, inklusive grundläggande kunskaper inom arbetsrätt. Mycket goda kunskaper i svenska och engelska i tal och skrift samt mycket god datorvana.

Önskvärt/meriterande i övrigt
Erfarenhet av ledningsstöd, systematiskt arbetsmiljöarbete och lika villkorsarbete. Erfarenhet av internationell rekrytering inklusive frågor om uppehållstillstånd. Tidigare arbete i lönesystemet Primula, rekryteringssystemet Varbi samt andra datasystem som används vid Uppsala universitet är också meriterande.

Som person har du god förmåga att jobba såväl självständigt som i team. Du har god samarbets- och initiativförmåga och ett proaktivt förhållningssätt. Du har även ett strukturerat och noggrant arbetssätt med förmåga att prioritera och hålla tidsramar. Du kan hantera komplexa frågor och flera processer som pågår parallellt.

Du har god förmåga att hantera nya administrativa rutiner utifrån regelverk som gäller vid myndigheten. Du har också god kommunikationsförmåga och kan förklara regelverk och policys för andra personer så att de förstår. Kontaktytorna till rollen är breda varför du ser positivt på att bygga relationer och har en vilja att vara nära verksamheten med en inställning att ge kvalitativt stöd inom HR-området till chefer och medarbetare. Samtidigt ser vi att du är prestigelös och villig att sköta allmän administration, hjälpa andra att hitta den information de behöver samt att ha ett öga för vad som behöver göras.

Då arbetet innebär hantering av personalärenden är det viktigt att du har en hög grad av integritet.

Stor vikt kommer att läggas vid personlig lämplighet.

Om anställningen 
Anställningen är tidsbegränsad, vikariat. Tidsperioden är från snarast, till 31 augusti 2025. Omfattningen är heltid. Placeringsort: Uppsala. 

Upplysningar om anställningen lämnas av: prefekt Håkan Kullvén; telefon 018-471 3107, e-post hakan.kullven@angstrom.uu.se

Välkommen med din ansökan senast den 15 augusti 2024, UFV-PA 2024/2567.

Uppsala universitet är ett brett forskningsuniversitet med stark internationell ställning. Det yttersta målet är att bedriva utbildning och forskning av högsta kvalitet och relevans för att göra skillnad i samhället. Vår viktigaste tillgång är alla 7 600 anställda och 53 000 studenter som med nyfikenhet och engagemang gör Uppsala universitet till en av landets mest spännande arbetsplatser.


Läs mer om våra förmåner och hur det är att jobba inom Uppsala universitet
https://uu.se/om-uu/jobba-hos-oss/


Anställningen kan komma att säkerhetsprövas. Vid säkerhetsprövning är en förutsättning för anställning att sökande blir godkänd.


Vi undanber oss erbjudanden om rekryterings- och annonseringshjälp.


Ansökan tas emot i Uppsala universitets rekryteringssystem.

Ansök nu

Universitetslektor i statistik

Universitets- och högskolelektor
Läs mer Jun 14
Statistiska institutionen har cirka 25 medarbetare som både undervisar och bedriver forskning.

Vi bedriver undervisning på grundnivå och avancerad nivå samt forskarutbildning. Forskning bedrivs inom flera områden exempelvis biostatistik, ekonometri/tidsserieanalys, högdimensionella multivariata linjära modeller, analys av textuella data, kausal inferens samt strukturella ekvationsmodeller.

Arbetsuppgifter
I anställningen ingår undervisning, examination, forskning och administration. Till undervisning räknas undervisning i statistik på alla nivåer, kursansvar, kursadministration och handledning. Till arbetsuppgifterna hör också att aktivt ansöka om externa forskningsmedel och att följa utvecklingen inom det egna ämnesområdet och den samhällsutveckling i övrigt som har betydelse för lärarens arbete vid universitetet. Statistiska konsultationer samt undervisning för icke-statistiker ingår. 

Behörighetskrav
Behörig att anställas som universitetslektor är den som har avlagt doktorsexamen i statistik eller har motsvarande vetenskapliga kompetens, visat pedagogisk skicklighet, har förmåga att samarbeta och i övrigt uppfyller de krav på lämplighet som behövs för att fullgöra arbetsuppgifterna väl. Erfarenhet av statistiska tillämpningar är ett krav.

Det krävs att den pedagogiska skickligheten, den vetenskapliga kompetensen och yrkesskickligheten är relevant för anställningens ämnesinnehåll och de arbetsuppgifter som ska ingå i anställningen.

För behörighet krävs dokumenterad förmåga att undervisa på svenska och engelska.

Observera att detta är en förkortad version av annonsen. För att se den fullständiga annonsen vänligen klicka på ”Ansök här” eller se Uppsala universitets hemsida: https://uu.se/jobb/

Ansökningsförfarande: Fullständig ansökan ska inges via Uppsala universitets rekryteringssystem och omfatta:

- Ansökningsbrev
- Bilageförteckning
- Curriculum Vitae
- Redovisning av vetenskapliga meriter
- Publikationsförteckning
- Redovisning av pedagogiska meriter
- Redovisning av övriga meriter
- En tydlig redovisning av omfattningen av den sökandes undervisningserfarenhet, uttryckt i antal timmar
- Vetenskapliga (max 10) och eventuella pedagogiska arbeten som åberopas
- Lista med referenspersoner (namn, kontaktuppgifter, tidigare arbetsrelation)

Instruktioner för utformning av ansökan
finns i https://www.regler.uu.se/dokument/?contentId=644748.

OBS! Ansökan samt bilagor ska skickas in elektroniskt i rekryteringssystemet Varbi.
Eventuellt åberopade publikationer som inte finns i elektroniskt format skickas i tre exemplar till Samhällsvetenskapliga fakulteten, Uppsala universitet, Box 256, 751 05 Uppsala. Märk försändelsen med dnr UFV-PA 2024/807.

För ytterligare information se https://www.regler.uu.se/dokument/?contentId=92570&kategoriId=248 ochhttps://www.regler.uu.se/dokument/?contentId=644748.

Om anställningen: Anställningen är tillsvidare. Omfattningen är heltid. Individuell lönesättning tillämpas. Tillträde 2025-01-01 eller enligt överenskommelse. Placeringsort: Uppsala.

Upplysningar om anställningen lämnas av: Prefekt Ronnie Pingel, tel. +46 72-999 96 04, e-post ronnie.pingel@statistik.uu.se

Frågor om anställningsförfarandet kan ställas till: fakultetshandläggare Rasmus Lund, tel. +46 18-471 14 53, e-post samfak@samfak.uu.se

Välkommen med din ansökan senast 15 augusti 2024, UFV-PA 2024/807

Uppsala universitet är ett brett forskningsuniversitet med stark internationell ställning. Det yttersta målet är att bedriva utbildning och forskning av högsta kvalitet och relevans för att göra skillnad i samhället. Vår viktigaste tillgång är alla 7 600 anställda och 53 000 studenter som med nyfikenhet och engagemang gör Uppsala universitet till en av landets mest spännande arbetsplatser.


Läs mer om våra förmåner och hur det är att jobba inom Uppsala universitet
https://uu.se/om-uu/jobba-hos-oss/


Anställningen kan komma att säkerhetsprövas. Vid säkerhetsprövning är en förutsättning för anställning att sökande blir godkänd.


Vi undanber oss erbjudanden om rekryterings- och annonseringshjälp.


Ansökan tas emot i Uppsala universitets rekryteringssystem.

Ansök nu

Postdoktor inom oorganisk kemi med inriktning mot material

Kemist
Läs mer Maj 24
Postdoktor inom oorganisk kemi med inriktning mot material, särskilt Chemical Vapor Deposition 

Institutionen för kemi - Ångström bedriver forskning och utbildning inom kemiämnet.

Institutionen har 270 anställda och omsätter 290 miljoner kronor. Vid institutionens sex program bedrivs mycket framgångsrik forskning av hög internationell klass. Vi har ett stort antal externt finansierade forskningsprojekt, ofta med internationellt samarbete och vi ser en fortsatt god tillväxt inom vårt ämnesområde. Institutionen har utbildningsuppdrag inom ingenjörs- och civilingenjörsprogram samt masterprogram. Mer information finns på vår hemsida. (https://kemi.uu.se/angstrom)

Arbetsuppgifter 
Projektet innefattar forskning inom området tillväxt med kemisk ångdeponering, chemical vapor deposition (CVD), utveckling av processer och utrustning för CVD, fundamentala materialvetenskapliga studier av tunna filmer tillverkade med CVD, samt tillämpningsorienterade studier i samarbete med industripartners. Postdoktorn kommer att ha en viktig roll i utveckling av CVD-verksamheten vid forskningsprogrammet för oorganisk kemi.

De huvudsakliga arbetsuppgifterna för en postdoktor är att bedriva forskning. De kan också inkludera undervisning, upp till 20 % av arbetstiden. Fokus ligger på att utveckla och karakterisera processer för CVD av främst karbonitrider och oxide, att karakterisera materialen, med utrymme för postdoktorns egna projektidéer inom den övergripande ramen för CVD-forskningsverksamheten. Arbetsuppgifterna innefattar även handledning av examensarbetare, interna samarbeten, däribland med doktorander, och samverkan med industripartners. 

Kvalifikationskrav
Doktorsexamen, eller en utländsk examen som bedöms motsvara doktorsexamen, i materialvetenskap, kemi, eller liknande. Examen ska vara uppfyllt senast vid tidpunkten då anställningsbeslutet fattas. Främst bör den komma ifråga som har avlagt examen för högst tre år sedan. Vid beräkning av ramtiden om tre år är utgångspunkten sista ansökningsdag. Om det finns särskilda skäl kan sådan examen ha avlagts tidigare. Med särskilda skäl avses ledighet på grund av sjukdom, föräldraledighet, förtroendeuppdrag inom fackliga organisationer, etc.

Bedömningen av ansökningar baseras i första hand på den sökandes förmåga att bedriva självständig forskning utifrån vetenskaplig skicklighet. Större vikt läggs vid kvaliteten på varje enskilt vetenskapligt arbete än mängden publikationer.

Hänsyn tas också till god samarbetsförmåga, drivkraft och självständighet samt hur den sökandes erfarenhet och kompetens kompletterar och stärker pågående forskning inom institutionen och hur de kan bidra till dess framtida utveckling.

Det är nödvändigt att sökande har bred och djup dokumenterad förtrogenhet med CVD, såväl teoretiskt som praktiskt, samt ett starkt track record av publikationer inom CVD.

Utmärkta kunskaper i engelska, i tal och skrift, är nödvändigt.

Önskvärt/meriterande i övrigt
Erfarenhet inom modellering av CVD-processer och/eller materialteori är meriterande. 

Om anställningen 
Anställningen är tidsbegränsad i 3 år. Omfattningen är 100%. Tillträde enligt överenskommelse. Placeringsort: Uppsala

Upplysningar om anställningen lämnas av: Professor Per Eklund, per.eklund@kemi.uu.se  

Välkommen med din ansökan senast den 15 augusti 2024, UFV-PA 2024/1918. 

Uppsala universitet är ett brett forskningsuniversitet med stark internationell ställning. Det yttersta målet är att bedriva utbildning och forskning av högsta kvalitet och relevans för att göra skillnad i samhället. Vår viktigaste tillgång är alla 7 600 anställda och 53 000 studenter som med nyfikenhet och engagemang gör Uppsala universitet till en av landets mest spännande arbetsplatser.


Läs mer om våra förmåner och hur det är att jobba inom Uppsala universitet
https://uu.se/om-uu/jobba-hos-oss/


Anställningen kan komma att säkerhetsprövas. Vid säkerhetsprövning är en förutsättning för anställning att sökande blir godkänd.


Vi undanber oss erbjudanden om rekryterings- och annonseringshjälp.


Ansökan tas emot i Uppsala universitets rekryteringssystem.

Ansök nu

Universitetslektor i matematik med inriktning mot homogen dynamik

Universitets- och högskolelektor
Läs mer Maj 24
Matematiska institutionen bedriver utbildning på grund-, avancerad och forskarnivå inom matematik.

Institutionen ansvarar för kurser i matematik och matematisk statistik inom en rad olika studieprogram på grundnivå och avancerad nivå: ett antal olika civilingenjörsprogram och högskoleingenjörsprogram, lärarprogram, kandidatprogram i fakultetens områden och våra egna program – kandidatprogrammet och masterprogrammet i matematik. Antalet anställda är ca 120. Antalet helårsstudenter inom utbildningen på grundnivå och avancerad nivå är ca 600. Institutionens forskning är uppdelad i de tre programmen algebra och geometri, analys och sannolikhetsteori samt tillämpad matematik och statistik. Vi vill nu stärka vår forskning och undervisning inom programmet för analys och sannolikhetsteori.

Beskrivning av anställningens ämnesområde: Ämnesområdet är matematik med inriktning mot homogen dynamik. Vi är intresserade av sökande vars forskningsprofil stärker institutionens forskningsgrupp i dynamiska system och talteori, särskilt gällande studiet av homogena dynamiska system och dess kopplingar till representationsteori för Liegrupper och till talteori.

Arbetsuppgifter: 

- Undervisning, forskning och administration. Till undervisning räknas kursansvar och kursadministration samt handledning av doktorander. I anställningen ingår undervisning på både grund och avancerad nivå i matematik.

- Följa utvecklingen inom det egna ämnesområdet och samhällsutvecklingen i övrigt som har betydelse för arbetet vid universitetet.

Behörighetskrav:

- Doktorsexamen i matematik.
- Vetenskaplig och pedagogisk skicklighet eller annan yrkesskicklighet. Det krävs att den pedagogiska skickligheten, den vetenskapliga kompetensen och yrkesskickligheten är relevant för anställningens ämnesområde och de arbetsuppgifter som ska ingå i anställningen.
- Den sökande ska ha genomgått för verksamhet inom universitetet relevant högskolepedagogisk utbildning omfattande tio veckor eller ha förvärvat motsvarande kunskaper. Om det föreligger särskilda skäl kan den högskolepedagogiska utbildningen genomföras under de första två anställningsåren.
- Dokumenterad förmåga att undervisa på svenska eller engelska om inte särskilda skäl föreligger.
- Personliga egenskaper som krävs för att fullgöra anställningen väl.

Bedömningsgrunder för sökande som uppfyller ovanstående behörighetskrav

Vid urval bland behöriga sökande kommer särskild vikt att fästas vid såväl vetenskaplig som pedagogisk skicklighet vilka tillmäts lika stor vikt.

Vetenskaplig skicklighet avser forskningsmeritering. Förutom akademisk meritering kan även forskningsmeritering från annan verksamhet, som inbegriper till exempel teknikutveckling och innovationsförmåga, beaktas. Vid bedömning av den vetenskapliga skickligheten kommer i första hand vetenskaplig kvalitet att beaktas. Även forskningens omfattning, främst djup och bredd, kommer att tillmätas betydelse. Vid bedömning av den vetenskapliga skickligheten kommer särskild vikt att läggas vid forskningsmeriter inom homogen dynamik, representationsteori för Liegrupper, och talteori.

Vidare kommer förmåga att planera, initiera, leda och utveckla forskning och utbildning på forskarnivå, förmåga att i konkurrens erhålla medel för forskning, liksom visad förmåga till interaktion både inomvetenskapligt och med det omgivande samhället att tillmätas betydelse.

Pedagogisk skicklighet avser utbildnings- och undervisnings­meritering. Förutom akademisk ­meritering kan även utbildnings- och undervisnings­meritering från annan verksamhet, som inbegriper till exempel handledning, internutbildning eller mentorsprogram, beaktas. Vid bedömning av pedagogisk skicklighet ska i första hand pedagogisk kvalitet beaktas. Även omfattning, såväl bredd som djup, ska tillmätas betydelse. Vid bedömning av den pedagogiska skickligheten kommer särskild vikt att läggas vid undervisning i matematik.

Vidare kommer förmåga att planera, initiera, leda och utveckla utbildning och undervisning, liksom förmåga att forskningsanknyta undervisningen sett utifrån forskning i det aktuella ämnet, ämnesdidaktik och högskolepedagogik att tillmätas betydelse. Även förmåga till interaktion om högskolepedagogiska frågor med aktörer inom och utom universitetet ingår i den pedagogiska skickligheten.

Samtliga meriter ska vara dokumenterade så att både kvalitet och omfattning kan bedömas.

Universitetet kommer i denna rekrytering främst att beakta den som efter en kvalitativ helhetsbedömning av kompetens och skicklighet bedöms ha de bästa förutsättningarna att genomföra och utveckla aktuella arbetsuppgifter samt bidra till en positiv utveckling av verksamheten.

Ytterligare information

Föräldraledighet, deltidsarbete på grund av vård av barn, fackligt uppdrag, militärtjänst eller liknande beaktas som arbetslivserfarenhet och bör anges i meritförteckningen.

https://www.regler.uu.se/dokument/?contentId=92570

https://regler.uu.se/dokument/?contentId=657462

https://www.uu.se/download/18.521b26ff18c42ff37f01105e/1702283640287/Instruktioner för ansökan om anställning 170519.pdf

Om anställningen
Anställningen är tillsvidare, provanställning kan tillämpas. Omfattningen är 100 %. Tillträde 2025-01-01 eller efter överenskommelse. Placeringsort: Uppsala 

Upplysningar om anställningen lämnas av prefekt Georgios Dimitroglou Rizell, tel 018-4713225, e-post mailto:georgios.dimitroglou@math.uu.se

Välkommen med din ansökan senast den 14 augusti 2024, UFV-PA 2024/1633.

Uppsala universitet är ett brett forskningsuniversitet med stark internationell ställning. Det yttersta målet är att bedriva utbildning och forskning av högsta kvalitet och relevans för att göra skillnad i samhället. Vår viktigaste tillgång är alla 7 600 anställda och 53 000 studenter som med nyfikenhet och engagemang gör Uppsala universitet till en av landets mest spännande arbetsplatser.


Läs mer om våra förmåner och hur det är att jobba inom Uppsala universitet
https://uu.se/om-uu/jobba-hos-oss/


Anställningen kan komma att säkerhetsprövas. Vid säkerhetsprövning är en förutsättning för anställning att sökande blir godkänd.


Vi undanber oss erbjudanden om rekryterings- och annonseringshjälp.


Ansökan tas emot i Uppsala universitets rekryteringssystem.

Ansök nu

Ekonom, Inst för kirurgiska vetenskaper

Redovisningsekonom
Läs mer Jun 18
Institutionen för Kirurgiska vetenskaper (IKV) tillhör det Medicinska och Farmaceutiska vetenskapsområdet.

Vi bedriver undervisning på grund, avancerad och forskarnivå samt forskning inom ämnesområdet kirurgi. Undervisningen sker bl.a. inom läkar-, sjuksköterske- och specialistsjuksköterskeprogrammen. Forskning bedrivs i ett 20-tal forskargrupper organiserade utifrån olika kirurgiska specialiteter och näraliggande ämnen.
IKV har ca 160 anställda och drygt 200 registrerade doktorander. Flertalet av doktoranderna är kliniskt verksamma läkare och sjuksköterskor. En stor del av de anställda har också anställningar som delas mellan universitet och sjukhus. Omsättningen är på ca 170 miljoner.  

För närvarande består administrationen vid IKV av 15 personer varav tre ekonomer och två ekonomiadministratörer. Övriga kollegor arbetar med HR, kursadministration, kommunikation och projektadministration. Med hjälp av våra olika kompetenser ger vi stöd till ledning och anställda vid vår institution. Vi har ett trevligt arbetsklimat och en god gemenskap inom administrationen. Hoppas att du är intresserad av att bli vår nya kollega!

Arbetsuppgifter
Ditt arbete är självständigt men sker i nära samarbete med dina administrativa kollegor.  Du kommer att arbeta med budget och bokslut samt löpande ekonomihantering som avstämningar, omföringar och lönekontering. Du stödjer institutionens forskare, lärare och andra medarbetare rörande ekonomiska frågor och deltar aktivt i utvecklingen av ekonomifunktionens processer och rutiner. Du kommer att arbeta med hantering av både statligt och externt finansierade projekt och vara delaktig i hela processen från upprättandet av budgetkalkyler för ansökningar fram till ekonomisk uppföljning och slutredovisning av projekten. Det statliga regelverket är speciellt och olika finansiärer kräver olika typer av redovisning. Som ekonom måste du kunna sätta dig in i olika regelverk och även kommunicera ut dem till berörda forskare.

Granskning av de ekonomiska delarna i inkommande avtalsförslag liksom viss avtalsskrivning (fakturaavtal) förekommer också. Du måste bevaka att ekonomiadministrationen sköts enligt gällande regelverk och att institutionens rutiner och regler för ekonomihantering följs. Du deltar också i formandet av nya rutiner och arbetssätt för att effektivisera och förenkla arbetet. 


I arbetet som ekonom på en klinisk institution ingår ett nära samarbete med Akademiska sjukhuset. Du bör därför trivas i en kommunikativ roll med många kontaktytor. Det nära samarbetet sätter prägel på vårt arbete. Vi som arbetar här tycker att det är både spännande och stimulerande att få bidra till den viktiga verksamhet som bedrivs vid universitetssjukhuset.  

Kvalifikationer
För att lyckas i rollen som ekonom bör du som söker ha följande kvalifikationer:

- Högskole-/universitetsexamen med inriktning mot redovisning eller motsvarande kompetens som arbetsgivaren finner likvärdig.
- Flerårig dokumenterad erfarenhet av kvalificerat ekonomiarbete i en stor organisation med offentlig verksamhet. Arbetet ska ha inkluderat självständigt upprättande av budget och bokslut med redovisning och uppföljning samt ekonomistyrning.
- Mycket goda kunskaper om ekonomirelaterade lagar och regelverk.
- Mycket goda kunskaper i svenska och engelska i tal och skrift samt mycket god datorvana och mycket goda kunskaper i Excel.

Det är också viktigt att du har ett noggrant och strukturerat arbetssätt samt en förmåga att prioritera och hålla tidsramar. En daglig kontakt med forskare, kollegor inom administrationen samt andra delar av universitet kräver god samarbetsförmåga, prestigelöshet samt en utpräglad service- och ansvarskänsla. Det är lika viktigt att du har förmåga att förklara ekonomiska underlag för icke-ekonomer som att du har en god analytisk förmåga. Du bör också vara bra på detaljerna samtidigt som du kan se det stora sammanhanget. Du behöver vara bekväm med att ha ”öppen dörr” och vara tillgänglig för övriga medarbetare. Viktigt är en vilja och inställning att ge god service till kollegor och uppdragsgivare, samt att ha ett öga för vad som behöver göras. Stor vikt kommer att läggas vid personlig lämplighet.


Önskvärt/meriterande i övrigt
Erfarenhet av statligt ekonomiadministrativt arbete vid högskola/universitet. Erfarenhet av arbete i ekonomisystemet Raindance, lönesystemet Primula, diariet W3D3 och andra datasystem som används vid Uppsala universitet är meriterande liksom erfarenhet av uppföljning och rapportering av EU-finansierade projekt och projekt med annan extern bidragsfinansiering.


Formulera gärna ett personligt brev som bifogas ansökan men vi kompletterar med några frågor som det är obligatoriskt att besvara.

Om anställningen
Anställningen är tillsvidare, provanställning kan komma att tillämpas. Omfattning är 100%. Tillträde snarast möjligt eller enligt överenskommelse. Placeringsort: Uppsala

Upplysningar om anställningen lämnas av: HR-generalist Higran Saghir, higran.saghir@uu.se 

Välkommen med din ansökan senast den 13 augusti 2024, UFV-PA 2024/2194.

Uppsala universitet är ett brett forskningsuniversitet med stark internationell ställning. Det yttersta målet är att bedriva utbildning och forskning av högsta kvalitet och relevans för att göra skillnad i samhället. Vår viktigaste tillgång är alla 7 600 anställda och 53 000 studenter som med nyfikenhet och engagemang gör Uppsala universitet till en av landets mest spännande arbetsplatser.


Läs mer om våra förmåner och hur det är att jobba inom Uppsala universitet
https://uu.se/om-uu/jobba-hos-oss/


Anställningen kan komma att säkerhetsprövas. Vid säkerhetsprövning är en förutsättning för anställning att sökande blir godkänd.


Vi undanber oss erbjudanden om rekryterings- och annonseringshjälp.


Ansökan tas emot i Uppsala universitets rekryteringssystem.

Ansök nu

Doktorand i hållfasthetslära

Doktorand
Läs mer Jun 24
Doktorand i hållfasthetslära, med inriktning mot dislokationsdynamik vid väteförsprödning i stål.

Antagning till forskarutbildning i ämnet teknikvetenskap med inriktning mot tillämpad mekanik

vid avdelningen för tillämpad mekanik, institutionen för materialvetenskap, Uppsala universitet

Om avdelningen 
Avdelningen för tillämpad mekanik är en del av institutionen för materialvetenskap vid Ångströmlaboratoriet. På avdelningen arbetar vi både med grundläggande och tillämpad forskning. Forskningen är relaterad till lastbärande material och konstruktioner och bygger både på experimentella undersökningar och numerisk modellering. Syftet är att kunna designa material och komponenter med bättre mekanisk prestanda. Vi bedriver även omfattande undervisning inom området tillämpad mekanik inom ett flertal ingenjörsprogram.

Projektbeskrivning
Med väteförsprödning avses ett scenario där väte tränger in i metalliska material, interagerar med mikrostrukturen och försämrar de mekaniska egenskaperna. Detta utgör ett betydande hot mot säkerheten hos strukturer för transport och lagring av vätgas.

Projektet är finansierat av Vetenskapsrådet med titeln "Interaktioner mellan väte, utfällningar och dislokationssubstrukturer i stål för rörledningar". Projektet syftar till att förbättra säkerheten vid transport av väte genom rörledningar genom att få en gedigen mekanistisk förståelse av väteförsprödning i rörledningsstål.

Genom att använda avancerade experimentella och numeriska verktyg skall vi inom projektet kartlägga samspelet mellan väte, utskiljningar och dislokationssubstrukturer, samt klargöra hur dislokationssubstrukturerna utlöser förtida brott.

Arbetsuppgifter
Huvuduppgiften för en doktorand är att ägna sig åt sin forskarutbildning vilket innefattar såväl deltagande i forskningsprojekt som forskarutbildningskurser. I arbetsuppgifterna kan det även ingå medverkan i undervisning och annat institutionsarbete, dock max. 20% av arbetstiden. 

När du antas till en forskarutbildning erbjuds du en anställning som doktorand. En anställning som doktorand vid Uppsala universitet motsvarar utbildning på forskarnivå på heltid under fyra år.

Läs mer om forskarutbildningen här

Inom din forskning tillämpar du en så kallad diskret dislokationsdynamikmetod för att studera hur förekomsten av väte och utskiljningar påverkar kristallplasticitet på en submikrometerskala. Du förväntas utföra elektrokemisk väteinladdning och mekaniska belastningsexperiment på stålprover. Dislokationsstrukturerna i stålet kommer sedan att karakteriseras med TEM och jämföras med den numeriska simuleringen. TEM-observationen kan utföras av en samarbetspartner. Du förväntas publicera dina forskningsresultat i vetenskapliga tidskrifter och presentera dem vid nationella/internationella konferenser.

Att vara doktorand innebär att självständigt driva projekt inom ett specifikt forskarutbildningsämne. Du samarbetar löpande med andra doktorander och forskare för att tillsammans skapa resultat inom olika projekt och har en eller flera handledare till stöd under din forskarutbildning. Du arbetar dock till stor del självständigt, tex. genom arbete i laboratoriemiljö och att skriva artiklar för journaler och för resultat till din doktorsavhandling. Vanligtvis ingår någon form av halvtidsseminarium efter ungefär halva utbildningstiden. 

Kvalifikationskrav
Du har en masterexamen eller motsvarande inom ett av följande områden: mekanik, materialvetenskap, fysik, maskinteknik eller motsvarande examen inom angränsande område. 

Vi kräver god muntlig och skriftlig färdighet i engelska.

Bestämmelser för doktorander återfinns i Högskoleförordningen 5 kap §§ 1-7 samt i universitetets regler och riktlinjer.

Önskvärt/meriterande i övrigt

Det är meriterande med dokumenterad kunskap och erfarenhet inom ett eller flera av följande områden: 

Programmering (t.ex. matlab, python, fortran)
Kontinuummekanik och brottmekanik.
Simulering med finita element.
Mikrostrukturell karakterisering (t.ex. SEM, TEM).

Stor vikt läggs vid personliga egenskaper såsom förmåga att självständigt planera och utföra arbete. Du har en god kommunikativ förmåga där du genom denna egenskap samarbetar väl med andra. Du har även en god förmåga att författa akademisk text.

Din ansökan ska innehålla:   

Ett kort brev där du beskriver dig själv, varför du vill doktorera och varför just du är lämplig för denna tjänst. 
CV (max 2 sidor) 
En vidimerad kopia av din masterexamen/civilingenjörsexamen och dina kursbetyg. 
Kopior av ditt examensarbete på avancerad nivå och andra dokument, så som publikationer, som du önskar åberopa. 
Namn och kontaktuppgifter på minst två kontaktpersoner som accepterat att vara referenser för dig, med eventuellt ytterligare rekommendationsbrev. Det ska även framgå vilken relation du har haft till respektive referent.  

Ansökan bör skrivas på engelska. Vi kommer löpande att läsa ansökningshandlingar och kalla till intervju. 

Om anställningen 
Anställningen är tidsbegränsad, enligt HF 5 kap § 7. Omfattningen är heltid. Tillträde 1 september eller enligt överenskommelse. Placeringsort: Uppsala

Upplysningar om anställningen lämnas av: Biträdande Universitetslektor Haiyang Yu (haiyang.yu@angstrom.uu.se), Professor Per Isaksson (per.isaksson@angstrom.uu.se).


Observera att detta är en förkortad version av annonsen. För att se den fullständiga annonsen vänligen klicka på ”Ansök här” eller se Uppsala universitets hemsida: https://uu.se/jobb/


Välkommen med din ansökan senast den 5 augusti 2024,  UFV-PA 2024/2131
Uppsala universitet är ett brett forskningsuniversitet med stark internationell ställning. Det yttersta målet är att bedriva utbildning och forskning av högsta kvalitet och relevans för att göra skillnad i samhället. Vår viktigaste tillgång är alla 7 600 anställda och 53 000 studenter som med nyfikenhet och engagemang gör Uppsala universitet till en av landets mest spännande arbetsplatser.


Läs mer om våra förmåner och hur det är att jobba inom Uppsala universitet
https://uu.se/om-uu/jobba-hos-oss/


Anställningen kan komma att säkerhetsprövas. Vid säkerhetsprövning är en förutsättning för anställning att sökande blir godkänd.


Vi undanber oss erbjudanden om rekryterings- och annonseringshjälp.


Ansökan tas emot i Uppsala universitets rekryteringssystem.

Ansök nu

Professor i barnkirurgi och specialistläkare vid Akademiska sjukhuset

Professor
Läs mer Jun 20
Uppsala universitet, institutionen för kvinnors och barns hälsa samt Akademiska sjukhuset

Institutionen för kvinnors och barns hälsa (KBH) är en internationell och mångprofessionell institution med fokus på hälsa och välfärd.

Det globala hälsoperspektivet är alltid närvarande, och det samarbetas över professioner och kliniska områden, både inom utbildning och inom forskning. Inom Barnsjukhuset finns starka forskningsmiljöer och ett brett utbildningsuppdrag.

Barn- och ungdomskirurgi i Uppsala tar emot patienter från Region Mellansverige och Norra sjukvårdsregionen motsvarande en population av drygt 3 miljoner vilket innebär en hög andel riks- och regionsjukvård. Barn- och ungdomskirurgi samarbetar både med Akademiska barnsjukhusets pediatriska subspecialiteter och med thoraxkirurgi och vuxenkirurgi. Efter rikssjukvårds-NHV beslutet har sektionen för barnkirurgi målmedvetet arbetat för att utveckla den s.k. minimalinvasiva kirurgin och merparten av alla operationer utförs idag laparoskopiskt och sektionen arbetar även med robotassisterad kirurgi på barn.

Ämnesbeskrivning
Specialiteten barn- och ungdomskirurgi karaktäriseras av handläggning av barn och ungdomar med missbildningar, skador och sjukdomar som behandlas med kirurgiska metoder. Förutom det omedelbara pre- och postoperativa förloppet är långtidsuppföljning av den växande individen en synnerligen viktig del av barn- och ungdomskirurgi.

Arbetsuppgifter
Till arbetsuppgifterna hör egen forskning samt att följa utvecklingen inom ämnesområdet och samhällsutvecklingen i övrigt som har betydelse för arbetet vid universitetet. Professorn förväntas utveckla och leda den barn- och ungdomskirurgiska forskningen vid KBH. I anställningen ingår undervisning inom utbildning på grundnivå och avancerad nivå inom ämnesområdet, samt lednings- och organisationsuppgifter.

Behörighetskrav
Behörig att anställas som professor är den som visat såväl vetenskaplig som pedagogisk skicklighet (4 kap 3 § HF). Enligt 5 § Anställningsordning för Uppsala universitet (AO) gäller som allmänt behörighetskrav för lärare att den sökande ska ha förmåga att samarbeta och i övrigt uppfyller de krav på lämplighet som behövs för att fullgöra arbetsuppgifterna väl.

Den vetenskapliga skickligheten ska ha visats genom självständiga forskningsinsatser och genom att den sökandes meriter i ett internationellt perspektiv håller mycket hög kvalitet. Den sökande ska ha visat skicklighet i att planera, initiera, leda och utveckla forskning, ha visat förmåga att i konkurrens erhålla forskningsanslag samt uppvisa väl dokumenterad skicklighet i handledning på forskarnivå. Den sökandes bidrag till det internationella och nationella vetenskapssamhället ska bedömas bland annat utifrån kvalitet och omfattning av vetenskaplig publicering. Kraven på internationell meritering ska bedömas med hänsyn till ämnets karaktär och specifika förutsättningar. (31 § AO).

Den pedagogiska skickligheten ska ha visats genom omfattande meriter inom utbildning i enlighet med 22 § AO. Därutöver ska den sökande uppvisa väl dokumenterad skicklighet i handledning på grundnivå, avancerad nivå och forskarnivå. En förutsättning för att pedagogisk skicklighet ska anses föreligga är genomgången, för verksamheten relevant, högskolepedagogisk utbildning, omfattande minst tio veckor, eller motsvarande kunskaper. Om det föreligger särskilda skäl kan den högskolepedagogiska utbildningen genomföras under de första två anställningsåren. Den pedagogiska utbildningen ska inkludera forskarhandledarutbildning. (32 § AO)

För behörighet till denna anställning krävs läkarexamen samt svenskt bevis om specialistkompetens i barn- och ungdomskirurgi. Den sökande ska, om denne saknar svenskt bevis om specialistkompetens i barn- och ungdomskirurgi, ha lämnat in ansökan om detta till Socialstyrelsen senast sista ansökningsdag för anställningen. Den sökande måste dock senast då beslut om anställning fattas ha erhållit svenskt bevis om specialistkompetens i barn- och ungdomskirurgi.

Om den som erbjuds anställningen också uppfyller Akademiska sjukhusets krav för anställning som överläkare kommer den sökande att erbjudas anställning förenad med befattning som överläkare.

Den sökande ska ha dokumenterad förmåga att undervisa på svenska eller på engelska Se 6 § AO.

Om anställningen 
Anställningen är tillsvidare , X månader. Omfattningen är 100 %. Tillträde enligt överenskommelse. Placeringsort: Uppsala

Upplysningar om anställningen lämnas av: Professor Arja Harila, Department of Women’s and Children’s Health. Email: arja.harila@uu.se.


Välkommen med din ansökan senast den 12 augusti, 2024, UFV-PA 2024/208.Observera att detta är en förkortad version av annonsen. För att se den fullständiga annonsen vänligen klicka på ”Ansök här” eller se Uppsala universitets hemsida: https://uu.se/jobb/Uppsala universitet är ett brett forskningsuniversitet med stark internationell ställning. Det yttersta målet är att bedriva utbildning och forskning av högsta kvalitet och relevans för att göra skillnad i samhället. Vår viktigaste tillgång är alla 7 600 anställda och 53 000 studenter som med nyfikenhet och engagemang gör Uppsala universitet till en av landets mest spännande arbetsplatser.


Läs mer om våra förmåner och hur det är att jobba inom Uppsala universitet
https://uu.se/om-uu/jobba-hos-oss/


Anställningen kan komma att säkerhetsprövas. Vid säkerhetsprövning är en förutsättning för anställning att sökande blir godkänd.


Vi undanber oss erbjudanden om rekryterings- och annonseringshjälp.


Ansökan tas emot i Uppsala universitets rekryteringssystem.

Ansök nu

Doktorand i maskininlärning och datorseende

Doktorand
Läs mer Jun 19
Vill du arbeta med neurala språkmodeller med tillämpningar inom datorseende, med stöd av kompetenta kollegor i en ledande  internationell miljö? Vill du ha en arbetsgivare som satsar på ett hållbart medarbetarskap och erbjuder trygga, förmånliga arbetsvillkor? Välkommen att söka anställning som doktorand på Uppsala universitet.

Institutionen för informationsteknologi har en ledande position inom såväl forskning som utbildning på alla nivåer. Vi är idag Uppsala universitets tredje största institution och har i dag drygt 350 anställda varav 120 lärare och 120 doktorander. C:a 5000 grundutbildningsstudenter läser en eller flera kurser vid institutionen varje år. Mer information om oss hittar du på institutionen för informationsteknologis webbplats.

Vid avdelningen för Systemteknik utvecklar vi både teori och konkreta verktyg för att designa system som lär sig, resonerar och agerar i den verkliga världen baserat på en sömlös kombination av data, matematiska modeller och algoritmer. Vår forskning integrerar expertis från maskininlärning, optimering, reglerteori och tillämpad matematik, och spänner över olika tillämpningsområden som medicin, energisystem, biomedicinska system, neurovetenskap och säkerhet.
 
Vid avdelningen har vi ett brett nätverk av starka internationella samarbetspartners över hela världen, till exempel vid University of Cambridge, University of Oxford, Imperial College, University of Sydney, University of Newcastle och Aalto University. Vi strävar efter att alla doktorander ska få en gedigen internationell erfarenhet under sin doktorandtid.
 
Denna tjänst är en del av Beijerlaboratoriet för AI-forskning, finansierat av Kjell och Märta Beijers stiftelse. Beijerlaboratoriet för AI-forskning etablerades 2023 vid Uppsala universitet med en ambition att växa verksamhet inom ämnet AI, med fokus på tillämpningar inom livsvetenskaperna och frågor relaterade till samhällsutveckling.

Projektbeskrivning
I detta projekt kommer den utvalda kandidaten att ansluta sig till oss för att bedriva forskning inom maskininlärning och utveckla principfasta grunder för kombinerade modeller för datorseende och språk, med möjligheter att validera metoderna på utmanande verkliga problem som involverar datorseende. Det kommer att läggas stor vikt vid djupinlärning, bildanalys och neuralt språkmodellering i projektets sammanhang. Några intressanta ämnen inom projektets ramar inkluderar, men är inte begränsade till, att designa effektiva algoritmer för integration av visuella och textuella modaliteter, att anpassa visuella och textuella inbäddningar till ett sammanhängande inbäddningsutrymme samt representationsinlärning. Vi kommer att överväga olika former av data, inklusive text, bilder och videor.

Tekniska nyckelord för tjänsten inkluderar: djupinlärning, bildanalys, representationsinlärning och språkmodellering.

Arbetsuppgifter
Doktoranden ska främst ägna sig åt den egna forskarutbildningen. Övrig tjänstgöring vid institutionen, som avser undervisning och administrativt arbete, kan ingå inom ramen för anställningen (max 20%).

Kvalifikationskrav
Behörig till utbildning på forskarnivå är den som har

avlagt examen på avancerad nivå inom datavetenskap, tillämpad matematik, teknisk fysik, elektroteknik, maskininlärning, data science, bildanalys, robotik, eller inom ett liknande område, eller
fullgjort minst 240 högskolepoäng, varav minst 60 högskolepoäng på avancerad nivå inklusive ett självständigt arbete om minst 15 högskolepoäng, eller
på något annat sätt förvärvat i huvudsak motsvarande kunskaper.

Läs om de särskilda behörighetskraven i ämnesstudieplanen. 

Vi söker kandidater med

ett stort intresse för djupinlärning, bildanalys och neural språkmodellering,
god kommunikationsförmåga med tillräckliga kunskaper i muntlig och skriftlig engelska,
utmärkta studieresultat,
goda arbetskunskaper inom programmering (helst i Python),
personliga egenskaper, såsom en hög nivå av kreativitet, noggrannhet och/eller ett strukturerat tillvägagångssätt för problemlösning är avgörande.

Önskvärt/meriterande i övrigt
Erfarenhet och kurser i ett eller flera ämnen värdesätts: statistisk maskininlärning, optimering, linjär algebra, djupinlärning, naturlig språkbehandling, bildanalys och datorseende.

Bestämmelser för doktorander återfinns i Högskoleförordningen 5 kap §§ 1-7 samt i universitetets regler och riktlinjer.

Ansökan
Ansökan ska innehålla:
1) ett personligt brev (högst 2 sidor) där du kort motiverar varför du söker denna tjänst, inklusive en självutvärdering om varför du skulle vara rätt kandidat för denna tjänst; 
2) en meritförteckning (CV);
3) examensbevis och registerutdrag med betyg (översatt till engelska eller svenska); 
4) examensrapport (eller utkast till sådan, och/eller annan egenproducerad teknisk eller vetenskaplig text), publikationer och andra relevanta dokument; 
5) referenser med kontaktinformation (namn, e-post och telefonnummer) och upp till två rekommendationsbrev.
 
Sökande som uppfyller minst ett av behörighetskraven uppmuntras starkt att ansöka. Alla sökande bör ange sitt tidigaste möjliga startdatum.

Om anställningen 
Anställningen är tidsbegränsad, enligt HF 5 kap § 7. Omfattningen är heltid. Tillträde 1 oktober 2024 eller enligt överenskommelse. Placeringsort: Uppsala. 

Upplysningar om anställningen lämnas av: Biträdande universitetslektor Ekta Vats, e-post: ekta.vats@it.uu.se.

Välkommen med din ansökan senast den 12 augusti 2024 UFV-PA 2024/2352.
Uppsala universitet är ett brett forskningsuniversitet med stark internationell ställning. Det yttersta målet är att bedriva utbildning och forskning av högsta kvalitet och relevans för att göra skillnad i samhället. Vår viktigaste tillgång är alla 7 600 anställda och 53 000 studenter som med nyfikenhet och engagemang gör Uppsala universitet till en av landets mest spännande arbetsplatser.


Läs mer om våra förmåner och hur det är att jobba inom Uppsala universitet
https://uu.se/om-uu/jobba-hos-oss/


Anställningen kan komma att säkerhetsprövas. Vid säkerhetsprövning är en förutsättning för anställning att sökande blir godkänd.


Vi undanber oss erbjudanden om rekryterings- och annonseringshjälp.


Ansökan tas emot i Uppsala universitets rekryteringssystem.

Ansök nu

Doktorand i psykologi

Doktorand
Läs mer Jun 24
Doktorand i psykologi 
Vill du arbeta med forskning inom kognitionspsykologi, med stöd av kompetenta och trevliga kollegor i en internationell miljö? Vill du ha en arbetsgivare som satsar på ett hållbart medarbetarskap och erbjuder trygga, förmånliga arbetsvillkor? Välkommen att söka anställning som doktorand vid institutionen för psykologi (https://www.

uu.se/institution/psykologi/) på Uppsala universitet.

Projektbeskrivning
Projektet undersöker de kognitiva processer som människor använder för att ta beslut och göra bedömningar, med tillämpning på ekonomiska situationer och kontexter. Ett problem av speciellt intresse är hur olika sätt att presentera samma information kan leda till systematiskt olika bedömningar av utfall, och hur intuitiva och analytiska tankeprocesser kan inbjuda till och motverka sådana effekter. Forskningen sker utifrån aktuella teorier inom kognitionsvetenskap och beteendeekonomi i vid bemärkelse. Projektet är knutet till nationella Forskarskolan i management och informationsteknologi.

Arbetsuppgifter
Till arbetsuppgifterna hör att planera och designa kognitionspsykologiska experiment, att analysera empiriska data, samt att skriva vetenskapliga rapporter. I detta sammanhang aktualiseras statistiska analyser och andra typer av teoretiska analyser. Utöver forskararbetet innefattar forskarutbildningen kurser på 60 högskolepoäng. I arbetsuppgifterna kan även undervisning och annan institutionstjänstgöring ingå, upp till max 20% av arbetstiden.

Kvalifikationskrav
Sökande bör ha gedigna kunskaper inom kognitionspsykologi och ha de färdigheter inom psykologisk metod, vetenskaplig design och statistik som är aktuella inom experimentalpsykologisk forskning, samt goda färdigheter i att tala och skriva på engelska. 

Behörig att antas till utbildning på forskarnivå är den som dels uppfyller villkoren för grundläggande behörighet, dels har den särskilda behörighet som fakultetsnämnden har föreskrivit. För behörighet krävs dessutom att den sökande bedöms ha sådan förmåga i övrigt som behövs för att tillgodogöra sig utbildningen. (jfr. SFS 2006:1053, HF 7 kap 35 §).

Grundläggande behörighet har den som har avlagt en examen på avancerad nivå, fullgjort kursfordringar om minst 240 högskolepoäng, varav minst 60 högskolepoäng på avancerad nivå, eller på något annat sätt inom eller utom landet förvärvat i huvudsak motsvarande kunskaper. Fakultetsnämnden får för en enskild sökande medge undantag från kravet på grundläggande behörighet, om det finns särskilda skäl. (jfr SFS 2006:1053, HF 7 kap 39 §).

Särskild behörighet har den som har godkänt resultat på kurser om 90 högskolepoäng i psykologi. Särskild behörighet har också den som i annan ordning inom eller utom landet förvärvat motsvarande kunskaper.

Önskvärt/meriterande i övrigt
Färdigheter avseende statistiska mjukvaror, t ex JASP, och av programmering i R eller andra programmeringsspråk (tex Python), liksom bekantskap med beteendeekonomi är meriterande.

För mer information om forskarutbildning i psykologi: https://www.uu.se/institution/psykologi/utbildning/forskarutbildning

Ansökningsförfarande: Ansökan ska vara utformad på svenska eller engelska och innehålla följande:

- Ansökan om antagning: https://www.uu.se/download/18.3639f68418f572f151d707/1715160978111/Ansokan_forskarniva_210304.pdf
- styrkt examensbevis som bekräftar att du har grundläggande och särskild behörighet
- Registerutdrag över avklarade relevanta kurser
- Kontaktuppgifter till kliniska och akademiska referenser
- Övriga meriterande uppgifter, exempelvis publikationer

Bestämmelser för doktorander återfinns i Högskoleförordningen 5 kap §§ 1-7
samt i https://www.regler.uu.se/?languageId=3

Här finner ni mer information om antagningsproceduren: https://www.uu.se/download/18.4ab8be91902b4cf1ae108eb/1718871605985/Ny antagningsprocedur till forskarutbildningen i psykologi, 2019.pdf

Om anställningen 
Anställningen är tidsbegränsad, enligt HF 5 kap § 7. Omfattningen är heltid. Tillträde 2024-10-01 eller enligt överenskommelse. Placeringsort: Uppsala., Sverige.

Upplysningar om anställningen lämnas av: Peter Juslin, tel. 018 471 25 03, email: peter.juslin@psyk.uu.se.

Välkommen med din ansökan senast den 12 augusti 2024, UFV-PA 2024/2415

Uppsala universitet är ett brett forskningsuniversitet med stark internationell ställning. Det yttersta målet är att bedriva utbildning och forskning av högsta kvalitet och relevans för att göra skillnad i samhället. Vår viktigaste tillgång är alla 7 600 anställda och 53 000 studenter som med nyfikenhet och engagemang gör Uppsala universitet till en av landets mest spännande arbetsplatser.


Läs mer om våra förmåner och hur det är att jobba inom Uppsala universitet
https://uu.se/om-uu/jobba-hos-oss/


Anställningen kan komma att säkerhetsprövas. Vid säkerhetsprövning är en förutsättning för anställning att sökande blir godkänd.


Vi undanber oss erbjudanden om rekryterings- och annonseringshjälp.


Ansökan tas emot i Uppsala universitets rekryteringssystem.

Ansök nu

Doktorand i fysik vid institutionen för fysik och astronomi

Doktorand
Läs mer Jun 14
Institutionen för fysik och astronomi är en av Uppsala universitets största med närmare 400 anställda, varav ca 100 doktorander.

Institutionen bedriver forskning och utbildning i världsklass inom såväl teoretisk som experimentell fysik och har en omfattande samverkan med omvärlden. Forskningen genomförs vid nio forskningsavdelningar och berör allt från det ofattbart lilla till det stora inom till exempel energiförsörjning, klimatutveckling, nya material och universum. Hela detta spektrum avspeglar sig också i institutionens kurser och utbildningsprogram. Runt 2 500 studenter läser varje år kurser på grund- och avancerad nivå vid institutionen. Läs mer på http://www.physics.uu.se

Forskningen inom materialfysikavdelningen fokuserar på metamaterial och funktionella material, med särskild tonvikt på effekter av icke-jämviktstillstånd och finita dimensioner i bland andra magnetiska material, metallhydrider och mjuka material. Prover framställs och undersöks i lokala laboratorier med t.ex. röntgen- och jonstrålar, optiska metoder samt transportmätningar. Dessa karakteriseringsmetoder kompletteras av avancerade röntgen- och neutronspridningsmetoder vid laboratorierna i såväl Uppsala som vid stora anläggningar. Avdelningen driver även flera acceleratorer för jonstrålefysik vid Tandemlaboratoriet, samt neutronreflektometern SuperADAM vid Institut Laue-Langevin i Grenoble (Frankrike), både som användarfaciliteter och nationella svenska infrastrukturer.

Institutionen för fysik och astronomi vid Uppsala universitet förklarar härmed en doktorandtjänst, i forskarutbildningsämnet fysik, öppen för ansökan. Doktorandprojektet kommer att fokusera på att studera kinetiska processer för väte och andra lätta grundämnen i olika energimaterial. Detta omfattar såväl att studera de grundläggande termodynamiska processer som styr hur exempelvis väte tas upp och fördelas i material på atomär nivå, som att förbättra analysmetoder för att kunna detektera lätta grundämnen med hög upplösning och känslighet. En viktig aspekt kommer vara att utveckla metoder för att kunna följa processer i miljön under realtid med så kallade in-situ- och in-operando-tekniker. Avhandlingsprojektet är huvudsakligen av experimentell karaktär.

Arbetsuppgifter
Projektet kommer att fokusera på experiment för att studera lätta grundämnen såsom H, He eller Li i olika materialsystem. Mer specifikt kommer detta inkludera:

- Experiment för att detektera lätta grundämnen i material som har utsatts för olika miljöer.
- Syntes och modifiering av olika energimaterial som innehåller lätta grundämnen.
- Hantering och utveckling av storskalig utrustning för icke-förstörande materialanalys, främst med joner för in-situ- och in-operando-analys.
- Hantering och analys av komplexa mätdata, utvärdering och simulering med hjälp av bl.a. Monte-Carlo och molekylärdynamiska beräkningar.

Kvalifikationskrav
Behörig till utbildning på forskarnivå är den som har

- avlagt examen på avancerad nivå i fysik/relevanta närliggande ämnen, eller
- fullgjort minst 240 högskolepoäng, varav minst 60 högskolepoäng på avancerad nivå inklusive ett självständigt arbete om minst 15 högskolepoäng, eller
- på något annat sätt förvärvat i huvudsak motsvarande kunskaper.

Kandidaten ska vidare kunna uppvisa god kommunikationsförmåga såväl som mycket god muntlig och skriftlig färdighet i engelska samt utmärkta studiemeriter.

Bestämmelser för doktorander återfinns i Högskoleförordningen 5 kap §§ 1-7 samt i https://regler.uu.se/?languageId=3.

Läs mer om behörighet i https://www.uu.se/medarbetare/fakultet/teknisk-naturvetenskapliga/utbildning-och-undervisning/utbildning-pa-forskarniva/amnen-och-studieplaner/amnen/fysik.

Önskvärt/meriterande i övrigt
Det anses meriterande med starka dataanalysfärdigheter, tidigare erfarenheter av vakuumsystem och erfarenhet inom materialforskning med hjälp av jonstrålar.

Om anställningen
Anställningen är tidsbegränsad, enligt HF 5 kap § 7. Omfattningen är heltid. Tillträde 2024-10-01 eller enligt överenskommelse. Placeringsort: Uppsala

Upplysningar om anställningen lämnas av: Daniel Primetzhofer, 018 471-3040, mailto:daniel.primetzhofer@physics.uu.se.

Ansökan ska innehålla en meritförteckning (CV), en kort beskrivning av forskningsintressen, kvalifikationer och tidigare forskningserfarenheter, kopior av relevanta betygshandlingar, examensarbete (en sammanfattning), eventuella egna publikationer och ett personligt brev. Vi ser gärna att du lämnar uppgifter om referenspersoner som kan rekommendera dig och/eller bifogar rekommendationsbrev.

Välkommen med din ansökan senast den 12 augusti 2024, UFV-PA 2024/2286.

Uppsala universitet är ett brett forskningsuniversitet med stark internationell ställning. Det yttersta målet är att bedriva utbildning och forskning av högsta kvalitet och relevans för att göra skillnad i samhället. Vår viktigaste tillgång är alla 7 600 anställda och 53 000 studenter som med nyfikenhet och engagemang gör Uppsala universitet till en av landets mest spännande arbetsplatser.


Läs mer om våra förmåner och hur det är att jobba inom Uppsala universitet
https://uu.se/om-uu/jobba-hos-oss/


Anställningen kan komma att säkerhetsprövas. Vid säkerhetsprövning är en förutsättning för anställning att sökande blir godkänd.


Vi undanber oss erbjudanden om rekryterings- och annonseringshjälp.


Ansökan tas emot i Uppsala universitets rekryteringssystem.

Ansök nu

Doktorand i människa-dator interaktion

Doktorand
Läs mer Jun 20
Utbildning på forskarnivå omfattar fyra år på heltid och finansieras genom anställning som doktorand.

Doktoranden förutsätts ägna sin huvudsakliga arbetstid åt utbildning på forskarnivå och förväntas aktivt delta i institutionens seminarieverksamhet, workshops, konferenser samt andra forskningsrelaterade aktiviteter som pågår vid institutionen. Andra uppgifter såsom undervisning och forskningsadministration – på engelska och/eller svenska – kan också ingå inom ramen för anställningen (max 20 %).

Kvalifikationer
För att bli antagen till utbildning på forskarnivå i människa-datorinteraktion krävs att sökanden har avlagt examen på avancerad nivå, fullgjort kursfordringar om minst 240 hp, varav minst 60 hp på avancerad nivå, eller förvärvat motsvarande kunskaper på annat sätt i Sverige eller utomlands. En lämplig bakgrund är en magisterexamen i människa-datorinteraktion eller i annan relevant samhällsvetenskaplig disciplin. En allmän specifikation av doktorandutbildningen kan hämtas på: Samhällsvetenskapliga fakulteten - Uppsala universitet (uu.se)http://www.samfak.uu.se/

Vi söker en kandidat med ett starkt intresse för människa-dator interaktion och teknik i den intima delen av livet. Stor vikt kommer att läggas vid kandidatens personliga lämplighet. Önskvärda egenskaper inkluderar dokumenterad samarbetsförmåga, initiativförmåga, självständighet, ett reflekterande och analytiskt förhållningssätt. Mycket god kommunikativ förmåga, inkl. förmågan att utrycka sig på engelska i både tal och skrift, är nödvändig.

Kunskaper i engelska motsvarande Engelska 6 (svensk kandidatexamen uppfyller kravet på engelska) är ett krav. Det går att visa att språkkraven uppfylls genom TOEFL/IELTS/Tidigare gymnasie- eller högskolestudier.

Önskvärt/meriterande i övrigt
(i) högskolekurser i människa-datorinteraktion (i det fall masterexamen är i ett annat ämne); (ii) erfarenhet av forskningsprocessen, inklusive skrivande av vetenskapliga artiklar och dess presentation vid konferenser och publicering i vetenskapliga tidskrifter; (iii) erfarenhet/utbildning inom vetenskaplig metod; (iv) arbetserfarenhet från professionellt arbete i näringslivet och/eller den offentliga sektorn; (v); påvisbar kunskap om feministiska metoder, teorier och angreppssätt; (vi); teknisk och/eller design bakgrund.

När universitetet anställer nya doktorander ska de sökande väljas som efter en kvalitativ helhetsbedömning av kompetens och skicklighet bedöms ha de bästa förutsättningarna att genomföra och utveckla aktuella arbetsuppgifter, särskilt inom de aktuella doktorandprojekten, samt bidra till en positiv utveckling av verksamheten inom området.

Meriterna ska vara dokumenterade så att såväl kvalitet som omfattning kan bedömas.

Intervjuer kommer att hållas via fysisk intervju på Uppsala universitet eller via internet.

Ytterligare information
För en beskrivning av doktorandprogrammet vid Institutionen för informatik och media se https://www.uu.se/fakultet/samhallsvetenskapliga/och Forskarutbildning - Informatik och media, Uppsala universitet https://www.uu.se/institution/informatik-och-media/utbildning/forskarutbildning

Ytterligare information om doktorandstudier vid Uppsala Universitet https://www.uu.se/utbildning/forskarutbildning

Ansökan ska innehålla

- Ifylld blankett för ansökan om antagning till forskarutbildningen.
https://www.uu.se/download/18.111a644e18afe6e278626f6/1696514700114/Ansokan_forskarniva_210304.pdf
- Kort följebrev som ska innehålla
1) Den sökandes motiv till att söka tjänsten (max 500 ord).
2) En kort beskrivning av de dokument som skickats med (lista dem).
3) Om mer än ett akademiskt arbete (uppsats, artikel etc.) lämnats till bedömning ska det i följebrevet anges vilket av dessa som antagningskommittén ska prioritera.
- Avhandlingsplan (två sidor, på engelska). Planen ska innehålla teoretisk ansats, forskningsfrågor, syfte, typ av data, metod samt tidsplan.
- CV med bestyrkta kopior av akademiska dokument, t.ex. vidimerade kopior av akademiska examina
- Kopia av de självständiga arbeten som sökanden författat inom ramen för sin grundutbildning (C-, D-, avancerad nivå eller motsvarande; bifoga utkast av pågående arbeten) alternativt andra relevanta texter
- Andra dokument som sökande önskar bifoga e.g. rekommendationsbrev

För anställning som doktorand krävs att innehavaren är antagen eller kommer att antas till forskarutbildning, där graden av förmåga att tillgodogöra sig forskarutbildningen är avgörande. Bestämmelser för doktorander återfinns i Högskoleförordningen (2006:1053) 5 kap 1–7 §§ samt i universitetets regler och riktlinjer https://www.uu.se/medarbetare/organisation-styrning/regler/.

Observera att detta är en förkortad version av annonsen. För att se den fullständiga annonsen vänligen klicka på ”Ansök här” eller se Uppsala universitets hemsida: https://uu.se/jobb/

Om anställningen
Anställningen är tidsbegränsad enligt HF 5 kap § 7. Omfattning är 100 %. Tillträde 2024-11-01. Placeringsort: Uppsala

Upplysningar om anställningen lämnas av: Docent Lina Eklund, lina.eklund@im.uu.se,

Prefekt vid Institutionen för informatik och media, Tomas Eklund, tomas.eklund@im.uu.se

Välkommen med din ansökan senast den 2024-08-12, UFV-PA 2024/2371.

Uppsala universitet är ett brett forskningsuniversitet med stark internationell ställning. Det yttersta målet är att bedriva utbildning och forskning av högsta kvalitet och relevans för att göra skillnad i samhället. Vår viktigaste tillgång är alla 7 600 anställda och 53 000 studenter som med nyfikenhet och engagemang gör Uppsala universitet till en av landets mest spännande arbetsplatser.


Läs mer om våra förmåner och hur det är att jobba inom Uppsala universitet
https://uu.se/om-uu/jobba-hos-oss/


Anställningen kan komma att säkerhetsprövas. Vid säkerhetsprövning är en förutsättning för anställning att sökande blir godkänd.


Vi undanber oss erbjudanden om rekryterings- och annonseringshjälp.


Ansökan tas emot i Uppsala universitets rekryteringssystem.

Ansök nu

Postdoktor inom tillämpad mekanik

Civilingenjör, teknisk fysik
Läs mer Jun 25
Postdoktor inom tillämpad mekanik med inriktning mot skade-kopplad diffusionsmodellering

Tidsbegränsad heltidsanställning på två år med tillträde snarast eller enligt överenskommelse

Institutionen för materialvetenskap har som mål att vara en miljö för framgångsrik och värdefull forskning och utbildning med inriktning mot materialvetenskapliga lösningar för viktiga samhällsutmaningar.

Om avdelningen
Avdelningen för tillämpad mekanik är en del av institutionen för materialvetenskap vid Ångströmlaboratoriet. På avdelningen arbetar vi både med grundläggande och tillämpad forskning. Forskningen är relaterad till lastbärande material och konstruktioner och bygger både på experimentella undersökningar och numerisk modellering.

Projektbeskrivning
Den utlysta tjänsten är knuten till projektet ”Diffusion and damage during delignification of wood biomass (D4mass)” finansierat av Formas, som handlar om den kemiska delignifieringsprocessen med fokus på avancerad strukturell karakterisering och masstransportanalys. Vi siktar på att utveckla en prediktiv modell som kopplar skade- och diffusionsfenomen och är baserad på en realistisk mikrostruktur av träflis konstruerad med röntgentomografi (XRT). Modellen kan tillämpas för att förutsäga och optimera processparametrar för kemisk delignifiering för ett brett spektrum av tillämpningar som kraftkokning och produktion av delignifierat transparent trä.

Arbetsuppgifter
Du ansvarar för att utveckla en skade-kopplad diffusionsmodell för finita element som fångar upp den progressiva skadan på cellväggar under kemisk delignifiering samt utvecklingen av diffusionskoefficienter som en funktion av skadan. En finit elementrepresentation av verklig trästruktur konstrueras baserat på XRT-data och delignifiering samt skadans utveckling simuleras.

Utöver forskning, ingår även viss medverkan i handledning av doktorander, masterstudenter och projektstudenter, samt kommunikation av forskningsresultat genom vetenskapliga artiklar i väletablerade vetenskapliga tidskrifter och presentationer vid internationella konferenser. Viss medverkan i undervisning kan också komma att ingå. Du förväntas också bidra till ansökningar för externa forskningsmedel.

Kvalifikationskrav
För anställning som postdoktor ska du ha doktorsexamen, eller en utländsk examen som bedöms motsvara doktorsexamen. Examen ska vara klar senast vid tidpunkten då anställningsbeslutet fattas. Främst bör den komma ifråga som har avlagt examen för högst tre år sedan.

För denna anställning krävs en doktorsexamen inom mekanik, materialvetenskap, teknisk/teoretisk fysik, maskinteknik, eller motsvarande examen inom angränsande område.

Vi kräver dokumenterad kunskap och erfarenhet av beräkningsmodellering.

Vi kräver mycket goda skriftliga och muntliga färdigheter i engelska, samt mycket goda färdigheter att skriva vetenskapliga publikationer.

Önskvärt/meriterande i övrigt

Programmering (t.ex. Matlab, Python, Fortran) Termodynamik och mekanik Finita elementprogramvara, t.ex. ANSYS, ABAQUS, COMSOL röntgentomografi (XRT) trä- och cellulosamaterial

Särskild vikt kommer att läggas vid förmåga att publicera vetenskapliga arbeten i tidskrifter av hög kvalitet och att ge presentationer vid vetenskapliga möten.

Instruktioner för ansökan

Din ansökan ska innehålla:

Personligt brev på engelska som beskriver dig själv och varför just du är lämplig för denna tjänst CV (max 2 sidor) Publikationslista Kopior av tre publikationer av särskild relevans Kopior av doktorsexamen, masterexamen, dina kursbetyg och andra relevanta meriter En kort beskrivning/sammanfattning (på maximalt 300 ord) av din doktorsavhandling Om tillgängligt, en elektronisk version av din doktorsavhandling (eller webblänk) Namn och kontaktuppgifter (adress, e-postadress och telefonnummer) till minst två kontaktpersoner som har accepterat att vara referenser för dig. Det ska även framgå vilken relation du har haft till respektive referens

Om anställningen
Anställningen är tidsbegränsad i 2 år enl centralt kollektivavtal. Omfattningen är heltid. Tillträde enl överenskommelse. Placeringsort: Uppsala

Upplysningar om anställningen lämnas av: Biträdande Universitetslektor Haiyang Yu (haiyang.yu@angstrom.uu.se), universitetslektor Malin Wohlert (malin.wohlert@angstrom.uu.se).

Välkommen med din ansökan senast den 24 augusti 2024, UFV-PA 2024/2183Uppsala universitet är ett brett forskningsuniversitet med stark internationell ställning. Det yttersta målet är att bedriva utbildning och forskning av högsta kvalitet och relevans för att göra skillnad i samhället. Vår viktigaste tillgång är alla 7 600 anställda och 53 000 studenter som med nyfikenhet och engagemang gör Uppsala universitet till en av landets mest spännande arbetsplatser.


Läs mer om våra förmåner och hur det är att jobba inom Uppsala universitet
https://uu.se/om-uu/jobba-hos-oss/


Anställningen kan komma att säkerhetsprövas. Vid säkerhetsprövning är en förutsättning för anställning att sökande blir godkänd.


Vi undanber oss erbjudanden om rekryterings- och annonseringshjälp.


Ansökan tas emot i Uppsala universitets rekryteringssystem.

Ansök nu

Enhetschef till Stab

Enhetschef, offentlig förvaltning
Läs mer Jun 26
Vid universitetsgemensam IT på Uppsala universitet möter teknik och nytänkande gamla traditioner och vår uppgift är att bidra till att skapa fungerande samspel mellan IT och verksamhet och därigenom utveckla universitetets utbildning och forskning.

Du får chansen att utvecklas i en organisation som tar tillvara på kompetens, initiativkraft och samarbetsförmåga. Tillsammans är vi en framtidsinriktad IT-organisation som utvecklar tjänster i världsklass och som erbjuder ett efterfrågat och verksamhetsnära stöd inom IT och digitalisering.

Avdelningen för universitetsgemensam IT arbetar med strategiska IT- och digitaliseringsfrågor och är en serviceorganisation för gemensamma tjänster där uppdraget innefattar infrastruktur, förvaltning, service och support. Avdelningen har omkring 200 anställda uppdelat på fem enheter.

Arbetsuppgifter
Som chef för stabsenheten har du det övergripande ansvaret för enhetens verksamhet och leveranser. Stabsenheten fyller en viktig funktion för att stödja universitetsgemensam IT i leveransen av kvalitativa och kostnadseffektiva tjänster. I rollen blir du ansvarig för att utforma och tillhandahålla besluts- och leveransstöd för universitetsgemensam IT samt ansvara för arbetet att utveckla och förvalta avdelningens interna processer och styrning.

Att leda dina medarbetare mot gemensamma mål och kontinuerligt följa upp insatser och åtgärder är en viktig del i ditt arbete. Du har personal-, arbetsmiljö- och budgetansvar för enhetens verksamhet som innefattar leverantörshantering (licenser, avtal, upphandling, avrop), kvalitetssystem, tjänstekatalog, administration, kommunikation, och beredningsstöd (verksamhetsplan, budget, finansieringsmodell), förvaltningsledning, verksamhetsutveckling och förändringsledning. I rollen som enhetschef är du en aktiv del av avdelningens ledningsgrupp och rapporterar till Uppsala universitets IT-direktör.

Kvalifikationskrav

- Relevant akademisk examen eller motsvarande kunskaper förvärvade på annat sätts om arbetsgivaren finner likvärdiga.
- Flerårig erfarenhet av att utveckla interna processer och intern styrning.
- Flerårig arbetslivserfarenhet av att som chef leda personal (inkl. personal-, arbetsmiljö- och budgetansvar).
- Flerårig erfarenhet av att driva systematiskt arbetsmiljöarbete.
- Van att arbeta i stora och komplexa organisationer och att vara drivande för ett tvärfunktionellt arbete.
- Mycket goda kunskaper i svenska och engelska i tal och skrift.
- Stor vikt kommer att läggas vid ledarskapsförmåga och förändringsledningsförmåga relevanta för avdelningen.

Stor vikt kommer att läggas på personliga förmågor som att du har ett tydligt och förtroendeingivande ledarskap med god kommunikationsförmåga. Du behöver vara en coachande ledare som omsätter vision till plan och leverans med användare och beställare i fokus. Vidare ser vi att du är resultat- och målfokuserad och för att lyckas i rollen som stabschef krävs att du har ett mod och är tydlig i din kommunikation. Du är kvalitetsmedveten och strukturerad med god analytisk förmåga (numerisk såväl som språklig).

Önskvärt/meriterande i övrigt

- Erfarenhet från att ha arbetat i offentlig verksamhet.
- Erfarenhet av och kunskap om IT styrnings- och ledningsmodeller inklusive IT ekonomistyrning.
- Relevanta specialistkunskaper och erfarenheter av arbete med en eller flera av enhetens ansvarsområden.
- Erfarenhet från arbete där affärsmässigt förhållningssätt krävs.
- Erfarenhet av att driva förändringsarbete och arbeta med ständiga förbättringar.

Om anställningen 
Anställningen är tillsvidare, provanställning kan tillämpas. Omfattningen är 100 %. Tillträde enligt överenskommelse. Placeringsort: Uppsala

Upplysningar om anställningen lämnas av: IT-direktör Måns Östring, 018-471 1866.

Välkommen med din ansökan senast den 12 augusti 2024, UFV-PA 2024/2431.

Uppsala universitet är ett brett forskningsuniversitet med stark internationell ställning. Det yttersta målet är att bedriva utbildning och forskning av högsta kvalitet och relevans för att göra skillnad i samhället. Vår viktigaste tillgång är alla 7 600 anställda och 53 000 studenter som med nyfikenhet och engagemang gör Uppsala universitet till en av landets mest spännande arbetsplatser.


Läs mer om våra förmåner och hur det är att jobba inom Uppsala universitet
https://uu.se/om-uu/jobba-hos-oss/


Anställningen kan komma att säkerhetsprövas. Vid säkerhetsprövning är en förutsättning för anställning att sökande blir godkänd.


Vi undanber oss erbjudanden om rekryterings- och annonseringshjälp.


Ansökan tas emot i Uppsala universitets rekryteringssystem.

Ansök nu

HR-generalist, vikariat 6 månader

HR-konsult/PA-konsult
Läs mer Jun 24
Tidsbegränsad anställning på heltid, vikariat 6 månader med tillträde 1 oktober 2024 eller enligt överenskommelse

Institutionen för materialvetenskap har som mål att vara en miljö för framgångsrik och värdefull forskning och utbildning med inriktning mot materialvetenskapliga lösningar för viktiga samhällsutmaningar.

Vår institution utgör en spännande arbetsplats med forskning i ett brett teknikrelaterat område, från grundforskning till storskalig tillämpad forskning, och täta kontakter med studenter genom institutionens engagemang i civilingenjörs- kandidat- och masterutbildningar. Vår forskning och undervisning bedrivs inom sju avdelningar med olika forskningsfokus samt avdelningen för administration och service. 

Läs mer om oss här: https://www.uu.se/institution/materialvetenskap

Om avdelningen
Avdelningen för administration och service omfattar idag tio personer inom ekonomi-, HR- och studieadministration.  Inom avdelningen samverkar vi för att ge bästa möjliga stöd åt övrig verksamhet. Vi är ett härligt gäng som arbetar dedikerat och som trivs på jobbet!

Arbetsuppgifter
Dina arbetsuppgifter som HR-generalist består av att kontinuerligt ge konsultativt och serviceinriktat stöd inom hela HR-området till både chefer och medarbetare. Arbetet innebär främst att handlägga och driva frågor inom rekrytering och arbetsrätt, arbetsmiljö, arbetsplatsanpassning, rehabilitering och övertalighet. Vidare ingår personal­administration, såsom upprättande av anställningsavtal, intyg, hantering av semestrar och övriga ledigheter, utlandsstationering mm. Du stöttar även medarbetare med migrations- och uppehållstillståndsfrågor.

Du arbetar nära vår ledning vid institutionen och dess avdelningar. Du hanterar personalärenden gällande samtliga verksamma vid avdelningarna.

Du behöver också kunna upprätthålla goda kontakter med ledning, kollegor, förvaltning, samt svenska myndigheter och andra externa parter, samt hålla dig uppdaterad om lagar, regler, förordningar och kollektivavtal inom det statliga området.

Anställningen kan även komma att innebära allmänna administrativa arbetsuppgifter som förekommer inom institutionen, som stöttar chefer och medarbetare. Dessa kan variera över tid och mellan olika verksamheter. I tjänsten ges stor möjlighet till variation.

Som HR-generalist förväntas du arbeta på plats vid Ångströmlaboratoriet, även om arbete från annan plats tillfälligt kan möjliggöras. 

Som HR-generalist vid Uppsala universitet ingår du i ett nätverk där du samverkar med och får stöd av en central HR-avdelning samt delar tankar och arbetssätt med andra verksamhetsnära HR på andra institutioner.

Kvalifikationskrav
Vi söker dig som har erfarenhet av HR-arbete inom privat eller offentlig sektor.

- Akademisk examen om minst 180 hp inom personalområdet eller kompetens och erfarenhet som av arbetsgivaren bedöms likvärdig, inklusive grundläggande kunskaper inom arbetsrätt
- Mycket god kunskap i svenska och engelska, både muntligt och skriftligt
- Mycket god datorvana

Önskvärt/meriterande i övrigt
Vi söker dig som har intresse av personalfrågor och som tycker om att arbeta brett inom HR!

Särskilt meriterande är:

- Erfarenhet av ledningsstöd
- Erfarenhet av systematiskt arbetsmiljöarbete och lika villkorsarbete
- Erfarenhet av internationell rekrytering, inklusive frågor om uppehållstillstånd 

Som person har du god förmåga att jobba såväl självständigt som i team. Du har god samarbets- och initiativförmåga och kan prioritera dina arbetsuppgifter. Du är även lösningsorienterad, flexibel och anpassningsbar gentemot andra människor och förändringar i organisationen. Du är noggrann och har mycket god förmåga att hantera och skapa nya administrativa rutiner utifrån regelverk som gäller vid myndigheten. Detta förutsätter god kommunikationsförmåga och vana vid att ge skriftliga och muntliga instruktioner, liksom att kunna göra regelverk och policys begripligt för andra. Då arbetet innebär hantering av personalärenden är det viktigt att du har hög nivå av integritet.

Stor vikt kommer att läggas vid personlig lämplighet.

Om anställningen 
Anställningen är tidsbegränsad i 6 månader. Omfattningen är heltid. Tillträde 1 oktober 2024 eller enligt överenskommelse. Placeringsort: Uppsala

Upplysningar om anställningen lämnas av: Prefekt Åsa Kassman Rudolphi, asa.kassman@angstrom.uu.se

Vi kommer löpande att läsa ansökningshandlingar och kalla till intervju.

Välkommen med din ansökan senast den 12 augusti 2024 UFV-PA 2024/2378

Uppsala universitet är ett brett forskningsuniversitet med stark internationell ställning. Det yttersta målet är att bedriva utbildning och forskning av högsta kvalitet och relevans för att göra skillnad i samhället. Vår viktigaste tillgång är alla 7 600 anställda och 53 000 studenter som med nyfikenhet och engagemang gör Uppsala universitet till en av landets mest spännande arbetsplatser.


Läs mer om våra förmåner och hur det är att jobba inom Uppsala universitet
https://uu.se/om-uu/jobba-hos-oss/


Anställningen kan komma att säkerhetsprövas. Vid säkerhetsprövning är en förutsättning för anställning att sökande blir godkänd.


Vi undanber oss erbjudanden om rekryterings- och annonseringshjälp.


Ansökan tas emot i Uppsala universitets rekryteringssystem.

Ansök nu

Studievägledare

Studievägledare
Läs mer Jun 12
Områdeskansliet för medicin och farmaci med ca 70 anställda svarar för verksamhetsstöd och service till ledning, institutioner och centrumbildningar inom vetenskapsområdet för medicin och farmaci.

Områdeskansliet är en del av universitetsförvaltningen, men får huvuddelen av sitt uppdrag via områdesnämnden för medicin och farmaci och dess vicerektor. Områdeskansliet arbetar med forsknings- och utbildningsstöd, ekonomisk planering, rekrytering av lärare, uppföljning av verksamheten, stöd till studenter samt stöd till lärare som vill utveckla sin undervisning. Områdeskansliet samarbetar med övriga avdelningar vid universitetsförvaltningen vid beredning av ärenden och medverkar i utredningar och remisser på uppdrag av universitetets ledning.

Områdeskansliet består av fem enheter. Vi söker nu en studievägledare till enheten studentstöd för farmaci, medicin och vård. Enheten, som är lokaliserad till Biomedicinskt centrum (BMC), ansvarar för stöd och service till studenter inom de flesta av utbildningsprogrammen inom vetenskapsområdet för medicin och farmaci. Enheten består av 16 personer varav 9 studievägledare och 7 studieadministrativa handläggare.

Arbetsuppgifter
Du kommer främst att arbeta med studievägledning och programövergripande arbetsuppgifter för studievägledare för medicinska fakultetens olika program. Syftet är att den enskilde studenten ska få stöd i att hantera studierelaterade frågor utifrån sina behov och förutsättningar.
I dina arbetsuppgifter ingår:

- Studievägleda studenter
- Utarbeta individuella studieplaner
- Handlägga studentärenden så som ansökningar om tillgodoräknanden, studieuppehåll, studieavbrott och återupptagande av studier
- Utfärda studieintyg
- Göra behörighetskontroller
- Ansvara för uppföljning av studieresultat
- Bereda och föredra studentärenden inför beslut och kommunicera beslut till berörda
- Stödja studenter med funktionsnedsättning
- Delta vid välkomstdagar och andra informationsaktiviteter

Du kommer att ha ett nära samarbete med andra studievägledare och ha täta kontakter med programmets ledning, kursledare och kursadministratörer. Du kommer också samverka med andra enheter som hanterar studentärenden vid Uppsala universitet samt ha kontakt med myndigheter. Arbetstoppar vid exempelvis terminsstart och terminsavslut kan förekomma.

Kvalifikationskrav

- Relevant examen från högskoleutbildning eller motsvarande kompetens som arbetsgivaren bedömer likvärdig i kombination med för anställningen relevant arbetslivserfarenhet
- Aktuell erfarenhet som studievägledare, utbildningsadministratör eller av kvalificerad handläggning inom offentlig sektor alternativt motsvarande kompetens som bedöms likvärdig av arbetsgivaren.
- Har tidigare erfarenhet av stödjande och vägledande samtal
- Mycket goda kunskaper i Officepaketet och goda kunskaper att använda olika stödsystem för registrering
- Kommunicerar tydligt och sakligt både på svenska och engelska, både i tal och skrift

Stor vikt kommer att läggas vid personlig lämplighet som att du har god samarbetsförmåga och förmåga till empati. Vidare är du självgående och strukturerad för att klara arbetstoppar. Du tar själv ansvar för och driver dina processer samt är flexibel, noggrann, metodisk och kvalitetsmedveten.

Önskvärt/meriterande i övrigt

- Erfarenhet av de administrativa system som används av Uppsala universitet som t ex Ladok, NyA, TimeEdit, W3D3, e-3d3 och Studium/Canvas
- God kännedom om universitetsvärlden
- Erfarenhet av utbildningsadministration vid universitet eller högskola

Om anställningen 
Anställningen är tillsvidare (provanställning kan tillämpas). Omfattningen är 100 %. Tillträde enligt överenskommelse. Placeringsort: Uppsala 

Upplysningar om anställningen lämnas av: enhetschef Cecilia Andersson tel 018-471 1599, e-post cecilia.andersson@uu.se

Välkommen med din ansökan senast den 12 augusti 2024, UFV-PA 2024/2178.

Uppsala universitet är ett brett forskningsuniversitet med stark internationell ställning. Det yttersta målet är att bedriva utbildning och forskning av högsta kvalitet och relevans för att göra skillnad i samhället. Vår viktigaste tillgång är alla 7 600 anställda och 53 000 studenter som med nyfikenhet och engagemang gör Uppsala universitet till en av landets mest spännande arbetsplatser.


Läs mer om våra förmåner och hur det är att jobba inom Uppsala universitet
https://uu.se/om-uu/jobba-hos-oss/


Anställningen kan komma att säkerhetsprövas. Vid säkerhetsprövning är en förutsättning för anställning att sökande blir godkänd.


Vi undanber oss erbjudanden om rekryterings- och annonseringshjälp.


Ansökan tas emot i Uppsala universitets rekryteringssystem.

Ansök nu

Tidsbegränsad universitetsadjunkt i informationsteknologi

Universitets- och högskoleadjunkt
Läs mer Jun 11
Arbetsuppgifter
Undervisning och administration.

Till undervisning räknas kursansvar, kursadministration och exjobbsgranskning. De kurser och omfattning som vi söker tidsbegränsade adjunkt till är de följande:

- 1DL201 Programkonstruktion och datastrukturer (period 2 och 3, 2024/25)

Följa utvecklingen inom det egna ämnesområdet och samhällsutvecklingen i övrigt som har betydelse för arbetet vid universitetet.

 
Behörighetskrav
- Examen med ämnesfördjupning från högskoleutbildning inom datavetenskap, datorteknik eller informationsteknologi.
- Pedagogisk skicklighet. Det krävs att den pedagogiska skickligheten och ämnesfördjupningen är relevant för anställningens ämnesområde och de arbetsuppgifter som ska ingå i anställningen.
- Den sökande ska ha genomgått för verksamhet inom universitetet relevant högskolepedagogisk utbildning eller ha förvärvat motsvarande kunskaper.
- Dokumenterad förmåga att undervisa på engelska om inte särskilda skäl föreligger.
- Personliga egenskaper som krävs för att fullgöra anställningen väl.

 

Meriterande
Avlagd examen på master eller forskarutbildningsnivå. Genomgått högskolepedagogisk utbildning omfattande 10 veckor. Förmåga att undervisa på svenska.

 
Bedömningsgrunder för sökande som uppfyller ovanstående behörighetskrav
Vid urval bland behöriga sökande kommer särskild vikt att fästas vid såväl dokumenterad ämnesfördjupning som pedagogisk skicklighet varvid särskild vikt kommer att fästas vid den pedagogiska skickligheten.

Ämnesfördjupning kan avse avlagd examen på forskarnivå. Förutom akademisk meritering kan även erfarenhet från annan verksamhet, som inbegriper till exempel teknikutveckling, beaktas.

Pedagogisk skicklighet avser avser utbildnings- och undervisningsmeritering. Fo?rutom akademisk meritering kan a?ven utbildnings- och undervisningsmeritering fra?n annan verksamhet, som inbegriper till exempel handledning, internutbildning eller mentorsprogram, beaktas. Vid bedo?mning av pedagogisk skicklighet ska i fo?rsta hand pedagogisk kvalitet beaktas. A?ven omfattning, sa?va?l bredd som djup, ska tillma?tas betydelse.

Doktorsexamen och/eller masterexamen kommer att tillma?tas vikt.

Vidare kommer förmåga att planera, initiera, leda och utveckla utbildning och undervisning, liksom förmåga att forskningsanknyta undervisningen sett utifrån forskning i det aktuella ämnet, ämnesdidaktik och högskolepedagogik att tillmätas betydelse. Även förmåga till interaktion om högskolepedagogiska frågor med aktörer inom och utom universitetet ingår i den pedagogiska skickligheten.

Administrativ skicklighet är betydelsefull för anställningen och kommer att tillmätas vikt.

Samtliga meriter ska vara dokumenterade så att både kvalitet och omfattning kan bedömas.

Universitetet kommer i denna rekrytering främst att beakta den som efter en kvalitativ helhetsbedömning av kompetens och skicklighet bedöms ha de bästa förutsättningarna att genomföra och utveckla aktuella arbetsuppgifter samt bidra till en positiv utveckling av verksamheten.

Ytterligare information: Föräldraledighet, deltidsarbete på grund av vård av barn, fackligt uppdrag, militärtjänst eller liknande beaktas som arbetslivserfarenhet och bör anges i meritförteckningen.

Uppsala universitetets anställningsordning

https://www.regler.uu.se/dokument/?contentId=92570

Teknisk-naturvetenskapliga fakultetens riktlinjer för anställning
https://www.regler.uu.se/dokument/?contentId=657462

Om anställningen
Anställningen är tidsbegränsad t.o.m. 2025-03-31. Omfattningen är 50 %.
Tillträde 2024-10-01 eller efter överenskommelse. Placeringsort: Uppsala

Upplysningar om anställningen lämnas av Davide Vega D'Aurelio, tel +46 (0)18-471 1062, e-post davide.vega@it.uu.se

Välkommen med din ansökan senast den 12 augusti 2024, UFV-PA 2024/1740.

Uppsala universitet är ett brett forskningsuniversitet med stark internationell ställning. Det yttersta målet är att bedriva utbildning och forskning av högsta kvalitet och relevans för att göra skillnad i samhället. Vår viktigaste tillgång är alla 7 600 anställda och 53 000 studenter som med nyfikenhet och engagemang gör Uppsala universitet till en av landets mest spännande arbetsplatser.


Läs mer om våra förmåner och hur det är att jobba inom Uppsala universitet
https://uu.se/om-uu/jobba-hos-oss/


Anställningen kan komma att säkerhetsprövas. Vid säkerhetsprövning är en förutsättning för anställning att sökande blir godkänd.


Vi undanber oss erbjudanden om rekryterings- och annonseringshjälp.


Ansökan tas emot i Uppsala universitets rekryteringssystem.

Ansök nu

Biträdande universitetslektor i geofysik

Universitets- och högskolelektor
Läs mer Jun 20
Biträdande universitetslektor i geofysik med inriktning mot kritiska råmaterial

Uppsala universitets karriärsystem, Tenure track, ger biträdande universitetslektorer rätt att prövas för befordran till universitetslektor.

Universitetet erbjuder bland annat stöd för vetenskaplig och pedagogisk utveckling, ledarskapsutveckling samt patent- och innovationsstöd.

Institutionen för geovetenskaper vid Uppsala universitet är Sveriges största och mest mångsidiga institution i sitt slag med cirka 290 anställda. Vår verksamhet är tvärvetenskaplig och kombinerar naturvetenskap och teknik med samhällsvetenskap. Vi har forskningsprogram inom geofysik; luft-, vatten- och landskapslära; mineralogi, petrologi och tektonik; naturresurser och hållbar utveckling; paleobiologi; och vindenergi. Genom att undersöka jordens historia förstår vi hur vår planet har utvecklats över tid och drar nytta av denna kunskap för forskning om en hållbar utveckling.

Geofysikprogrammet bedriver för närvarande projekt som involverar studier av stora strukturer i den Baltiska urbergsskölden, utvecklar nya instrument för seismiska och elektromagnetiska mätningar, samt metoder för mineralprospektering av fyndigheter på grunda djup och nedre skorpan, urban geofysik, geologisk lagring av CO2 och geotermisk förundersökning. Innovativa geofysiska lösningar krävs för högupplöst avbildning, modellering och karakterisering av berggrunden på olika skalar och för olika ändamål. För att nå klimatmålen behövs en accelererad insats för att medverka till energiomställningen och minska industrins koldioxidutsläpp. Mer information om centret och institutionen finns på http://www.smartexploration.se respektive https://www.uu.se/institution/geovetenskaper/.

Beskrivning av anställningens ämnesområde
Tjänsten är knuten till det nyligen etablerade Smart Exploration Research Centre. Vi söker en motiverad kandidat med ett starkt intresse för forskning och utbildning, som kompletterar nuvarande forskning i geofysik inom områden för seismiska tillämpningar inom kristallin berggrund, maskininlärning, nya datainsamlingslösningar, fiberoptisk sensorteknik för djupa mål och förundersökning, exempelvis för gruvdammar och seismicitet, elektromagnetiska mark- och drönarbaserade mätningar, datainversion och modelleringslösningar med mätning av fysikaliska egenskaper (i laboratorium eller borrhål), samt nya instrument för effektiva arbetsflöden inom prospektering.

Arbetsuppgifter

- Undervisning, forskning och administration. Till undervisning räknas kursansvar och kursadministration samt handledning av doktorander.- Följa utvecklingen inom det egna ämnesområdet och samhällsutvecklingen i övrigt som har betydelse för arbetet vid universitetet.


- Anställningen innefattar att vara en integrerad del i centerverksamheten och samarbeta med ett större forskningsteam, med experter från olika fält, universitet och industripartners.
- Bygga upp en självständig portfölj inom området för geofysisk mineralprospektering genom forsknings- och innovationsfinansiering, högkvalitativa peer-reviewade publikationer och handledningserfarenhet.

Anställningsperiod
Anställningen som biträdande universitetslektor kan innehas i längst sex år. Anställning som biträdande universitetslektor syftar till meritering för läraranställning för vilken det ställs högre krav på behörighet. En biträdande universitetslektor kan ansöka om befordran till universitetslektor. Om den biträdande universitetslektorn bedöms vara lämplig och uppfyller kraven för befordran ska han eller hon befordras och tillsvidareanställas som universitetslektor.

Behörighetskrav

- Doktorsexamen inom geofysik eller relaterade geovetenskaper eller en utländsk examen som motsvarar en doktorsexamen i geofysik. Främst kommer sökande i fråga som har avlagt doktorsexamen eller har nått motsvarande kompetens högst fem år före ansökningstidens utgång.


- Vetenskaplig och pedagogisk skicklighet. Det krävs att den pedagogiska skickligheten och vetenskapliga kompetensen är relevant för anställningens ämnesområde och de arbetsuppgifter som ska ingå i anställningen.


- Den sökande bör ha genomgått för verksamhet inom universitetet relevant högskolepedagogisk utbildning omfattande fem veckor eller ha förvärvat motsvarande kunskaper. Om det föreligger särskilda skäl kan den högskolepedagogiska utbildningen genomföras under de första två anställningsåren.


- Dokumenterad förmåga att undervisa på svenska eller engelska.


- Personliga egenskaper som krävs för att fullgöra anställningen väl.

Ytterligare information

Föräldraledighet, deltidsarbete på grund av vård av barn, fackligt uppdrag, militärtjänst eller liknande beaktas som arbetslivserfarenhet och bör anges i meritförteckningen.

https://www.regler.uu.se/dokument/?contentId=92570

https://www.regler.uu.se/dokument/?contentId=92570

https://www.uu.se/download/18.521b26ff18c42ff37f01105e/1702283640287/Instruktioner för ansökan om anställning 170519.pdf

Upplysningar om anställningen lämnas av: professor Ólafur Gudmundsson (tel: 018-471-2788, e-post: olafur.gudmundsson@geo.uu.se) och professor Alireza Malehmir (tel: 018-47-2335, e-post: alireza.malehmir@geo.uu.se).

Om anställningen
Anställningen är tidsbegränsad, längre än 6 månader. Omfattning är 100%. Tillträde 2024-11-01 eller enligt överenskommelse. Placeringsort: Uppsala

Välkommen med din ansökan senast den 5 augusti 2024, UFV-PA 2024/1930.

Observera att detta är en förkortad version av annonsen. För att se den fullständiga annonsen vänligen klicka på ”Ansök här” eller se Uppsala universitets hemsida: https://uu.se/jobb/

Uppsala universitet är ett brett forskningsuniversitet med stark internationell ställning. Det yttersta målet är att bedriva utbildning och forskning av högsta kvalitet och relevans för att göra skillnad i samhället. Vår viktigaste tillgång är alla 7 600 anställda och 53 000 studenter som med nyfikenhet och engagemang gör Uppsala universitet till en av landets mest spännande arbetsplatser.


Läs mer om våra förmåner och hur det är att jobba inom Uppsala universitet
https://uu.se/om-uu/jobba-hos-oss/


Anställningen kan komma att säkerhetsprövas. Vid säkerhetsprövning är en förutsättning för anställning att sökande blir godkänd.


Vi undanber oss erbjudanden om rekryterings- och annonseringshjälp.


Ansökan tas emot i Uppsala universitets rekryteringssystem.

Ansök nu

Universitetslektor i fysik med inriktning mot kvantmateriens teori

Universitets- och högskolelektor
Läs mer Maj 22
Uppsala universitets karriärsystem, Tenure track, ger universitetslektorer rätt att prövas för befordran till professor.

Universitetet erbjuder bland annat stöd för vetenskaplig och pedagogisk utveckling, ledarskapsutveckling samt patent- och innovationsstöd.

Institutionen för fysik och astronomi är en av Uppsala universitets största institutioner, belägen vid Ångströmlaboratoriet och med nästan 400 personer anställda, varav cirka 100 är doktorander. Institutionen bedriver världsledande forskning och utbildning inom både teoretisk och experimentell fysik och har omfattande samarbete med omvärlden. Forskningen bedrivs inom tio forskningsavdelningar och berör allt från det otroligt små till det extremt stora inom exempelvis energiförsörjning, klimatutveckling, nya material och universum. Hela spektrat av forskning återspeglas även i institutionens kurser och utbildningsprogram. Varje år studerar cirka 2 500 studenter kurser på kandidat- och masternivå vid institutionen. Läs mer på https://www.uu.se/institution/fysik-och-astronomi/.

Beskrivning av anställningens ämnesområde
Ämnesområdet omfattar teoretisk forskning inom kondenserad materiens fysik som stärker, eventuellt på ett kompletterande sätt, redan befintliga forskningsaktiviteter inom forskningsprogrammet i kvantmateriens teori.

De befintliga forskningsaktiviteterna inom programmet innefattar flera samtida områden inom fysik. Särskilt relevanta för denna rekrytering är de stora aktiviteterna som finns kring mekanismer och egenskaper hos okonventionell supraledning, topologiska faser av materia, och det finns även aktiviteter kring okonventionell magnetism i starkt korrelerad materia och fenomen i icke-jämvikt. Utöver en naturlig koppling mellan flera av dessa områden, är ett starkt förenande fokus i forskningen metodiken, där utveckling och användning av konceptuella och effektiva lågenergimodeller för kvantmekaniska mångkroppssystem spelar en central roll. Även om gynnsam samverkan finns med mer materialrelaterad forskning som använder första princip-elektronstrukturberäkningar (framträdande inom det andra forskningsprogrammet på avdelningen), är tonvikten inom programmet för kvantmateriens teori att förstå materiens fysik på en konceptuell och enhetlig nivå.

Sammanfattningsvis söker programmet kandidater till en universitetslektorstjänst som kommer att stärka dess nuvarande stora forskningsaktiviteter och/eller vara aktiva inom direkt närliggande områden med tydliga samarbetsmöjligheter, samt stärka dess handlednings- och undervisningsaktiviteter inom dessa områden.

Arbetsuppgifter

Undervisning, forskning och administration. Till undervisning räknas kursansvar och kursadministration samt handledning av masterstudenter och doktorander.
Publicera forskningsresultat i internationellt välrenommerade journaler och presentera forskningsresultat vid internationella konferenser.
Ansöka om nationella och internationella forskningsbidrag från externa forskningsfinansiärer inom ämnesområdet och/eller i interdisciplinära samarbeten.
Följa utvecklingen inom det egna ämnesområdet och samhällsutvecklingen i övrigt som har betydelse för arbetet vid universitetet.
Aktivt arbeta tillsammans med kollegor för att säkerställa en hälsosam arbetsmiljö.
Anställningen kan också inkludera administrativa och ledningsmässiga uppgifter på avdelnings- och institutionsnivå.

Behörighetskrav

Doktorsexamen i fysik eller direkt närliggande fält.
Vetenskaplig och pedagogisk skicklighet eller annan yrkesskicklighet. Det krävs att den pedagogiska skickligheten, den vetenskapliga kompetensen och yrkesskickligheten är relevant för anställningens ämnesområde och de arbetsuppgifter som ska ingå i anställningen.
Den sökande ska ha genomgått för verksamhet inom universitetet relevant högskolepedagogisk utbildning omfattande tio veckor eller ha förvärvat motsvarande kunskaper. Om det föreligger särskilda skäl kan den högskolepedagogiska utbildningen genomföras under de första två anställningsåren.
Dokumenterad förmåga att undervisa på svenska eller engelska om inte särskilda skäl föreligger. Kurser som ges på grundnivå ges vanligtvis på svenska, medan kurser på avancerad nivå och doktorandnivå kan ges på engelska. Stöd kan ges till nya medarbetare som behöver lära sig svenska.
Personliga egenskaper som krävs för att fullgöra anställningen väl.

Observera att detta är en förkortad version av annonsen. För att se den fullständiga annonsen vänligen klicka på ”Ansök här” eller se Uppsala universitets hemsida: https://uu.se/jobb/

Ytterligare information

Föräldraledighet, deltidsarbete på grund av vård av barn, fackligt uppdrag, militärtjänst eller liknande beaktas som arbetslivserfarenhet och bör anges i meritförteckningen.

Uppsala universitetets anställningsordning
http://regler.uu.se/dokument/?contentId=92570


Teknisk-naturvetenskapliga fakultetens riktlinjer för anställning
https://regler.uu.se/dokument/?contentId=657462


Instruktioner för ansökan om anställning
https://www.uu.se/download/18.521b26ff18c42ff37f01105e/1702283640287/Instruktioner f�¶r ans�¶kan om anst�¤llning 170519.pdf

Om anställningen
Anställningen är tillsvidare, provanställning kan komma att tillämpas. Omfattningen är heltid. Tillträde enligt överenskommelse. Placeringsort: Uppsala  

Upplysningar om anställningen lämnas av: professor Annica Black-Schaffer, 076-795 06 49, annica.black-schaffer@physics.uu.se

Välkommen med din ansökan senast den 2 augusti 2024, UFV-PA 2024/1322.
Uppsala universitet är ett brett forskningsuniversitet med stark internationell ställning. Det yttersta målet är att bedriva utbildning och forskning av högsta kvalitet och relevans för att göra skillnad i samhället. Vår viktigaste tillgång är alla 7 600 anställda och 53 000 studenter som med nyfikenhet och engagemang gör Uppsala universitet till en av landets mest spännande arbetsplatser.


Läs mer om våra förmåner och hur det är att jobba inom Uppsala universitet
https://uu.se/om-uu/jobba-hos-oss/


Anställningen kan komma att säkerhetsprövas. Vid säkerhetsprövning är en förutsättning för anställning att sökande blir godkänd.


Vi undanber oss erbjudanden om rekryterings- och annonseringshjälp.


Ansökan tas emot i Uppsala universitets rekryteringssystem.

Ansök nu

Postdoktor inom hälsa och åldrande

Universitets- och högskolelektor
Läs mer Jun 17
Anställningen är placerad i forskargruppen Hälsovetenskap och e-hälsa vid Institutionen för kvinnors och barns hälsa.

Forskargruppen är värd för det tvärvetenskapliga och multidisciplinära forskningsprogrammet U-CARE. Inom U-CARE är vi experter på att tillsammans med de forskningen berör utveckla, testa och utvärdera psykologiska e-hälsointerventioner för människor med kroppslig sjukdom och deras anhöriga. Vi har ett flertal internationella samarbeten och vår breda kompetens inom vetenskaplig metod uppmärksammades i den senaste utvärderingen av forskning vid Uppsala universitet. Vi har utvecklat en internetbaserad forsknings- och behandlingsplattform, U-CARE-plattformen (Plattformen), för att leverera internetadministrerade interventioner (t.ex. psykologiskt stöd och behandling) och stödja forskningsprocedurer såsom informerat samtycke, randomisering och insamling av data. Ett flertal ’feasibility’-studier, pilotstudier och kontrollerade studier med ansvariga forskare inom U-CARE och forskargruppen Hälsovetenskap och e-hälsa samt andra forskargrupper genomförs på Plattformen.

Arbetsuppgifter
Vi söker nu en erfaren och engagerad forskare för att arbeta med ett spännande och innovativt forskningsprogram (INVOLVERA) inom området hälsa och åldrande. Programmet har fått ekonomiskt stöd från Vetenskapsrådet och Familjen Kamprads stiftelse. Personen vi letar efter kommer främst att arbeta med INVOLVERA där vi ska testa och utvärdera ett självhjälpsprogram baserat på beteendestimulering för personer med demens och depression, som ursprungligen utvecklades i Storbritannien och har anpassats för den svenska kontexten. Självhjälpsprogrammet har anpassats i nära samarbete med personer med demens, deras anhöriga, vårdpersonal och ideella organisationer.

Kvalifikationskrav


För anställningen krävs:

- En doktorsexamen inom hälsa eller samhällsforskning, eller ett liknande relaterat område (t.ex. geriatrik, omvårdnad, arbetsterapi, fysioterapi, psykologi, folkhälsa eller samhällsvetenskap), och du ska kunna uppvisa expertis inom områden som är relevanta för positionen. Examen ska vara erhållen senast vid tidpunkten då anställningsbeslutet fattas. Främst bör den komma ifråga som har avlagt examen för högst tre år sedan. Vid beräkning av ramtiden om tre år är utgångspunkten sista ansökningsdag. Om det finns särskilda skäl kan sådan examen ha avlagts tidigare. Med särskilda skäl avses ledighet på grund av sjukdom, föräldraledighet, förtroendeuppdrag inom fackliga organisationer, etc.
- Höga nivåer av muntlig och skriftlig språkfärdighet på svenska och engelska krävs.
- Tidigare erfarenhet av att genomföra, analysera och skriva både kvantitativ och kvalitativ forskning.

Stor vikt kommer att läggas vid personlig lämplighet såsom förmåga att leda och prioritera, analytisk förmåga, samarbetsförmåga och kvalitetsmedvetenhet. Som sökande bör du trivas med att arbeta både självständigt och i mindre projektgrupper.

Önskvärt/meriterande i övrigt


- Erfarenhet av kvantitativ och kvalitativ forskning i forskningsmiljöer inom hälsovetenskap.
- Erfarenhet av forskning inom åldrande och/eller mental hälsa.
- Erfarenhet av 'public contribution' inom forskning.
- Erfarenhet av vetenskapligt arbete med interventionsforskning.
- Erfarenhet av andra forskningsmetodologier som används inom forskargruppen (t.ex. systematisk översikt och metaanalys, metasyntes, deltagande aktionsforskning, ’feasibility’- och pilotstudier samt randomiserade kontrollerade studier).
- Erfarenhet av att självständigt skriva och publicera vetenskapliga artiklar.
- Förmåga att handleda andras arbete.
- Goda färdigheter inom administration, organisation och planering.
- Förmåga att arbeta effektivt inom små projektteam.

Ansökningsförfarande

Din ansökan ska innehålla:

- Curriculum Vitae
- Kopior på examensbevis
- Din avhandling
- Personligt brev (max två sidor)
- Fullständig publikationslista inklusive URL/DOI till var och en av publikationerna
- Kontaktinformation till minst två referense

Om anställningen 
Anställningen är tidsbegränsad, 24 månader. Omfattningen är heltid. Tillträde 2024-09-01 eller enligt överenskommelse. Placeringsort: Uppsala


Upplysningar om anställningen lämnas av: forskargruppsledare och projektledare, Professor Louise von Essen (louise-von.essen@kbh.uu.se, 070-425 07 14) eller huvudansvarig forskare och postdoc-handledare, Biträdande universitetslektor Joanne Woodford (joanne.woodford@kbh.uu.se).

Välkommen med din ansökan senast den 2 augusti 2024, UFV-PA 2024/2302.

Uppsala universitet är ett brett forskningsuniversitet med stark internationell ställning. Det yttersta målet är att bedriva utbildning och forskning av högsta kvalitet och relevans för att göra skillnad i samhället. Vår viktigaste tillgång är alla 7 600 anställda och 53 000 studenter som med nyfikenhet och engagemang gör Uppsala universitet till en av landets mest spännande arbetsplatser.


Läs mer om våra förmåner och hur det är att jobba inom Uppsala universitet
https://uu.se/om-uu/jobba-hos-oss/


Anställningen kan komma att säkerhetsprövas. Vid säkerhetsprövning är en förutsättning för anställning att sökande blir godkänd.


Vi undanber oss erbjudanden om rekryterings- och annonseringshjälp.


Ansökan tas emot i Uppsala universitets rekryteringssystem.

Ansök nu

Doktorand i lymfatisk utvecklingsbiologi

Doktorand
Läs mer Jun 17
Institutionen för immunologi, genetik och patologi vid Uppsala universitet har en bred forskningsprofil med starka forskargrupper inriktade på bl.

a cancer, autoimmuna och genetiska sjukdomar. En av grundtankarna vid institutionen är att stimulera translationell forskning och därmed en närmare samverkan mellan medicinsk forskning och sjukvården. Forskning bedrivs inom medicinsk och klinisk genetik, klinisk immunologi, patologi, neuroonkologi, vaskulärbiologi, strålningsvetenskap samt molekylära verktyg. Delar av verksamheten är även integrerad med avdelningarna för onkologi, klinisk genetik, klinisk immunologi, klinisk patologi och sjukhusfysik vid Akademiska sjukhuset. Institutionen har undervisningsuppdrag på ett antal programutbildningar och masterprogram inom den medicinska fakulteten samt ett antal utbildningar inom teknisk-naturvetenskapliga vetenskapsområdet. Institutionen omsätter omkring 450 miljoner kronor, varav drygt hälften är externa forskningsbidrag. Antalet anställda är ca 500, varav ca 100 är doktorander, och det finns totalt över 700 verksamma i arbetsstyrkan. Läs gärna mer om institutionens verksamhet här: www.igp.uu.se

Arbetsuppgifter

Projektbeskrivning
Doktoranden kommer att arbeta i forskargruppen Lymphatic Laboratoriet, som leds av Kaska Koltowska. Lymfangiogenes avser den process genom vilken lymfkärl bildas från redan existerande kärl. En viktig markör för lymfkärlets endotelcell är uttryck av transkriptionsfaktorn Prox1. Vi har nyligen upptäckt att uttrycket av Prox1 ökar gradvis under det utvecklingen från en en bipotent progenitorcell till en mogen lymfendotelcell (LEC), ett celldelnings-steg innan lymfkärl börjar växa fram från sin ursprungsven (kardinalvenen). Vi har också visat att tillväxtfaktorn VEGFC startar utvecklingsprocessen genom att driva på celldelningen och Prox1-uttryck i LEC progenitorceller. Vårt arbete leder fram till frågan hur VEGFC signalering och Prox1-genreglering tillsammans koordinerar celldelning och utveckling till en mogen LEC. Doktorandprojektet är inriktat på att svara på denna fråga genom transkriptionsanalyser och högupplösande avbildning av zebrafisk.

Viktiga tekniker och analysmetoder i projektet: RNA sekvensering, CRISPR-Cas9 guide RNA teknologi, etablering och underhåll av zebrafiskstammar, konfokalmikroskopi, immunhistokemi, in situ hybridisering, automatiserad kvantifiering av mikroskopiresultat, kvalitetskontroller, stora datamängder och statistiska analyser, färdigställande av manuskript.

Doktorandtjänsten är fokuserad på utbildning och examen. Olika aktiviteter vid institutionen som till exempel utbildning och administrativt arbeta kan ingå till maximalt 20% av tiden. Doktorandtjänsten kommer att förlängas med den tid som åtgått till undervisning så att utbildningstiden motsvarar fyra års heltidsutbildning.

Kvalifikationskrav
Ansökningar emotses högt motiverade sökanden med en masterutbildning i Biomedicin, (Molekylär) Medicin, Molekylär (Cell) Biologi eller liknande.

Ansökan ska vara skriven på engelska och innehålla:

1) Ett personligt brev med en beskrivning av dig själv, dina forskningsintressen och din erfarenhet av relevans för ansökan.
2) CV, kursintyg och betyg och kontaktinformation till två referenser.
3) 2-sidors sammanfattning av nya upptäckter inom lymfkärlsutveckling inklusive referenslista.
4) Masters-avhandling (final eller draft) och rekommendationsbrev kan också inkluderas.

Behörig till utbildning på forskarnivå är den som har

ha en magisterexamen (avancerad nivå) i biologi, neurovetenskap, biomedicin eller ett relaterat område fullgjort minst 240 högskolepoäng, varav minst 60 högskolepoäng på avancerad nivå inklusive ett självständigt arbete om minst 15 högskolepoäng, eller på något annat sätt förvärvat i huvudsak motsvarande kunskaper. 

Dessa ytterligare färdigheter är fördelaktiga:

- Kunskaper i utvecklingsbiologi och kärlbiologi
- Erfarenhet av djurmodeller och/eller in vivo-avbildning
- Erfarenhet av laboratoriearbete
- God kommunikationsförmåga (muntlig och skriftlig engelska)
- Starka interpersonella färdigheter som passar för att arbeta i ett team.

Information om utbildning på forskarnivå, behörighetskrav och intagningsbestämmelser finner du på Utbildning på forskarnivå - Uppsala universitet: https://www.uu.se/vetenskapsomrade/medicin-och-farmaci/utbildning/utbildning-pa-forskarniva. Urval av sökande görs av handledaren i samråd med institutionens forskarutbildningsgrupp. Forskarutbildningskommittén inom vetenskapsområdet medicin-farmaci antar doktoranden.  Löneplacering sker enligt lokala riktlinjer vid Uppsala Universitet.

För anställning krävs att innehavaren är antagen eller kommer att antas till forskarutbildning. Bestämmelser för doktorander återfinns i Högskoleförordningen 5 kap  §§1-7  samt universitetets regler och riktlinjer http://regler.uu.se/.  Doktoranden ska främst ägna sig åt den egna forskarutbildningen. Övrig tjänstgöring vid institutionen, som avser undervisning och administrativt arbete kan ingå inom ramen för doktorandplatsen (max 20 %).  Utbildningen på forskarnivå omfattar normalt 4 års heltidsstudier, maximalt 5 år om institutionstjänstgöring tillkommer.

Bestämmelser för doktorander återfinns i Högskoleförordningen 5 kap §§ 1-7 samt i universitetets regler och riktlinjer: https://regler.uu.se/?languageId=3.

Om anställningen 
Anställningen är tidsbegränsad, enligt HF 5 kap § 7. Omfattningen är heltid. Tillträde 2024-10-01 eller enligt överenskommelse. Placeringsort: Uppsala

Upplysningar om anställningen lämnas av: Kaska Koltowska, 0729999512,            kaska.koltowska@igp.uu.se

Välkommen med din ansökan senast den 1 augusti 2024, UFV-PA 2024/1663

Uppsala universitet är ett brett forskningsuniversitet med stark internationell ställning. Det yttersta målet är att bedriva utbildning och forskning av högsta kvalitet och relevans för att göra skillnad i samhället. Vår viktigaste tillgång är alla 7 600 anställda och 53 000 studenter som med nyfikenhet och engagemang gör Uppsala universitet till en av landets mest spännande arbetsplatser.


Läs mer om våra förmåner och hur det är att jobba inom Uppsala universitet
https://uu.se/om-uu/jobba-hos-oss/


Anställningen kan komma att säkerhetsprövas. Vid säkerhetsprövning är en förutsättning för anställning att sökande blir godkänd.


Vi undanber oss erbjudanden om rekryterings- och annonseringshjälp.


Ansökan tas emot i Uppsala universitets rekryteringssystem.

Ansök nu

Postdoktor inom materialfysik

Fysiker
Läs mer Jun 11
Postdoktor inom materialfysik vid institutionen för fysik och astronomi

Institutionen för fysik och astronomi är en av Uppsala universitets största med närmare 400 anställda, varav ca 100 doktorander.

Institutionen bedriver forskning och utbildning i världsklass inom såväl teoretisk som experimentell fysik och har en omfattande samverkan med omvärlden. Forskningen genomförs vid nio forskningsavdelningar och berör allt från det ofattbart lilla till det stora inom till exempel energiförsörjning, klimatutveckling, nya material och universum. Hela detta spektrum avspeglar sig också i institutionens kurser och utbildningsprogram. Runt 2 500 studenter läser varje år kurser på grund- och avancerad nivå vid institutionen. Läs mer på http://www.physics.uu.se

Den rekryterande gruppen inom avdelningen för materialfysik inom Institutionen för fysik och astronomi undersöker avancerade material för tillämpningar inom fusionsenergi, smarta fönster, vätelagring och nanoelektronik med strålar av snabba joner som används för att koppla den atomistiska strukturen och sammansättningen till fysikaliska egenskaper och makroskopisk funktionalitet. Forskargruppen genomför dessutom grundläggande undersökningar av växelverkan mellan joner i materia för att få bättre förståelse av den underliggande fysiken samt förbättrade mätmetoder. Dessa metoder tillåter bestämning av koncentrationer och djupprofiler av atomer och molekyler i ett material med mycket hög noggrannhet för prover från biologiska, miljörelaterade och tekniska sammanhang. De kan också användas för att skräddarsy materialegenskaper såsom kristallinitet och lokal sammansättning. En 5 MV tandemaccelerator, en 350 kV högström-jonimplantator och ett lågenergi-jonspridningssystem utgör den experimentella plattformen.

Institutionen för fysik och astronomi vid Uppsala universitet förklarar härmed en postdoktortjänst öppen för ansökan. Den framgångsrika kandidaten förväntas vara aktiv inom grundläggande och tillämpade aspekter av materialfysik. Det förväntas att joner med energier inom keV- och MeV-området används som analys- och syntesverktyg. Ett fokusområde kommer att vara användning av mikrostråleanläggningen för högupplöst analys av kemisk sammansättning. Engagemang inom utveckling av avancerade metoder för att tolka mätdata förväntas. Tillämpad forskning inom materialområdet, med ett fokus på system som är relevanta inom optik, elektronik, friktionsmaterial och relaterade oftast tvärvetenskapliga frågeställningar, kan vara en del av forskningen. Ansvarstagande inom samarbetsprojekt med näringslivet förutsätts. Handledning av grundutbildningsstudenter och doktorander kan ingå i tjänsten. Projektet är av huvudsakligen experimentell karaktär.

Arbetsuppgifter  
Projektet kommer att fokusera på experiment för att länka struktur och sammansättning i komplexa materialsystem till fysikaliska egenskaperna och makroskopisk funktionalitet. Mer specifikt kommer detta inkludera:

- Experiment för att mäta struktur och sammansättning av olika material på nano- och mikrometerskalan med jonstrålar och andra komplementära metoder.
- Experiment för att undersöka de fundamentala principer som styr växelverkan mellan joner och material.
- Syntes och modifiering av olika materialsystem relevanta för studierna som nämns ovan.
- Hantering och utveckling av storskalig utrustning för icke-förstörande materialanalys, med ett särskilt fokus på mikrostråleanläggningen.
- Hantering och analys av komplexa mätdata och simulering med hjälp av bl.a. Monte-Carlo och molekylärdynamiska beräkningar.

Kvalifikationskrav
Doktorsexamen i fysik eller teknik eller en utländsk examen som bedöms motsvara doktorsexamen i fysik eller teknik. Examen ska vara uppfyllt senast vid tidpunkten då anställningsbeslutet fattas. Främst bör den komma ifråga som har avlagt examen för högst tre år sedan. Vid beräkning av ramtiden om tre år är utgångspunkten sista ansökningsdag. Om det finns särskilda skäl kan sådan examen ha avlagts tidigare. Med särskilda skäl avses ledighet på grund av sjukdom, föräldraledighet, förtroendeuppdrag inom fackliga organisationer, etc.

Erfarenhet av arbete med jonstrålar i keV- och MeV-energiområdet för materialanalys eller materialmodifiering är ett krav. Väldokumenterad erfarenhet av hantering av instrument för jonstråleanalys inom materialvetenskap, fundamental forskning eller materialmodifiering erfordras.

Det förväntas att den framgångsrika kandidaten har de personliga egenskaper som krävs för att fullgöra anställningen väl.

Önskvärt/meriterande i övrigt
God kunskap om växelverkan mellan joner och fasta material anses vara meriterande.

Om anställningen 
Anställningen är tidsbegränsad i minst två år enligt centralt kollektivavtal. Omfattningen är heltid. Tillträde enligt överenskommelse. Placeringsort: Uppsala

Om ansökan
Ansökan ska innehålla en meritförteckning (CV), en kort beskrivning av forskningsintressen, kvalifikationer och tidigare forskningserfarenheter, kopior av relevanta betygshandlingar, examensarbete (en sammanfattning), eventuella egna publikationer och ett personligt brev. Vi ser gärna att du lämnar uppgifter om referenspersoner som kan rekommendera dig och/eller bifogar rekommendationsbrev.

Upplysningar om anställningen lämnas av: Daniel Primetzhofer, daniel.primetzhofer@physics.uu.se.

Välkommen med din ansökan senast den 31 juli 2024, UFV-PA 2024/1997

Uppsala universitet är ett brett forskningsuniversitet med stark internationell ställning. Det yttersta målet är att bedriva utbildning och forskning av högsta kvalitet och relevans för att göra skillnad i samhället. Vår viktigaste tillgång är alla 7 600 anställda och 53 000 studenter som med nyfikenhet och engagemang gör Uppsala universitet till en av landets mest spännande arbetsplatser.


Läs mer om våra förmåner och hur det är att jobba inom Uppsala universitet
https://uu.se/om-uu/jobba-hos-oss/


Anställningen kan komma att säkerhetsprövas. Vid säkerhetsprövning är en förutsättning för anställning att sökande blir godkänd.


Vi undanber oss erbjudanden om rekryterings- och annonseringshjälp.


Ansökan tas emot i Uppsala universitets rekryteringssystem.

Ansök nu

Forskningsassistent i bioinformatik

Forskarassistent
Läs mer Jul 8
Vill du arbeta med utveckla maskininlärningslösningar, med stöd av kompetenta och trevliga kollegor i en internationell miljö? Vill du ha en arbetsgivare som satsar på ett hållbart medarbetarskap och erbjuder trygga, förmånliga arbetsvillkor? Välkommen att söka anställning som Forskningsassistent på Uppsala universitet.

Institutionen för cell- och molekylärbiologi är indelad i sju forskningsprogram som alla fokuserar på olika områden inom cell- och molekylärbiologi: beräkningsbiologi och bioinformatik, mikrobiologi och immunologi, molekylärbiologi, molekylär biofysik, molekylär evolution, molekylär systembiologi och strukturbiologi. Den vetenskapliga grunden till vad vi gör ligger i biologi, men vår forskning överlappar med andra områden såsom medicin, datavetenskap, matematik, kemi, ingenjörsvetenskaper och fysik. Institutionen har över 200 anställda med runt 60 doktorander. Läs gärna mer om verksamhetens arbete på https://icm.uu.se.  

Detta är en tidsbegränsad anställning vid Institutionen för Cell- och Molekylärbiologi (ICM) som har finansierats genom ett EU-initiativ för forskning och innovation med bidrag till projektet "Embedded storage elements on next MCU generation ready for AI on the edge" och med ett bidrag från VINNOVA. Anställningen är placerad i professor Jan Komorowskis forskningslaboratorium vid programmet Beräkningsbiologi och bioinformatik.

Arbetsuppgifter 
Professor Komorowskis laboratorium deltar i ett stort europeiskt projekt som samlar experter inom ett brett spektrum av områden från maskininlärning via sensorteknik, till design av energieffektiv hårdvara körbara på mobila enheter. Målet med delprojektet vid professor Komorowskis laboratorium är att utveckla maskininlärningslösningar för beslutsstöd vid patientens säng.  Den ledande maskininlärnings metod (ML) för att bygga klassificerare är neurala nätverk (NN).  De erbjuder hög noggrannhet men är mycket svåra om ens möjliga att ge förklaringar hur prediktionerna uppnås.  Förklaringar krävs numera inom flera ML-tillämpningar. Projektet syftar att vidare utveckla en förklaringsmetod som går ut på att bygga en regel- eller beslutsträdsbaserad spegel av NN och tillämpa den i flera olika tillämpningsområden inom livsvetenskaperna.  I arbetsuppgifterna ingår även deltagande i undervisningen samt administrativa uppgifter bundna till forskningen. 

Kvalifikationskrav
Mastersexamen i bioinformatik, beräkningsbiologi eller andra relevanta områden. Tidigare erfarenhet av att arbeta med biomedicinska data och expertis inom ML krävs.  Det krävs hög kompetens inom ML och i synnerhet inom regel- och beslutsträdsbaserade metoder samt goda kunskaper i NN metoder.  Tidigare erfarenhet med analys av patient och genomiska data är nödvändiga.  Featureselektions metoder såsom Monte Carlo Feature Selection, Boruta eller Random Forests och med regelbaserade system såsom ROSETTA ger företräde vid anställningen.  Den sökande måste ha en utmärkt förmåga att arbeta självständigt och i tvärvetenskapliga grupper. Stark kommunikationsförmåga på engelska, både skriftligt och muntligt, krävs, eftersom arbetet sker i en multiinternationell miljö.

Om anställningen 
Anställningen är tidsbegränsad, 4 månader. Omfattningen är heltid. Tillträde snarast eller enligt överenskommelse. Placeringsort: Uppsala

Upplysningar om anställningen lämnas av: Jan Komorowski, jan.komorowski@icm.uu.se, 018-471 6692 

Välkommen med din ansökan senast den 31 juli 2024, UFV-PA 2024/2574.

Uppsala universitet är ett brett forskningsuniversitet med stark internationell ställning. Det yttersta målet är att bedriva utbildning och forskning av högsta kvalitet och relevans för att göra skillnad i samhället. Vår viktigaste tillgång är alla 7 600 anställda och 53 000 studenter som med nyfikenhet och engagemang gör Uppsala universitet till en av landets mest spännande arbetsplatser.


Läs mer om våra förmåner och hur det är att jobba inom Uppsala universitet
https://uu.se/om-uu/jobba-hos-oss/


Anställningen kan komma att säkerhetsprövas. Vid säkerhetsprövning är en förutsättning för anställning att sökande blir godkänd.


Vi undanber oss erbjudanden om rekryterings- och annonseringshjälp.


Ansökan tas emot i Uppsala universitets rekryteringssystem.

Ansök nu

Universitetsadjunkt, vikariat

Universitets- och högskoleadjunkt
Läs mer Jun 19
Nationellt centrum för kvinnofrid (NCK) vid Uppsala universitet arbetar på regeringens uppdrag med att höja kunskapen på nationell nivå om mäns våld mot kvinnor, hedersrelaterat våld och förtryck samt våld i samkönade relationer.

Utbildning är en av hörnstenarna i NCK:s verksamhet. Ökad kompetens är en avgörande framgångsfaktor för att bekämpa mäns våld mot kvinnor, hedersrelaterat våld och förtryck och våld i samkönade relationer. Kunskap om våldet och dess konsekvenser är viktigt för att kunna ge ett bra bemötande och handlägga ärenden som rör våldsutsatta kvinnor, deras barn och förövarna. Kunskap behövs också för att bedriva förebyggande arbete, skapa resurser och för att förändra attityder i samhället.

För vidare information, se NCKs hemsida: https://www.nck.uu.se/.

Arbetsuppgifter
Som universitetsadjunkt får du en betydelsefull roll och kommer att arbeta med utbildning av studenter och yrkesverksamma i både kurser på grundnivå och övrig utbildningsverksamhet riktad till hälso-och sjukvård, socialtjänst, rättsväsendet, idéburna organisationer m fl.  Arbetet inkluderar att planera kurser och utbildningsinsatser i samarbete med övriga adjunkter samt ansvara för genomförandet som kursledare. Genomförande av utbildningsuppdrag i projektform kan vara aktuellt. Arbetet bedrivs företrädesvis från arbetsplatsen på NCK. Resor inom landet kan förekomma.

Välkommen till en stimulerande utvecklande arbetsmiljö där din insats verkligen gör skillnad!

Behörighetskrav  
Du ska ha avlagt din examen inom för verksamheten relevant kunskapsområde, såsom medicin, folkhälsovetenskap, psykologi, jämställdhet, socialt arbete, juridik eller mänskliga rättigheter.

Du ska ha högskolepoäng i Mäns våld mot kvinnor och våld i nära relationer eller dokumenterad yrkeserfarenhet inom kunskapsområdet som bedöms som likvärdig av NCK, samt erfarenhet av att professionellt möta människor i kris.

Du ska ha genomgått för verksamhet inom universitet relevant högskolepedagogisk utbildning eller ha förvärvat motsvarande kunskaper och visat pedagogisk skicklighet samt ha personliga egenskaper som krävs för att fullgöra anställningen väl.

Då tjänsten är i nära samarbete med övriga adjunkter och verksamheter på NCK, kommer stor vikt läggas vid personliga egenskaper såsom god samarbetsförmåga, flexibilitet samt förmåga att arbeta självständigt med kursledning. Även vana att arbeta mot deadlines och förmåga att göra prioriteringar av arbetsuppgifter krävs. Det krävs mycket goda kunskaper både skriftligt och muntligt i svenska och engelska samt vana att hantera digitala system.

Önskvärt/meriterande i övrigt
Det är meriterande om du har undervisat på universitetsnivå eller avlagt doktorsexamen inom för arbetet relevant område. 

Dokumenterad kunskap av att arbeta med utbildningsverksamhet inom området Mäns våld mot kvinnor och våld i nära relationer, utbildning av yrkespersoner samt erfarenhet av arbete på en myndighet är också meriterande.

Det är även meriterande med dokumenterad erfarenhet av att professionellt möta våldsutsatta kvinnor och deras barn.

Om anställningen
Anställningen är ett vikariat om 1 år. Omfattningen är 100%. Tillträde 19 augusti eller enligt överenskommelse. Placeringsort: Uppsala

Upplysningar om anställningen lämnas av: Anita Hussénius, föreståndare, 073-469 73 03 och Anette Marklund, studierektor, 070-167 96 99.

Välkommen med din ansökan senast den 31 juli 2024, UFV-PA 2024/2324

Uppsala universitet är ett brett forskningsuniversitet med stark internationell ställning. Det yttersta målet är att bedriva utbildning och forskning av högsta kvalitet och relevans för att göra skillnad i samhället. Vår viktigaste tillgång är alla 7 600 anställda och 53 000 studenter som med nyfikenhet och engagemang gör Uppsala universitet till en av landets mest spännande arbetsplatser.


Läs mer om våra förmåner och hur det är att jobba inom Uppsala universitet
https://uu.se/om-uu/jobba-hos-oss/


Anställningen kan komma att säkerhetsprövas. Vid säkerhetsprövning är en förutsättning för anställning att sökande blir godkänd.


Vi undanber oss erbjudanden om rekryterings- och annonseringshjälp.


Ansökan tas emot i Uppsala universitets rekryteringssystem.

Ansök nu

Doktorand inom området diagnostik och terapi

Doktorand
Läs mer Jun 5
Doktorand inom området diagnostik och terapi vid neurodegenerativa sjukdomar  

Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap är en institution inom Medicinska fakulteten vid Uppsala universitet.

Vid institutionen finns idag ca 200 medarbetare och ytterligare 150 forskare är kopplade till institutionen. Verksamheten består av 10 forskargrupper och utbildning bedrivs på alla nivåer. Här kan du läsa mer om oss: https://www.pubcare.uu.se/

Forskargruppen Molekylär Geriatrik vid institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap är verksam vid Rudbecklaboratoriet och bedriver flera forskningsprojekt med inriktning mot terapi och diagnostik av neurodegenerativa sjukdomar. Forskningen sker i samarbete med universitetsgrupper såväl i Sverige som internationellt, samt med olika läkemedelsföretag.

Biologiska läkemedel står för en stor del av nyutvecklade läkemedel och används även inom in vivo-diagnostik. Detta gäller även för neurodegenerativa sjukdomar, där immunterapi med monoklonala antikroppar är en ledande strategi för behandling av Alzheimers sjukdom. Utveckling av biologiska läkemedel för hjärnans sjukdomar försvåras dock av blod-hjärnbarriären som hindrar stora molekyler att ta sig in i hjärnan. Forskargruppen har därför utvecklat ett koncept för receptormedierad transcytos av bispecifika antikroppar och andra proteiner, vilket kraftigt ökar deras upptag i hjärnan. Det övergripande målet med projektet är att utveckla terapi och diagnostik baserade på antikroppar för hjärnans sjukdomar.

Arbetsuppgifter
Det övergripande målet för doktorandprojektet är att identifiera och studera proteiner vars uttryck eller distribution är förändrade vid neurodegeneration och att sedan generera hjärnpenetrerande antikroppar som binder till dessa proteiner. Antikropparna skall sedan användas för att utveckla ny diagnostik, t.ex. PET- och SPECT-radioligander, eller för terapeutiska applikationer för att undersöka om antikropparna påverkar patologin i modeller av neurodegenerativa sjukdomar. Arbetet innefattar därmed både in vitro-arbete, främst immunologiska och histologiska metoder, och in vivo-studier i modeller av neurodegenerativa sjukdomar

Innehavare av doktorandanställning skall främst ägna sig åt egen forskarutbildning. Övrig tjänstgöring vid institutionen, som avser utbildning och administrativt arbete, kan ingå inom ramen för anställningen (max 20 %).

Kvalifikationskrav
Den sökande skall ha fullgjort högskoleutbildning på mastersnivå inom biomedicinar-, naturvetar-, apotekar-programmet eller motsvarande. För att vara behörig till forskarutbildning, krävs en grundläggande högskoleutbildning motsvarande minst 240 hp, varav minst 60 hp på masternivå inklusive ett självständigt arbete motsvarande minst 15 hp, eller på något annat sätt förvärvat i huvudsak motsvarande kunskaper. Sökande måste behärska följande metoder: immunhistokemi, mikroskopering, ELISA och arbete med in vivo-modeller av neurodegenerativa sjukdomar. Sökande måste ha genomgått kurs och erhållit tillstånd för in vivo-arbete. Sökande skall även ha erfarenhet av dataanalys i Excel, GraphPad och Image J. God förmåga att uttrycka sig på engelska i skrift och tal är ett krav.

Önskvärt/meriterande i övrigt
Erfarenhet av forskning inriktad mot neurodegenerativa sjukdomar är meriterande. Det är också önskvärt att den sökande har erfarenhet av följande tekniker: Proteinproduktion och –rening, cellodling, radiomärkning av proteiner,  preklinisk PET, mikrodialys, analys av farmakokinetiska data och PCR. Det anses meriterande om den sökande har erfarenhet av och utbildning i arbete med radioaktivitet. Det anses också meriterande om den sökande kan uppvisa ett examensarbete eller tidigare arbetserfarenhet inom preklinisk forskning kring neurodegenerativa sjukdomar. Även medförfattarskap på publicerad forskning i internationella peer review-granskade forskningsartiklar är meriterande.

Bestämmelser för doktorander återfinns i Högskoleförordningen 5 kap §§ 1-7 samt i universitetets https://www.regler.uu.se/?languageId=3

Om anställningen 
Anställningen är tidsbegränsad, enligt HF 5 kap § 7. Omfattningen är heltid. Tillträde enligt överenskommelse. Placeringsort: Uppsala

Upplysningar om anställningen lämnas av: Stina Syvänen, stina.syvanen@uu.se 


Välkommen med din ansökan senast den 31 juli 2024, UFV-PA 2024/2070.

Uppsala universitet är ett brett forskningsuniversitet med stark internationell ställning. Det yttersta målet är att bedriva utbildning och forskning av högsta kvalitet och relevans för att göra skillnad i samhället. Vår viktigaste tillgång är alla 7 600 anställda och 53 000 studenter som med nyfikenhet och engagemang gör Uppsala universitet till en av landets mest spännande arbetsplatser.


Läs mer om våra förmåner och hur det är att jobba inom Uppsala universitet
https://uu.se/om-uu/jobba-hos-oss/


Anställningen kan komma att säkerhetsprövas. Vid säkerhetsprövning är en förutsättning för anställning att sökande blir godkänd.


Vi undanber oss erbjudanden om rekryterings- och annonseringshjälp.


Ansökan tas emot i Uppsala universitets rekryteringssystem.

Ansök nu

Postdoktor

Forskare, IT
Läs mer Jun 25
Institutionen för informationsteknologi har en ledande position inom såväl forskning som utbildning på alla nivåer.

Vi är idag Uppsala universitets tredje största institution och har i dag drygt 350 anställda varav 120 lärare och 120 doktorander. C:a 5000 grundutbildningsstudenter läser en eller flera kurser vid institutionen varje år. Mer information om oss hittar du på https://www.uu.se/institution/informationsteknologi

Institutionen för informationsteknologi öppnar nu en postdoktortjänst för kvalificerade personer som är intresserade av forskning inom området datasäkerhet för IoT. Du kommer att vara del av en ledande forskargrupp med publikationer i de mest prestigefulla konferenserna inom området. 

Ämnesområde: 
Internet of Things (IoT) är en kritisk komponent inom många branscher, inklusive tillverkning, hälsovård, fordonsindustrin och mer. På grund av dess kritiska roll är IoT-nätverket ständigt ett mål för attacker. Intrångsdetekteringssystem (IDS) är kritiska komponenter i en effektiv IoT-cybersäkerhetsförsvarstrategi, och maskininlärning spelar en avgörande roll i intrångsdetektering genom att lära sig av tidigare och simulerade attacker. 

Arbetsuppgifter
Målet med positionen är att utforska och tillhandahålla tekniker för integritetsbevarande och robusta metoder för att bygga starka IDS med bidrag från flera aktörer och system, för att dela kunskap från olika miljöer och sammanhang. Specifikt kommer positionen att fokusera på metoder för att mildra den förväntade dataheterogeniteten i federerad inlärning (FL) bland en uppsättning IoT-nätverksleverantörer, liksom FL-modellens robusthet.

Tjänsten omfattar avdelningsuppgifter (främst undervisning) med högst 20%.

Kvalifikationskrav
Doktorsexamen i datavetenskap, elektroteknik eller motsvarande eller en utländsk examen som bedöms motsvara doktorsexamen i datavetenskap, elektroteknik eller motsvarande . Examen ska vara uppfyllt senast vid tidpunkten då anställningsbeslutet fattas. Främst bör den komma ifråga som har avlagt examen för högst tre år sedan. Vid beräkning av ramtiden om tre år är utgångspunkten sista ansökningsdag. Om det finns särskilda skäl kan sådan examen ha avlagts tidigare. Med särskilda skäl avses ledighet på grund av sjukdom, föräldraledighet, förtroendeuppdrag inom fackliga organisationer, etc.

Den ideala kandidaten för tjänsten har forskningserfarenhet inom kommunikationsnätverk, "federated learning" och maskininlärning. 

Ett genuint intresse och nyfikenhet för ämnet och utmärkta analytiska och kommunikativa färdigheter, både muntligt och skriftligt, krävs. 

Önskvärt/meriterande i övrigt
Erfarenhet av informationssäkerhet, dataanalys, "transfer learning" och sakernas internet.

Om anställningen 
Anställningen är tidsbegränsad i två år enligt centralt kollektivavtal. Tillträde enligt överenskommelse. Placeringsort: Uppsala.

Ansökan måste innehålla:

- Ett personligt brev som kort beskriver din motivation för att söka tjänsten och projektet och tidigast möjliga anställningsdatum (max 1 sida).
- En meritförteckning (CV).
- En lista över publikationer.
- Upp till fem utvalda publikationer i elektroniskt format.
- En forskningsplan som beskriver din tidigare och nuvarande forskning (max 1 sida) och ett förslag för framtida aktiviteter (max 1 sida).
- Kontaktinformation för två referenser.
- En kopia av relevanta betygsdokument (översatt till svenska eller engelska).
Upplysningar om anställningen lämnas av:
Professor Christian Rohner, avdelningen för datorteknik
e-post:  mailto:christian.rohner@it.uu.se
Adjungerad professor Andreas Johnsson, avdelningen för datorteknik
e-post: mailto:andreas.johnsson@it.uu.se

Välkommen med din ansökan senast den 31 juli 2024, UFV-PA 2024/2387.

Uppsala universitet är ett brett forskningsuniversitet med stark internationell ställning. Det yttersta målet är att bedriva utbildning och forskning av högsta kvalitet och relevans för att göra skillnad i samhället. Vår viktigaste tillgång är alla 7 600 anställda och 53 000 studenter som med nyfikenhet och engagemang gör Uppsala universitet till en av landets mest spännande arbetsplatser.


Läs mer om våra förmåner och hur det är att jobba inom Uppsala universitet
https://uu.se/om-uu/jobba-hos-oss/


Anställningen kan komma att säkerhetsprövas. Vid säkerhetsprövning är en förutsättning för anställning att sökande blir godkänd.


Vi undanber oss erbjudanden om rekryterings- och annonseringshjälp.


Ansökan tas emot i Uppsala universitets rekryteringssystem.

Ansök nu

Postdoktor inom väte i material

Fysiker
Läs mer Jun 11
Postdoktor inom väte i material vid institutionen för fysik och astronomi

Institutionen för fysik och astronomi är en av Uppsala universitets största med närmare 400 anställda, varav ca 100 doktorander.

Institutionen bedriver forskning och utbildning i världsklass inom såväl teoretisk som experimentell fysik och har en omfattande samverkan med omvärlden. Forskningen genomförs vid nio forskningsavdelningar och berör allt från det ofattbart lilla till det stora inom till exempel energiförsörjning, klimatutveckling, nya material och universum. Hela detta spektrum avspeglar sig också i institutionens kurser och utbildningsprogram. Runt 2 500 studenter läser varje år kurser på grund- och avancerad nivå vid institutionen. Läs mer på http://www.physics.uu.se

Vid avdelningen för materialfysik inom institutionen för fysik och astronomi finns omfattande forskningsaktiviteter som syftar till att bättre förstå den fysik som styr växelverkan mellan väte och olika materialsystem. Aktiviteterna omfattar syntes av relevanta system och undersökningar av kinetik under upptags- och utsläppsprocesserna för vätet i materialen, samt de strukturella förändringar som dessa processer medför. För de mestadels experimentella aktiviteterna utnyttjas instrumentering som använder röntgen-, neutron- och jonstrålar.

Institutionen för fysik och astronomi vid Uppsala universitet förklarar härmed en postdoktortjänst öppen för ansökan. Den framgångsrika kandidaten förväntas vara aktiv inom grundläggande och tillämpade aspekter av fysik relaterad till väte i material. Det förväntas att energirika joner används som analys- och syntesverktyg, kompletterade med annan analys. Engagemang inom utveckling av avancerade metoder för att tolka mätdata förväntas. Annan tillämpad materialforskning, med ett fokus på system som är relevanta inom optik, elektronik, friktionsmaterial och relaterade oftast tvärvetenskapliga frågeställningar, kan vara en del av forskningen. Ansvarstagande inom samarbetsprojekt med näringslivet förutsätts. Handledning av grundutbildningsstudenter och doktorander kan ingå i tjänsten. Projektet är av huvudsakligen experimentell karaktär.

Arbetsuppgifter  
Projektet kommer att fokusera på experiment för att länka struktur och sammansättning i komplexa materialsystem relevanta för studier av väte i material till de fysikaliska egenskaperna och makroskopisk funktionalitet. Mer specifikt kommer detta inkludera:

- Experiment för att mäta struktur och sammansättning av olika material på nano- och mikrometerskalan med jonstrålar och andra komplementära metoder.
- Experiment för att undersöka de fundamentala principer som styr växelverkan mellan joner och material.
- Syntes och modifiering av olika materialsystem relevanta för studierna som nämns ovan.
- Hantering och utveckling av storskalig utrustning för icke-förstörande materialanalys, med ett särskilt fokus på jonstråleanläggningar.
- Hantering och analys av komplexa mätdata och simulering med hjälp av bl.a. Monte-Carlo och molekylärdynamiska beräkningar

Kvalifikationskrav
Doktorsexamen i fysik eller teknik eller en utländsk examen som bedöms motsvara doktorsexamen i fysik eller teknik. Examen ska vara uppfyllt senast vid tidpunkten då anställningsbeslutet fattas. Främst bör den komma ifråga som har avlagt examen för högst tre år sedan. Vid beräkning av ramtiden om tre år är utgångspunkten sista ansökningsdag. Om det finns särskilda skäl kan sådan examen ha avlagts tidigare. Med särskilda skäl avses ledighet på grund av sjukdom, föräldraledighet, förtroendeuppdrag inom fackliga organisationer, etc.

Tidigare studier av väte i material är ett krav. Erfarenhet av arbete med jonstrålar i keV- och MeV-energiområdet för materialanalys eller materialmodifiering är ett krav. Väldokumenterad erfarenhet av hantering av instrument för jonstråleanalys inom materialvetenskap, fundamental forskning eller materialmodifiering erfordras.

Det förväntas att den framgångsrika kandidaten har de personliga egenskaper som krävs för att fullgöra anställningen väl.

Önskvärt/meriterande i övrigt
God kunskap om växelverkan mellan joner och fasta material anses vara meriterande.

Om anställningen 
Anställningen är tidsbegränsad i minst två år enligt centralt kollektivavtal. Omfattningen är heltid. Tillträde enligt överenskommelse. Placeringsort: Uppsala

Om ansökan
Ansökan ska innehålla en meritförteckning (CV), en kort beskrivning av forskningsintressen, kvalifikationer och tidigare forskningserfarenheter, kopior av relevanta betygshandlingar, examensarbete (en sammanfattning), eventuella egna publikationer och ett personligt brev. Vi ser gärna att du lämnar uppgifter om referenspersoner som kan rekommendera dig och/eller bifogar rekommendationsbrev.

Upplysningar om anställningen lämnas av: Daniel Primetzhofer, daniel.primetzhofer@physics.uu.se.

Välkommen med din ansökan senast den 31 juli 2024, UFV-PA 2024/2001.

Uppsala universitet är ett brett forskningsuniversitet med stark internationell ställning. Det yttersta målet är att bedriva utbildning och forskning av högsta kvalitet och relevans för att göra skillnad i samhället. Vår viktigaste tillgång är alla 7 600 anställda och 53 000 studenter som med nyfikenhet och engagemang gör Uppsala universitet till en av landets mest spännande arbetsplatser.


Läs mer om våra förmåner och hur det är att jobba inom Uppsala universitet
https://uu.se/om-uu/jobba-hos-oss/


Anställningen kan komma att säkerhetsprövas. Vid säkerhetsprövning är en förutsättning för anställning att sökande blir godkänd.


Vi undanber oss erbjudanden om rekryterings- och annonseringshjälp.


Ansökan tas emot i Uppsala universitets rekryteringssystem.

Ansök nu

Informationssäkerhetssamordnare

IT-samordnare
Läs mer Jun 28
Rekrytering informationssäkerhetssamordnare UIT 

Vid universitetsgemensam IT på Uppsala universitet möter teknik och nytänkande gamla traditioner och vår uppgift är att bidra till att skapa fungerande samspel mellan IT och verksamhet och därigenom utveckla universitetets utbildning och forskning.

Du får chansen att utvecklas i en organisation som tar tillvara på kompetens, initiativkraft och samarbetsförmåga. Tillsammans är vi en framtidsinriktad IT-organisation som utvecklar tjänster i världsklass och som erbjuder ett efterfrågat och verksamhetsnära stöd inom IT och digitalisering.

Avdelningen för universitetsgemensam IT arbetar med strategiska IT- och digitaliseringsfrågor och är en serviceorganisation för gemensamma tjänster där uppdraget innefattar infrastruktur, förvaltning, service och support. Avdelningen har omkring 200 anställda uppdelat på fem enheter.

Arbetsuppgifter
Som informationssäkerhetssamordnare kommer du att arbeta med stöd, kravställa, koordinera och leda det systematiska IT-säkerhetsarbetet vid avdelningen för universitetsgemensam IT. I arbetsuppgifterna ingår:

- Vara avdelnings kontaktperson mot säkerhetsavdelningen och säkerhetsavdelningens ingång till avdelningen. 
- Kravställa, koordinera och leda IT-säkerhetsarbetet inom UIT. 
- Föreslå avdelningsövergripande prioriteringar av IT-säkerhetsåtgärder. 
- Ta fram och föreslå reviderade avdelningsinterna styrdokument för IT-säkerhet. 
- Arbeta för att IT-säkerhetsperspektivet kommer in i avdelningens arbetssätt och processer. 
- Genomföra och följa upp regelbundna riskanalyser inom området. 
- Kontrollera efterlevnad mot styrdokument och lagar genom audits och stickprov. 
- Omvärldsbevaka inom området. 
- Delta i rapportering vid IT-säkerhetsincidenter. 
- Samverka med problem manager vid IT-säkerhetsrelaterade problem. 
- Stöd till IT-direktören och ledningsgruppen för bedömning och prioritering av IT-säkerhetsrelaterade åtgärder. 

 Kvalifikationskrav

- Akademisk examen inom data/IT eller annan utbildning eller erfarenhet som arbetsgivaren bedömer likvärdig.
- Dokumenterad erfarenhet av informationssäkerhetsarbete inom myndighet.
- Dokumenterad erfarenhet av att arbete inom ramen för lagar, förordningar och föreskrifter inom informations- och IT-säkerhetsområdet, med dokumenterat goda kunskaper.
- grundläggande kompetens vad gäller informationssystem
- god muntlig och skriftlig kommunikativ förmåga, på såväl svenska som på engelska

Stor vikt kommer att läggas vid personliga egenskaper. För att lyckas i rollen krävs gott omdöme, analytisk förmåga, initiativförmåga, samt samarbetsförmåga. Det är viktigt att du kan prioritera uppgifter och arbeta självständigt.

Önskvärt och/eller meriterande i övrigt:

- Erfarenhet av liknande arbete [BS8]i myndighet eller annan offentlig verksamhet.
- Erfarenhet av arbetsledning
- Erfarenhet av arbete inom universitets- och högskolesektorn
- Arbetat i enlighet med MSB:s föreskrifter för statliga myndigheters informationssäkerhet.
- Arbetat med att planera och genomföra t.ex. informationsklassificeringar
- Säkerhetsskyddsanalyser eller risk- och sårbarhetsanalyser.

Om anställningen 
Anställningen är tillsvidare. Omfattningen är heltid. Tillträde snarast eller enligt överenskommelse. Placeringsort: Uppsala

Upplysningar om anställningen lämnas av: Per-Olof Andersson, (pelle.andersson@uu.se, tel.nr: 018-471 78 82)

Välkommen med din ansökan senast den 22 juli 2024, UFV-PA 2024/2525 

Uppsala universitet är ett brett forskningsuniversitet med stark internationell ställning. Det yttersta målet är att bedriva utbildning och forskning av högsta kvalitet och relevans för att göra skillnad i samhället. Vår viktigaste tillgång är alla 7 600 anställda och 53 000 studenter som med nyfikenhet och engagemang gör Uppsala universitet till en av landets mest spännande arbetsplatser.


Läs mer om våra förmåner och hur det är att jobba inom Uppsala universitet
https://uu.se/om-uu/jobba-hos-oss/


Anställningen kan komma att säkerhetsprövas. Vid säkerhetsprövning är en förutsättning för anställning att sökande blir godkänd.


Vi undanber oss erbjudanden om rekryterings- och annonseringshjälp.


Ansökan tas emot i Uppsala universitets rekryteringssystem.

Ansök nu

Forskare

Forskare, farmakologi
Läs mer Jul 12
Institutionen för farmaceutisk biovetenskap • En del av något stort

Uppsala universitet, Institutionen för farmaceutisk biovetenskap, Neurofarmakologi och biologisk beroendeforskning

Institutionen för farmaceutisk biovetenskap är en interdisciplinär miljö där 10 forskningsområden arbetar för att bidra till bättre läkemedel och en friskare värld.

Med laboratorier i hjärtat av Uppsala Biomedicinskt Centrum och Sveriges enda Farmaceutiska fakultet utgör vi en vital motor i utvecklingen av utbildning och forskning inom de farmaceutiska vetenskaperna.  Mer information om institutionen och dess verksamhet finns på https://www.uu.se/institution/farmaceutisk-biovetenskap/

Arbetsuppgifter
Arbetsuppgifterna inom projektet berör prekliniska cellstudier av beroendeframkallande droger samt utveckling av kognitiva förstärkare. Forskningen fokuserar på analys av neuronala dendritiska utskott, cellviabilitet och neuroprotektion. Tekniker som används är cellodling (inkl primärcellskulturer), bildanalys och funktionella assays. Arbetsuppgifterna innefattar att bearbeta, analysera och publicera både nya och gamla data, utföra experiment och aktivt delta i utvecklandet av projektet.

Kvalifikationskrav
Behörig att anställas som forskare är den som avlagt doktorsexamen (PhD) inom farmaci, medicin eller ett angränsande område samt kan uppvisa postdoktor erfarenhet. Kunskap av beroendefältet, neurofarmakologi, celltekniker och bildanalys är meriterande. Fördjupad kunskap och omfattande praktisk erfarenhet av att arbeta med cellbaserade modeller samt kompetens inom beroendelära är avgörande. Vi söker en självständig och entusiastisk forskare som förväntas ta en aktiv roll i att leda och utveckla projektet.

Om anställningen 
Anställningen är tidsbegränsad till 2025-08-27.  Omfattningen är deltid 50%. Tillträde 2024-09-02. Placeringsort: Uppsala

Upplysningar om anställningen lämnas av: professor Mathias Hallberg, e-post Mathias.Hallberg@uu.se

För frågor runt anställningen administrativ chef Marina Rönngren e-post marina.ronngren@.uu.se

Välkommen med din ansökan senast den 19 juli 2024, UFV-PA 2024/2369.

Uppsala universitet är ett brett forskningsuniversitet med stark internationell ställning. Det yttersta målet är att bedriva utbildning och forskning av högsta kvalitet och relevans för att göra skillnad i samhället. Vår viktigaste tillgång är alla 7 600 anställda och 53 000 studenter som med nyfikenhet och engagemang gör Uppsala universitet till en av landets mest spännande arbetsplatser.


Läs mer om våra förmåner och hur det är att jobba inom Uppsala universitet
https://uu.se/om-uu/jobba-hos-oss/


Anställningen kan komma att säkerhetsprövas. Vid säkerhetsprövning är en förutsättning för anställning att sökande blir godkänd.


Vi undanber oss erbjudanden om rekryterings- och annonseringshjälp.


Ansökan tas emot i Uppsala universitets rekryteringssystem.

Ansök nu

Kommunikatör

Informatör/Kommunikatör
Läs mer Jun 20
Nationellt centrum för kvinnofrid (NCK) söker en kommunikatör med flerårig yrkeserfarenhet till sin kommunikationsenhet.

Kommunikationsenheten ska öka kännedomen om NCK:s verksamhet och bidra till att centrumet kan uppfylla uppdraget att öka kunskapen om mäns våld mot kvinnor, hedersrelaterat våld och förtryck samt våld i samkönade relationer. Enheten ansvarar också för omvärldsbevakning och marknadsföring.

Kommunikationsenheten har ett nära samarbete med övriga enheter och ger strategisk rådgivning och stöd i kommunikationsfrågor. Enheten ska göra Kvinnofridslinjen, Stödlinjen för män och Stödlinjen för transpersoner samt stödlinjen Rätt att välja kända.

För vidare information, se http://www.nck.uu.se

 

Arbetsuppgifter: Arbetet som kommunikatör omfattar löpande kommunikatörsuppgifter med fokus på marknadsföring, grafisk produktion och arbete med webb.

 

Kvalifikationskrav:

Du ska ha:

- Examen inom medie- och kommunikationsvetenskap eller motsvarande kommunikatörsutbildning som arbetsgivaren bedömer likvärdig
- Flerårig arbetslivserfarenhet som informatör/kommunikatör
- Erfarenhet av marknadsföring.
- Professionell erfarenhet av webbpublicering och redigering.

Du är en god och säker skribent. Du är van att anpassa budskap efter olika målgrupper och tänka strategiskt samt arbeta operativt kring marknadsföring av olika varumärken och till olika målgrupper.

Du måste vara mångsidig och trivas med att växla från snabb problemlösning till mer långsiktiga projekt. Stor vikt kommer att läggas vid personlig lämplighet som god samarbets-, service- och initiativförmåga.

Då du kommer att arbeta i en tvärvetenskaplig miljö i samarbete med andra kommunikatörer och andra medarbetare, kommer stor vikt att läggas vid personliga egenskaper såsom god samarbetsförmåga, flexibilitet, samt förmåga att arbeta självständigt.

 

Önskvärt och meriterande i övrigt: Arbetslivserfarenhet från myndighet. Mycket god kunskap om och intresse för digital kommunikation. Erfarenhet av grafisk produktion för tryck, webb och sociala medier. Kunskap inom området Mäns våld mot kvinnor och våld i nära relationer.

 

Lön: Individuell lönesättning.

Tillträde: 2024-09-01 eller enligt överenskommelse.

Anställningsform: Tillsvidareanställning, provanställning kan tillämpas.

Anställningens omfattning: 100 %

Upplysningar om anställningen lämnas av: Anita Hussénius, föreståndare, tel. 073-469 7303 eller Elisabet Sandberg, kommunikationsstrateg med ledningsansvar, tel. 070-167 98 59.

Välkommen med din ansökan senast den 16 juli 2024. Vi undanber oss erbjudanden om rekryterings- och annonseringshjälp.

Uppsala universitet är ett brett forskningsuniversitet med stark internationell ställning. Det yttersta målet är att bedriva utbildning och forskning av högsta kvalitet och relevans för att göra skillnad i samhället. Vår viktigaste tillgång är alla 7 600 anställda och 53 000 studenter som med nyfikenhet och engagemang gör Uppsala universitet till en av landets mest spännande arbetsplatser.


Läs mer om våra förmåner och hur det är att jobba inom Uppsala universitet
https://uu.se/om-uu/jobba-hos-oss/


Anställningen kan komma att säkerhetsprövas. Vid säkerhetsprövning är en förutsättning för anställning att sökande blir godkänd.


Vi undanber oss erbjudanden om rekryterings- och annonseringshjälp.


Ansökan tas emot i Uppsala universitets rekryteringssystem.

Ansök nu

Projektkoordinator till Nationellt centrum för kvinnofrid

Kvalitetssamordnare/Kvalitetskoordinator
Läs mer Jun 20
Projektkoordinator till Nationellt centrum för kvinnofrid

Uppsala universitet, Nationellt centrum för kvinnofrid

Nationellt centrum för kvinnofrid (NCK) vid Uppsala universitet och Akademiska sjukhuset har regeringens uppdrag att höja kunskapen på nationell nivå om mäns våld mot kvinnor, hedersrelaterat våld och förtryck samt våld i samkönade relationer samt att ge stöd till våldsutsatta.

NCK driver de nationella stödlinjerna Kvinnofridslinjen, Stödlinjen för män, Stödlinjen för transpersoner och Rätt att välja. För vidare information, sehttps://www.nck.uu.se/.

Arbetsuppgifter
Som projektkoordinator vid NCK kommer du att driva och delta i våra olika projekt och regeringsuppdrag och det kan handla om alltifrån korta projekt till fleråriga regeringsuppdrag. Du kommer ha ett nära samarbete med övriga verksamheter inom NCK och arbetet sker ofta i team eller projektgrupper. För att trivas i rollen behöver du vara mångsidig och trivas med att växla från snabb problemlösning till mer långsiktiga projekt.

NCK har fått i uppdrag att utöka stödet till våldsutsatta genom att erbjuda stöd via chatt. Initialt kommer rollen som projektkoordinator vara fokuserad på att medverka i arbetet med att förbereda, starta och implementera chattfunktion för de fyra nationella stödlinjer som NCK driver. Arbetet sker i nära samarbete med uppdragets projektledare och projektgrupp. Som projektkoordinator arbetar du med varierande uppgifter och aktiviteter för att skapa de bästa förutsättningarna för införandet av en chattfunktion. Du koordinerar flera processer samtidigt och samarbetar tätt med olika delar av verksamheten internt, men även externt med leverantörer och andra aktörer.

Projektgruppen kommer bland annat att ansvara för beställning och implementering av chattverktyg, säkerhetsfrågor, framtagande av rutiner och arbetssätt, utbildning av personal som ska bemanna chatten, praktiska förberedelser, uppföljning och utvärdering, analys och förbättringsåtgärder samt rapportering.

Arbetsuppgifterna kräver att du är strukturerad, har erfarenhet av att genomföra projekt samt har en god samarbetsförmåga. Vid rekryteringen kommer vi att lägga stor vikt vid dina personliga egenskaper som att du är självständig och initiativrik.

Kvalifikationskrav

- Högskole- eller universitetsexamen som vi bedömer relevant för tjänsten, gärna med samhällsvetenskaplig, beteendevetenskaplig, medicinsk eller vårdvetenskaplig inriktning.
- Erfarenhet av att arbeta i projekt, gärna i kunskapsintensiv verksamhet.
- Erfarenhet av arbete i tvärvetenskapliga sammanhang.
- God presentationsförmåga i både tal och skrift och förmåga att förmedla kunskap på ett målgruppsanpassat sätt, arbetsspråket är svenska.

Önskvärt/meriterande i övrigt

- Erfarenhet av att arbeta med chattverksamhet med stödjande inriktning.
- Erfarenhet av att utbilda personal som bemannar chattverksamhet med stödjande inriktning.
- Kunskap om och eller erfarenhet av tekniska frågor kopplat till tele-, chatt- och IT-system.
- Utbildning i eller arbete med jämställdhetsfrågor, gärna med inriktning mäns våld mot kvinnor.

Om anställningen

Anställningen är tillsvidare. Omfattningen är 100 %. Tillträde i mitten av augusti eller enligt överenskommelse.

Placeringsort: Uppsala.

Upplysningar om anställningen lämnas av: föreståndare Anita Hussénius, 073-469 73 03

Välkommen med din ansökan senast den 16 juli 2024, UFV-PA 2024/2389

Uppsala universitet är ett brett forskningsuniversitet med stark internationell ställning. Det yttersta målet är att bedriva utbildning och forskning av högsta kvalitet och relevans för att göra skillnad i samhället. Vår viktigaste tillgång är alla 7 600 anställda och 53 000 studenter som med nyfikenhet och engagemang gör Uppsala universitet till en av landets mest spännande arbetsplatser.


Läs mer om våra förmåner och hur det är att jobba inom Uppsala universitet
https://uu.se/om-uu/jobba-hos-oss/


Anställningen kan komma att säkerhetsprövas. Vid säkerhetsprövning är en förutsättning för anställning att sökande blir godkänd.


Vi undanber oss erbjudanden om rekryterings- och annonseringshjälp.


Ansökan tas emot i Uppsala universitets rekryteringssystem.

Ansök nu

Forskningsassistent

Laborant, biologi
Läs mer Jun 18
Institutionen för immunologi, genetik och patologi vid Uppsala universitet har en bred forskningsprofil med starka forskargrupper inriktade på bl.

a cancer, autoimmuna och genetiska sjukdomar. En av grundtankarna vid institutionen är att stimulera translationell forskning och därmed en närmare samverkan mellan medicinsk forskning och sjukvården. Forskning bedrivs inom cancerprecisionsmedicin, cancerimmunterapi, genomik och neurobiologi, molekylära verktyg och funktionsgenomik, neuroonkologi och neurodegeneration samt vaskulärbiologi. Delar av verksamheten är även integrerad med avdelningarna för onkologi, klinisk genetik, klinisk immunologi, klinisk patologi och sjukhusfysik vid Akademiska sjukhuset. Institutionen har undervisningsuppdrag på ett antal programutbildningar, fristående kurser och internationella masterprogram inom den medicinska fakulteten och teknisk-naturvetenskapliga vetenskapsområdet. Institutionen omsätter omkring 500 miljoner kronor, varav drygt hälften är externa forskningsbidrag. Antalet anställda är ca 345, varav ca 100 är doktorander, och det finns totalt över 700 verksamma i arbetsstyrkan. Läs gärna mer om institutionens verksamhet här: http://www.uu.se/medarbetare/institution/immunologi-genetik-och-patologi

Arbetsuppgifter 
Forskningsassistenten ska arbeta inom medicinsk forskning och utföra forskningsuppdrag och assistentuppgifter inom medicinsk cancerforskning. I detalj kommer forskningsassistenten att genomföra experimentell forskning där hjärnceller och hjärntumörceller kommer att studeras i cellkulturer i syfte att studera tumörevolution och behandlingsresistens. Inom arbetet ingår cellodling och experimentella labmetoder, genetisk kloning, screening med CRISPR-teknik, immunfärgningar och genetisk och epigenetisk analys av material sekvenserat på singelcellsnivå. Efter hand kommer assistenten driva mer självständiga projekt. Viss administration och mindre undervisning kan ingå i arbetsuppgifterna.

Kvalifikationskrav
Forskningsassistenten ska ha masterexamen i biomedicin, medicin eller motsvarande.

Önskvärt/meriterande i övrigt
Goda erfarenheter av CRISPR-metoder, epigenetik och hjärntumörforskning är önskvärda.

Om anställningen 
Anställningen är tidsbegränsad, 12 månader. Omfattningen är heltid. Tillträde enligt överenskommelse. Placeringsort: Uppsala

Upplysningar om anställningen lämnas av: Fredrik Johansson Swartling, fredrik.swartling@igp.uu.se, Verónica Rendo, veronica.rendo@igp.uu.se

Välkommen med din ansökan senast den 15 juli 2024, UFV-PA 2024/2329.

Uppsala universitet är ett brett forskningsuniversitet med stark internationell ställning. Det yttersta målet är att bedriva utbildning och forskning av högsta kvalitet och relevans för att göra skillnad i samhället. Vår viktigaste tillgång är alla 7 600 anställda och 53 000 studenter som med nyfikenhet och engagemang gör Uppsala universitet till en av landets mest spännande arbetsplatser.


Läs mer om våra förmåner och hur det är att jobba inom Uppsala universitet
https://uu.se/om-uu/jobba-hos-oss/


Anställningen kan komma att säkerhetsprövas. Vid säkerhetsprövning är en förutsättning för anställning att sökande blir godkänd.


Vi undanber oss erbjudanden om rekryterings- och annonseringshjälp.


Ansökan tas emot i Uppsala universitets rekryteringssystem.

Ansök nu

Projektledare inom diabetes- och obesitasforskning

Sjuksköterska, medicin och kirurgi
Läs mer Jun 27
Projektledare inom diabetes- och obesitasforskning

Institutionen för medicinska vetenskaper är en stor klinisk institution med ca 250 anställda och över 900 personer som är anknutna via bland annat Akademiska Sjukhuset.

Institutionen har en bred forskningsprofil med starka forskargrupper inom en rad områden. Forskningen äger rum i nära anslutning till den kliniska verksamheten vid Akademiska sjukhuset och omfattar såväl grundläggande studier kring sjukdomsorsaker som utveckling och utvärdering av förbättrad diagnostik och nya behandlingsmetoder. Mer om institutionens verksamhet finns på http://www.medsci.uu.se

Institutionen söker nu en projektledare inom forskningsområdet Klinisk Diabetologi och Metabolism. Verksamheten är förlagd till Akademiska sjukhuset i Uppsala.  

Arbetsuppgifter
Leda och samordna arbete i forskningsstudier för forskningssköterskor, läkare och laboratorieforskare inom forskargruppen Klinisk Diabetologi och Metabolism. Detta innefattar kliniska och translationella projekt rörande områdena diabetes, obesitas och metabolism. Koordination och administrativ ledning av flera nationella kliniska forskningsprojekt som utvärderar effekter av läkemedel respektive livsstil. Därtill lokal arbetsledning och samordning av forskningsprojekt med både patienter och friska försökspersoner samt med vårt cell- och vävnadslaboratorium.

Kvalifikationskrav
Legitimerad sjuksköterska. Erfarenhet av kliniskt arbete inom diabetes och metabolism. Erfarenhet av projektkoordination samt arbetsledning. Utmärkta språkfärdigheter i svenska och engelska.

Vi söker en energisk person som vill leda team och samordna forskningsnätverk. Du är självständig, ansvarstagande, flexibel och resultatinriktad. Stor vikt kommer att läggas vid personlig lämplighet.

Önskvärt/Meriterande i övrigt
Vidareutbildning som specialistsjuksköterska inom för tjänsten relevanta områden. Erfarenhet av tvärdisciplinärt samarbete. Erfarenhet av utvecklings- eller forskningsprojekt inom klinisk medicin/vårdvetenskap.

Om anställningen 
Tillsvidareanställning, som inleds med 6 mån provanställning. Omfattningen är heltid. Tillträde snarast eller enligt överenskommelse. Placeringsort: Uppsala

Upplysningar om anställningen lämnas av professor Jan Eriksson, tel 018-611 44 19,

e-post mailto:jan.eriksson@medsci.uu.se

I denna rekrytering har vi ersatt det personliga brevet med frågor som du besvarar i samband med din ansökan. Svaren kommer att användas som en del i urvalsprocessen.

Välkommen med din ansökan senast den 11 juni 2024, UFV-PA 2024/2514.

Uppsala universitet är ett brett forskningsuniversitet med stark internationell ställning. Det yttersta målet är att bedriva utbildning och forskning av högsta kvalitet och relevans för att göra skillnad i samhället. Vår viktigaste tillgång är alla 7 600 anställda och 53 000 studenter som med nyfikenhet och engagemang gör Uppsala universitet till en av landets mest spännande arbetsplatser.


Läs mer om våra förmåner och hur det är att jobba inom Uppsala universitet
https://uu.se/om-uu/jobba-hos-oss/


Anställningen kan komma att säkerhetsprövas. Vid säkerhetsprövning är en förutsättning för anställning att sökande blir godkänd.


Vi undanber oss erbjudanden om rekryterings- och annonseringshjälp.


Ansökan tas emot i Uppsala universitets rekryteringssystem.

Ansök nu

Forskningsassistent

Laborant, biologi
Läs mer Jun 18
Institutionen för immunologi, genetik och patologi vid Uppsala universitet har en bred forskningsprofil med starka forskargrupper inriktade på bl.

a cancer, autoimmuna och genetiska sjukdomar. En av grundtankarna vid institutionen är att stimulera translationell forskning och därmed en närmare samverkan mellan medicinsk forskning och sjukvården. Forskning bedrivs inom cancerprecisionsmedicin, cancerimmunterapi, genomik och neurobiologi, molekylära verktyg och funktionsgenomik, neuroonkologi och neurodegeneration samt vaskulärbiologi. Delar av verksamheten är även integrerad med avdelningarna för onkologi, klinisk genetik, klinisk immunologi, klinisk patologi och sjukhusfysik vid Akademiska sjukhuset. Institutionen har undervisningsuppdrag på ett antal programutbildningar, fristående kurser och internationella masterprogram inom den medicinska fakulteten och teknisk-naturvetenskapliga vetenskapsområdet. Institutionen omsätter omkring 500 miljoner kronor, varav drygt hälften är externa forskningsbidrag. Antalet anställda är ca 345, varav ca 100 är doktorander, och det finns totalt över 700 verksamma i arbetsstyrkan. Läs gärna mer om institutionens verksamhet här: http://www.uu.se/medarbetare/institution/immunologi-genetik-och-patologi

Arbetsuppgifter 
Forskning 100%. I arbetsuppgifterna ingår att använda genom-editeringsmetoder på medulloblastomceller för kandidatgener som potentiella måltavlor för framtida läkemedelsutveckling. Arbetet kommer också att bestå i att analysera icke-kodande mutationer genom cellulära och molekylärbiologiska assays i genediterade medulloblastomceller.

Kvalifikationskrav
Masterexamen i molekylärmedicin, molekylärbiologi, genetik eller motsvarande. 

Önskvärt/meriterande i övrigt
Erfarenhet av cellodling av medulloblastomceller, CRISPR/Cas9-editering och överuttryck av cancer-relaterade gener i medulloblastomceller, qRCR, immunfluorescensfärgning, western blot. God kännedom om cancergenomik, speciellt icke-kodande mutationer och deras betydelse för cancer. God förmåga att utrycka sig på engelska i tal och skrift

Om anställningen 
Anställningen är tidsbegränsad, 6 månader med möjlighet till förlängning. Omfattningen är heltid. Tillträde 2024-09-01 eller enligt överenskommelse. Placeringsort: Uppsala

Upplysningar om anställningen lämnas av: Karin Forsberg Nilsson, karin.nilsson@igp.uu.se

Välkommen med din ansökan senast den 10 juli 2024, UFV-PA 2024/2338.

Uppsala universitet är ett brett forskningsuniversitet med stark internationell ställning. Det yttersta målet är att bedriva utbildning och forskning av högsta kvalitet och relevans för att göra skillnad i samhället. Vår viktigaste tillgång är alla 7 600 anställda och 53 000 studenter som med nyfikenhet och engagemang gör Uppsala universitet till en av landets mest spännande arbetsplatser.


Läs mer om våra förmåner och hur det är att jobba inom Uppsala universitet
https://uu.se/om-uu/jobba-hos-oss/


Anställningen kan komma att säkerhetsprövas. Vid säkerhetsprövning är en förutsättning för anställning att sökande blir godkänd.


Vi undanber oss erbjudanden om rekryterings- och annonseringshjälp.


Ansökan tas emot i Uppsala universitets rekryteringssystem.

Ansök nu