Sveriges Lantbruksuniversitet jobb i Uppsala

Hitta lediga jobb hos Sveriges Lantbruksuniversitet i Uppsala. Välj att läsa mer om ett jobb eller gå vidare och ansök jobbet i Uppsala.

Senior lecturer/Associate professor small animal medicine

Universitets- och högskolelektor
Läs mer Jun 17
Faculty of Veterinary Medicine and Animal Science
The Department of Clinical Sciences

The Department of Clinical Sciences (KV) is responsible for undergraduate education, research and postgraduate education in the fields of veterinary medicine, animal care and animal science. The department's activities mainly concern our common Swedish domesticated animal species with a focus on anesthesiology, diagnostic imaging, veterinary nursing, epidemiology, laboratory animal medicine, surgery, clinical chemistry, medicine and domestic animal reproduction. In addition, the SLU University Animal Hospital (UDS) forms an integral part of the department.

Read more about our activities and infrastructure here.

Read more about our benefits and what it is like to work at SLU via the following link.

Subject description

Companion animal medicine includes the development and evaluation of new methods and techniques for improved diagnosis, prognosis assessment, treatment and prevention of diseases, injuries and complications, including studies of risk factors. The subject focuses predominantly on dogs and cats.

Duties

The applicant will be expected to: 


• develop and lead internationally successful research;
• develop, lead and participate in teaching at first, second and third cycle level;
• actively participate in clinical work
• develop and maintain national and international networks with academia, the relevant public authorities, industry, organisations and society at large;
• collaborate with other SLU research teams to strengthen interdisciplinary activities at the university;
• apply for external research funding from both national and international sources;
• supervise doctoral students;
• contribute to the strategic development of the department, faculty and SLU;
• communicate research findings and other relevant information to society at large;
• perform administrative duties within the department, faculty and university;
• be able to use Swedish as the working language within two years.

The department uses Swedish and English in parallel. The senior lecturer should be able to perform the majority of their tasks in English. However, as a public authority, the university has Swedish as its main language according to the requirements of the Language Act and the senior lecturer must be able to use Swedish as their working language within four years of beginning the position. The department will provide support with language learning.

Some on-call duty at the clinic may occur.

Eligibility

The applicant must:


• have a degree of Master of Science in Veterinary Medicine;
• be licensed to practise veterinary medicine in Sweden, alternatively be entitled to obtain such a licence upon application in accordance with the relevant legislation, regulations and directives*;
• have successfully completed a doctoral degree or have the equivalent academic qualifications;
• demonstrate research expertise in the subject for the appointment;
• demonstrate teaching expertise and have the ability to integrate research and a scientific approach into their teaching;
• have experience of teaching at first and second cycle level;
• have proven (latest) clinical experience in a subject field relevant to the position;
• have good knowledge of English.

*The Act (2009:302) on Activities within Animal Healthcare, Chapter 3. Eligibility regulations, Swedish Board of Agriculture’s regulations and general advice on eligibility requirements for veterinary care staff (SJVFS 2016:9), Chapter 2. Eligibility to practise as a veterinary surgeon and the Directive (2005/36/EC) of the European Parliament and of the Council of 7 September 2005 on the recognition of professional qualifications.

Grounds of assessment

Note: This advertisement is abbreviated to fit in Platsbanken's recruitment tool. To view the ad in its entirety, please visit Jobs and vacancies at SLU | Externwebben. 

This position offers the vibrant research climate at SLU. The benefits of the position include Swedish family health care provisions, parenting support including generous paid leave of absence policies that allow both parents to care for newborns and toddlers. Additionally Sweden has a well-established pre-school structure as well as an educational system that provides no-cost education through university studies. Find out more facts and stories about Sweden at www.sweden.se

Located in the greater Stockholm region, the city of Uppsala has a rich history and culture, and is a true academic and cultural hub. Find out more about moving, living and working here at https://internationalhub.uppsala.se/

Application deadline:
2024-09-02

Place of work:
Uppsala

Extent:
100%

Form of employment:
* Swedish “universitetslektor”, a tenured position approximately equivalent to Senior lecturer (UK) or Associate professor (US). The applicant who is offered this employment at SLU will be employed as Senior lecturer.

Permanent employment

Starting date:
By agreement.

Application:
For the guidance of your application, there is SLU's appointment procedure for teachers at SLU and General assessment criteria for the appointment of teachers, which you can read here.

Please apply by clicking the apply-button below.

Academic union representatives:
https://internt.slu.se/min-anstallning/facket/kontaktpersoner/


The Swedish University of Agricultural Sciences (SLU) has a key role in the development for sustainable life, based on science and education. Through our focus on the interaction between humans, animals and ecosystems and the responsible use of natural resources, we contribute to sustainable societal development and good living conditions on our planet. Our main campuses are located in Alnarp, Umeå and Uppsala, however, the university also operates at research stations, experimental forests and teaching sites throughout Sweden.

SLU has around 3,000 employees, 5,000 students and doctoral students and a turnover of over SEK 3 billion. We are investing in attractive environments on all of our campuses. We strive to provide a work environment characterised by inclusivity and gender equality, where different experiences generate conversations between people and pave the way for science, creativity and development. Therefore, we welcome applications from people with diverse backgrounds and perspectives.

Ansök nu

Postdoktor i digitalisering inom jordbruksteknik

Jordbruksforskare
Läs mer Jun 26
Institutionen för energi och teknik
Om jobbet
Det finns en ökad efterfrågan på tillämpning av digitalisering, artificiell intelligens (AI) och robotik inom jordbruket för att göra det smartare och mer effektivt, särskilt i Sverige.

Institutionen för energi och teknik söker en postdoktor för att arbeta och stödja digitalisering inom jordbruket. Rollen innebär utveckling av tvärvetenskapliga och multidisciplinära forskningsprojekt som undersöker utvecklingen av digitala lösningar inom jordbruksteknik, inklusive AI, robotik och digitala tvillingar inom olika jordbrukssektorer. Du kommer att delta i forskningsansökningar samt även i undervisning och studenthandledning.

Din bakgrund 
Vi söker en motiverad person med erfarenhet av digitalisering inom lantbruksteknik och med passion för utveckling av forskningsidéer.

Kvalifikationer
Krav


• Sökande ska ha en doktorsexamen i lantbruksvetenskap, lantbruksteknik, miljövetenskap, datateknik eller ett relaterat ämne.
• Tidigare forskningserfarenhet inom digitalisering inklusive AI, maskininlärning, robotik, dataanalys och/eller robotik.
• Utmärkta skriftliga och muntliga kommunikationsfärdigheter på engelska.

Meriterande


• Goda kunskaper i programmeringsspråk (t.ex. Python, MATLAB eller motsvarande programmering) tillsammans med en stark publikationshistorik (i förhållande till tiden sedan disputationen).

Stor vikt läggs vid personliga egenskaper såsom förmåga att arbeta självständigt, flexibilitet, förmåga att prioritera och hålla deadlines, nyfikenhet och vilja att lära samt en god analytisk förmåga.

Eftersom anställning som postdoktor utgör en meritbaserad anställning för yngre forskare kommer prioritet att ges till dem som har en doktorsexamen som inte är äldre än tre år.

Om oss
Vid institutionen för energi och teknik bedrivs forskning och utbildning med fokus på hur lantbruket kan medverka till ett hållbart samhälle. Vi har omfattande expertis inom teknik och system för hållbar produktion, inklusive utveckling av digitala verktyg för övervakning av jordbruksprodukter. Inom digitaliseringsområdet har vi omfattande kompetens inom artificiell intelligens, maskininlärning, maskinseende och robotik samt biometri (statistik och matematik med tillämpningar i biologiska system).

Mer information om institutionen/avdelningen: https://www.slu.se/om-slu/institutioner/energi-teknik/ 

Läs mer om våra förmåner och hur det är att jobba vid SLU på: https://www.slu.se/om-slu/jobba-pa-slu/

Placering
Uppsala

Anställningsform
Tidsbegränsad anställning 24 månader, med möjlighet till förlängning.

Omfattning
100%

Tillträde:
Enligt överenskommelse.

Ansökan
Välkommen med din ansökan via ansökningsknappen nedan senast 2024-09-02.

Fackliga kontaktpersoner
https://internt.slu.se/min-anstallning/facket/kontaktpersoner/

 


Sveriges lantbruksuniversitet (SLU) har en nyckelroll i utvecklingen för hållbart liv, grundad i vetenskap och utbildning. Genom vårt fokus på samspelen mellan människa, djur och ekosystem och ett ansvarsfullt brukande av naturresurserna bidrar vi till en hållbar samhällsutveckling och goda livsvillkor på vår planet. Huvudorter är Alnarp, Umeå och Uppsala, men verksamhet bedrivs också på forskningsstationer, försöksparker och utbildningsorter i hela landet.

SLU har drygt 3000 medarbetare, 5000 studenter och forskarstuderande och en omsättning på över tre miljarder kronor. Universitetet satsar på attraktiva miljöer på sina campusområden. Vi arbetar för en jämställd och inkluderande arbetsmiljö där öppna samtal mellan människor med olika erfarenheter lägger grunden för vetenskaplighet, kreativitet och utveckling. Vi välkomnar därför personer med olika bakgrunder och perspektiv att söka den aktuella anställningen.

Ansök nu

Universitetslektor i smådjursmedicin

Universitets- och högskolelektor
Läs mer Jun 17
Fakulteten för veterinär och husdjursvetenskap
Institutionen för kliniska vetenskaper
Institutionen för kliniska vetenskaper ansvarar för grundutbildning, forskning och forskarutbildning inom vetenskapsområdena veterinärmedicin, djuromvårdnad och husdjursvetenskap. Institutionens verksamhet rör huvudsakligen våra vanliga svenska domesticerade djurslag (husdjur) med fokus på anestesiologi, bilddiagnostik, djuromvårdnad, epidemiologi, försöksdjursmedicin, kirurgi, klinisk kemi, medicin och husdjursreproduktion. Dessutom utgör SLU Universitetsdjursjukhuset (UDS) en integrerad del av institutionen.

Läs mer om vår verksamhet och infrastruktur här.

Läs mer om våra förmåner och hur det är att arbeta vid SLU under följande länk.

Ämnesbeskrivning
Smådjursmedicin omfattar utveckling och utvärdering av nya metoder och tekniker för förbättrad diagnostik, prognosbedömning, behandling samt förebyggande av sjukdomar, skador och komplikationer, inklusive studier av riskfaktorer. Ämnet har fokus företrädelsevis på hund och katt.

Arbetsuppgifter
Innehavaren ska inom ämnet för anställningen 


• utveckla och leda internationellt framgångsrik forskning
• utveckla, leda och medverka i undervisning på grund-, avancerad och forskarnivå
• medverka aktivt i kliniskt arbete
• utveckla och upprätthålla nationella och internationella nätverk med akademin, relevanta myndigheter, näringar, organisationer och samhället i övrigt
• samarbeta med andra forskargrupper inom SLU för att stärka universitetets interdisciplinära verksamhet
• söka externa forskningsmedel på både nationell och internationell nivå
• handleda doktorander
• bidra till institutionens, fakultetens och SLU:s strategiska utveckling
• kommunicera forskningsresultat och annan relevant ämnesinformation till omgivande samhälle
• utföra administrativa uppdrag inom institutionen, fakulteten och universitetet
• ha svenska som arbetsspråk inom två år.

Institutionen har en parallellspråkig arbetsmiljö. Universitetslektorn kommer att kunna utföra de flesta av sina uppgifter på engelska. Som myndighet har universitetet svenska som huvudspråk enligt språklagens krav och innehavaren förväntas kunna arbeta på svenska inom två år från tillträdet till anställningen. Institutionen kommer att stödja innehavaren att nå detta.

Viss beredskapstjänstgöring på kliniken kan förekomma.

Behörighet
Den sökande ska


• ha veterinärexamen
• ha svensk veterinärlegitimation, eller vara berättigad att erhålla en sådan efter ansökan i enlighet med aktuell gällande lagstiftning, föreskrifter och direktiv*
• ha doktorsexamen eller motsvarande vetenskaplig kompetens
• ha vetenskaplig kompetens inom ämnet för anställningen
• vara pedagogiskt skicklig och ha förmåga att integrera forskning och ett vetenskapligt förhållningssätt i sin undervisning
• ha erfarenhet av undervisning på grund- och avancerad nivå
• ha dokumenterad kontinuerlig och aktuell klinisk erfarenhet inom ett för anställningen relevant ämne
• ha goda kunskaper i engelska.

*Lag (2009:302) om verksamhet inom djurens hälso- och sjukvård 3 kap. Behörighetsregler, Jordbruksverkets föreskrifter och allmänna råd om behörighet för djurhälsopersonal (SJVFS 2016:9) 2 kap. Behörighet som veterinär, samt Europaparlamentets och rådets direktiv (2005/36/EG) av den 7 september 2005 om erkännande av yrkeskvalifikationer. 

Bedömningsgrunder
Som bedömningsgrunder vid anställning ska i första hand gälla graden av sådan kompetens som är ett krav för behörighet för anställning.

Vid bedömning av den vetenskapliga kompetensen beaktas


• genomfo?rda forskningsinsatser och pa?ga?ende forskning, samt dess relevans och utvecklingspotential fo?r fakulteten och institutionen
• förmågan att självständigt initiera och bedriva framgångsrik internationellt erkänd forskning
• förmågan att erhålla externa forskningsmedel i konkurrens
• docentkompetens eller motsvarande vetenskaplig kompetens.

Vid bedömning av den pedagogiska skickligheten beaktas


• planering, genomförande, examination och utvärdering av egen undervisning
• erfarenhet av såväl teoretisk som klinisk undervisning på grund- och avancerad nivå
• handledning och examination på grund- och avancerad nivå
• förmågan att integrera forskning och ett vetenskapligt förhållningssätt i det pedagogiska arbetet
• högskolepedagogisk utbildning eller motsvarande kunskaper
• pedagogisk vision och reflektion.

 Vidare beaktas skicklighet i


• att utveckla och leda verksamhet och personal inom akademin
• att kommunicera och samarbeta internt
• att samverka med externa intressenter och omgivande samhälle
• att kommunicera forskning och utvecklingsarbete
• kliniskt arbete inom relevant ämnesområde.

Anställningen erbjuds den som efter en kvalitativ helhetsbedömning bedöms ha de bästa förutsättningarna att genomföra och utveckla aktuella arbetsuppgifter samt bidra till en positiv utveckling av verksamheten.

Sista ansökningsdatum:
2024-08-XX

Placering/ort:
Uppsala

Omfattning:
100%

Anställningsform:
Tillsvidare

Tillträde:
Enligt överenskommelse

Ansökan:
Det är önskvärt att ansökan skrivs på engelska, eftersom ansökningarna kommer att bedömas av sakkunniga både i Sverige och utomlands.

Till ledning för din ansökan finns SLU:s Anställningsordning för lärare vid SLU och Allmänna bedömningsgrunder vid anställning av lärare som du kan läsa här

Välkommen med din ansökan via ansökningsknappen nedan.

Fackliga kontaktpersoner:
https://internt.slu.se/min-anstallning/facket/kontaktpersoner/


Sveriges lantbruksuniversitet (SLU) har en nyckelroll i utvecklingen för hållbart liv, grundad i vetenskap och utbildning. Genom vårt fokus på samspelen mellan människa, djur och ekosystem och ett ansvarsfullt brukande av naturresurserna bidrar vi till en hållbar samhällsutveckling och goda livsvillkor på vår planet. Huvudorter är Alnarp, Umeå och Uppsala, men verksamhet bedrivs också på forskningsstationer, försöksparker och utbildningsorter i hela landet.

SLU har drygt 3000 medarbetare, 5000 studenter och forskarstuderande och en omsättning på över tre miljarder kronor. Universitetet satsar på attraktiva miljöer på sina campusområden. Vi arbetar för en jämställd och inkluderande arbetsmiljö där öppna samtal mellan människor med olika erfarenheter lägger grunden för vetenskaplighet, kreativitet och utveckling. Vi välkomnar därför personer med olika bakgrunder och perspektiv att söka den aktuella anställningen.

Ansök nu

Doktorand i artificiell intelligens inom jordbruk

Doktorand
Läs mer Jun 26
Institutionen för energi och teknik
Vid institutionen för energi och teknik bedrivs forskning och utbildning med fokus på hur lantbruket kan medverka till ett hållbart samhälle. Vi har omfattande expertis inom teknik och system för hållbar produktion, inklusive utveckling av digitala verktyg för övervakning av jordbruksprodukter. Inom digitaliseringsområdet har vi omfattande kompetens inom artificiell intelligens, maskininlärning, maskinseende och robotik samt biometri (statistik och matematik med tillämpningar i biologiska system).

Läs mer om våra förmåner och hur det är att jobba inom SLU på https://www.slu.se/om-slu/jobba-pa-slu/

Forskarutbildningsämne: Teknologi
Innehållsbeskrivning:
Jordbrukssektorn fokuserar alltmer på avancerad digital teknik för att anpassa sig till miljömässiga och operativa utmaningar. Artificiell intelligens (AI)-baserade system omvandlar jordbruksmetoder till smartare och effektivare jordbrukssystem. I detta sammanhang är maskinseende avgörande för övervakning av fält och grödors hälsa, vilket gör det möjligt att upptäcka och reagera på problem med grödor i realtid. Dessa tekniker skapar nya möjligheter inom jordbruket, särskilt när de integreras med autonoma maskiner som optimerar resursanvändningen, förbättrar produktiviteten och säkerställer hållbara metoder genom att möjliggöra exakt och individuell övervakning.

Vi söker en motiverad doktorand som ska fokusera på att utveckla robusta och adaptiva AI-modeller baserade på bilddata från jordbruket (t.ex. digitala, multispektrala och/eller hyperspektrala) från dynamiska och komplexa miljöer i olika scenarier som är skräddarsydda för svenska jordbrukssystem. Ett särskilt fokus kommer vara att utveckla modeller för maskinseende med generativa maskininlärningstekniker och/eller multimodal inlärning för att förbättra övervaknings- och poängsättningsförmågan hos AI-modeller inom jordbruket.

Kvalifikationer:
Krav


• Magisterexamen i jordbruksteknik, datavetenskap, artificiell intelligens, elektroteknik eller ett relaterat område
• Goda programmeringskunskaper (t.ex. Python, OpenCV och/eller MATLAB)
• Erfarenhet av maskinseende och optiska sensorer (t.ex. digital, multi- eller hyperspektral bildbehandling)
• Goda kunskaper i engelska, både i tal och skrift

Meriterande


• Visad förmåga och intresse för att arbeta självständigt och samarbeta med lantbruksforskare/lantbrukare
• Färdighet i att formulera forskningsproblem, mål och frågor
• Dokumenterad erfarenhet av relevanta forskningsmetoder (AI och maskinseende)
• Dokumenterad erfarenhet av att (med)författa vetenskapliga artiklar.

Stor vikt läggs vid personliga egenskaper, såsom samarbetsförmåga, analytisk och problemlösande förmåga samt förmåga till självständigt arbete.

Placering:           
Uppsala

Försörjningsform:
Anställning som doktorand (4 års utbildning)

Tillträde:
Enligt överenskommelse.

Ansökan
Välkommen med din ansökan via ansökningsknappen senast den 2024-09-02.

För att vara behörig till utbildning på forskarnivå krävs avlagd examen på avancerad nivå eller minst fyra års heltidsstudier varav minst ett år på avancerad nivå.

Urval bland de behöriga sökande baseras på: skriftlig ansökan inklusive meritförteckning; examensarbete, kopior av examensbevis och registerutdrag från tidigare studier på grund- och avancerad nivå vid universitet eller högskola, två personliga referenser, kunskaper i engelska. Mer information om krav på engelska kunskaper finns på följande sida:
https://www.slu.se/utbildning/program-kurser/forskarutbildning/att-bli-doktorand/krav-pa-engelskakunskaper/

Observera att den/de sökande som blir kallade till intervju ska lämna in vidimerade kopior av examensbevis, eller motsvarande, och registerutdrag från tidigare studier på grund- och avancerad nivå vid universitet eller högskola, samt att de sökande som har utländskt medborgarskap också ska lämna in en vidimerad kopia av den sida i passet som innehåller foto och personinformation.

Läs mer om SLU:s forskarutbildning på www.slu.se/utbildning/program-kurser/forskarutbildning/

Fackliga kontaktpersoner:
https://internt.slu.se/min-anstallning/facket/kontaktpersoner/


Sveriges lantbruksuniversitet (SLU) har en nyckelroll i utvecklingen för hållbart liv, grundad i vetenskap och utbildning. Genom vårt fokus på samspelen mellan människa, djur och ekosystem och ett ansvarsfullt brukande av naturresurserna bidrar vi till en hållbar samhällsutveckling och goda livsvillkor på vår planet. Huvudorter är Alnarp, Umeå och Uppsala, men verksamhet bedrivs också på forskningsstationer, försöksparker och utbildningsorter i hela landet.

SLU har drygt 3000 medarbetare, 5000 studenter och forskarstuderande och en omsättning på över tre miljarder kronor. Universitetet satsar på attraktiva miljöer på sina campusområden. Vi arbetar för en jämställd och inkluderande arbetsmiljö där öppna samtal mellan människor med olika erfarenheter lägger grunden för vetenskaplighet, kreativitet och utveckling. Vi välkomnar därför personer med olika bakgrunder och perspektiv att söka den aktuella anställningen.

Ansök nu

PhD student in agrarian history

Doktorand
Läs mer Jun 12
Department of Urban and Rural Development
The doctoral position is located at the Department of Urban and Rural Development, we conduct undergraduate education, doctoral education, research, and collaboration across five divisions: Agrarian History, Landscape Architecture, Rural Development, Environmental Communication and the Division of Political Science and Natural Resource Management. This division includes Sida's Helpdesk for Environment and Climate Change and the SLU Swedish Biodiversity Centre (CBM). Additionally, we house the SLU Center for Nature Interpretation (CNV). As the largest department within the Swedish University of Agricultural Sciences (SLU) for social sciences, humanities, and design, our focus lies on questions related to the sustainable use of natural resources and landscapes in our research, teaching, and collaborative efforts. The department is comprised of approximately 180 dedicated individuals.

The doctoral student is placed at the division of agrarian history. Agrarian history is about agrarian production and technological development, social and economic conditions, the people in agrarian society and their relationship to nature, the landscape and society at large.

Read more about our benefits and what it is like to work at SLU at https://www.slu.se/en/about-slu/work-at-slu/

Name of research project/thesis
TransRein – Social transformation in the transition to large-scale reindeer husbandry
Description:
The PhD student we are looking for will be part of the ERC-funded project TransRein. TransRein is about the sweeping change that took place in northern Eurasia, from the Atlantic coast to the Bering Strait, during the early modern era when an economy based on hunting and fishing and small reindeer herds transitioned to large-scale reindeer husbandry. It was a change that fundamentally affected people and societies. In the doctoral project, one aspect of this change will be studied, the social consequences, and it will be done in a Sami context. The thesis work will therefore touch on issues such as: heritage, gender, social justice, division of labor, households, networks and social relations, all about indigenous peoples. The doctoral project's design and exact questions are drawn up in collaboration between the supervisors and the person receiving the position.

During the four-year doctoral period, the doctoral student must devote themselves to their own doctoral education, which includes participation in research projects, writing a doctoral thesis and taking doctoral education courses corresponding to 90 credits (an application to change to 75 credits is under preparation, but not yet decided). Up to one semester will be spent at the Ostrom Workshop at Indiana University in Bloomington, USA. Department service, such as organizing workshops and seminars, of a maximum of 20% may be relevant in addition to the four-year doctoral period. The doctoral student will work together with colleagues within TransRein and carry out an independent doctoral project. The doctoral project is a development of the department's successful work in studying early modern natural resource use and jointly owned resources. Research leader for TransRein is associate professor Jesper Larsson.

Qualifications:
In order to be eligible for education at postgraduate level, a degree at advanced level or at least four years of full-time studies, of which at least one year at advanced level, is required. For the position in question, it is required that the degree/studies have been in history, economic history, ethnology or other historical disciplines or equivalent. Good knowledge of Swedish or Norwegian and English, both spoken and written, is required. Experience of reading early modern handwritten sources in Swedish is an asset. TransRein is an interdisciplinary project and experience and an interest in such work is in demand. The applicant must be systematic and thorough, curious and critical, have good collaboration skills and at the same time be able to work independently, which makes the personal qualities important.

Application requirements: The application must contain:

 (i) a letter (maximum 2 A4 pages), describing your research interests and qualifications and how these fit the advertised position

(ii) complete CV, list of publications (if any) and contact details

(iii) PDF files of courses from bachelor's and master's degrees

(iv) a copy of thesis at master's or bachelor's level

(v) at least two (academic) reference persons with contact details.

Place of work:      
Uppsala

Forms for funding or employment:
Employment as a doctoral student 

Starting date:
January 1, 2025

Application:
Click the “Apply” button to submit your application. The deadline is 2024-08-31.

To qualify for third-cycle (Doctoral) courses and study programmes, you must have a second-cycle (Master’s) qualification. Alternatively, you must have conducted a minimum of four years of full-time study, of which a minimum of one year at second-cycle level.

Applicants will be selected based on their written application and CV, degree project, copies of their degree certificate and transcript of records from previous first and second-cycle studies at a university or higher education institution, two personal references, and knowledge of English. More information about the English language requirements can be found here: https://www.slu.se/en/education/programmes-courses/doctoral-studies/application-admission-doctoral-studies/english-language-requirements/

Please note that applicants invited to interview must submit attested copies of their degree certificate, or equivalent, a transcript of records from previous first and second-cycle studies at a university or higher education institution. Applicants who are not Swedish citizens need to submit an attested copy of their passport’s information page containing their photograph and personal details.

Read about the PhD education at SLU at www.slu.se/en/education/programmes-courses/doctoral-studies/

Academic union representatives:
https://internt.slu.se/en/my-employment/employee-associations/kontaktpersoner-vid-rekrytering/

Ansök nu

Doktorand i forskarutbildningsämnet: agrarhistoria

Doktorand
Läs mer Jun 12
Institutionen för stad och land
Doktorandtjänsten är placerad vid institutionen för stad och land och där bedrivs grundutbildning, forskarutbildning, forskning och samverkan på fem avdelningar: agrarhistoria, landskapsarkitektur, landsbygdsutveckling, miljökommunikation och avdelningen för statsvetenskap och naturresursförvaltning, där Sidas helpdesk för miljöbedömning och Centrum för biologisk mångfald (CBM) ingår. På institutionen finns också Centrum för naturvägledning (CNV). Institutionen är den största inom SLU för samhällsvetenskap, humaniora och design. Frågor om det hållbara nyttjandet av naturresurser och landskap är centrala i institutionens forskning, undervisning och samverkan. Vid institutionen är ca 180 personer anställda.

Doktoranden är placerad vid avdelningen för agrarhistoria. Agrarhistoria handlar om den agrara produktionen och den tekniska utvecklingen, sociala och ekonomiska förhållanden, människorna i agrarsamhället samt deras relation till naturen, landskapet och samhället i stort.

Läs mer om våra förmåner och hur det är att jobba inom SLU på https://www.slu.se/om-slu/jobba-pa-slu/

Namn på forskningsprojekt/avhandlingsarbete
TransRein – Om social omvandling i övergången till storskalig renskötsel
Innehållsbeskrivning:
Den doktorand vi söker skall vara en del av det ERC-finansierade projektet TransRein. TransRein handlar om den genomgripande förändring som skedde i norra Eurasien, från Atlantkusten till Berings sund, under tidigmodern tid när en ekonomi baserad på jakt och fiske och små renhjordar övergick till storskalig renskötsel. Det var en förändring som grundläggande påverkade människor och samhällen. I doktorandprojektet skall en aspekt av denna förändring studeras, de sociala konsekvenserna, och det skall göras i en samisk kontext. Avhandlingsarbetet kommer därför att röra frågor som: arv, kön, social rättvisa, arbetsdelning, hushåll, nätverk och sociala relationer, allt hos urfolk. Doktorandprojektet utformning och exakta frågeställningar tas fram i samarbete mellan handledarna och den som får tjänsten.

Doktoranden skall under den fyraåriga doktorandtiden ägna sig åt egen forskarutbildning vilket innefattar deltagande i forskningsprojekt, att skriva en doktorsavhandling samt ta forskarutbildningskurser motsvarande 90 poäng (en ansökan om att ändra till 75 poäng är under beredning, men ännu inte beslutad). Upp till en termin skall tillbringas vid Ostrom Workshop vid Indiana university i Bloomington, USA. Institutionstjänstgöring, som ordnande av workshops och seminarier, på maximalt 20 % kan bli aktuellt utöver den fyraåriga doktorandtiden. Doktoranden kommer att jobba tillsammans med kollegor inom TransRein och genomföra ett självständigt doktorandprojekt. Doktorandprojektet är en utveckling av avdelningens framgångsrika arbete med att studera tidigmodern naturresursanvändning och gemensamt ägda resurser. Forskningsledare för TransRein är docent Jesper Larsson.

Kvalifikationer:
Fo?r att vara beho?rig till utbildning pa? forskarnivå kra?vs avlagd examen pa? avancerad niva? eller minst fyra a?rs heltidsstudier varav minst ett a?r pa? avancerad niva?. Fo?r den aktuella tja?nsten kra?vs att examen/studierna har varit i historia, ekonomisk historia, etnologi eller andra historiska discipliner eller motsvarande. Det kra?vs goda kunskaper i svenska eller norska och engelska i både tal och skrift. Erfarenhet av att la?sa tidigmoderna handskrivna ka?llor pa? svenska a?r meriterande. TransRein är ett tvärvetenskapligt projekt och erfarenhet och ett intresse för sådant arbete är efterfrågat. So?kanden ma?ste vara systematisk och noggrann, nyfiken och kritisk, ha god samarbetsfo?rma?ga och samtidigt kunna arbeta sja?lvsta?ndigt, vilket gör de personliga egenskaperna viktiga.

Anso?kningskrav: Anso?kan ska inneha?lla:

(i)              ett brev (ho?gst 2 A4 sidor), som beskriver dina forskningsintressen och kvalifikationer samt hur dessa passar den annonserade tja?nsten

(ii)             komplett CV, publikationslista (om det finns) och kontaktuppgifter

(iii)            PDF-filer med kurser fra?n kandidat- och magisterexamen

(iv)            en kopia av examensarbete pa? master- eller kandidat niva?

(v)             minst tva? (akademiska) referenspersoner med kontaktuppgifter.

Placering:           
Uppsala

Försörjningsform:
Anställning som doktorand 4 års utbildning

Tillträde:
1 januari 2025

Ansökan
Välkommen med din ansökan via ansökningsknappen senast den 2024-08-31.

För att vara behörig till utbildning på forskarnivå krävs avlagd examen på avancerad nivå eller minst fyra års heltidsstudier varav minst ett år på avancerad nivå.

Urval bland de behöriga sökande baseras på: skriftlig ansökan inklusive meritförteckning; examensarbete, kopior av examensbevis och registerutdrag från tidigare studier på grund- och avancerad nivå vid universitet eller högskola, två personliga referenser, kunskaper i engelska. Mer information om krav på engelska kunskaper finns på följande sida:
https://www.slu.se/utbildning/program-kurser/forskarutbildning/att-bli-doktorand/krav-pa-engelskakunskaper/

Observera att den/de sökande som blir kallade till intervju ska lämna in vidimerade kopior av examensbevis, eller motsvarande, och registerutdrag från tidigare studier på grund- och avancerad nivå vid universitet eller högskola, samt att de sökande som har utländskt medborgarskap också ska lämna in en vidimerad kopia av den sida i passet som innehåller foto och personinformation.

Läs mer om SLU:s forskarutbildning på www.slu.se/utbildning/program-kurser/forskarutbildning/

Fackliga kontaktpersoner:
https://internt.slu.se/min-anstallning/facket/kontaktpersoner/

Ansök nu

Postdoktor med en specialisering i hälsofrämjande utemiljöer

Landskapsarkitekt
Läs mer Jun 14
Institutionen för stad och land
I tider av urbanisering och förtätning används regler och verktyg för att utforma bostadsområden som bevarar och utvecklar hälsofrämjande utemiljöer. Men hur säkerställer reglerna kvaliteten på utemiljön? Vi söker en postdoktor som vill vara med i ett forskningsteam och testa, utvärdera och kritiskt diskutera om och hur befintliga regler och verktyg för grönområden kan hjälpa kommuner att utforma hälsofrämjande bostadsområden.
Om jobbet
Denna postdoktor kommer att vara en del av forskningsprojektet " REGLER OCH VERKTYG – att säkerställa grönytor i närområdet för att främja hälsa och välbefinnande". Postdoktorn kommer att arbeta tillsammans med forskare från SLU och Nordregio i nära samarbete med Uppsala kommun. Postdoktorn kommer att fokusera på datainsamling, analys och skrivande. Metoder som kommer att tillämpas är intervjuer, GIS-analyser och fältarbete/rumsliga analyser i Uppsala.

Din bakgrund 
Vi söker en kandidat med en doktorsexamen i landskapsarkitektur eller relaterad disciplin såsom urban design, planering och geografi. Utmärkta färdigheter i skriftlig och muntlig kommunikation på engelska krävs. Eftersom det empiriska arbetet kommer att äga rum i Uppsala och inkluderar assistans vid kvalitativa intervjuer, är färdigheter i ett skandinaviskt språk nödvändigt. Kunskap i både kvalitativa metoder och GIS är önskvärt. Erfarenheter av att skriva och publicera i peer-reviewed vetenskapliga tidskrifter är ett krav och en stark publikationshistorik är meriterande. Stor vikt läggs vid personliga egenskaper såsom utmärkta samarbetsförmågor, att vara kreativ och självständig samt ha förmåga att hålla deadlines. Tjänsten är avsedd för en junior forskare och vi söker i första hand någon som har avlagt sin doktorsexamen för högst tre år sedan.

Om oss
Vid institutionen för stad och land bedrivs grundutbildning, forskarutbildning, forskning och samverkan på fem avdelningar: agrarhistoria, landskapsarkitektur, landsbygdsutveckling, miljökommunikation och avdelningen för statsvetenskap och naturresursförvaltning, där Sidas helpdesk för miljöbedömning och Centrum för biologisk mångfald (CBM) ingår. På institutionen finns också Centrum för naturvägledning (CNV). Institutionen är den största inom SLU för samhällsvetenskap, humaniora och design. Frågor om det hållbara nyttjandet av naturresurser och landskap är centrala i institutionens forskning, undervisning och samverkan. Vid institutionen är ca 180 personer anställda. 

Läs mer om våra förmåner och hur det är att jobba vid SLU på https://www.slu.se/om-slu/jobba-pa-slu/

Placering:
Uppsala

Anställningsform:
Tidsbegränsad anställning 24 månader.

Omfattning:
100%

Tillträde:
Enligt överenskommelse. (Förslagsvis 1 januari 2025)

Ansökan:
Välkommen med din ansökan via ansökningsknappen nedan senast 2024-08-30.

Vänligen skriv din ansökan på engelska och inkludera följande:


• Personligt brev med din forskningsexpertis och en motivering till varför du ansöker om denna tjänst (max 2 sidor)
• Meritförteckning (CV)
• Publikationslista
• Kontaktuppgifter till två referenspersoner
• Kopior av relevanta intyg

Fackliga kontaktpersoner:
https://internt.slu.se/min-anstallning/facket/kontaktpersoner/

 


Sveriges lantbruksuniversitet (SLU) har en nyckelroll i utvecklingen för hållbart liv, grundad i vetenskap och utbildning. Genom vårt fokus på samspelen mellan människa, djur och ekosystem och ett ansvarsfullt brukande av naturresurserna bidrar vi till en hållbar samhällsutveckling och goda livsvillkor på vår planet. Huvudorter är Alnarp, Umeå och Uppsala, men verksamhet bedrivs också på forskningsstationer, försöksparker och utbildningsorter i hela landet.

SLU har drygt 3000 medarbetare, 5000 studenter och forskarstuderande och en omsättning på över tre miljarder kronor. Universitetet satsar på attraktiva miljöer på sina campusområden. Vi arbetar för en jämställd och inkluderande arbetsmiljö där öppna samtal mellan människor med olika erfarenheter lägger grunden för vetenskaplighet, kreativitet och utveckling. Vi välkomnar därför personer med olika bakgrunder och perspektiv att söka den aktuella anställningen.

Ansök nu

Postdoc with a specialization in health promoting outdoor environments

Landskapsarkitekt
Läs mer Jun 14
Department of Urban and Rural Development
In times of urbanization and densification, rules and tools are used to design residential areas that preserve and develop health-promoting outdoor environments. But how do rules safeguard the quality of the outdoor environment? We are looking for a postdoc who will be part of a research team and test, evaluate and critically discuss whether and how existing green space rules and tools can help municipalities design health-promoting residential areas.

About the position
This postdoc will be part of the research project “RULES AND TOOLS – safeguarding neighbouring green space for human health and well-being” hence, the postdoc will work closely with researchers from SLU and Nordregio in collaboration with Uppsala municipality. The postdoc will focus on data collection, analysis and writing. Methods that will be applied are interviews, GIS spatial analysis techniques and fieldwork/analysis in Uppsala.

Your profile
We are looking for a candidate with a PhD in landscape architecture or related discipline such as urban design, planning and geography. Excellent skills in written and oral communication in English are required, however, as the empirical work will take place in Uppsala and includes assisting in qualitative interviews, Scandinavian language skills are also necessary. Knowledge in both qualitative methods and GIS is desirable. Experiences with writing and publishing in peer-reviewed scientific journals are required and a strong publication record is meriting. Emphasis is placed on personal qualities such as excellent collaborative skills, being creative and independent with the ability to meet deadlines. The position is intended for a junior researcher and we are primarily looking for someone who has completed their doctorate preferably no more than three years ago.

About us
At the Department of Urban and Rural Development, we conduct undergraduate education, doctoral education, research, and collaboration across five divisions: Agrarian History, Landscape Architecture, Rural Development, Environmental Communication and the Division of Political Science and Natural Resource Management. This division includes Sida's Helpdesk for Environment and Climate Change and the SLU Swedish Biodiversity Centre (CBM). Additionally, we house the SLU Center for Nature Interpretation (CNV). As the largest department within the Swedish University of Agricultural Sciences (SLU) for social sciences, humanities, and design, our focus lies on questions related to the sustainable use of natural resources and landscapes in our research, teaching, and collaborative efforts. The department is comprised of approximately 180 dedicated individuals.

Read more about our benefits and working at SLU by visiting: https://www.slu.se/en/about-slu/work-at-slu/

Location:
Uppsala

Form of employment:
Temporary employment 24 months.

Scope:
100%

Start date:
As agreed. Preferably starting in January 2025.

Application:
Please submit your application before deadline 30th of August 2024. You can submit your application by clicking the button below.

Please write your application in English and include the following:


• cover letter with your research expertise and a motivation for why you apply for this position (max 2 pages);
• CV
• list of publications
• contact details to two reference persons
• copy of relevant certificates

Union representatives:
https://internt.slu.se/en/my-employment/employee-associations/kontaktpersoner-vid-rekrytering/

 


The Swedish University of Agricultural Sciences (SLU) has a key role in the development for sustainable life, based on science and education. Through our focus on the interaction between humans, animals and ecosystems and the responsible use of natural resources, we contribute to sustainable societal development and good living conditions on our planet. Our main campuses are located in Alnarp, Umeå and Uppsala, however, the university also operates at research stations, experimental forests and teaching sites throughout Sweden.

SLU has around 3,000 employees, 5,000 students and doctoral students and a turnover of over SEK 3 billion. We are investing in attractive environments on all of our campuses. We strive to provide a work environment characterised by inclusivity and gender equality, where different experiences generate conversations between people and pave the way for science, creativity and development. Therefore, we welcome applications from people with diverse backgrounds and perspectives.

Ansök nu

Postdoktor inom biomimik av spindeltrådskörtlar

Fysiolog
Läs mer Jul 3
Institutionen för husdjurens biovetenskaper
Är du rätt person för vårt spindeltrådsteam?! I det här postdoktorprojektet kommer vi att avslöja hemligheterna bakom hur spindlar spinner sina silkestrådar (en individ kan spinna upp till sju olika silkestyper!). Som forskargrupp är vi intresserade av hur spindlar har löst problem relaterade till proteinproduktion, lagring och polymerisering, och vi strävar efter att utveckla metoder för att producera materialet genom rekombinant proteinproduktion och biomimetisk fiberspinning. För att utveckla våra metoder ytterligare söker vi en postdoktor med stort intresse för biofysiska metoder. Kandidaten kommer att dissekera silkeskörtlar från spindlar och analysera dessa med en rad moderna metoder, som SAXS, WAXS, XRF, FIB-SEM och konfokalmikroskopi. Genom att göra detta hoppas vi kunna besvara flera ouppklarade gåtor, till exempel, (i) Vad är de fysiologiska förhållandena längs silkeskörtlarna? (ii) Hur är silkesproteinerna organiserade för att möjliggöra långvarig lagring och stabilitet i körtlarna? (iii) Finns det pH-gradienter i alla silkeskörtlar? Finns det också andra jongradienter som påverkar silkepolymeriseringen? (iv) Vilka är de gemensamma och distinkta egenskaperna hos de olika silkeskörtlarna? (v) Kan olikheterna förklara de olika mekaniska egenskaperna hos fiber-typerna?
Om jobbet
Du kommer att vara en del av ett utmärkt team bestående av flera doktorander, postdoktorer och forskare som arbetar med olika projekt relaterade till bioteknologiska metoder för att producera rekombinanta silkesproteiner, karakterisering av dessa, spinning av fibrer, proteiningenjörskonst, materialkarakterisering och bioinformatik för att förstå transkriptomprofilen hos silkeskörtlarna. Ditt arbete kommer att innefatta dissektion av spindlar, insamling av silkeskörtlar och fibrer, samt karakterisering av dessa med exempelvis SAXS, WAXS, XRF, FIB-SEM och konfokalmikroskopi. Postdoktorsprojektet är ett samarbete med Tekniska universitetet i Dresden, Tyskland, och kandidaten förväntas resa dit samt till synkrotroner i Europa för att utföra experiment.

Sökanden förväntas aktivt driva projektet, hålla sig uppdaterad med litteraturen, interagera med andra teammedlemmar, vara aktiv vid journal clubs och möten, presentera resultat på ett pedagogiskt sätt, skriva rapporter och artiklar, och ha en positiv attityd. Du kommer att vara ansvarig för att planera, genomföra och analysera data. Undervisning av grundutbildnings- och doktorandstudenter kan ingå i arbetsuppgifterna.

Din bakgrund 
En doktorsexamen i ett relevant ämne som erhållits inom de senaste tre åren krävs, tillsammans med flera publikationer i internationella peer-review-tidskrifter och åtminstone en som försteförfattare.

Utmärkt kunskap i engelska är ett krav (minst C1-nivå i läsning, skrivning och hörförståelse).

Tidigare erfarenhet av minst en av de tekniker som kommer att användas i projektet är nödvändig.

Som person förväntas du vara positiv, ambitiös, noggrann och kunna hålla deadlines.

Om oss
Spindeltrådsgruppen vid SLU är en mycket produktiv och framgångsrik grupp som har säkrat flera bidrag från Europeiska forskningsrådet. Nyligen har gruppen tilldelats betydande forskningsbidrag från Olle Engkvist Stiftelse och Knut och Alice Wallenberg Stiftelse vilket borgar för en fortsatt hög nivå av forskningsaktiviteter. Vi är dedikerade, ambitiösa och har en vänlig och hjälpsam atmosfär. Du kan läsa mer om oss här: https://www.slu.se/cv/anna-rising/

Institutionen är en del av fakulteten för veterinärmedicin och husdjursvetenskap och ansvarar för utbildning och forskning inom flera grundläggande och tillämpade vetenskapliga områden. Dessa områden omfattar anatomi, fysiologi, biokemi, patologi, farmakologi, toxikologi, genetik, avel, immunologi, bakteriologi, virologi, parasitologi, epizootologi, komparativ medicin, livsmedelssäkerhet, bioinformatik och One Health. Vår forskning omfattar allt från produktionsdjur till sport- och sällskapsdjur, försöksdjur och vilda djur. Institutionens forskare arbetar i hela skalan från molekylära mekanismer och mikrobiologi till djurens struktur, funktion och beteende, och hur dessa påverkas av avel, fysisk aktivitet, skötsel, produktion, stress, miljöfaktorer och sjukdomar.

Mer information om institutionen: https://www.slu.se/institutioner/husdjurens-biovetenskaper/

Läs mer om våra förmåner och hur det är att jobba vid SLU på https://www.slu.se/om-slu/jobba-pa-slu/

Placering:
Uppsala

Anställningsform:
Tidsbegränsad anställning 24 månader, med möjlighet till förlängning.

Omfattning:
100%

Tillträde:
Enligt överenskommelse.

Ansökan:
Sökanden måste bifoga tre eller fyra dokument:


• CV inklusive kontaktinformation, publikationslista och kontaktinformation för minst två referenser som känner till sökanden och dennes kvalifikationer.
• Beskrivning av tidigare och pågående forskning samt en motivering av sökandens relevans för att erhålla tjänsten. Beskrivning av preliminära forskningsidéer är välkomna men inte obligatoriska. (Maximalt två A4-sidor.)
• Kopia av examensbevis eller länk till eller kopia av doktorsavhandlingen.
• Om sökanden inte har engelska som modersmål krävs ett officiellt certifikat som intygar kunskaper i engelska.

Välkommen med din ansökan via ansökningsknappen nedan senast 2024-08-26.

Fackliga kontaktpersoner:
https://internt.slu.se/min-anstallning/facket/kontaktpersoner/


Sveriges lantbruksuniversitet (SLU) har en nyckelroll i utvecklingen för hållbart liv, grundad i vetenskap och utbildning. Genom vårt fokus på samspelen mellan människa, djur och ekosystem och ett ansvarsfullt brukande av naturresurserna bidrar vi till en hållbar samhällsutveckling och goda livsvillkor på vår planet. Huvudorter är Alnarp, Umeå och Uppsala, men verksamhet bedrivs också på forskningsstationer, försöksparker och utbildningsorter i hela landet.

SLU har drygt 3000 medarbetare, 5000 studenter och forskarstuderande och en omsättning på över tre miljarder kronor. Universitetet satsar på attraktiva miljöer på sina campusområden. Vi arbetar för en jämställd och inkluderande arbetsmiljö där öppna samtal mellan människor med olika erfarenheter lägger grunden för vetenskaplighet, kreativitet och utveckling. Vi välkomnar därför personer med olika bakgrunder och perspektiv att söka den aktuella anställningen.

Ansök nu

PhD student in Spider Silk Protein Biochemistry

Doktorand
Läs mer Jul 4
Department of Animal Biosciences
The department is part of the Faculty of Veterinary Medicine and Animal Science and is responsible for education and research in several basic and applied areas. These areas include anatomy, physiology, biochemistry, pathology, pharmacology, toxicology, genetics, breeding, immunology, bacteriology, virology, parasitology, epizootology, comparative medicine, food safety, bioinformatics and One Health. Our research covers everything from production animals to sports and pet animals, laboratory animals and wild animals. The department's researchers work on the entire scale from molecular mechanisms and microbiology to the structure, function and behaviour of animals, and how these are affected by breeding, physical activity, care, production, stress, environmental factors and diseases.

The spider silk biomimetics group is highly productive and successful group that has secured several grants from the European Research Council. Recently, the group has been awarded significant research grants from Olle Engkvist Stiftelse and Knut and Alice Wallenberg Foundation which vouch for a continued high level of research activities. We are dedicated, ambitious and have a friendly and helpful atmosphere. You can read more about us here: https://www.slu.se/en/ew-cv/anna-rising/

For more information about the department visit: https://www.slu.se/en/departments/Animal-Biosciences/

Spider Silk Protein Biochemistry
Come join our spider silk team! In this project we will elucidate the secrets behind how different proteins affect the properties of different spider silks (one individual spider can spin up to seven different silk types!). As a research group we are interested in how spiders have solved problems related to protein production, storage and polymerization, and strive to develop methods for producing the material by recombinant protein production and biomimetic fiber spinning. Recently, we have discovered that spider silk, in addition to the well-known spidroins, is made up from many proteins that lack a known function. Now we are looking for an ambitious student that has a great passion for research. The PhD project is centered around recombinant expression, purification and biophysical and biochemical characterization of these enigmatic proteins. You will also spin fibers in our biomimetic spinning device and characterize the fibers by tensile tests.

Description:
You will be part of an excellent team of several PhD students, Postdocs and Researchers working on different projects related to biotechnological methods for producing recombinant silk proteins, characterization of these, spinning of fibers, protein engineering, material characterization and bioinformatics to understand the transcriptome profile of the silk glands. Your work will involve cloning, protein expression, protein purification, spinning and tensile testing. Additionally, you will use biophysical methods like circular dichroism spectroscopy, birefringence microscopy, rheology, and Fourier transform infrared spectroscopy.

The applicant is expected to actively pursue the project, keep updated with the literature, interact with the other team members, be active at journal clubs and meetings, present results in a pedagogic way, write reports and papers, and have a positive attitude. You will be responsible for planning the experimental work together with your supervisors, execute experiments and analyse data. You are also expected to present your work in oral and written forms, as well as to write scientific papers.

Teaching of undergraduates is part of the duties (up to 20%).

Qualifications:
A master degree in a relevant subject (biotechnology, protein biochemistry, chemical biology, molecular biology) is required.

As a person you are positive, ambitious, thorough, and able to keep deadlines. 

Place of work:      
Uppsala

Forms for funding:
Employment (4 years)

Starting date:
According to agreement

Application:
Click the “Apply” button to submit your application. The deadline is 2024-08-26.

To qualify for third-cycle (Doctoral) courses and study programmes, you must have a second-cycle (Master’s) qualification. Alternatively, you must have conducted a minimum of four years of full-time study, of which a minimum of one year at second-cycle level.

Applicants will be selected based on their written application and CV, degree project, copies of their degree certificate and transcript of records from previous first and second-cycle studies at a university or higher education institution, two personal references, and knowledge of English. More information about the English language requirements can be found here: https://www.slu.se/en/education/programmes-courses/doctoral-studies/application-admission-doctoral-studies/english-language-requirements/

Please note that applicants invited to interview must submit attested copies of their degree certificate, or equivalent, a transcript of records from previous first and second-cycle studies at a university or higher education institution. Applicants who are not Swedish citizens need to submit an attested copy of their passport’s information page containing their photograph and personal details.

Read about the PhD education at SLU at www.slu.se/en/education/programmes-courses/doctoral-studies/

Academic union representatives:
https://internt.slu.se/en/my-employment/employee-associations/kontaktpersoner-vid-rekrytering/

Ansök nu

Engineer for Spinning Artificial Spider Silk

Molekylärbiolog
Läs mer Jul 4
Department of Animal Biosciences
Join our innovative spider silk research team and be at the forefront of groundbreaking technology! Our research group is dedicated to unravelling the secrets of how spider spin their silk as we focus on understanding the natural mechanisms of protein production, storage, and polymerization. Studying these natural mechanisms has allowed us to develop a biomimetic method to spin artificial spider silk, which is a major part of the current research conducted in our lab. Recently, we achieved a breakthrough, enabling us to produce kilograms of spider silk proteins, which allows us to characterize and improve our spinning methodology far beyond of what has previously been possible. Now, we aim to scale the production of artificial spider silk, and thus seek a talented engineer to help optimize our spinning methods and create the world's first biomimetic spider silk yarn. This is your chance to be part of a pioneering effort to revolutionize textile manufacturing with sustainable and cutting-edge materials.
About the position
You will be part of an excellent team consisting of several PhD students, Postdocs, and Researchers that work on projects related to biotechnological methods for producing recombinant silk proteins, characterization of these, spinning of fibers, protein engineering, and material characterization. Your work in particular will be centred around spinning of artificial spider silk and in detail investigate how different parameters affect the mechanical properties of the silk. This type of work needs out-of-the-box thinking and creativity to tackle the technical challenges that you will encounter. Apart from a basic biochemical understanding a prior technical experience would be highly useful as you will be involved in designing and testing custom-made equipment that is precisely adapted to serve the needs of the spider silk proteins.

The applicant is expected to actively engage in the project and seek solutions to technical problems encountered, interact with the other team members, be active at journal clubs and meetings, write reports, and have a positive attitude. You will be involved in planning and responsible to execute the experimental work together with your colleagues. In addition, you will participate in analysing and interpreting the data. You are also expected to present your work in oral and written forms.

Your profile
Key qualifications include:


• Master’s or PhD in relevant subjects (Material Science and Engineering, Biotechnology, Protein Biochemistry, Bioprocessing, Mechanical Engineering, Polymer Science). Alternatively several years of working experience in one of these fields.
• Previous experience in fiber spinning or demonstrable technical skills in related areas are advantageous.
• Excellent knowledge in English, with a minimum C1 level in reading, writing, and listening.

We are looking for someone who is:


• Positive and Ambitious: Enthusiastic and driven to contribute to pioneering research and development.
• Thorough: Attention to detail and a commitment to producing high-quality work.
• Collaborative: Enjoys working in a team-oriented environment and effectively communicates with colleagues.
• Deadline-Oriented: Able to manage time efficiently and meet project deadlines.

If you are passionate about cutting-edge materials science and excited about the opportunity to work on revolutionary projects, we encourage you to apply.

About us
The spider silk biomimetics group at SLU is a highly productive group that has secured several grants from the European Research Council, the Olle Engkvist Stiftelse and the Knut and Alice Wallenberg Foundation, which vouch for a continued high level of research activities. We are dedicated, ambitious and have a friendly atmosphere. In addition, by being part of our group you will gain access to a large number of cutting-edge instruments for protein production, biophysical characterization, and fiber spinning. You can read more about us here: https://www.slu.se/en/ew-cv/anna-rising/

The department is part of the Faculty of Veterinary Medicine and Animal Science and is responsible for education and research in several basic and applied areas. These areas include anatomy, physiology, biochemistry, pathology, pharmacology, toxicology, genetics, breeding, immunology, bacteriology, virology, parasitology, epizootology, comparative medicine, food safety, bioinformatics and One Health. Our research covers everything from production animals to sports and pet animals, laboratory animals and wild animals. The department's researchers work on the entire scale from molecular mechanisms and microbiology to the structure, function and behaviour of animals, and how these are affected by breeding, physical activity, care, production, stress, environmental factors and diseases.

For more information about the department visit: https://www.slu.se/en/departments/Animal-Biosciences/

Location:
Uppsala

Form of employment:
Indefinite-term employment. SLU may use probationary employment.

Scope:
100%

Start date:
As agreed.

Application:
If the applicant is not a native English speaker, an official certificate stating the level of English proficiency is required.

Click the “Apply” button to submit your application. The deadline is 2024-08-26.

Union representatives:
https://internt.slu.se/en/my-employment/employee-associations/kontaktpersoner-vid-rekrytering/


The Swedish University of Agricultural Sciences (SLU) has a key role in the development for sustainable life, based on science and education. Through our focus on the interaction between humans, animals and ecosystems and the responsible use of natural resources, we contribute to sustainable societal development and good living conditions on our planet. Our main campuses are located in Alnarp, Umeå and Uppsala, however, the university also operates at research stations, experimental forests and teaching sites throughout Sweden.

SLU has around 3,000 employees, 5,000 students and doctoral students and a turnover of over SEK 3 billion. We are investing in attractive environments on all of our campuses. We strive to provide a work environment characterised by inclusivity and gender equality, where different experiences generate conversations between people and pave the way for science, creativity and development. Therefore, we welcome applications from people with diverse backgrounds and perspectives.

Ansök nu

Forskningsingenjör för spinning av konstgjord spindeltråd

Molekylärbiolog
Läs mer Jul 4
Institutionen för husdjurens biovetenskaper
Bli en del av vårt innovativa forskningsteam om spindeltråd och stå i framkanten av en ny banbrytande teknologi! Vår forskargrupp är dedikerad till att avslöja hemligheterna bakom hur spindlar spinner sitt silke, då vi fokuserar på att förstå de naturliga mekanismerna för proteinproduktion, lagring och polymerisation. Genom att studera dessa naturliga mekanismer har vi kunnat utveckla en biomimetisk metod för att spinna artificiellt spindeltråd, vilket är en stor del av den aktuella forskningen som bedrivs i vårt labb. Nyligen uppnådde vi ett genombrott som gör det möjligt för oss att producera kilogram av spindelsilkesproteiner, vilket tillåter oss att karakterisera och förbättra vår spinmetodik långt bortom vad som tidigare varit möjligt. Nu siktar vi på att skala upp produktionen av artificiellt spindelsilke, och söker därför en talangfull forskningsingenjör för att hjälpa till att optimera våra spinningsmetoder och skapa världens första biomimetiska spindelsilkegarn. Detta är din chans att vara en del av en banbrytande insats för att revolutionera textiltillverkning med hållbara och avancerade material.
Om jobbet
Du kommer att vara en del av ett utmärkt team bestående av flera doktorander, postdoktorer och forskare som arbetar med olika projekt relaterade till bioteknologiska metoder för att producera rekombinanta spindeltrådsproteiner, karakterisering av dessa, spinning av fibrer, proteinengineering och materialkarakterisering. Ditt arbete kommer i synnerhet att vara centrerat kring spinning av artificiellt spindeltråd och i detalj undersöka hur olika parametrar påverkar trådens mekaniska egenskaper. Denna typ av arbete kräver nytänkande och kreativitet för att hantera de tekniska utmaningar som du kommer att stöta på. Förutom en grundläggande biokemisk förståelse skulle tidigare teknisk erfarenhet vara mycket användbar eftersom du kommer att vara involverad i att designa och testa skräddarsydd utrustning som är exakt anpassad för att möta behoven hos spindeltrådssproteinerna.

Sökanden förväntas aktivt engagera sig i projektet och söka lösningar på tekniska problem som uppstår, interagera med andra teammedlemmar, vara aktiv på journal clubs och möten, skriva rapporter och ha en positiv inställning. Du kommer att vara involverad i planering och ansvarig för att utföra det experimentella arbetet tillsammans med dina kollegor. Dessutom kommer du att delta i att analysera och tolka data. Du förväntas också presentera ditt arbete muntligt och skriftligt.

Din bakgrund 
Viktiga kvalifikationer inkluderar:


• Magister- eller doktorsexamen inom relevanta ämnen (materialvetenskap och teknik, bioteknik, proteinbiokemi, bioprocessing, maskinteknik, polymerteknik). Alternativt flera års arbetslivserfarenhet inom något av dessa områden.
• Tidigare erfarenhet av fiberspinning eller påvisbara tekniska färdigheter inom relaterade områden är fördelaktigt.
• Språkkunskaper i engelska, minst C1-nivå i läsning, skrivning och hörförståelse.

Vi letar efter någon som är:


• Positiv och Ambitiös: Entusiastisk och driven att bidra till banbrytande forskning och utveckling.
• Noggrann: Uppmärksam på detaljer och engagerad i att producera högkvalitativt arbete.
• Samarbetsvillig: Trivs med att arbeta i en teamorienterad miljö och kommunicerar effektivt med kollegor.
• Målinriktad: Förmåga att hantera tiden effektivt och möta projektens deadlines.

Om du är passionerad över avancerad materialvetenskap och entusiastisk över möjligheten att arbeta med revolutionerande projekt, uppmuntrar vi dig att ansöka.

Om oss
Biomimetikgruppen för spindeltråd vid SLU är en mycket produktiv och framgångsrik grupp som har säkrat flera bidrag från Europeiska forskningsrådet och har tilldelats betydande forskningsanslag från Olle Engkvist Stiftelse och Knut och Alice Wallenbergs Stiftelse, vilket borgar för en fortsatt hög nivå av forskningsaktiviteter. Vi är dedikerade, ambitiösa och har en vänlig och hjälpsam atmosfär. Dessutom, genom att vara en del av vår grupp, får du tillgång till ett stort antal avancerade instrument för proteinproduktion, biofysisk karakterisering och fiberspinning. Du kan läsa mer om oss här: https://www.slu.se/cv/anna-rising/

Institutionen är en del av fakulteten för veterinärmedicin och husdjursvetenskap och ansvarar för utbildning och forskning inom flera grundläggande och tillämpade vetenskapliga områden. Dessa områden omfattar anatomi, fysiologi, biokemi, patologi, farmakologi, toxikologi, genetik, avel, immunologi, bakteriologi, virologi, parasitologi, epizootologi, komparativ medicin, livsmedelssäkerhet, bioinformatik och One Health. Vår forskning omfattar allt från produktionsdjur till sport- och sällskapsdjur, försöksdjur och vilda djur. Institutionens forskare arbetar i hela skalan från molekylära mekanismer och mikrobiologi till djurens struktur, funktion och beteende, och hur dessa påverkas av avel, fysisk aktivitet, skötsel, produktion, stress, miljöfaktorer och sjukdomar.

Mer information om institutionen: https://www.slu.se/institutioner/husdjurens-biovetenskaper/

Placering:
Uppsala

Anställningsform:
Tillsvidareanställning. SLU kan komma att tillämpa provanställning.

Omfattning:
100%

Tillträde:
Enligt överenskommelse.

Ansökan:
Om sökanden inte har engelska som modersmål krävs ett officiellt certifikat som intygar kunskaper i engelska.

Välkommen med din ansökan via ansökningsknappen nedan senast 2024-08-26.

Fackliga kontaktpersoner:
https://internt.slu.se/min-anstallning/facket/kontaktpersoner/

Ansök nu

Doktorand i biokemi, spindeltrådsprotein

Doktorand
Läs mer Jul 4
Institutionen för husdjurens biovetenskaper
Institutionen är en del av fakulteten för veterinärmedicin och husdjursvetenskap och ansvarar för utbildning och forskning inom flera grundläggande och tillämpade vetenskapliga områden. Dessa områden omfattar anatomi, fysiologi, biokemi, patologi, farmakologi, toxikologi, genetik, avel, immunologi, bakteriologi, virologi, parasitologi, epizootologi, komparativ medicin, livsmedelssäkerhet, bioinformatik och One Health. Vår forskning omfattar allt från produktionsdjur till sport- och sällskapsdjur, försöksdjur och vilda djur. Institutionens forskare arbetar i hela skalan från molekylära mekanismer och mikrobiologi till djurens struktur, funktion och beteende, och hur dessa påverkas av avel, fysisk aktivitet, skötsel, produktion, stress, miljöfaktorer och sjukdomar.

Spindeltrådsgruppen är en mycket produktiv och framgångsrik grupp som har säkrat flera bidrag från Europeiska forskningsrådet. Nyligen har gruppen tilldelats betydande forskningsbidrag från Olle Engkvist Stiftelse och Knut och Alice Wallenberg Stiftelse vilket borgar för en fortsatt hög nivå av forskningsaktiviteter. Vi är dedikerade, ambitiösa och har en vänlig och hjälpsam atmosfär. Du kan läsa mer om oss här: https://www.slu.se/cv/anna-rising/

Mer information om institutionen: https://www.slu.se/institutioner/husdjurens-biovetenskaper/

Läs mer om våra förmåner och hur det är att jobba inom SLU på https://www.slu.se/om-slu/jobba-pa-slu/

Biokemi, spindeltrådsprotein
Är du rätt person för vårt spindeltrådsteam?! I det här doktorandprojektet kommer vi att avslöja hemligheterna bakom hur spindlar spinner sina silkestrådar (en individ kan spinna upp till sju olika silkestyper!). Som forskargrupp är vi intresserade av hur spindlar har löst problem relaterade till proteinproduktion, lagring och polymerisering, och vi strävar efter att utveckla metoder för att producera materialet genom rekombinant proteinproduktion och biomimetisk fiberspinning. Nyligen har vi upptäckt att spindelsilke, utöver de välkända spidroinerna, består av många proteiner utan känd funktion. Nu letar vi efter en ambitiös student med stor passion för forskning. Doktorandprojektet är centrerat kring rekombinant uttryck, rening samt biofysikalisk och biokemisk karakterisering av dessa gåtfulla proteiner. Du kommer också att spinna fibrer i vår biomimetiska spinningsanordning och karakterisera fibrerna genom dragtester.

Innehållsbeskrivning:
Du kommer att vara en del av ett utmärkt team bestående av flera doktorander, postdoktorer och forskare som arbetar med olika projekt relaterade till bioteknologiska metoder för att producera rekombinanta silkproteiner, karakterisering av dessa, spinning av fibrer, proteiningenjörskonst, materialkarakterisering och bioinformatik för att förstå transkriptomprofilen hos silkeskörtlarna. Ditt arbete kommer att innefatta kloning, proteinuttryck, proteinrening, spinning och dragprovning samt biokemiska karakteriseringsmetoder. Dessutom kommer du att använda biofysiska metoder som CD och FTIR spektroskopi, rheologi och dubbelbrytningsmikroskopi.

Sökanden förväntas aktivt driva projektet, hålla sig uppdaterad med litteraturen, interagera med andra teammedlemmar, vara aktiv vid journal clubs och möten, presentera resultat på ett pedagogiskt sätt, skriva rapporter och artiklar, och ha en positiv attityd. Du kommer att vara ansvarig för att planera det experimentella arbetet tillsammans med dina handledare, samt utföra experiment och analysera data. Du förväntas också presentera ditt arbete i muntlig och skriftlig form, samt att skriva vetenskapliga artiklar.

Undervisning av grundutbildningsstudenter ingår i arbetsuppgifterna (upp till 20%).

Kvalifikationer:
En masterexamen i ett relevant ämne (bioteknologi, biokemi, kemisk biologi, molekylärbiologi) är ett krav.

Som person är du positiv, ambitiös, noggrann och förmögen att hålla deadlines.

Placering:           
Uppsala

Försörjningsform:
Anställning som doktorand (4 års utbildning)

Tillträde:
Enligt överenskommelse.

Ansökan
Välkommen med din ansökan via ansökningsknappen senast den 2024-08-26.

För att vara behörig till utbildning på forskarnivå krävs avlagd examen på avancerad nivå eller minst fyra års heltidsstudier varav minst ett år på avancerad nivå.

Urval bland de behöriga sökande baseras på: skriftlig ansökan inklusive meritförteckning; examensarbete, kopior av examensbevis och registerutdrag från tidigare studier på grund- och avancerad nivå vid universitet eller högskola, två personliga referenser, kunskaper i engelska. Mer information om krav på engelska kunskaper finns på följande sida:
https://www.slu.se/utbildning/program-kurser/forskarutbildning/att-bli-doktorand/krav-pa-engelskakunskaper/

Observera att den/de sökande som blir kallade till intervju ska lämna in vidimerade kopior av examensbevis, eller motsvarande, och registerutdrag från tidigare studier på grund- och avancerad nivå vid universitet eller högskola, samt att de sökande som har utländskt medborgarskap också ska lämna in en vidimerad kopia av den sida i passet som innehåller foto och personinformation.

Läs mer om SLU:s forskarutbildning på www.slu.se/utbildning/program-kurser/forskarutbildning/

Fackliga kontaktpersoner:
https://internt.slu.se/min-anstallning/facket/kontaktpersoner/


Sveriges lantbruksuniversitet (SLU) har en nyckelroll i utvecklingen för hållbart liv, grundad i vetenskap och utbildning. Genom vårt fokus på samspelen mellan människa, djur och ekosystem och ett ansvarsfullt brukande av naturresurserna bidrar vi till en hållbar samhällsutveckling och goda livsvillkor på vår planet. Huvudorter är Alnarp, Umeå och Uppsala, men verksamhet bedrivs också på forskningsstationer, försöksparker och utbildningsorter i hela landet.

SLU har drygt 3000 medarbetare, 5000 studenter och forskarstuderande och en omsättning på över tre miljarder kronor. Universitetet satsar på attraktiva miljöer på sina campusområden. Vi arbetar för en jämställd och inkluderande arbetsmiljö där öppna samtal mellan människor med olika erfarenheter lägger grunden för vetenskaplighet, kreativitet och utveckling. Vi välkomnar därför personer med olika bakgrunder och perspektiv att söka den aktuella anställningen.

Ansök nu

Postdoktor i biomimik av spindeltrådskörtlar

Biolog
Läs mer Jul 4
Institutionen för husdjurens biovetenskaper
Är du rätt person för vårt spindeltrådsteam?! I det här postdoktorprojektet kommer vi att avslöja hemligheterna bakom hur spindlar spinner sina silkestrådar (en individ kan spinna upp till sju olika silkestyper!). Som forskargrupp är vi intresserade av hur spindlar har löst problem relaterade till proteinproduktion, lagring och polymerisering, och vi strävar efter att utveckla metoder för att producera materialet genom rekombinant proteinproduktion och biomimetisk fiberspinning. Vi fokuserar nu på att bestämma silkeskörtlarnas biologi för att bana väg för att skapa bättre konstgjorda spindelsilkefibrer. Vår grupp har genererat en betydande mängd toppmodern data från genomisk sekvensering, scRNAseq av dissocierade körtlar, spatial transcriptomics (10XVisium) och proteomics. Nu söker vi en postdoc med ett starkt intresse för bioinformatik som kommer att bearbeta data för att belysa strukturen och funktionen av de olika körtlarna, bestämma vad sammansättningen av de respektive silkestyperna är, och undersöka likheter och skillnader mellan dessa. Projektet har generöst finansierats av ERC, KAW och Olle Engkvist Stiftelse. Vi stöds också av SciLifeLab Bioinformatics long term support.
Om jobbet
Du kommer att vara en del av ett utmärkt team bestående av flera doktorander, postdoktorer och forskare som arbetar med olika projekt relaterade till bioteknologiska metoder för att producera rekombinanta silkesproteiner, karakterisering av dessa, spinning av fibrer, protein engineering, materialkarakterisering och bioinformatik för att förstå transkriptomprofilen hos silkeskörtlarna.

Det specifika projektet fokuserar på analys och integration av data från single cell RNA-sekvensering, bulk-RNA-sekvensering, spatial transcriptomics och proteomics. Dessutom omfattas jämförande analyser för att koppla variationer i trådens mekaniska egenskaper mellan olika spindelarter till deras genetiska bakgrund, med hänsyn till både genuttryck och sekvensvariation.

Sökanden förväntas aktivt driva projektet, hålla sig uppdaterad med litteraturen, interagera med andra teammedlemmar, vara aktiv vid journal clubs och möten, presentera resultat på ett pedagogiskt sätt, skriva rapporter och artiklar, och ha en positiv attityd. Du kommer att vara ansvarig för att planera arbetet och analysera data. Undervisning av grundutbildnings- och doktorandstudenter kan ingå i arbetsuppgifterna.

Din bakgrund 
En doktorsexamen i ett relevant ämne som erhållits inom de senaste tre åren krävs, tillsammans med flera publikationer i internationella peer-review-tidskrifter och åtminstone en som försteförfattare.

Utmärkt kunskap i engelska är ett krav (minst C1-nivå i läsning, skrivning och hörförståelse).

Tidigare erfarenhet av minst en av de tekniker som kommer att användas i projektet är nödvändig.

Som person förväntas du vara positiv, ambitiös, noggrann och kunna hålla deadlines.

Om oss
Spindeltrådsgruppen vid SLU är en mycket produktiv och framgångsrik grupp som har säkrat flera bidrag från Europeiska forskningsrådet. Nyligen har gruppen tilldelats betydande forskningsbidrag från Olle Engkvist Stiftelse och Knut och Alice Wallenberg Stiftelse vilket borgar för en fortsatt hög nivå av forskningsaktiviteter. Vi är dedikerade, ambitiösa och har en vänlig och hjälpsam atmosfär. Du kan läsa mer om oss här: https://www.slu.se/cv/anna-rising/

Institutionen är en del av fakulteten för veterinärmedicin och husdjursvetenskap och ansvarar för utbildning och forskning inom flera grundläggande och tillämpade vetenskapliga områden. Dessa områden omfattar anatomi, fysiologi, biokemi, patologi, farmakologi, toxikologi, genetik, avel, immunologi, bakteriologi, virologi, parasitologi, epizootologi, komparativ medicin, livsmedelssäkerhet, bioinformatik och One Health. Vår forskning omfattar allt från produktionsdjur till sport- och sällskapsdjur, försöksdjur och vilda djur. Institutionens forskare arbetar i hela skalan från molekylära mekanismer och mikrobiologi till djurens struktur, funktion och beteende, och hur dessa påverkas av avel, fysisk aktivitet, skötsel, produktion, stress, miljöfaktorer och sjukdomar.

Mer information om institutionen: https://www.slu.se/institutioner/husdjurens-biovetenskaper/

Läs mer om våra förmåner och hur det är att jobba vid SLU på https://www.slu.se/om-slu/jobba-pa-slu/

Placering:
Uppsala

Anställningsform:
Tidsbegränsad anställning 24 månader, med möjlighet till förlängning.

Omfattning:
100%

Tillträde:
Enligt överenskommelse.

Ansökan:
Sökanden måste bifoga tre eller fyra dokument:


• CV inklusive kontaktinformation, publikationslista och kontaktinformation för minst två referenser som känner till sökanden och dennes kvalifikationer.
• Beskrivning av tidigare och pågående forskning samt en motivering av sökandens relevans för att erhålla tjänsten. Beskrivning av preliminära forskningsidéer är välkomna men inte obligatoriska. (Maximalt två A4-sidor.)
• Kopia av examensbevis eller länk till eller kopia av doktorsavhandlingen.
• Om sökanden inte har engelska som modersmål krävs ett officiellt certifikat som intygar kunskaper i engelska.

Välkommen med din ansökan via ansökningsknappen nedan senast 2024-08-26.

Fackliga kontaktpersoner:
https://internt.slu.se/min-anstallning/facket/kontaktpersoner/


Sveriges lantbruksuniversitet (SLU) har en nyckelroll i utvecklingen för hållbart liv, grundad i vetenskap och utbildning. Genom vårt fokus på samspelen mellan människa, djur och ekosystem och ett ansvarsfullt brukande av naturresurserna bidrar vi till en hållbar samhällsutveckling och goda livsvillkor på vår planet. Huvudorter är Alnarp, Umeå och Uppsala, men verksamhet bedrivs också på forskningsstationer, försöksparker och utbildningsorter i hela landet.

SLU har drygt 3000 medarbetare, 5000 studenter och forskarstuderande och en omsättning på över tre miljarder kronor. Universitetet satsar på attraktiva miljöer på sina campusområden. Vi arbetar för en jämställd och inkluderande arbetsmiljö där öppna samtal mellan människor med olika erfarenheter lägger grunden för vetenskaplighet, kreativitet och utveckling. Vi välkomnar därför personer med olika bakgrunder och perspektiv att söka den aktuella anställningen.

Ansök nu

Postdoc in bioinformatics and spider silk

Biolog
Läs mer Jul 4
Department of Animal Biosciences
Come join our spider silk team! In this project we will elucidate the secrets behind how spider spin their silks (one individual can spin up to seven different silk types!). As a research group we are interested in how spiders have solved problems related to protein production, storage and polymerization, and develops methods for producing the material by recombinant protein production and biomimetic fiber spinning. The group has taken an interest in determining the biology of the silk glands in order to pave ways for making better artificial spider silk fibers. Our group has generated a significant amount of state-of-the-art data from genomic sequencing, scRNAseq of dissociated glands, spatial transcriptomics (10XVisium) and proteomics. Now we are looking for a postdoc with a keen interest in bioinformatics that will process the data to elucidate what the structure and function of the different glands are, what the composition of the respective silk types is, and investigate similarities and differences between these. The project has been generously funder by ERC, KAW and Olle Engkvist Stiftelse. We are also supported by SciLifeLab Bioinformatics long term support.
About the position
You will be part of an excellent team of several PhD students, Postdocs and Researchers working on different projects related to biotechnological methods for producing recombinant silk proteins, characterization of these, spinning of fibers, protein engineering, material characterization, machine learning and bioinformatics to understand the transcriptome profile of the silk glands. The specific project focuses on the analysis and integration of single-cell RNA sequencing, bulk RNA sequencing, spatial transcriptomics, and proteomics data. Additionally, it involves conducting comparative analyses to link variations in the mechanical properties of silk across different spider species to their genetic background, considering both gene expression and sequence variation. 

The applicant is expected to actively pursue the project, keep updated with the literature, interact with the other team members, be active at journal clubs and meetings, present results in a pedagogic way, write reports and papers, and have a positive attitude. You will be responsible for planning the work and executing the analyses. Teaching of undergraduates and PhD students may be part of the duties.

Your profile
A PhD in a relevant subject obtained within the past three years, and several publications in international peer-reviewed journals and at least one as first author are required.

Excellent knowledge in English is a requirement (at least C1 level in reading, writing and listening).

Previous experience of at least one of the techniques that will be used in the project is required.

As a person you are positive, ambitious, thorough, and able to keep deadlines. 

About us
The spider silk biomimetics group at SLU is highly productive and successful group that has secured several grants from the European Research Council. Recently, the group has been awarded significant research grants from Olle Engkvist Stiftelse and Knut and Alice Wallenberg Foundation which vouch for a continued high level of research activities. We are dedicated, ambitious and have a friendly and helpful atmosphere. You can read more about us here: https://www.slu.se/en/ew-cv/anna-rising/

The department is part of the Faculty of Veterinary Medicine and Animal Science and is responsible for education and research in several basic and applied areas. These areas include anatomy, physiology, biochemistry, pathology, pharmacology, toxicology, genetics, breeding, immunology, bacteriology, virology, parasitology, epizootology, comparative medicine, food safety, bioinformatics and One Health. Our research covers everything from production animals to sports and pet animals, laboratory animals and wild animals. The department's researchers work on the entire scale from molecular mechanisms and microbiology to the structure, function and behaviour of animals, and how these are affected by breeding, physical activity, care, production, stress, environmental factors and diseases.

For more information about the department visit: https://www.slu.se/en/departments/Animal-Biosciences/

Read more about our benefits and working at SLU by visiting: https://www.slu.se/en/about-slu/work-at-slu/

Location:
Uppsala

Form of employment:
Temporary employment 24 months, with the possibility of extension.

Scope:
100%

Start date:
As agreed

Application:
Applicants must attach three or four documents:


• CV including contact information, publication list and contact information for at least two references that know the applicant and his or her qualifications.
• Description of previous and ongoing research and a justification for the applicant's relevance to obtain the position. Description of preliminary research ideas are welcome but not required. (Maximum two A4 pages.)
• Copy of diploma or link to or copy of doctoral dissertation.
• If the applicant is not a native English speaker, an official certificate stating the level of English proficiency is required.

Please submit your application before deadline 26 August 2024. You can submit your application by clicking the button below.

Union representatives:
https://internt.slu.se/en/my-employment/employee-associations/kontaktpersoner-vid-rekrytering/


The Swedish University of Agricultural Sciences (SLU) has a key role in the development for sustainable life, based on science and education. Through our focus on the interaction between humans, animals and ecosystems and the responsible use of natural resources, we contribute to sustainable societal development and good living conditions on our planet. Our main campuses are located in Alnarp, Umeå and Uppsala, however, the university also operates at research stations, experimental forests and teaching sites throughout Sweden.

SLU has around 3,000 employees, 5,000 students and doctoral students and a turnover of over SEK 3 billion. We are investing in attractive environments on all of our campuses. We strive to provide a work environment characterised by inclusivity and gender equality, where different experiences generate conversations between people and pave the way for science, creativity and development. Therefore, we welcome applications from people with diverse backgrounds and perspectives.

Ansök nu

Postdoc in Biomimicry of Spiders’ Silk Glands

Fysiolog
Läs mer Jul 3
Department of Animal Biosciences
Come join our spider silk team! In this project we will elucidate the secrets behind how spider spin their silks (one individual can spin up to seven different silk types!). As a research group we are interested in how spiders have solved problems related to protein production, storage and polymerization, and develops methods for producing the material by recombinant protein production and biomimetic fiber spinning. In order to develop our methods further we are looking for a postdoc with a keen interest in biophysical methods. The candidate will dissect silk glands from spiders and analyse these with a panel of state-of-the-art methods, like SAXS, WAXS, XRF, FIB-SEM and confocal microscopy. By doing so we hope to answer several outstanding enigmatic questions, for example, (i) What are the physiological conditions along the silk glands? (ii) How are the silk proteins organized to allow long-term storage and stability in the glands? (iii) Are there pH gradients in all silk glands? Are there also other ion gradients that influence silk polymerization? (iv) What are the common and distinctive features of the different silk glands? (v) Can the dissimilarities explain the different mechanical properties of the fiber types?
About the position
You will be part of an excellent team of several PhD students, Postdocs and Researchers working on different projects related to biotechnological methods for producing recombinant silk proteins, characterization of these, spinning of fibers, protein engineering, material characterization and bioinformatics to understand the transcriptome profile of the silk glands. Your work will involve dissection of spiders, collection of silk glands and fibers, characterization of these using e.g. SAXS, WAXS, XRF, FIB-SEM and confocal microscopy. The postdoc project is a collaboration with the Technical University in Dresden, Germany, and the candidate is expected to travel there and to synchrotrons in Europe to perform experiments.

The applicant is expected to actively pursue the project, keep updated with the literature, interact with the other team members, be active at journal clubs and meetings, present results in a pedagogic way, write reports and papers, and have a positive attitude. You will be responsible for planning, executing and analysing data. Teaching of undergraduates and PhD students may be part of the duties.

Your profile
A PhD in a relevant subject obtained within the past three years, and several publications in international peer-reviewed journals and at least one as first author are required.

Excellent knowledge in English is a requirement (at least C1 level in reading, writing and listening).

Previous experience of at least one of the techniques that will be used in the project is required.

As a person you are positive, ambitious, thorough, and able to keep deadlines.

About us
The spider silk biomimetics group at SLU is highly productive and successful group that has secured several grants from the European Research Council. Recently, the group has been awarded significant research grants from Olle Engkvist Stiftelse and Knut and Alice Wallenberg Foundation which vouch for a continued high level of research activities. We are dedicated, ambitious and have a friendly and helpful atmosphere. You can read more about us here: https://www.slu.se/en/ew-cv/anna-rising/

The department is part of the Faculty of Veterinary Medicine and Animal Science and is responsible for education and research in several basic and applied areas. These areas include anatomy, physiology, biochemistry, pathology, pharmacology, toxicology, genetics, breeding, immunology, bacteriology, virology, parasitology, epizootology, comparative medicine, food safety, bioinformatics and One Health. Our research covers everything from production animals to sports and pet animals, laboratory animals and wild animals. The department's researchers work on the entire scale from molecular mechanisms and microbiology to the structure, function and behaviour of animals, and how these are affected by breeding, physical activity, care, production, stress, environmental factors and diseases.

For more information about the department visit: https://www.slu.se/en/departments/Animal-Biosciences/

Read more about our benefits and working at SLU by visiting: https://www.slu.se/en/about-slu/work-at-slu/

Location:
Uppsala

Form of employment:
Temporary employment 24 months, with the possibility of extension.

Scope:
100%

Start date:
As agreed

Application:
Applicants must attach three or four documents:


• CV including contact information, publication list and contact information for at least two references that know the applicant and his or her qualifications.
• Description of previous and ongoing research and a justification for the applicant's relevance to obtain the position. Description of preliminary research ideas are welcome but not required. (Maximum two A4 pages.)
• Copy of diploma or link to or copy of doctoral dissertation.
• If the applicant is not a native English speaker, an official certificate stating the level of English proficiency is required.

Please submit your application before deadline 26 August 2024. You can submit your application by clicking the button below.

Union representatives:
https://internt.slu.se/en/my-employment/employee-associations/kontaktpersoner-vid-rekrytering/


The Swedish University of Agricultural Sciences (SLU) has a key role in the development for sustainable life, based on science and education. Through our focus on the interaction between humans, animals and ecosystems and the responsible use of natural resources, we contribute to sustainable societal development and good living conditions on our planet. Our main campuses are located in Alnarp, Umeå and Uppsala, however, the university also operates at research stations, experimental forests and teaching sites throughout Sweden.

SLU has around 3,000 employees, 5,000 students and doctoral students and a turnover of over SEK 3 billion. We are investing in attractive environments on all of our campuses. We strive to provide a work environment characterised by inclusivity and gender equality, where different experiences generate conversations between people and pave the way for science, creativity and development. Therefore, we welcome applications from people with diverse backgrounds and perspectives.

Ansök nu

Kommunikatör

Informatör/Kommunikatör
Läs mer Jun 25
Kommunikatör vid institutionen för stad och land
 
Institutionen för stad och land på SLU är Sveriges starkaste miljö för samhällsvetenskaplig miljöforskning, med ca 175 anställda, åtta ämnesområden, två centrumbildningar, ett Mistraprogram och en stark tvärvetenskaplig ansats i allt vi gör. För att bättre nå ut med vårt arbete, kommunicera med omvärlden och attrahera nya nyfikna studenter söker vi nu en kommunikatör som kan stötta oss i detta arbete.

Vi vill bli mer synliga, och vi vill nå ut till fler! Är du rätt person för jobbet?

Om jobbet
För dig som natur- och samhällsintresserad kommunikatör är det här ett riktigt drömjobb! Hos oss finns stora möjligheter att utveckla nya sätt att nå ut med kunskap och arbeta för att öka och fördjupa våra kontakter med omvärlden.

Vi söker en person som kan hjälpa oss att ta nästa steg i vår forskningskommunikation och bidra med nya innovativa sätt för att ytterligare etablera vår profil som Sveriges starkaste tvär- och samhällsvetenskapliga forskningsmiljö i frågor som rör omställningen till ett hållbart samhälle. Du kommer att arbeta med extern kommunikation såsom press, webb och sociala medier, samt stötta forskare att nå ut med sin forskning.

Du kommer att arbeta både strategiskt och operativt genom att planera, genomföra och följa upp kommunikationsinsatser.

Du ansvarar för det redaktionella innehållet på institutionens hemsida, samt bidrar i marknadsföringen av de utbildningar som vi ansvarar för. SLU står inför en stor förändring av sin webb, och du kommer att vara del av det arbetet på institutionen. 

Din arbetsplats är institutionen för stad och land i Uppsala. Vi är en internationell miljö med cirka 175 kollegor, så arbetet sker på både svenska och engelska. Du ingår även i kommunikatörsnätverk på fakulteten och för hela SLU. Institutionen erbjuder en dynamisk, tvärvetenskaplig miljö med trevliga kollegor, fina lokaler, spännande forskning, samverkan och utbildning. 

Din bakgrund 
Du är utbildad journalist eller kommunikatör. Erfarenhet av vetenskaplig kommunikation är starkt meriterande. Du har god förståelse för det journalistiska arbetssättet och det moderna medielandskapet.

Du är van att både självständigt och tillsammans med andra planera, genomföra och följa upp arbetet. Du har hög digital kompetens och mycket god språklig förmåga på både svenska och engelska i tal och skrift.

Som person är du ansvarstagande, strukturerad och driven. Du har förmågan att planera, organisera och prioritera ditt arbete för att leverera resultat enligt uppsatta tidsramar med god kvalitet. Du är serviceinriktad, lyhörd och har lätt för att samarbeta. Vi lägger stor vikt vid dina personliga egenskaper.

Vi söker dig som är en skicklig berättare. Vi vill därför att du bifogar ett arbetsprov i din ansökan. Det ska vara ett exempel på en kommunikationsinsats som du är extra stolt över. Formatet spelar ingen roll; det kan vara ett reportage, nyhetsartikel, podd, film, webbsida, annonskampanj eller något annat. Berätta vad du gjort, vad du ville uppnå och hur det gick.

Om oss
Vid institutionen för stad och land bedrivs grundutbildning, forskarutbildning, forskning och samverkan på fem avdelningar: agrarhistoria, landskapsarkitektur, landsbygdsutveckling, miljökommunikation och avdelningen för statsvetenskap och naturresursförvaltning, där Sidas helpdesk för miljöbedömning och Centrum för biologisk mångfald (CBM) ingår. På institutionen finns också Centrum för naturvägledning (CNV). Institutionen är den största inom SLU för samhällsvetenskap, humaniora och design. Frågor om det hållbara nyttjandet av naturresurser och landskap är centrala i institutionens forskning, undervisning och samverkan. Vid institutionen är ca 175 personer anställda. 

Mer information om institutionen/avdelningen: www.slu.se/sol

Läs mer om våra förmåner och hur det är att jobba vid SLU på https://www.slu.se/om-slu/jobba-pa-slu/

Placering:
Uppsala

Anställningsform:
 Vikariat 12 månader

 

Omfattning:
100%

 

Tillträde:
1 oktober eller enligt överenskommelse

 

Ansökan:
Välkommen med din ansökan via ansökningsknappen nedan senast 2024-08-25.

Fackliga kontaktpersoner:
https://internt.slu.se/min-anstallning/facket/kontaktpersoner/

 


Sveriges lantbruksuniversitet (SLU) har en nyckelroll i utvecklingen för hållbart liv, grundad i vetenskap och utbildning. Genom vårt fokus på samspelen mellan människa, djur och ekosystem och ett ansvarsfullt brukande av naturresurserna bidrar vi till en hållbar samhällsutveckling och goda livsvillkor på vår planet. Huvudorter är Alnarp, Umeå och Uppsala, men verksamhet bedrivs också på forskningsstationer, försöksparker och utbildningsorter i hela landet.

SLU har drygt 3000 medarbetare, 5000 studenter och forskarstuderande och en omsättning på över tre miljarder kronor. Universitetet satsar på attraktiva miljöer på sina campusområden. Vi arbetar för en jämställd och inkluderande arbetsmiljö där öppna samtal mellan människor med olika erfarenheter lägger grunden för vetenskaplighet, kreativitet och utveckling. Vi välkomnar därför personer med olika bakgrunder och perspektiv att söka den aktuella anställningen.

Ansök nu

IT-direktör

Chief Information Officer/CIO/IT-chef
Läs mer Jul 3
IT-avdelningen
SLU söker en ny IT-direktör som vill bidra till SLU:s utveckling.
Om jobbet
Vi söker en driven och strategisk IT-direktör som kan leda det fortsatta arbetet med att utveckla SLU:s IT-verksamhet. Du ansvarar för att leda och utveckla IT-organisationen och ta strategiska beslut för att säkerställa att IT-stödet är effektivt, kvalitetssäkrat och möter verksamhetens behov.

Som IT-direktör leder du SLU:s IT-avdelning med drygt hundratalet medarbetare indelade i fem sektioner (mjukvaruutveckling, IT-infrastruktur, arkitektur och IT-säkerhet, projektkontor samt IT-support) som vardera leds av en sektionschef. I rollen har du fullt ansvar för verksamhet, budget, personal och arbetsmiljö. IT-avdelningen finns representerad på flera orter i landet så resor ingår i ditt arbete. Organisatoriskt tillhör IT-avdelningen det gemensamma verksamhetsstödet. IT-direktören är underställd universitetsdirektören och ingår tillsammans med fakultetsdirektörer och avdelningschefer i ledningsgruppen för det gemensamma verksamhetsstödet som bidrar till utveckling av hela universitetet.Din bakgrund 
Vi söker dig som har en akademisk utbildning inom IT-området eller motsvarande kompetens som arbetsgivaren bedömer likvärdig. Du har minst 5-7 års erfarenhet av att leda medarbetare samt att leda genom andra chefer i en komplex organisation. Du har också en bred och dokumenterad erfarenhet av att leda förändringsarbete och arbeta strategiskt inom en större IT-organisation. God förmåga att uttrycka sig i tal och skrift på svenska och engelska är ett krav.

Det är meriterande att ha erfarenhet av arbete på en statlig myndighet eller offentlig sektor.

För att lyckas i rollen som IT-direktör söker vi dig som har ett tillitsbaserat ledarskap med en förmåga att skapa trygghet, engagemang och förtroende hos medarbetare. Anställningen ställer höga krav på kommunikativ förmåga där det är viktigt med lyhördhet gentemot både verksamhetens behov och ledningens fokus på SLU:s övergripande mål och strategier.

Som person är du trygg i dig själv, prestigelös och har lätt för att skapa relationer. Du är en lösningsorienterad ledare med stor initiativkraft, integritet och självständighet. En förutsättning är att du har ett genuint intresse för högre utbildning och forskning. Du har en förmåga att se SLU ur ett helhetsperspektiv. Du fångar upp organisationens behov, ser samband, driver och utvecklar arbetet.

Stor vikt kommer att läggas vid personlig lämplighet.

Om oss
På IT-avdelningen arbetar vi med både grundläggande IT-tjänster och anpassade digitala lösningar. Vi medverkar och stödjer universitetets behov i allt från forskning till undervisning vilket är både utmanande och komplext. Vi är en stor avdelning med bred kompetens och hos oss har du goda möjligheter att utvecklas. Genom att fokusera på samverkan, innovation och säkerhet levererar vi en modern teknisk miljö till nytta för verksamheten.

Just nu är vi i en spännande fas där vi byter ut nätverket på hela universitet. Högt på agendan är även utmaningar som handlar om IT-säkerhet, lagring, tillgängliggörande av data, molntjänster och digitalisering.

Läs mer om våra förmåner och hur det är att jobba vid SLU på https://www.slu.se/om-slu/jobba-pa-slu/

Placering:
Uppsala

Anställningsform:
Tillsvidareanställning. SLU kan komma att tillämpa provanställning.

Omfattning:
100%

Tillträde:
Enligt överenskommelse.

Ansökan:
Välkommen med din ansökan via ansökningsknappen nedan senast 2024-08-20.

Fackliga kontaktpersoner:
https://internt.slu.se/min-anstallning/facket/kontaktpersoner/ 


Sveriges lantbruksuniversitet (SLU) har en nyckelroll i utvecklingen för hållbart liv, grundad i vetenskap och utbildning. Genom vårt fokus på samspelen mellan människa, djur och ekosystem och ett ansvarsfullt brukande av naturresurserna bidrar vi till en hållbar samhällsutveckling och goda livsvillkor på vår planet. Huvudorter är Alnarp, Umeå och Uppsala, men verksamhet bedrivs också på forskningsstationer, försöksparker och utbildningsorter i hela landet.

SLU har drygt 3000 medarbetare, 5000 studenter och forskarstuderande och en omsättning på över tre miljarder kronor. Universitetet satsar på attraktiva miljöer på sina campusområden. Vi arbetar för en jämställd och inkluderande arbetsmiljö där öppna samtal mellan människor med olika erfarenheter lägger grunden för vetenskaplighet, kreativitet och utveckling. Vi välkomnar därför personer med olika bakgrunder och perspektiv att söka den aktuella anställningen.

Ansök nu

Doctoral student

Doktorand
Läs mer Jun 18
Department of Forest Mycology and Plant Pathology
The Research School in Future Silviculture

Sweden is a country where forests have been and still are of great importance. The use and utilization of the forest is an issue where the balance between forest production and the environment is in focus. Growth in Swedish forests has declined over the past 15 years.  Biodiversity and the role of forests in climate change are now key societal  issues that require more knowledge. To both sustainably use and safeguard forest biodiversity, a coherent basic science research program is needed that addresses large and complex issues and develops new analytical tools. It is against this background and in line with SLU:s investment in Future Sustainable Forest Management that the Research School in Future Silviculture is established with a focus on the future sustainable use of forests. The Research School Future Silviculture is part of the Wallenberg Initiative in Forest Research (WIFORCE) at SLU. During the programme, around 50 doctoral students will be admitted to the Research School. Would you like to make a difference for the future sustainable use of forests? Apply to join the Research School in Future Silviculture!

We are looking for an industry/collaboration-based PhD student. The doctoral studies will be performed at the Department of Forest Mycology and Plant Pathology at SLU in Uppsala. The employment will be with the company Södra, where the PhD student will gain practical work experience. The doctoral student supervisory team will include Malin Elfstrand (Professor, SLU), Magnus Petersson(Head of Forestry operations at Södra).

Read more about WIFORCE and the Research School in Future Silviculture here: https://www.slu.se/WIFORCE/enRead more about the Department of Forest Mycology and Plant Pathology here: https://www.slu.se/en/departments/forest-mycology-plantpathology/

Read more about Södra here: https://www.sodra.com/sv/se/ 

Research subject Biology
Description:
The goal of the doctoral project in forest pathology is to create knowledge about trees' defense responses and develop methods that help forest tree breeders and forest nurseries to identify trees with a better ability to handle biotic and abiotic stress.

You are expected to conduct research, in collaboration with researchers at the dept. of  forest mycology and plant pathology, and the Umeå Plant Science Center (UPSC), which leads to a doctoral thesis. The doctoral studies includes courses corresponding to at least 30 higher education credits You are also expected to complete an industrial internship at your employer Södra.

In your research, you will use a combination of different methods such as population genetics, transcriptomics and testing resistance to root rot and Diplodia tip blight in pine under normal conditions and under abiotic stress. 

Qualifications:
We are looking for a person who is interested in research in forest pathology and plant-fungus interactions. You are eligible to be admitted to postgraduate studies if you have a master's degree or equivalent. For this position, your education should focus on biology, forest science, plant physiology, genetics, plant pathology or forest pathology. 

Familiarity with the Nordic forest ecosystems is desired. Previous experience with molecular biology and microbiology laboratory work is a merit. Knowledge of Swedish and a Swedish or international driver's license are also meritous. Applicants must meet certain English language proficiency requirements. For further information see: www.universityadmissions.se

In the recruitment process we will put great emphasis on the candidates personal suitability. Consideration will be given to e.g. your motivation, flexibility, drive, cooperativeness, independence and meticulousness.

Place of work:      
Uppsala

Forms for funding or employment:

• Doctoral studies at SLU
• 5 year employment at Södra with 80% study activity as a PhD student (4 years) and 20% time for practical work experience at Södra (1 year)

Starting date:
According to agreement.

Application:
Click the “Apply” button to submit your application. The deadline is 2024-08-19.

To qualify for third-cycle (Doctoral) courses and study programmes, you must have a second-cycle (Master’s) qualification. Alternatively, you must have conducted a minimum of four years of full-time study, of which a minimum of one year at second-cycle level.

Applicants will be selected based on their written application and CV, degree project, copies of their degree certificate and transcript of records from previous first and second-cycle studies at a university or higher education institution, two personal references, and knowledge of English. More information about the English language requirements can be found here: https://www.slu.se/en/education/programmes-courses/doctoral-studies/application-admission-doctoral-studies/english-language-requirements/

Please note that applicants invited to interview must submit attested copies of their degree certificate, or equivalent, a transcript of records from previous first and second-cycle studies at a university or higher education institution. Applicants who are not Swedish citizens need to submit an attested copy of their passport’s information page containing their photograph and personal details.

Read about the PhD education at SLU at www.slu.se/en/education/programmes-courses/doctoral-studies/

 


The Swedish University of Agricultural Sciences (SLU) has a key role in the development for sustainable life, based on science and education. Through our focus on the interaction between humans, animals and ecosystems and the responsible use of natural resources, we contribute to sustainable societal development and good living conditions on our planet. Our main campuses are located in Alnarp, Umeå and Uppsala, however, the university also operates at research stations, experimental forests and teaching sites throughout Sweden.

SLU has around 3,000 employees, 5,000 students and doctoral students and a turnover of over SEK 3 billion. We are investing in attractive environments on all of our campuses. We strive to provide a work environment characterised by inclusivity and gender equality, where different experiences generate conversations between people and pave the way for science, creativity and development. Therefore, we welcome applications from people with diverse backgrounds and perspectives.

Ansök nu

Industry and collaboration PhD student in forest microbiology

Doktorand
Läs mer Jun 18
Department of Forest Mycology and Plant Pathology
We are looking for an industry/collaboration-based PhD student in forest microbiology. The doctoral studies will be performed at the Department of Forest Mycology and Plant Pathology at SLU in Uppsala. The employment will be with Holmen Skog AB (Gideå), where the PhD student will gain practical work experience. The doctoral student’s supervisory team is headed by Judith Lundberg-Felten (Senior Lecturer, SLU) and Daniel Hägglund (Head of Plant Production and Seed Supply, Holmen Skog AB).  The position is part of the Research School Future Silviculture, established through the Wallenberg Initiative in Forest Research (WIFORCE) at SLU. 

Read more about WIFORCE and the Research School: https://www.slu.se/WIFORCE/en

Read more about the Department of Forest Mycology and Plant Pathology: https://www.slu.se/en/departments/forest-mycology-plantpathology/about-us/

Read more about Holmen: https://www.holmen.com/en/

Research subject Biology
Description:
The project


The goal of the project is to identify molecular, ecological, and practical aspects of ectomycorrhizal soil fungi that allow increasing drought resistance in pine seedlings.

You are expected to conduct research, in collaboration with researchers at the Dept of Forest Mycology and Plant Pathology and Holmen Skog AB, which leads to a doctoral degree and publication of papers. In parallel to the scientific work, you will follow the PhD education at SLU. You are also expected to complete an industrial internship at your employer Holmen Skog AB.

In your research, you will use a combination of cultivation techniques for fungi and seedlings, molecular work, and bioinformatics on genome and transcriptome level to identify key genes related to drought resistance in the genus Suillus. You will also perform an analysis of existing ecological datasets and literature to gather knowledge on the ecology of Suillus.  

About us

The department of Forest Mycology and Plant Pathology is a stimulating, international environment situated at BioCenter, SLU. The successful candidate will work within the forest microbiology division that aims to better understand the intricate relationships between plants and their associated soil biota under changing environmental conditions.

Qualifications:
We are looking for a highly motivated and team-oriented candidate interested in forest microbiology and plant-fungal interactions. You should hold a MSc degree (or equivalent, according to basic eligibility for third-cycle education) in biology, ecology, biotechnology or forest science with emphasis on plants, fungi, or their interactions.

Familiarity with the Nordic forest ecosystems is desired. Documented experience in microbial ecology, mycology, plant/fungal cultivation and/or bioinformatics is a merit. Skills in handling large datasets, using R-language and high-performance computing is desirable. Excellent communication skills both in written and oral English are a requirement. Knowledge of Nordic languages or learning Swedish is expected for communicating with staff at the seedling nursery. Our ideal candidate is reliable, well-organized and pragmatic, and enjoys both practical and computational work. Personal qualities such as attention to detail, high degree of self-motivation and enthusiasm in scientific work and discussion are important. Holding a driver’s license is useful.

 

Place of work:      
Uppsala

Forms for funding or employment:

• Doctoral studies at SLU
• 5-year employment at Holmen with 80% study activity as a PhD student (4 years) and 20% time for practical work experience at Holmen (1 year)

Starting date:
According to agreement

Application:
Click the “Apply” button to submit your application. The deadline is 2024-08-19

To qualify for third-cycle (Doctoral) courses and study programmes, you must have a second-cycle (Master’s) qualification. Alternatively, you must have conducted a minimum of four years of full-time study, of which a minimum of one year at second-cycle level.

Applicants will be selected based on their written application comprising a cover letter (1 page) including a description of research interests and a statement about why they are interested in and qualify for the project, CV, degree project, copies of their degree certificate and transcript of records from previous first and second-cycle studies at a university or higher education institution, two personal references, and knowledge of English. More information about the English language requirements can be found here: https://www.slu.se/en/education/programmes-courses/doctoral-studies/application-admission-doctoral-studies/english-language-requirements/

Please note that applicants invited to interview must submit attested copies of their degree certificate, or equivalent, a transcript of records from previous first and second-cycle studies at a university or higher education institution. Applicants who are not Swedish citizens need to submit an attested copy of their passport’s information page containing their photograph and personal details.

Read about the PhD education at SLU at www.slu.se/en/education/programmes-courses/doctoral-studies/

Academic union representatives:
https://internt.slu.se/en/my-employment/employee-associations/kontaktpersoner-vid-rekrytering/


The Swedish University of Agricultural Sciences (SLU) has a key role in the development for sustainable life, based on science and education. Through our focus on the interaction between humans, animals and ecosystems and the responsible use of natural resources, we contribute to sustainable societal development and good living conditions on our planet. Our main campuses are located in Alnarp, Umeå and Uppsala, however, the university also operates at research stations, experimental forests and teaching sites throughout Sweden.

SLU has around 3,000 employees, 5,000 students and doctoral students and a turnover of over SEK 3 billion. We are investing in attractive environments on all of our campuses. We strive to provide a work environment characterised by inclusivity and gender equality, where different experiences generate conversations between people and pave the way for science, creativity and development. Therefore, we welcome applications from people with diverse backgrounds and perspectives.

Ansök nu

Industri-/samverkansdoktorand inom skoglig mikrobiologi

Doktorand
Läs mer Jun 18
Institutionen för skoglig mykologi och växtpatologi
Industri-/samverkansdoktorand inom skoglig mikrobiologi

Vi söker en industri-/samverkandsdoktorand i skoglig mikrobiologi för att studera torkresistens hos tallplantor i symbios med ektomykorrhizasvampar i släktet Suillus. Doktoranden blir antagen till en forskarutbildning vid institutionen för skoglig mykologi och växtpatologi vid SLU i Uppsala. Anställningen är hos Holmen Skog AB (Gideå), där doktoranden får industriell praktik. Doktoranden kommer att handledas av ett team som leds av Judith Lundberg-Felten (universitetslektor, SLU), och Daniel Hägglund (chef för växtproduktion och fröförsörjning, Holmen Skog AB).  Tjänsten är en del av forskarskolan Future Silviculture, som etablerats genom Wallenberg Initiative in Forest Research (WIFORCE) vid SLU.

Läs mer om WIFORCE och forskarskolan här: https://www.slu.se/WIFORCE

Läs mer om Institutionen för skoglig mykologi och växtpatologi här: https://www.slu.se/institutioner/skoglig-mykologi-vaxtpatologi/om-oss/

Läs mer om Holmen här: https://www.holmen.com/sv/

Forskarutbildningsämne Biologi
Innehållsbeskrivning:
Projektet

Målet med projektet är att identifiera molekylära, ekologiska och praktiska aspekter av ectomycorrhizasvampar som möjliggör ökad torktålighet hos tallplantor.

Du förväntas bedriva forskning, i samarbete med forskare vid Institutionen för skoglig mykologi och växtpatologi och Holmen Skog AB, som leder fram till en doktorsexamen och publicering av artiklar. Parallellt med det vetenskapliga arbetet kommer du att följa forskarutbildningen vid SLU. Du förväntas också genomföra en industripraktik hos din arbetsgivare Holmen Skog AB.

I din forskning kommer du att använda en kombination av odlingstekniker för svampar och plantor, molekylärt arbete och bioinformatik på genom- och transkriptomnivå för att identifiera nyckelgener relaterade till torkresistens i släktet Suillus. Du kommer också att utföra en analys av befintliga ekologiska dataset och litteraturstudier för att samla kunskap om Suillus ekologi. 

Om oss

Institutionen för skoglig mykologi och växtpatologi är en stimulerande, internationell miljö belägen vid BioCentrum, SLU Ultuna campus. Den framgångsrika kandidaten kommer att arbeta inom avdelningen för skogsmikrobiologi som syftar till att bättre förstå de invecklade förhållandena mellan växter och deras associerade markbiota under förändrade miljöförhållanden.

Kvalifikationer:
Vi söker en mycket motiverad och teamorienterad kandidat som är intresserad av skogsmikrobiologi och interaktioner mellan växter och svampar. Du bör ha en MSc-examen (eller motsvarande, enligt grundläggande behörighet för forskarutbildning) i biologi, ekologi, bioteknik eller skogsvetenskap med betoning på växter, svampar eller deras interaktioner. 

Kännedom om de nordiska skogsekosystemen är önskvärd. Dokumenterad erfarenhet av mikrobiell ekologi, mykologi, växt- och svampodling och/eller bioinformatik är meriterande. Färdigheter i hantering av stora datamängder, användning av R-språket och dataanalys är önskvärt. Utmärkta kommunikationsfärdigheter i både tal och skrift på engelska är ett krav. Kunskaper i nordiska språk eller att lära sig svenska förväntas för att kommunicera med personal på plantskolan. Vår ideala kandidat är pålitlig, välorganiserad och pragmatisk och tycker om både praktiskt och datorbaserat arbete. Personliga egenskaper som noggrannhet, hög grad av självmotivation och entusiasm i vetenskapligt arbete och diskussion är viktiga. Att ha körkort kan underlätta arbetet.

 

Placering:           
Uppsala

Försörjningsform:

• Utbildningsplats som doktorand vid SLU
• 5 års anställning på Holmen med 80% studieaktivitet som doktorand (4 år) och 20% tid för industriell praktik på Holmen  (1 år)

Tillträde:
Enligt överenskommelse.

Ansökan
Välkommen med din ansökan via ansökningsknappen senast den 2024-08-19.

För att vara behörig till utbildning på forskarnivå krävs avlagd examen på avancerad nivå eller minst fyra års heltidsstudier varav minst ett år på avancerad nivå.

Urval bland de behöriga sökande baseras på: en skriftlig ansökan som innehåller ett personligt brev (1 sida) med en beskrivning av forskningsintressen allmänt och en redogörelse för intresset och kvalifikationer för projektet, meritförteckning; examensarbete, kopior av examensbevis och registerutdrag från tidigare studier på grund- och avancerad nivå vid universitet eller högskola, två personliga referenser, kunskaper i engelska. Mer information om krav på engelska kunskaper finns på följande sida:
https://www.slu.se/utbildning/program-kurser/forskarutbildning/att-bli-doktorand/krav-pa-engelskakunskaper/

Observera att den/de sökande som blir kallade till intervju ska lämna in vidimerade kopior av examensbevis, eller motsvarande, och registerutdrag från tidigare studier på grund- och avancerad nivå vid universitet eller högskola, samt att de sökande som har utländskt medborgarskap också ska lämna in en vidimerad kopia av den sida i passet som innehåller foto och personinformation.

Läs mer om SLU:s forskarutbildning på www.slu.se/utbildning/program-kurser/forskarutbildning/

Fackliga kontaktpersoner:
https://internt.slu.se/min-anstallning/facket/kontaktpersoner/


Sveriges lantbruksuniversitet (SLU) har en nyckelroll i utvecklingen för hållbart liv, grundad i vetenskap och utbildning. Genom vårt fokus på samspelen mellan människa, djur och ekosystem och ett ansvarsfullt brukande av naturresurserna bidrar vi till en hållbar samhällsutveckling och goda livsvillkor på vår planet. Huvudorter är Alnarp, Umeå och Uppsala, men verksamhet bedrivs också på forskningsstationer, försöksparker och utbildningsorter i hela landet.

SLU har drygt 3000 medarbetare, 5000 studenter och forskarstuderande och en omsättning på över tre miljarder kronor. Universitetet satsar på attraktiva miljöer på sina campusområden. Vi arbetar för en jämställd och inkluderande arbetsmiljö där öppna samtal mellan människor med olika erfarenheter lägger grunden för vetenskaplighet, kreativitet och utveckling. Vi välkomnar därför personer med olika bakgrunder och perspektiv att söka den aktuella anställningen.

Ansök nu

Industri-/samverkansdoktorand inom skogspatologi

Doktorand
Läs mer Jun 18
Institutionen för skoglig mykologi och växtpatologi
Forskarskolan i Future Silviculture

Sverige är ett land där skogen har haft och alltjämt har mycket stor betydelse. Brukandet och nyttjandet av skogen är en fråga där avvägandet mellan skogsproduktion och miljö är i fokus. Tillväxten i de svenska skogarna har minskat de senaste 15 åren.  Biodiversitet och skogens roll i klimatarbetet är idag centrala samhällsfrågor som kräver mer kunskap. För att både kunna hållbart bruka och trygga skogens biologiska mångfald behövs därför ett sammanhängande grundvetenskapligt forskningsprogram som tar sig an stora och komplexa frågeställningar samt utvecklar nya analysverktyg. Det är mot denna bakgrund och i linje med SLU:s satsning på Framtidens hållbara skogsskötsel som forskarskolan Future Silviculture etableras med fokus på framtidens uthålliga brukande av skog. Forskarskolan Future Silviculture är en del av Wallenberg Initiative in Forest Research (WIFORCE) vid SLU. Under programmets gång kommer cirka 50 doktorander att ingå i forskarskolan. Vill du vara med och göra skillnad för framtidens uthålliga brukande av skog? Sök till forskarskolan i Future Silviculture!

Vi söker en industri-/samverkansdoktorand. Doktoranden blir antagen till en forskarutbildning vid Institutionen för skoglig mykologi och växtpatologi vid SLU i Uppsala. Anställningen är hos Södra, där doktoranden får industriell praktik. Doktoranden kommer att handledas av bland andra Malin Elfstrand (professor, SLU) och Magnus Petersson (Skogsbrukschef Södra).

Läs mer om WIFORCE och forskarskolan Future Silviculture här  https://www.slu.se/WIFORCE

Läs mer om Institutionen för skoglig mykologi och patologi här: https://www.slu.se/institutioner/skoglig-mykologi-vaxtpatologi/ 

Läs mer om Södra här: https://www.sodra.com/sv/se/

Forskarutbildningsämne biologi
Innehållsbeskrivning:
Målet med doktorandprojektet i skogspatologi är att skapa kunskap om träds försvarsresponser och utveckla metoder som hjälper skogsträdsförädlare och skogsplantskolor att identifiera träd med bättre förmåga att hantera biotisk och abiotisk stress.

Du förväntas bedriva handledd forskning, i samarbete med forskare vid inst. för skoglig mykologi och växtpatologi samt Umeå Plant Science Center (UPSC), som leder fram till en doktorsavhandling. I utbildningen ingår även doktorandkurser motsvarande minst 30 högskolepoäng. Du förväntas också genomföra industriell praktik vid ditt hemföretag Södra.

I din forskning kommer du använda en kombination av olika metoder som populationsgenetik, transkriptomik och testning av resistens mot rotticka och diplodiasjukan i tall under normala förhållanden och under abiotisk stress.

Institutionen för skoglig mykologi och växtpatologi vid Sveriges lantbruksuniversitet (SLU) bedriver både grundläggande och tillämpad forskning med fokus på interaktioner rörande växter och mikroorganismer i skog och jordbruk. Centrala frågeställningar rör mikroorganismernas populationsbiologi och samhällsstruktur, deras funktioner speciellt i näringsomsättningen och för trädhälsa, samt samspelet mellan mikroorganismer och kontroll av träd- och växtsjukdomar. 

Kvalifikationer:
Vi söker efter en person som är intresserad av forskning inom skogspatologi och växt-svampinteraktioner. Du är behörig att bli antagen till forskarutbildning om du har en mastersexamen eller motsvarande. För denna tjänst bör din utbildning ha inriktning mot biologi, skogsvetenskap, växtfysiologi, genetik, växtpatologi eller skogspatologi. 

Det är önskvärt att du har en grundläggande förståelse för det boreala skogsekosystemet. Erfarenhet av molekylärbiologiskt- och mikrobiologiskt laboratoriearbete är meriterande. Kunskaper i svenska och ett svenskt eller internationellt körkort är önskvärt. Sökande måste uppfylla vissa krav på engelska språkkunskaper. För vidare information se: www.universityadmissions.se

Vi kommer att lägga stor vikt vid personlig lämplighet. Hänsyn kommer att tas till ex. din motivation, flexibilitet, driv, samarbetsförmåga, självständighet och noggrannhet. 

Placering:           
Uppsala

Försörjningsform:

• Utbildningsplats som doktorand vid SLU
• 5 års anställning på Södra med 80% studieaktivitet som doktorand (4 år) och 20% tid för industriell praktik på Södra  (1 år)

Tillträde:
Enligt överenskommelse.

Ansökan
Välkommen med din ansökan via ansökningsknappen senast den 2024-08-19.

För att vara behörig till utbildning på forskarnivå krävs avlagd examen på avancerad nivå eller minst fyra års heltidsstudier varav minst ett år på avancerad nivå.

Urval bland de behöriga sökande baseras på: skriftlig ansökan inklusive meritförteckning; examensarbete, kopior av examensbevis och registerutdrag från tidigare studier på grund- och avancerad nivå vid universitet eller högskola, två personliga referenser, kunskaper i engelska. Mer information om krav på engelska kunskaper finns på följande sida:
https://www.slu.se/utbildning/program-kurser/forskarutbildning/att-bli-doktorand/krav-pa-engelskakunskaper/

Observera att den/de sökande som blir kallade till intervju ska lämna in vidimerade kopior av examensbevis, eller motsvarande, och registerutdrag från tidigare studier på grund- och avancerad nivå vid universitet eller högskola, samt att de sökande som har utländskt medborgarskap också ska lämna in en vidimerad kopia av den sida i passet som innehåller foto och personinformation.

Läs mer om SLU:s forskarutbildning på www.slu.se/utbildning/program-kurser/forskarutbildning/


Sveriges lantbruksuniversitet (SLU) har en nyckelroll i utvecklingen för hållbart liv, grundad i vetenskap och utbildning. Genom vårt fokus på samspelen mellan människa, djur och ekosystem och ett ansvarsfullt brukande av naturresurserna bidrar vi till en hållbar samhällsutveckling och goda livsvillkor på vår planet. Huvudorter är Alnarp, Umeå och Uppsala, men verksamhet bedrivs också på forskningsstationer, försöksparker och utbildningsorter i hela landet.

SLU har drygt 3000 medarbetare, 5000 studenter och forskarstuderande och en omsättning på över tre miljarder kronor. Universitetet satsar på attraktiva miljöer på sina campusområden. Vi arbetar för en jämställd och inkluderande arbetsmiljö där öppna samtal mellan människor med olika erfarenheter lägger grunden för vetenskaplighet, kreativitet och utveckling. Vi välkomnar därför personer med olika bakgrunder och perspektiv att söka den aktuella anställningen.

Ansök nu

Postdoktor: Kolomsättning i jordbruksmark

Ekolog
Läs mer Jul 5
Institutionen för ekologi
Inom ekologiinstitutionen tar vi fram kunskap som kan användas för effektiv naturvård och viltförvaltning, verkningsfullt växtskydd och uthållig skogs- och jordbruksproduktion. Vi studerar effekter av klimatförändringar på mark, växter och djur. Vi försöker även finna lösningar för att bevara hotade arter, gynna biologisk mångfald, bekämpa skadegörare och minska jordbrukets klimatpåverkan. Dessa kontrasterande mål kräver god kunskap om ekologiska samspel i naturen. Verksamheten är inriktad på populationer, organismsamhällen och ekosystem.

Läs mer om våra förmåner och hur det är att jobba vid SLU på https://www.slu.se/om-slu/jobba-pa-slu/

Om jobbet
Vi söker en postdoktor för att arbeta med oss i projekt (länkar nedan) som relaterar till dynamiken av kol i jordbruksmark och hur den påverkas av olika skötselmetoder, speciellt effekten av mellangrödor. Arbetet involverar också hur kolhalten i jordbruksmark påverkar grödors produktivitet och motståndskraft (avkastningsstabilitet) mot klimatförändringar. Arbetsuppgifterna inkluderar analys av empiriska data från långliggande fältförsök och nationella markinventeringar samt tillämpning av dynamiska kolmodeller.

https://www.vr.se/swecris#/project/2022-00214_Formas

https://www.lantbruksforskning.se/projektdatabasen/fang-och-mellangrodors-bidrag-till-kolinlagring-mullens-betydelse-for-skord-och-skordestabilitet/ff80818182a02a440182d5881d4b084c/

Din bakgrund 
Sökande ska ha en doktorsexamen i mark- eller miljövetenskap, ekosystemekologi, naturgeografi, jordbruksvetenskap eller liknande discipliner som erhållits under de senaste tre åren vid ansökningstillfället. Sökande bör ha goda kunskaper om kolomsättning i marken och de skötselmetoder som vanligen används inom jordbruket under tempererade förhållanden. Dokumenterad erfarenhet av dynamisk modellering av kol och tillhörande processer samt avancerad förmåga inom programmering och statistisk analys kommer att betraktas som meriter i vår utvärdering av kandidater. Utmärkt muntlig och skriftlig kommunikationsförmåga på engelska förväntas. Urval av behöriga sökande kommer att baseras på den skriftliga ansökan (på engelska), inklusive en meritförteckning, publikationslista, personliga referenser och ett personligt brev som förklarar din motivation för anställningen.

Placering:
Uppsala

Anställningsform:
Tidsbegränsad anställning 24 månader, med möjlighet till förlängning.

Omfattning:
 100%

Tillträde:
Enligt överenskommelse.

Ansökan:
Välkommen med din ansökan via ansökningsknappen nedan senast 2024-08-18.

Fackliga kontaktpersoner:
https://internt.slu.se/min-anstallning/facket/kontaktpersoner/

 


Sveriges lantbruksuniversitet (SLU) har en nyckelroll i utvecklingen för hållbart liv, grundad i vetenskap och utbildning. Genom vårt fokus på samspelen mellan människa, djur och ekosystem och ett ansvarsfullt brukande av naturresurserna bidrar vi till en hållbar samhällsutveckling och goda livsvillkor på vår planet. Huvudorter är Alnarp, Umeå och Uppsala, men verksamhet bedrivs också på forskningsstationer, försöksparker och utbildningsorter i hela landet.

SLU har drygt 3000 medarbetare, 5000 studenter och forskarstuderande och en omsättning på över tre miljarder kronor. Universitetet satsar på attraktiva miljöer på sina campusområden. Vi arbetar för en jämställd och inkluderande arbetsmiljö där öppna samtal mellan människor med olika erfarenheter lägger grunden för vetenskaplighet, kreativitet och utveckling. Vi välkomnar därför personer med olika bakgrunder och perspektiv att söka den aktuella anställningen.

Ansök nu

Postdoctoral position: Carbon cycling in agricultural soils

Ekolog
Läs mer Jul 5
Department of Ecology
At the Department of Ecology, we are conducting both empirical and theoretical research for sustainable forest and agricultural production and efficient biological conservation. Our research on populations, communities, and ecosystems forms the foundation for studying the influence of land use and climate change on animals, plants and soils. Solutions are sought that will improve greenhouse gas balances, preserve threatened species, benefit biological diversity and ecosystem services, sustainable wildlife management and control pests in forest and agricultural landscapes as well as in urban areas.

Read more about our benefits and working at SLU by visiting: https://www.slu.se/en/about-slu/work-at-slu/

About the position
We are looking for a postdoc to work with us on projects (links below) that relate to soil carbon cycling in agricultural systems as affected by various management practices, especially the contribution of cover crops. The work also involves the effect of soil carbon on crop productivity and resilience (yield stability) to climate change. The duties include analysis of empirical data from long-term field experiments and national soil inventories as well as application of soil carbon models. 

https://www.vr.se/swecris#/project/2022-00214_Formas

https://www.lantbruksforskning.se/projektdatabasen/fang-och-mellangrodors-bidrag-till-kolinlagring-mullens-betydelse-for-skord-och-skordestabilitet/ff80818182a02a440182d5881d4b084c/

Your profile
Applicants must hold a PhD in soil or environmental science, ecosystem ecology, physical geography, agricultural sciences or similar disciplines obtained within the last three years at the time of application. Applicants should have good knowledge of soil carbon cycling and commonly used management practices in agroecosystems under temperate conditions. Documented experience in dynamic modeling of soil C and associated processes as well as advanced abilities in programming and statistical analysis will be considered as merits in our evaluation of candidates. Excellent oral and written communication skills in English are expected. Selection of qualified applicants will be based on the written application (in English), including a curriculum vitae, publication list, personal references, and a personal letter explaining your motivation for the position.

Location:
Uppsala

Form of employment:
Temporary employment 24 months, with the possibility of extension.

Scope:
100%

Start date:
According to agreement. 

Application:
Please submit your application before deadline 18 August 2024. You can submit your application by clicking the button below.

Union representatives:
https://internt.slu.se/en/my-employment/employee-associations/kontaktpersoner-vid-rekrytering/

 


The Swedish University of Agricultural Sciences (SLU) has a key role in the development for sustainable life, based on science and education. Through our focus on the interaction between humans, animals and ecosystems and the responsible use of natural resources, we contribute to sustainable societal development and good living conditions on our planet. Our main campuses are located in Alnarp, Umeå and Uppsala, however, the university also operates at research stations, experimental forests and teaching sites throughout Sweden.

SLU has around 3,000 employees, 5,000 students and doctoral students and a turnover of over SEK 3 billion. We are investing in attractive environments on all of our campuses. We strive to provide a work environment characterised by inclusivity and gender equality, where different experiences generate conversations between people and pave the way for science, creativity and development. Therefore, we welcome applications from people with diverse backgrounds and perspectives.

Ansök nu

Universitetsadjunkt i Stordjurskirurgi, Vikariat

Universitets- och högskoleadjunkt
Läs mer Jul 10
Institutionen för kliniska vetenskaper
Inom ämnet stordjurskirurgi bedrivs grundutbildning och forskning med särskild inriktning mot djurslaget häst. På grund av tjänstledigheter och ändrade arbetsuppgifter bland ordinarie personal behöver vi förstärka vår lärarkapacitet inom grundutbildningen och utlyser därför ett vikariat som universitetsadjunkt.

Om jobbet
I arbetsuppgifterna ingår klinisk praktisk och teoretisk undervisning samt examination av veterinärstudenter inom hästsjukvård, särskilt kirurgiska behandlingar. Vidare kommer kliniskt arbete, inklusive jourtjänstgöring, och institutionellt arbete att ingå i anställningen liksom deltagande inom kirurgiska forskningsprojekt. Den kliniska undervisningen sker i samarbete med Universitetsdjursjukhuset, UDS.

Din bakgrund 
Svensk veterinärlegitimation och klinisk erfarenhet av svensk hästsjukvård är krav liksom erfarenhet av undervisning inom Veterinärprogrammet på SLU eller motsvarande. Du ska också ha god förmåga att kunna uttrycka dig på svenska och engelska, både i tal och skrift. Erfarenhet och intresse av undervisningsfrågor, helst på högskolenivå inom relevant område är meriterande. Likaledes är erfarenhet av och intresse för forskning meriterande. B-körkort är önskvärt.

God samarbetsförmåga, flexibilitet och engagemang är viktigt, liksom förmåga att arbeta både självständigt och i grupp. Stor vikt kommer att fästas vid personliga egenskaper.

Om oss
Institutionen för kliniska vetenskaper ansvarar för grundutbildning, forskning och forskarutbildning inom anestesiologi, bilddiagnostik, djuromvårdnad, epidemiologi, försöksdjursvetenskap, kirurgi, klinisk kemi, medicin och reproduktion. Inom samtliga ämnen spänner vår verksamhet över alla djurslag.

Läs mer om våra förmåner och hur det är att jobba vid SLU på https://www.slu.se/om-slu/jobba-pa-slu/

Placering:
Uppsala

Anställningsform:
Vikariat mellan 2024-11-01 till 2025-06-30

Omfattning:
100%

Tillträde:
2024-11-01

Ansökan:
Välkommen med din ansökan via ansökningsknappen nedan senast 2024-08-16.

Fackliga kontaktpersoner:
https://internt.slu.se/min-anstallning/facket/kontaktpersoner/

 


Sveriges lantbruksuniversitet (SLU) har en nyckelroll i utvecklingen för hållbart liv, grundad i vetenskap och utbildning. Genom vårt fokus på samspelen mellan människa, djur och ekosystem och ett ansvarsfullt brukande av naturresurserna bidrar vi till en hållbar samhällsutveckling och goda livsvillkor på vår planet. Huvudorter är Alnarp, Umeå och Uppsala, men verksamhet bedrivs också på forskningsstationer, försöksparker och utbildningsorter i hela landet.

SLU har drygt 3000 medarbetare, 5000 studenter och forskarstuderande och en omsättning på över tre miljarder kronor. Universitetet satsar på attraktiva miljöer på sina campusområden. Vi arbetar för en jämställd och inkluderande arbetsmiljö där öppna samtal mellan människor med olika erfarenheter lägger grunden för vetenskaplighet, kreativitet och utveckling. Vi välkomnar därför personer med olika bakgrunder och perspektiv att söka den aktuella anställningen.

Ansök nu

Forskare molekylärbiologisk bakteriologi

Forskare, farmakologi
Läs mer Jun 25
Institutionen för husdjurens biovetenskaper
Vi söker en forskare som vill arbeta med molekylärbiologisk bakteriologi.
Om jobbet
Huvuduppgiften är molekylärbiologiskt utvecklingsarbete inom området bakteriologi rörande patogena bakterier företrädesvis Streptococcus suis, Streptococcus equi och Staphylococcus aureus, men även andra patogener kan ingå, med huvudsyfte att utveckla nya rekombinanta vacciner i ett nära samarbete med ett svenskt veterinärmedicinskt bolag. Tjänsten innebär en mycket stor del laborativt arbete såsom DNA sekvensering av bakteriegenom, fermentorodling av E. coli och rening av rekombinanta proteiner. 

Din bakgrund 
Doktorsexamen i ett relevant område är ett krav. Du skall ha erfarenhet och själv kunna utföra DNA sekvensering av bakteriegenom och ha bioinformatisk kunskap för att bearbeta och analysera resultaten från sådana ”storskaliga” sekvensprojekt. Erfarenhet från arbete med rekombinanta proteiner såsom expression och proteinrening är meriterande liksom erfarenhet av fermentorodling av E. coli. Erfarenhet av arbete med Real-time polymerase chain reaction (qPCR) och ELISA är också meriterande. Du skall också ha ett genuint intresse av bakteriologi och vaccinutveckling samt ett stort intresse att utföra laboratoriskt arbete.

Vi kommer att fästa stor vikt vid personliga egenskaper såsom engagemang, kreativitet, ansvarskänsla, självständighet samt initiativ- och organisationsförmåga. Vi arbetar i en liten grupp där vi samarbetar dagligen. Det är därför viktigt att du har god kommunikativ förmåga och lätt för att samarbeta. För tjänsten krävs att du förutom svenska behärskar engelska i tal och skrift då vi arbetar internationellt. 

Om oss
Institutionen är en del av fakulteten för Veterinärmedicin och husdjursvetenskap och ansvarar för utbildning och forskning inom flera grundläggande och tillämpade vetenskapliga områden. Dessa områden omfattar anatomi, fysiologi, biokemi, patologi, farmakologi, toxikologi, genetik, avel, immunologi, bakteriologi, virologi, parasitologi, epizootologi, komparativ medicin, livsmedelssäkerhet, bioinformatik och One Health.

Vår forskning omfattar allt från produktionsdjur till sport- och sällskapsdjur, försöksdjur och vilda djur. Institutionens forskare arbetar i hela skalan från molekylära mekanismer och mikrobiologi till djurens struktur, funktion och beteende, och hur dessa påverkas av avel, fysisk aktivitet, skötsel, produktion, stress, miljöfaktorer och sjukdomar.

Mer information om institutionen/avdelningen: https://www.slu.se/institutioner/husdjurens-biovetenskaper/ 

Läs mer om våra förmåner och hur det är att jobba vid SLU på https://www.slu.se/om-slu/jobba-pa-slu/

Placering:
Uppsala

Anställningsform:
Tidsbegränsad anställning 12 månader

Omfattning:
100%

Tillträde:
Snarast enligt överenskommelse.

Ansökan:
Välkommen med din ansökan via ansökningsknappen nedan senast 2024-08-15.

Urval bland de behöriga sökande baseras på skriftlig ansökan inklusive meritförteckning (CV), personliga referenser och en intervju. Anställningen erbjuds den som efter en kvalitativ helhetsbedömning anses ha de bästa förutsättningarna att genomföra och utveckla aktuella arbetsuppgifter samt bidra till en positiv utveckling av verksamheten.

Fackliga kontaktpersoner:
https://internt.slu.se/min-anstallning/facket/kontaktpersoner/


Sveriges lantbruksuniversitet (SLU) har en nyckelroll i utvecklingen för hållbart liv, grundad i vetenskap och utbildning. Genom vårt fokus på samspelen mellan människa, djur och ekosystem och ett ansvarsfullt brukande av naturresurserna bidrar vi till en hållbar samhällsutveckling och goda livsvillkor på vår planet. Huvudorter är Alnarp, Umeå och Uppsala, men verksamhet bedrivs också på forskningsstationer, försöksparker och utbildningsorter i hela landet.

SLU har drygt 3000 medarbetare, 5000 studenter och forskarstuderande och en omsättning på över tre miljarder kronor. Universitetet satsar på attraktiva miljöer på sina campusområden. Vi arbetar för en jämställd och inkluderande arbetsmiljö där öppna samtal mellan människor med olika erfarenheter lägger grunden för vetenskaplighet, kreativitet och utveckling. Vi välkomnar därför personer med olika bakgrunder och perspektiv att söka den aktuella anställningen.

Ansök nu

Professor i växtgenetik

Professor
Läs mer Jun 20
Fakulteten för naturresurser och jordbruksvetenskap
Institutionen för växtbiologi
En anställning som professor i växtgenetik ledigförklaras härmed vid institutionen för växtbiologi, vid Sveriges lantbruksuniversitet (SLU), Uppsala. SLU är en del i Uppsalaregionens starka forskningskluster som inkluderar spetskompetens och världsledande expertis inom bland annat molekylära processer, genomik, biofysik, strukturbiologi, evolutionsbiologi, ekologi och växtbiologi. Institutionen för växtbiologi har cirka 75 anställda och är aktiv inom forskningsområden med fokus på genetisk diversitet och växters utveckling samt försvar (www.slu.se/en/departments/plant-biology-forest-genetics). Institutionen är värd för många stora forskningsprojekt med medel från exempelvis Europeiska forskningsrådet, Human Frontier Science Program, Wallenbergstiftelsen, stiftelsen Novo Nordisk, Vetenskapsrådet och Formas.

Miljön på institutionen uppmuntrar till forskningssamarbeten både nationellt och internationellt. Institutionen ingår i SLU BioCentrum (https://internt.slu.se/stod-service/lokaler-campus/biocentrum/), en excellent vetenskaplig miljö som kombinerar kompetens inom växtbiologi, växtpatologi, mykologi, mikrobiologi, livsmedelsvetenskap, kemi, bioteknik och akvatisk biologi. Biocentrum erbjuder toppmodern infrastruktur, inklusive en modern anläggning för växtodling och utrustning för biovisualisering och molekylärbiologi. Uppsalaregionen är också värd för en SciLifeLab-nod (www.scilifelab.se), en plattform för främjandet av molekylära biovetenskaper som erbjuder forskare i Sverige tillgång till avancerad infrastruktur och expertis inom genomik, proteomik och mikroskopi.

Läs mer om institutionen här.

Läs mer om våra förmåner och hur det är att arbeta vid SLU under följande länk.

Ämnesbeskrivning
Ämnesområdet omfattar populationsgenetik och funktionell validering av hur kvalitativa och kvantitativa egenskaper nedärvs och uttrycks i växter.

Arbetsuppgifter
Innehavaren ska ansvara för utvecklingen av forskning och utbildning inom hela ämnet växtgenetik i samarbete med fakultetens och universitetets övriga forskare och lärare. Vidare ska innehavaren inom ämnet för anställningen


• utveckla och leda externt finansierad forskning, vilket kan innebära personal- och budgetansvar
• bedriva grundforskning med potential för praktiska tillämpningar på jordbruksväxter
• utveckla och leda undervisning på grund-, avancerad och forskarnivå
• upprätthålla befintliga och utveckla nya nationella och internationella nätverk och samarbeten med akademin, relevanta myndigheter, näringar, organisationer och samhället i övrigt
• bidra till institutionens och fakultetens administrativa uppgifter och strategiska utveckling
• samarbeta med andra forskargrupper inom SLU för att stärka universitetets interdisciplinära forskning
• sprida forskningsresultat och annan relevant ämnesinformation till det omgivande samhället.

Behörighet
Den sökande ska


• ha doktorsexamen och docentkompetens eller motsvarande vetenskaplig kompetens
• vara vetenskapligt skicklig inom ämnet för anställningen
• ha visat förmåga att leda och utveckla en framstående forskargrupp
• ha visat förmåga att i konkurrens erhålla externa forskningsmedel
• vara pedagogiskt skicklig
• kunna integrera forskning och ett vetenskapligt förhållningssätt i det pedagogiska arbetet
• ha mycket goda kunskaper i engelska.

Bedömningsgrunder
Som bedömningsgrunder vid anställning av en professor ska graden av sådan skicklighet som är ett krav för behörighet för anställning gälla.

Vid bedömningen av den vetenskapliga skickligheten beaktas


• genomförda forskningsinsatser och pågående forskning
• förmågan att självständigt initiera och bedriva framstående forskning
• förmågan att erhålla externa forskningsmedel i konkurrens.

Vid bedömning av den pedagogiska skickligheten beaktas


• förmågan att förmedla och implementera sin pedagogiska vision
• planering, genomförande och utvärdering av undervisning, utbildning och forskning
• handledning och examination av doktorander.

Vidare beaktas skicklighet i att


• samverka med externa intressenter och det omgivande samhället.

Prövningen av den pedagogiska skickligheten ska ägnas lika stor omsorg som prövningen av den vetenskapliga skickligheten. Anställningen erbjuds den som efter en kvalitativ helhetsbedömning bedöms ha de bästa förutsättningarna att genomföra och utveckla aktuella arbetsuppgifter samt bidra till en positiv utveckling av verksamheten.

Sista ansökningsdatum:
2024-08-12

Placering/ort:
Uppsala

Omfattning:
100%

Anställningsform:
Tillsvidare

Tillträde:
Enligt överenskommelse

Ansökan:
Det är önskvärt att ansökan skrivs på engelska, eftersom ansökningarna kommer att bedömas av sakkunniga både i Sverige och utomlands.

Till ledning för din ansökan finns SLU:s Anställningsordning och Allmänna bedömningsgrunder vid anställning av lärare som du kan läsa här.

Välkommen med din ansökan via ansökningsknappen nedan.

Fackliga kontaktpersoner:
https://internt.slu.se/min-anstallning/facket/kontaktpersoner/


Sveriges lantbruksuniversitet (SLU) har en nyckelroll i utvecklingen för hållbart liv, grundad i vetenskap och utbildning. Genom vårt fokus på samspelen mellan människa, djur och ekosystem och ett ansvarsfullt brukande av naturresurserna bidrar vi till en hållbar samhällsutveckling och goda livsvillkor på vår planet. Huvudorter är Alnarp, Umeå och Uppsala, men verksamhet bedrivs också på forskningsstationer, försöksparker och utbildningsorter i hela landet.

SLU har drygt 3000 medarbetare, 5000 studenter och forskarstuderande och en omsättning på över tre miljarder kronor. Universitetet satsar på attraktiva miljöer på sina campusområden. Vi arbetar för en jämställd och inkluderande arbetsmiljö där öppna samtal mellan människor med olika erfarenheter lägger grunden för vetenskaplighet, kreativitet och utveckling. Vi välkomnar därför personer med olika bakgrunder och perspektiv att söka den aktuella anställningen.

Ansök nu

Senior Lecturer/Associate Professor* in Freshwater Ecology

Professor
Läs mer Maj 15
Faculty of natural resources and agricultural sciences
Department of Aquatic Sciences and Assessment 
Do you want to be involved in developing research and environmental analysis in freshwater ecology? Limnic ecosystems are a valuable resource for society while the biodiversity in them is strongly threatened by human pressures e.g. climate change, environmental pollution and habitat fragmentation. Therefore, it is increasingly important to develop knowledge about the biodiversity and ecology of aquatic organisms. This knowledge is critical for decision makers seeking to achieve national and international environmental goals. We are looking for someone with expert competence in freshwater ecology who has the drive to take on these major societal challenges in freshwater ecosystems.

The position is in the inspiring research environment of the Department of Aquatic Sciences and Assessment. The Department has a national mission to monitor and assess the environmental condition of lakes and watercourses. We are organized into groups focusing on aquatic ecology and biodiversity, functional microbial ecology, geochemical and hydrological processes, as well as aquatic environmental chemistry and ecotoxicology. Together with our neighbouring departments Aquatic Resources, and Ecology, we have expertise in the entire limnic ecosystem.

Subject description

The subject of this employment covers the ecology of plants and/or invertebrates in limnic systems, especially the impacts of the surrounding landscape and climate change as well as other environmental changes. The subject does not cover ecotoxicology.

Duties

The professor is expected to lead a research group, which may include administrative tasks such as budget and personnel responsibility. We would like to see the new professor contribute to SLU's special mission, Environmental Monitoring and Assessment.

Within the subject area, the successful candidate should


• develop and lead internationally successful research
• collaborate with other SLU research teams to in order to strengthen interdisciplinary activities at the university
• develop and maintain national and international networks with academia, relevant public authorities, industry, organisations and society at large
• apply for external research funding from both national and international sources
• contribute to the strategic development of the department, faculty and SLU
• communicate research findings and other relevant information to society at large
• supervise doctoral students
• develop, lead and participate in teaching at the first, second and third cycle levels


Swedish and English are used in parallel at the department. The professor should be able to perform the majority of their tasks in English. However, as a public authority, the university has Swedish as its main language according to the requirements of the Language Act, and the professor must be able to use Swedish as their working language within four years of beginning the position. The department will provide support with learning Swedish.

Eligibility

The applicant must meet the following qualification requirements:


• have/hold a PhD and have the qualifications required for appointment as docent (associate professor) or equivalent academic qualifications
• research expertise in the subject area
• ability to lead and develop a successful research team
• ability to compete for external research funding
• teaching expertise and the ability to integrate research and a scientific approach into teaching
• good knowledge of English

Assessment criteria

Assessment of the applicant’s suitability for employment as professor will primarily be based on the degree to which the applicant possesses the eligibility required for the position.

The assessment of research expertise will take the following into account:


• completed and ongoing research
• ability to independently initiate and conduct successful/outstanding research
• ability to obtain external research funding in competition.

The assessment of teaching expertise will take the following into account:


• ability to plan and implement courses, conduct the examinations and evaluate their own teaching
• supervision and examination of doctoral students
• pedagogic vision and reflection

Furthermore, the assessment will consider the applicant’s expertise in:


• developing and leading activities and staff within academia
• communication and cooperation
• collaborating with relevant stakeholders and society
• communicating research findings and development

As much attention must be given to the assessment of teaching expertise as to the assessment of research expertise. The position will be offered to the candidate who, following a qualitative comprehensive assessment, is deemed to have the best qualifications set to conduct and develop the duties in question and contribute to the positive development of the organisation.

Other information:
Note: This advertisement is abbreviated to fit in Platsbanken's recruitment tool. To view the ad in its entirety, please visit Jobs and vacancies at SLU | Externwebben.

Application deadline:
2024-08-12

Place of work:
Uppsala

Extent:
100%

Form of employment:
* Swedish “universitetslektor”, a tenured position approximately equivalent to Senior lecturer (UK) or Associate professor (US). The applicant who is offered this employment at SLU will be employed as Senior lecturer.

Permanent employment

Starting date:
By agreement.

Application:
For the guidance of your application, there is SLU's appointment procedure for teachers at SLU and General assessment criteria for the appointment of teachers, which you can read here.

Please apply by clicking the apply-button below.

Academic union representatives:
https://internt.slu.se/min-anstallning/facket/kontaktpersoner/

Ansök nu

Professor i sötvattensekologi

Professor
Läs mer Maj 15
Fakulteten för naturresurser och jordbruksvetenskap
Institutionen för vatten och miljö
Vill du vara med och utveckla forskning och miljöanalys inom sötvattensekologi? Limniska ekosystem är en viktig resurs för oss människor samtidigt som biodiversiteten i dem är starkt hotad av mänsklig påverkan som leder till t.ex. klimatförändringar, miljöföroreningar och fragmentering av habitat. Därför blir det allt viktigare att utveckla kunskap om biodiversitet och ekologi hos vattenlevande organismer. Denna kunskap är viktig för att vägleda beslutsfattare till att nå nationella och internationella miljömål. Vi söker någon med expertkompetens inom sötvattensekologi och med drivkraft att ta sig an de stora samhällsutmaningarna inom sötvattensområdet.

Anställningen kommer att förläggas i en inspirerande forskningsmiljö vid institutionen för vatten och miljö. Institutionen har ett nationellt uppdrag att övervaka miljötillståndet i sjöar och vattendrag. Vi studerar främst akvatisk ekologi och biodiversitet, funktionell mikrobiell ekologi, geokemiska och hydrologiska processer, samt akvatisk miljökemi och ekotoxikologi. Tillsammans med närliggande institutioner, som akvatiska resurser och ekologi, har vi expertis inom hela det limniska ekosystemet. 

Ämnesbeskrivning
Ämnet för denna anställning omfattar växters och/eller evertebraters ekologi i limniska system, särskilt påverkan av omgivande landskap, klimatförändringar eller miljöförändringar. Ämnet omfattar inte ekotoxikologi.

Arbetsuppgifter
Professorn förväntas leda en forskargrupp, vilket kan inkludera administrativa uppgifter som budget- och personalansvar. Vi ser gärna att innehavaren bidrar till SLU:s speciella verksamhetsområde fortlöpande miljöanalys.

Innehavaren ska inom ämnet för anställningen


• utveckla och leda internationellt framgångsrik forskning
• samarbeta med andra forskargrupper inom SLU för att stärka universitetets verksamhet
• utveckla och upprätthålla nationella och internationella nätverk med akademin, relevanta myndigheter, näringar, organisationer och samhället i övrigt
• söka externa forskningsmedel på både nationell och internationell nivå
• bidra till institutionens, fakultetens och SLU:s strategiska utveckling
• kommunicera forskningsresultat och annan relevant ämnesinformation med omgivande samhälle
• handleda doktorander
• medverka, utveckla och leda undervisning på grund-, avancerad och forskarnivå

Institutionen har en parallellspråkig arbetsmiljö. Professorn kommer att kunna utföra de flesta av sina uppgifter på engelska. Som myndighet har universitetet svenska som huvudspråk enligt språklagens krav och innehavaren förväntas kunna arbeta på svenska inom fyra år från tillträdet till anställningen. Institutionen kommer att stödja innehavaren att nå detta.

Behörighet
Den sökande ska


• ha doktorsexamen och docentkompetens eller motsvarande vetenskaplig kompetens
• vara vetenskapligt skicklig inom ämnet för anställningen
• ha visat förmåga att leda och utveckla en framstående forskargrupp
• ha visat förmåga att i konkurrens erhålla externa forskningsmedel
• vara pedagogiskt skicklig och ha förmåga att integrera forskning och ett vetenskapligt förhållningssätt i sin undervisning, samt
• ha goda kunskaper i engelska.

Bedömningsgrunder
Som bedömningsgrunder vid anställning ska i första hand gälla graden av sådan skicklighet som är ett krav för behörighet för anställning.

Vid bedömningen av den vetenskapliga skickligheten beaktas


• genomförda forskningsinsatser och pågående forskning
• förmågan att självständigt initiera och bedriva framstående forskning
• förmågan att erhålla externa forskningsmedel i konkurrens

Vid bedömning av den pedagogiska skickligheten beaktas


• planering, genomförande, examination och utvärdering av egen undervisning
• handledning och examination på forskarnivå
• pedagogisk vision och reflektion

Vidare beaktas skicklighet i att


• utveckla och leda verksamhet och personal
• kommunicera och samarbeta
• samverka med externa intressenter och det omgivande samhället
• kommunicera forskning och utvecklingsarbete

Prövningen av den pedagogiska skickligheten ska ägnas lika stor omsorg som prövningen av den vetenskapliga skickligheten. Anställningen erbjuds den som efter en kvalitativ helhetsbedömning bedöms ha de bästa förutsättningarna att genomföra och utveckla aktuella arbetsuppgifter samt bidra till en positiv utveckling av verksamheten.

Övrig information:
Observera: Detta är en förkortad annons för att få plats i Platsbankens annonseringssystem. Se fullständig annons på: SLU - lediga anställningar.

Sista ansökningsdatum:
2024-08-12

Placering/ort:
Uppsala

Omfattning:
100%

Anställningsform:
Tillsvidare

Tillträde:
Enligt överenskommelse

Ansökan:
Det är önskvärt att ansökan skrivs på engelska, eftersom ansökningarna kommer att bedömas av sakkunniga både i Sverige och utomlands.

Till ledning för din ansökan finns SLU:s Anställningsordning och Allmänna bedömningsgrunder vid anställning av lärare som du kan läsa här.

Välkommen med din ansökan via ansökningsknappen nedan.

Fackliga kontaktpersoner:
https://internt.slu.se/min-anstallning/facket/kontaktpersoner/


Sveriges lantbruksuniversitet (SLU) har en nyckelroll i utvecklingen för hållbart liv, grundad i vetenskap och utbildning. Genom vårt fokus på samspelen mellan människa, djur och ekosystem och ett ansvarsfullt brukande av naturresurserna bidrar vi till en hållbar samhällsutveckling och goda livsvillkor på vår planet. Huvudorter är Alnarp, Umeå och Uppsala, men verksamhet bedrivs också på forskningsstationer, försöksparker och utbildningsorter i hela landet.

SLU har drygt 3000 medarbetare, 5000 studenter och forskarstuderande och en omsättning på över tre miljarder kronor. Universitetet satsar på attraktiva miljöer på sina campusområden. Vi arbetar för en jämställd och inkluderande arbetsmiljö där öppna samtal mellan människor med olika erfarenheter lägger grunden för vetenskaplighet, kreativitet och utveckling. Vi välkomnar därför personer med olika bakgrunder och perspektiv att söka den aktuella anställningen.

Ansök nu

Professor of Plant Genetics

Professor
Läs mer Jun 20
Faculty of natural resources and agricultural sciences
Department of Plant Biology
A position as professor in plant genetics is available at the Department of Plant Biology, at the Swedish University of Agricultural Sciences (SLU), Uppsala. SLU is located in the vibrant scientific community of Uppsala Sweden, which includes centers of excellence and world leaders in the field of molecular processes, genomics, biophysics, structural biology, evolutionary biology, ecology and plant biology. The department consists of 18 research groups and approximately 75 employees and is active within research areas focused on plant development, diversity and defense (www.slu.se/en/departments/plant-biology-forest-genetics). The department provides a strong supporting and collaborative environment and hosts numerous large-scale grants including from the European Research Council, Human Frontier Science Program, Wallenberg Foundation, Novo Nordisk foundation, Swedish Research Council and Formas.

The environment at the department encourages research collaborations both nationally and internationally. The department belongs to the Uppsala BioCenter (www.bioc.slu.se), an excellent scientific environment combining competence in plant biology, forest mycology and pathology, microbiology, food science, chemistry and biotechnology. It also offers state-of-the-art infrastructure, including modern plant growth facilities as well as equipment for bioimaging and molecular biology. The Uppsala region is also host to a SciLifeLab node (www.scilifelab.se), a platform for the advancement of molecular biosciences that offers access for researchers in Sweden to cutting-edge infrastructures and state of the art expertise in genomics, proteomics and microscopy.

Read more about the Department here.

Read more about our benefits and what it is like to work at SLU via the following link.

Subject description

The subject area encompasses population genetics and functional validation of how qualitative and quantitative traits are inherited and expressed in plants.

Duties

The professor is responsible for the development of research and education within the entire subject of plant genetics in collaboration with the faculty's and the university's other researchers and teachers. The candidate should also within the subject area:


• develop and lead externally funded research, which could involve personnel and budget responsibility
• conduct basic research with potential for practical applications on agricultural plants
• develop and lead teaching at basic, advanced and postgraduate level
• maintain existing and develop new national and international networks and collaborations with academia, relevant authorities, industries, organizations and society in general
• contribute to the department's and faculty's administrative tasks and strategic development
• collaborate with other research groups within SLU to strengthen the university's interdisciplinary research
• disseminate research results and other relevant subject information to the surrounding community.

Eligibility

The applicant must meet the following qualification requirements:


• have a PhD and competence as associate professor (docent) or equivalent academic qualifications
• be scientifically skilled within the subject area of this position
• have demonstrated a proven ability to lead and develop an successful research group
• have a proven ability to obtain external research funding in competition
• be pedagogically skilled
• have a proven ability to lead collaborative projects
• have ability to integrate research and scientific perspectives in teaching
• excellent ability to communicate in written and spoken English

Assessment criteria

The assessment criteria for appointment as a professor shall be the degree of the scientific expertise required as a qualification for employment.

The assessment of scientific skills will consider


• completed and ongoing research
• ability to independently initiate and lead outstanding research
• ability to obtain external research funding in competition

The assessment of pedagogic skills will consider


• the ability to convey and implement his/her pedagogic vision
• plan, conduct and evaluate teaching and research
• supervise and examinate doctoral students

Furthermore, skills taken into account include


• ability to collaborate with external stakeholders and the surrounding community.

The scientific and pedagogical skills are given equal weights during the assessment of candidates, The position will be offered to the person who, after a qualitative overall assessment, is judged to have the best conditions to carry out and develop current tasks and contribute to a positive development of the subject area.

Other information:
Note: This advertisement is abbreviated to fit in Platsbanken's recruitment tool. To view the ad in its entirety, please visit Jobs and vacancies at SLU | Externwebben.

Application deadline:
2024-08-12

Place of work:
Uppsala

Extent:
100%

Form of employment:
Permanent employment

Starting date:
By agreement.

Application:
For the guidance of your application, there is SLU's appointment procedure for teachers at SLU and General assessment criteria for the appointment of teachers, which you can read here.

Please apply by clicking the apply-button below.

Academic union representatives:
https://internt.slu.se/min-anstallning/facket/kontaktpersoner/

Ansök nu

Nätverkstekniker

Nätverkstekniker
Läs mer Jun 18
Är du en engagerad nätverkstekniker med stort utvecklingsdriv? Vill du arbeta på en myndighet där det du gör verkligen kan
göra skillnad? Då kan detta vara jobbet för dig!
Om jobbet
I rollen som nätverkstekniker kommer du att arbeta med hela kedjan från teknisk arkitektur och design till incidenthantering och expertstöd mot Servicedesk. Tillsammans med dina kollegor stödjer du FOI:s forskningsarbete och myndighetens interna infrastruktur som måste leva upp till mycket höga säkerhetskrav. Vi arbetar löpande med att integrera och centralisera administration, övervakning och loggning av nätverksinfrastrukturen.

Din bakgrund 
Vi söker dig som har aktuell erfarenhet inom nätverk och IT-säkerhet med flerårig yrkeserfarenhet inom nätverk och säkerhet. För att lyckas i rollen krävs att du har erfarenhet av drift av större TCP/IP-baserade LAN/WAN, hantering av routing/switching, brandväggar och LAN-tjänster samt en vana vid att dokumentera. Du har god förmåga att uttrycka dig i tal och skrift på svenska och engelska. Körkort B är ett krav.

Det är meriterande om du har erfarenhet av SDN, SD-Access, SD-WAN, ACI, segmentering och 802.1x, DNS, NTP, övervakningssystem och IT- säkerhet.

I ditt arbete är du analytisk, noggrann och har god förmåga till samarbete. Du är självgående och har utvecklad förmåga att driva ditt arbete framåt mot uppställda mål. Vi lägger stor vikt vid dina personliga egenskaper.

Om oss
På SLU IT får du möjlighet att arbeta med frågor som är viktiga för både totalförsvaret och hela samhället. Tillsammans med andra får du möjlighet att skapa nya infallsvinklar och lösningar på komplexa frågor och se resultaten förverkligas hos våra uppdragsgivare. Din expertis bidrar till att viktiga samhällsfunktioner som exempelvis Försvarsmakten och Myndigheten för samhällsskydd och beredskap blir effektivare, kunnigare och starkare inom sina respektive områden. 

Läs mer om våra förmåner och hur det är att jobba vid SLU på https://www.slu.se/om-slu/jobba-pa-slu/

Placering:
Uppsala

Anställningsform:
Tillsvidareanställning. SLU kan komma att tillämpa provanställning. 

Omfattning:
Heltid 100%

Tillträde:
Enligt överenskommelse.

Ansökan:
Välkommen med din ansökan via ansökningsknappen nedan senast 2024-08-10.

Fackliga kontaktpersoner:
https://internt.slu.se/min-anstallning/facket/kontaktpersoner/


Sveriges lantbruksuniversitet (SLU) har en nyckelroll i utvecklingen för hållbart liv, grundad i vetenskap och utbildning. Genom vårt fokus på samspelen mellan människa, djur och ekosystem och ett ansvarsfullt brukande av naturresurserna bidrar vi till en hållbar samhällsutveckling och goda livsvillkor på vår planet. Huvudorter är Alnarp, Umeå och Uppsala, men verksamhet bedrivs också på forskningsstationer, försöksparker och utbildningsorter i hela landet.

SLU har drygt 3000 medarbetare, 5000 studenter och forskarstuderande och en omsättning på över tre miljarder kronor. Universitetet satsar på attraktiva miljöer på sina campusområden. Vi arbetar för en jämställd och inkluderande arbetsmiljö där öppna samtal mellan människor med olika erfarenheter lägger grunden för vetenskaplighet, kreativitet och utveckling. Vi välkomnar därför personer med olika bakgrunder och perspektiv att söka den aktuella anställningen.

Ansök nu

Utvecklare e-arkiv

Systemadministratör
Läs mer Jul 17
Nytt
Utvecklare e-arkiv
Vill du vara med och utveckla vårt e-arkiv? 
Om jobbet
Din roll blir att delta i utveckling av mjukvarurutiner för e-arkivering vid SLU. Du kommer att arbeta tätt med vår IT-arkivarie. Vi använder oss i dagsläget främst av DSpace som körs i Ubuntumiljö, och för att utveckla rutiner för integration mellan e-arkivet och andra system används främst Python.

Det kan även bli aktuellt med arbete med systemadministration av e-arkiv. 

Din bakgrund 
Du bör ha universitets-, högskole- eller YH-utbildning eller på annat sätt ha skaffat dig kunskaper när det gäller utveckling i skriptspråk, i första hand Python, i Unixliknande miljö.

Det är meriterande med erfarenhet av följande.

- Public 360°, DSpace, Archivematica, Roda, Essarch eller andra system för e-arkivering.
- Systemadministration i Ubuntu eller annan Linux- eller Unixliknande miljö, speciellt för installation, konfiguration och felsökning av servertjänster
som tillgängliggör information på webben.
- Förmedla information på ett pedagogiskt vis.

Som person trivs du med att vara en del av en arbetsgrupp, har lätt för att kommunicera och att samarbeta. Du behöver kunna ta initiativ och komma med lösningsförslag. Vid perioder med hög arbetsbelastning ska du kunna prioritera. Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.

Om oss
Enheten för arkiv, informationshantering och registratur (Air) är en av idag fem enheter som utgör ledningskansliet vid Sveriges lantbruksuniversitet (SLU). Air arbetar aktivt för att skapa de bästa förutsättningarna för en säker och smidig elektronisk informationshantering. En viktig uppgift är att förvalta och vidareutveckla e-arkiv och informationshantering vid universitetet. Vi samarbetar inom ledningskansliet och med det övriga verksamhetsstödet. Vi har även nära kontakt med institutioner och enskilda forskare. På enheten arbetar fyra arkivarier och en huvudregistrator. 

Läs mer om våra förmåner och hur det är att jobba inom SLU på https://www.slu.se/om-slu/jobba-pa-slu/

Placering:
Uppsala

Anställningsform:
Tillsvidareanställning. SLU kan komma att tillämpa provanställning.

Omfattning:
100%

Tillträde:
Enligt överenskommelse.

Ansökan:
Välkommen med din ansökan via ansökningsknappen nedan senast 2024-08-08.

Fackliga kontaktpersoner:
https://internt.slu.se/min-anstallning/facket/kontaktpersoner/

 


Sveriges lantbruksuniversitet (SLU) har en nyckelroll i utvecklingen för hållbart liv, grundad i vetenskap och utbildning. Genom vårt fokus på samspelen mellan människa, djur och ekosystem och ett ansvarsfullt brukande av naturresurserna bidrar vi till en hållbar samhällsutveckling och goda livsvillkor på vår planet. Huvudorter är Alnarp, Umeå och Uppsala, men verksamhet bedrivs också på forskningsstationer, försöksparker och utbildningsorter i hela landet.

SLU har drygt 3000 medarbetare, 5000 studenter och forskarstuderande och en omsättning på över tre miljarder kronor. Universitetet satsar på attraktiva miljöer på sina campusområden. Vi arbetar för en jämställd och inkluderande arbetsmiljö där öppna samtal mellan människor med olika erfarenheter lägger grunden för vetenskaplighet, kreativitet och utveckling. Vi välkomnar därför personer med olika bakgrunder och perspektiv att söka den aktuella anställningen.

Ansök nu

Jurist

Förvaltningsjurist
Läs mer Jul 2
Ledningskansliet
Är frågor kring avtalsrätt och offentlig rätt något du är intresserad av? Till enheten för juridik söker vi nu en tillfällig förstärkning i form av en junior jurist med intresse för avtalsrätt och offentlig rätt.
Om jobbet
Den vi söker ska tillsammans med övriga jurister på enheten för juridik arbeta med att granska och upprätta avtal inom ramen för SLUs verksamhet. Det kan vara allmänna frågor om avtal som behöver förklaras, eller specifika frågor som är kopplade till projekt och forskning. Du deltar även i arbetet med styrande dokument, vägledning och författningsarbete. Även utredeningsarbete och andra arbetsuppgifter vid ledningskansliet kan förekomma.   

Din bakgrund 
Vi söker dig som har avlagt juristexamen. Det är meriterande om du har arbetat inom offentlig sektor och fördjupat dig inom offentlig rätt, högskolejuridik eller avtalsrätt. Det är även särskilt önskvärt om du har erfarenhet av författningssamlingar. 

Vi lägger stor vikt vid dina personliga egenskaper och vill att du är initiativtagande, lösningsorienterad och pragmatisk. Du har ett prestigelöst förhållningssätt och arbetar bra tillsammans med andra. Inom universitetet kommer du att samarbeta med många olika professioner, vilket ställer stora krav på självständighet, flexibilitet och uppfinningsförmåga. Du har en god pedagogisk förmåga och hög integritet samt en mycket god förmåga att uttrycka dig på svenska och engelska i tal och skrift. 

Om oss
Du blir en del av enheten för juridik som består av en chefsjurist och fem universitetsjurister men kommer att samarbeta med övriga fyra enheter inom ledningskansliet.

Ledningskansliet vid Sveriges lantbruksuniversitet (SLU) består av ca 40 medarbetare inom fem olika enheter: sekretariatet, enheten för juridik, enheten för arkiv, informationshantering och registratur, enheten för externfinansiering samt SLU Global. Ledningskansliet har en bred kompetensbas och är en del av verksamhetsstödet som är placerat under universitetsdirektören på SLU.

Läs mer om våra förmåner och hur det är att jobba vid SLU på https://www.slu.se/om-slu/jobba-pa-slu/

Placering:
Uppsala

Anställningsform:
Vikariat i 6 månader

Omfattning:
Heltid, 100%

Tillträde:
Den 2 september 2024 eller enligt överenskommelse.

Ansökan:
Välkommen med din ansökan via ansökningsknappen nedan senast den 5 augusti 2024. Intervjuver sker under v 33. 

Fackliga kontaktpersoner:
https://internt.slu.se/min-anstallning/facket/kontaktpersoner/


Sveriges lantbruksuniversitet (SLU) har en nyckelroll i utvecklingen för hållbart liv, grundad i vetenskap och utbildning. Genom vårt fokus på samspelen mellan människa, djur och ekosystem och ett ansvarsfullt brukande av naturresurserna bidrar vi till en hållbar samhällsutveckling och goda livsvillkor på vår planet. Huvudorter är Alnarp, Umeå och Uppsala, men verksamhet bedrivs också på forskningsstationer, försöksparker och utbildningsorter i hela landet.

SLU har drygt 3000 medarbetare, 5000 studenter och forskarstuderande och en omsättning på över tre miljarder kronor. Universitetet satsar på attraktiva miljöer på sina campusområden. Vi arbetar för en jämställd och inkluderande arbetsmiljö där öppna samtal mellan människor med olika erfarenheter lägger grunden för vetenskaplighet, kreativitet och utveckling. Vi välkomnar därför personer med olika bakgrunder och perspektiv att söka den aktuella anställningen.

Ansök nu

Professor in Domestic Animal Anatomy

Professor
Läs mer Maj 13
Faculty of Veterinary Medicine and Animal Science
The department of Animal Biosciences
The department is part of the Faculty of Veterinary Medicine and Animal Science and is responsible for education and research in several basic and applied areas. These areas include anatomy, physiology, biochemistry, pathology, pharmacology, toxicology, genetics, breeding, immunology, bacteriology, virology, parasitology, epizootology, comparative medicine, food safety, bioinformatics and One Health. Our research covers everything from production animals to sports and pet animals, laboratory animals and wild animals. The department's researchers work on the entire scale from molecular mechanisms and microbiology to the structure, function and behaviour of animals, and how these are affected by breeding, physical activity, care, production, stress, environmental factors and diseases. Read more about our activities and infrastructure here. 

At the department, an internationally prominent research group works on the locomotor apparatus anatomy and biomechanics, with a focus on horses, but to some extent also ruminants. The group uses both sensor-based technology, image and video analysis and addresses research questions linked to normal function, sports, production, welfare, and the clinic. 

Read more about our benefits and what it is like to work at SLU via the following link. 

Subject description

The subject domestic animal anatomy includes knowledge of the anatomical structure of the body (descriptive anatomy), from the whole animal to the structures of the organs, with main focus on food producing animals, sports and companion animals. In addition, the subject has a focus on digitization related to the functional anatomy of the locomotor apparatus, biomechanical principles that enable and limit movements and variations in movement patterns in horses, dogs, cats and cattle.

Duties

The applicant will be expected to:


• develop and lead internationally successful research;
• develop, lead and participate in teaching at first, second and third cycle level;
• primarily teach in anatomy, in addition to other components at first, second and third cycle level covering the subject;
• develop and maintain national and international networks with academia, the relevant public authorities, industry, organisations and society at large;
• collaborate with other SLU research teams to strengthen interdisciplinary activities at the university;
• apply for external research funding from both national and international sources;
• supervise doctoral students;
• actively participate as a specialist in clinical work and teaching within the subject;
• contribute to the strategic development of the department, faculty and SLU;
• communicate research findings and other relevant information to society at large;
• perform administrative duties within the department, faculty and university;
• be prepared to have a managerial role;
• be able to use Swedish as the working language within four years.

The department uses Swedish and English in parallel. The professor should be able to perform the majority of their tasks in English. However, as a public authority, the university has Swedish as its main language according to the requirements of the Language Act and the professor must be able to use Swedish as their working language within four years of beginning the position. The department will provide support with language learning.

Eligibility

The applicant must


• have a Degree of Master of Science in Veterinary Medicine;
• be licensed to practise veterinary medicine in Sweden, alternatively be entitled to obtain such a licence upon application in accordance with the relevant legislation, regulations and directives*;
• have successfully completed a doctoral degree and hold the qualifications required for appointment as a docent, or have the equivalent academic qualifications, within a subject relevant to the position;
• demonstrate research expertise in the subject;
• demonstrate teaching expertise and have the ability to integrate research and a scientific approach into their teaching;
• have demonstrated the ability to lead and develop a successful, internationally-recognised research team;
• have demonstrated the ability to compete for external research funding;
• have proven latest clinical experience in a subject field relevant to the position;
• have good knowledge of English.

*Act (2009:302) on Activities within Animal Healthcare, Chapter 3. Eligibility regulations, Swedish Board of Agriculture’s regulations and general advice on eligibility requirements for veterinary care staff (SJVFS 2016:9), Chapter 2. Eligibility to practise as a veterinary surgeon and the Directive 2005/36/EC of the European Parliament and of the Council of 7 September 2005 on the recognition of professional qualifications.

Grounds of assesement

Note: This advertisement is abbreviated to fit in Platsbanken's recruitment tool. To view the ad in its entirety, please visit Jobs and vacancies at SLU | Externwebben. 

Application deadline:
2024-08-05 

Application:
Use the document Application guidelines for appointment as professor, senior lecturer or associate senior lecturer at SLU as guide when you fill in your application.

Please apply by clicking the apply-button below.

Academic union representatives:
https://internt.slu.se/en/my-employment/employee-associations/kontaktpersoner-vid-rekrytering/


The Swedish University of Agricultural Sciences (SLU) has a key role in the development for sustainable life, based on science and education. Through our focus on the interaction between humans, animals and ecosystems and the responsible use of natural resources, we contribute to sustainable societal development and good living conditions on our planet. Our main campuses are located in Alnarp, Umeå and Uppsala, however, the university also operates at research stations, experimental forests and teaching sites throughout Sweden.

SLU has around 3,000 employees, 5,000 students and doctoral students and a turnover of over SEK 3 billion. We are investing in attractive environments on all of our campuses. We strive to provide a work environment characterised by inclusivity and gender equality, where different experiences generate conversations between people and pave the way for science, creativity and development. Therefore, we welcome applications from people with diverse backgrounds and perspectives.

Ansök nu

Professor i husdjurens anatomi

Professor
Läs mer Maj 13
Fakulteten för veterinärmedicin och husdjursvetenskap
Institutionen för husdjurens biovetenskaper
Institutionen för husdjurens biovetenskaper är en del av fakulteten för veterinärmedicin och husdjursvetenskap och ansvarar för utbildning och forskning inom flera grundläggande och tillämpade vetenskapliga områden. Dessa områden omfattar anatomi, fysiologi, biokemi, patologi, farmakologi, toxikologi, genetik, avel, immunologi, bakteriologi, virologi, parasitologi, epizootologi, komparativ medicin, livsmedelssäkerhet, bioinformatik och One Health. Vår forskning omfattar allt från produktionsdjur till sport- och sällskapsdjur, försöksdjur och vilda djur. Institutionens forskare arbetar i hela skalan från molekylära mekanismer och mikrobiologi till djurens struktur, funktion och beteende, och hur dessa påverkas av avel, fysisk aktivitet, skötsel, produktion, stress, miljöfaktorer och sjukdomar.  Läs mer om vår verksamhet och infrastruktur här.

På institutionen verkar en internationellt framstående forskargrupp inom rörelseapparatens anatomi och biomekanik med fokus på häst men till viss del också idisslare. Gruppen använder både sensorbaserad teknik, bild- och filmanalys och arbetar med frågor som kan kopplas till både normalfunktion, sport, produktion, välfärd och klinik.

Ämnesbeskrivning
Ämnet husdjurens anatomi omfattar kunskap om kroppens anatomiska uppbyggnad (deskriptiv anatomi), från hela djuret till organens strukturer, med huvudsaklig inriktning på livsmedelsproducerande djur, sport- och sällskapsdjur. Dessutom har ämnet fokus på digitalisering relaterat till rörelseapparatens funktionella anatomi, biomekaniska principer som möjliggör och begränsar rörelser samt variationer i rörelsemönster hos häst, hund, katt och nötkreatur.

Arbetsuppgifter
Innehavaren ska inom ämnet för anställningen


• utveckla och leda internationellt framgångsrik forskning
• utveckla, leda och medverka i undervisning på grund-, avancerad och forskarutbildningsnivå
• huvudsakligen undervisa inom anatomi, men även vid andra utbildningsmoment på grund- avancerad- och forskarutbildningsnivå där ämnet ingår
• utveckla och upprätthålla nationella och internationella nätverk med akademin, relevanta myndigheter, näringar, organisationer och samhället i övrigt
• samarbeta med andra forskargrupper inom SLU för att stärka universitetets interdisciplinära verksamhet
• söka externa forskningsmedel på både nationell och internationell nivå
• handleda doktorander
• medverka aktivt som specialist i kliniskt arbete och undervisning inom ämnet
• bidra till institutionens, fakultetens och SLU:s strategiska utveckling
• kommunicera forskningsresultat och annan relevant ämnesinformation till omgivande samhälle
• utföra administrativa uppdrag inom institutionen, fakulteten och universitetet
• eventuellt ha visst personalansvar
• ha svenska som arbetsspråk inom fyra år.

Institutionen har en parallellspråkig arbetsmiljö. Professorn kommer att kunna utföra de flesta av sina uppgifter på engelska. Som myndighet har universitetet svenska som huvudspråk enligt språklagens krav och innehavaren förväntas kunna arbeta på svenska inom fyra år från tillträdet till anställningen. Institutionen kommer att stödja innehavaren att nå detta.

Behörighet
Den sökande ska


• ha veterinärexamen
• ha svensk veterinärlegitimation, eller vara berättigad att erhålla en sådan efter ansökan i enlighet med aktuell gällande lagstiftning, föreskrifter och direktiv*
• ha doktorsexamen och docentkompetens eller motsvarande vetenskaplig kompetens inom ett för anställningen relevant ämne
• vara vetenskapligt skicklig inom ämnet för anställningen
• vara pedagogiskt skicklig och ha förmåga att integrera forskning och ett vetenskapligt förhållningssätt i sin undervisning 
• ha visat förmåga att leda och utveckla en framgångsrik internationellt erkänd forskargrupp
• ha visat förmåga att i konkurrens erhålla substantiella externa forskningsmedel
• ha dokumenterad aktuell klinisk erfarenhet inom ett för anställningen relevant ämne
• ha goda kunskaper i engelska

*Lag (2009:302) om verksamhet inom djurens hälso- och sjukvård 3 kap. Behörighetsregler, Jordbruksverkets föreskrifter och allmänna råd om behörighet för djurhälsopersonal (SJVFS 2016:9) 2 kap. Behörighet som veterinär, samt Europaparlamentets och rådets direktiv (2005/36/EG) av den 7 september 2005 om erkännande av yrkeskvalifikationer.

Bedömningsgrunder, övrig information
Observera: Detta är en förkortad annons för att få plats i Platsbankens annonseringssystem. Se fullständig annons på: SLU - lediga anställningar.

Sista ansökningsdatum:
2024-08-05

Placering/ort:
Uppsala

Omfattning:
100%

Anställningsform:
Tillsvidare

Tillträde:
Enligt överenskommelse

Ansökan:
Det är önskvärt att ansökan skrivs på engelska, eftersom ansökningarna kommer att bedömas av sakkunniga både i Sverige och utomlands.

Till ledning för din ansökan finns SLU:s Anställningsordning och Riktlinjer för ansökan om anställning som professor, universitetslektor eller biträdande universitetslektor vid SLU som du kan läsa här.

Välkommen med din ansökan via ansökningsknappen nedan.

Fackliga kontaktpersoner:
https://internt.slu.se/min-anstallning/facket/kontaktpersoner/


Sveriges lantbruksuniversitet (SLU) har en nyckelroll i utvecklingen för hållbart liv, grundad i vetenskap och utbildning. Genom vårt fokus på samspelen mellan människa, djur och ekosystem och ett ansvarsfullt brukande av naturresurserna bidrar vi till en hållbar samhällsutveckling och goda livsvillkor på vår planet. Huvudorter är Alnarp, Umeå och Uppsala, men verksamhet bedrivs också på forskningsstationer, försöksparker och utbildningsorter i hela landet.

SLU har drygt 3000 medarbetare, 5000 studenter och forskarstuderande och en omsättning på över tre miljarder kronor. Universitetet satsar på attraktiva miljöer på sina campusområden. Vi arbetar för en jämställd och inkluderande arbetsmiljö där öppna samtal mellan människor med olika erfarenheter lägger grunden för vetenskaplighet, kreativitet och utveckling. Vi välkomnar därför personer med olika bakgrunder och perspektiv att söka den aktuella anställningen.

Ansök nu

Universitetslektor i landskapsarkitektur: förvaltning av urbana grönytor

Universitets- och högskolelektor
Läs mer Apr 18
Institutionen för stad och land
Vid institutionen för stad och land bedrivs grundutbildning, forskarutbildning, forskning och samverkan på fem avdelningar: agrarhistoria, landskapsarkitektur, landsbygdsutveckling, miljökommunikation och avdelningen för statsvetenskap och naturresursförvaltning, där Sidas helpdesk för miljöbedömning och Centrum för biologisk mångfald (CBM) ingår. På institutionen finns också Centrum för naturvägledning (CNV). Institutionen är den största inom SLU för samhällsvetenskap, humaniora och design. Frågor om det hållbara nyttjandet av naturresurser och landskap är centrala i institutionens forskning, undervisning och samverkan. Vid institutionen är ca 180 personer anställda.  

Läs mer här; www.slu.se/sol

Ämnesbeskrivning
Ämnet är landskapsarkitektur med inriktning mot förvaltning av urbana grönytor. Ämnesinriktningen är tvärvetenskaplig och fokuserar på hur man kan förvalta multifunktionella ytor i städer utifrån ekologiska, sociala och ekonomiska aspekter.

Arbetsuppgifter
Universitetslektorn ska inom ämnet för anställningen


• planera, leda och genomföra forskningsprojekt samt söka extern finansiering i konkurrens
• bidra till den vetenskapliga utvecklingen inom ämnesgruppen landskapsförvaltning
• publicera vetenskapliga artiklar av hög kvalitet
• bedriva och utveckla undervisning och handledning inom främst landskapsarkitekt och landskapsingenjörsprogrammet, på grundnivå och avancerad nivå
• delta i forskarutbildningen, som handledare och/ eller i kursmoment
• kommunicera om forskning och forskningsresultat

Behörighet
Den sökande ska inom ämnet för anställningen


• ha avlagt doktorsexamen inom disciplin med koppling till landskapsförvaltning, till exempel naturvårdsbiologi, miljöteknik, miljöpsykologi, miljöekonomi eller landskapsarkitektur.
• ha bedrivit framstående tvärvetenskaplig forskning med koppling till landskapsförvaltning i syfte att utveckla kunskap som gynnar människors välmående, möjlighet till rekreation och biodiversitet,
• ha visat förmåga att erhålla externa forskningsanslag och publicera i för ämnet viktiga tidskrifter
• ha visat pedagogisk skicklighet inom undervisning på grundnivå och avancerad nivå inklusive handledning av studenter
• ha goda kunskaper i svenska eller annat skandinaviskt spra?k
• ha goda kunskaper i engelska

Bedömningsgrunder
Som bedömningsgrunder vid anställning ska i första hand gälla graden av sådan skicklighet som är ett krav för behörighet för anställning.

Vid bedömning av den vetenskapliga skickligheten inom ämnet för anställningen beaktas


• förmåga att självständigt initiera och bedriva framstående forskning samt publicera i vetenskapliga tidskrifter
• erhållna externa forskningsmedel i konkurrens

Vid bedömning av den pedagogiska skickligheten inom ämnet för anställningen beaktas


• erfarenhet av handledning och examination på alla nivåer i utbildningscykeln i för anställningen relevanta ämnen
• förmåga att integrera forskning och ett vetenskapligt förhållningssätt i det pedagogiska arbetet

Vidare beaktas skicklighet i att


• samarbeta i projekt och undervisning inom akademin/högskolan
• informera/kommunicera om forskning och utvecklingsarbete

Praktisk erfarenhet av arbete med kopplingar till landskapsförvaltning är meriterande.

Prövningen av den pedagogiska skickligheten ska ägnas lika stor omsorg som prövningen av den vetenskapliga skickligheten.

Anställningen erbjuds den som efter en kvalitativ helhetsbedömning bedöms ha de bästa förutsättningarna att genomföra och utveckla aktuella arbetsuppgifter samt bidra till en positiv utveckling av verksamheten.

Att vara medarbetare vid SLU

Vid SLU blir du en del av en levande forskningsmiljö som bygger på ett aktivt medarbetarskap. Som anställd vid SLU har du tillgång till en mängd förmåner (bl. a. svensk familjehälsovård, föräldraledighet och generösa betalda tjänstledighetspolicyer). Läs mer om förmåner på SLU här. SLU är ofta högt placerad i de olika universitetsrankningarna som görs världen över samt rankas som en av Sveriges mest attraktiva arbetsplatser.

SLU Uppsala är belägen i Storstockholmsregionen och har en rik historia och kultur och är ett verkligt akademiskt och kulturellt nav. Läs mer om att flytta, bo och arbeta i Uppsala här.

Sista ansökningsdatum:
2024-08-01

Placering/ort:
Uppsala

Omfattning:
100%

Anställningsform:
Tillsvidare

Tillträde:
Enligt överenskommelse

Ansökan:
Det är önskvärt att ansökan skrivs på engelska, eftersom ansökningarna kommer att bedömas av sakkunniga både i Sverige och utomlands.

Till ledning för din ansökan finns SLU:s Anställningsordning för lärare vid SLU och Allmänna bedömningsgrunder vid anställning av lärare som du kan läsa här

Välkommen med din ansökan via ansökningsknappen nedan.

Fackliga kontaktpersoner:
https://internt.slu.se/min-anstallning/facket/kontaktpersoner/

Ansök nu

Universitetslektor i landskapsarkitektur: urban och regional planering

Universitets- och högskolelektor
Läs mer Apr 19
Universitetslektor i landskapsarkitektur med inriktning mot urban och regional planering
Institutionen för stad och land
Vid institutionen för stad och land bedrivs grundutbildning, forskarutbildning, forskning och samverkan på fem avdelningar: agrarhistoria, landskapsarkitektur, landsbygdsutveckling, miljökommunikation och avdelningen för statsvetenskap och naturresursförvaltning, där Sidas helpdesk för miljöbedömning och Centrum för biologisk mångfald (CBM) ingår. På institutionen finns också Centrum för naturvägledning (CNV). Institutionen är den största inom SLU för samhällsvetenskap, humaniora och design. Frågor om det hållbara nyttjandet av naturresurser och landskap är centrala i institutionens forskning, undervisning och samverkan. Vid institutionen är ca 180 personer anställda.  

Läs mer här; www.slu.se/sol

Ämnesbeskrivning
Landskapsarkitektur med inriktning mot samhälls- eller humanvetenskapliga studier av urban och regional planering.

Arbetsuppgifter
Universitetslektorn ska inom ämnet för anställningen


• planera, leda och genomföra forskningsprojekt samt söka extern finansiering i konkurrens
• bidra till den vetenskapliga utvecklingen inom ämnesgruppen fysisk planering
• publicera vetenskapliga artiklar av hög kvalitet
• bedriva och utveckla undervisning och handledning inom främst landskapsarkitektprogrammet och master-programmet Landscape Architecture for Sustainable Urbanization, på grundnivå och avancerad nivå
• delta i forskarutbildningen, som handledare och/ eller i kursmoment
• kommunicera om forskning och forskningsresultat

Behörighet
Den sökande ska inom ämnet för anställningen


• ha avlagt doktorsexamen inom en samhälls- eller humanvetenskaplig disciplin med anknytning till fysisk planering, till exempel landskapsarkitektur, landskapsplanering, kulturgeografi, miljö- eller planeringshistoria, STS (Science, Technology and Society) eller miljörätt.
• ha bedrivit framstående forskning beträffande urban och/eller regional planering
• ha goda kunskaper beträffande nordisk planering och dess institutionella kontext
• ha visat förmåga att erhålla externa forskningsanslag och publicera i för ämnet viktiga tidskrifter och/ eller bokprojekt
• ha visat pedagogisk skicklighet inom undervisning på grundnivå och avancerad nivå inklusive handledning av studenter
• ha goda kunskaper i svenska eller annat skandinaviskt spra?k
• ha goda kunskaper i engelska

Bedömningsgrunder
Som bedömningsgrunder vid anställning ska i första hand gälla graden av sådan skicklighet som är ett krav för behörighet för anställning.

Vid bedömning av den vetenskapliga skickligheten inom ämnet för anställningen beaktas


• förmåga att självständigt initiera, och bedriva och publicera framstående forskning
• erhållna externa forskningsmedel i konkurrens
• forskningens relevans för en fördjupad förståelse av historiska, processuella eller substantiella förutsättningar för en hållbar markanvändnings- eller landskapsplanering

Vid bedömning av den pedagogiska skickligheten inom ämnet för anställningen beaktas


• erfarenhet av handledning och examination på alla nivåer i utbildningscykeln i för anställningen relevanta ämnen
• förmåga att integrera forskning och ett vetenskapligt förhållningssätt i det pedagogiska arbetet

Vidare beaktas skicklighet i att


• samarbeta i projekt och undervisning inom akademin/högskolan
• informera/kommunicera om forskning och utvecklingsarbete

Specifik kompetens inom ett eller flera av följande fält är särskilt meriterande: markanvändningsplanering, miljö- och planlagstiftningens juridik, och samhälls/humanvetenskapliga landskapsstudier. Även praktisk erfarenhet av urban eller regional planering är meriterande.

 

Prövningen av den pedagogiska skickligheten ska ägnas lika stor omsorg som prövningen av den vetenskapliga skickligheten.

Anställningen erbjuds den som efter en kvalitativ helhetsbedömning bedöms ha de bästa förutsättningarna att genomföra och utveckla aktuella arbetsuppgifter samt bidra till en positiv utveckling av verksamheten.

Att vara medarbetare vid SLU

Vid SLU blir du en del av en levande forskningsmiljö som bygger på ett aktivt medarbetarskap. Som anställd vid SLU har du tillgång till en mängd förmåner (bl. a. svensk familjehälsovård, föräldraledighet och generösa betalda tjänstledighetspolicyer). Läs mer om förmåner på SLU här. SLU är ofta högt placerad i de olika universitetsrankningarna som görs världen över samt rankas som en av Sveriges mest attraktiva arbetsplatser.

SLU Uppsala är belägen i Storstockholmsregionen och har en rik historia och kultur och är ett verkligt akademiskt och kulturellt nav. Läs mer om att flytta, bo och arbeta i Uppsala här.

Sista ansökningsdatum:
2024-08-01

Placering/ort:
Uppsala

Omfattning:
100%

Anställningsform:
Tillsvidare

Tillträde:
Enligt överenskommelse

Ansökan:
Det är önskvärt att ansökan skrivs på engelska, eftersom ansökningarna kommer att bedömas av sakkunniga både i Sverige och utomlands.

Till ledning för din ansökan finns SLU:s Anställningsordning för lärare vid SLU och Allmänna bedömningsgrunder vid anställning av lärare som du kan läsa här

Välkommen med din ansökan via ansökningsknappen nedan.

Fackliga kontaktpersoner:
https://internt.slu.se/min-anstallning/facket/kontaktpersoner/

Ansök nu

Senior Lecturer in Landscape Architecture

Universitets- och högskolelektor
Läs mer Apr 19
Senior Lecturer in Landscape Architecture with a focus on Profession and Practice
Department of Urban and Rural Development

At the Department of Urban and Rural Development, we conduct undergraduate education, doctoral education, research, and collaboration across five divisions: Agrarian History, Landscape Architecture, Rural Development, Environmental Communication and the Division of Political Science and Natural Resource Management. This division includes Sida's Helpdesk for Environment and Climate Change and the SLU Swedish Biodiversity Centre (CBM). Additionally, we house the SLU Center for Nature Interpretation (CNV). As the largest department within the Swedish University of Agricultural Sciences (SLU) for social sciences, humanities, and design, our focus lies on questions related to the sustainable use of natural resources and landscapes in our research, teaching, and collaborative efforts. The department is comprised of approximately 180 dedicated individuals.

More information here; www.slu.se/en/departments/urban-rural-development/

Subject area

Landscape architecture with a focus on the practice of (landscape) architecture. This includes research of as well as methodological and theoretical development for the profession.

Duties

Within the subject area the senior lecturer should


• plan, lead and implement research projects and seek external funding in competition
• contribute to the scientific development in the subject group Profession and practice
• publish scientific articles of high quality
• publish in international peer reviewed journals
• develop and conduct teaching and supervision, primarily within the Landscape architecture program, at basic and advanced level
• take part in the PhD education, as a supervisor and/ or in courses
• communicate ongoing research and research results to appropriate audiences
• be able to work in Swedish or another Scandinavian language not later than within four years from taking up the position. The institution will support the holder to achieve this.

Qualifications


• have completed a doctoral degree within a social, human or art sciences disciplines related to (landscape) architecture or in a corresponding environmental design discipline
• have conducted outstanding research and development work relevant for the profession and in a Nordic context
• have demonstrated the ability to obtain external research grants and publish in for the subject important scientific journals, books and/ or other communication channels relevant in the subject area
• have demonstrated pedagogical skill in teaching at basic level and advanced level including the supervision of students
• have good knowledge of English

Assessment criteria

The assessment criteria for employment shall primarily apply to the degree of such skill which is a requirement for eligibility for employment.

The assessment of research expertise will take into account the following:


• the ability to independently initiate, conduct outstanding and innovative research
• external research funds awarded in competition
• the relevance of the research for a deeper understanding of the profession in (landscape) architecture and its practice.

The assessment of teaching expertise will take into account the following:


• supervision and examination at all levels of the education cycle in subjects relevant for the employment
• the ability to integrate research and a scientific approach into the pedagogical work

Furthermore expertise in the following will be taken into account:


• good knowledge in Swedish/ Nordic/ European landscape architecture and urban development
• experience and skills in project collaboration and teaching within the academy/ university
• experience and skills in collaboration in inter- and transdisciplinary collaborations with different universities and industry
• experience and skills in professional practice
• experience and skills in information/ communication about research and development work in for example exhibition, model, film etc

Good knowledge of Swedish is a merit.

When assessing the candidate’s qualifications, equal attention will be given to teaching and research expertise respectively.

The position will be offered to the candidate who, after a qualitative overall assessment, is assessed to have the best qualifications to carry out and develop current tasks and contribute to a positive development of the department and SLU.

Working at SLU

At SLU, you become part of a vibrant research environment that is based on active collaboration. As an employee at SLU, you have access to a number of benefits (including Swedish family healthcare, parental leave, and generous paid leave policies). Read more about benefits at SLU here. SLU is often highly ranked in the various university rankings that are made around the world and is ranked as one of Sweden's most attractive workplaces.

Sweden also has a well-established pre-school structure and a free education system. Find out more facts and stories about Sweden at www.sweden.se

SLU Uppsala is located in the Greater Stockholm region and has a rich history and culture and is a real academic and cultural hub. Read more about moving, living, and working in Uppsala here.

Application deadline:
2024-08-01

Place of work:
Uppsala

Extent:
100%

Form of employment:
Permanent employment

Starting date:
By agreement.


Application:
Use the document Application guidelines for appointment as professor, senior lecturer or associate senior lecturer at SLU as guide when you fill in your application.

Please apply by clicking the apply-button below.

Academic union representatives:
https://internt.slu.se/en/my-employment/employee-associations/kontaktpersoner-vid-rekrytering/

Ansök nu

Universitetsadjunkt i hästmedicin, vikariat

Universitets- och högskoleadjunkt
Läs mer Jul 4
Institutionen för kliniska vetenskaper
Vi söker nu en vikarierande universitetsadjunkt i hästmedicin till Kliniska vetenskaper, SLU
Om jobbet
I arbetet ingår praktisk och teoretisk undervisning, samt examination av veterinärstudenter inom ämnet hästmedicin. Även administrativa uppgifter såsom institutionellt arbete kan förekomma. Den kliniska undervisningen sker ofta i samarbete med Universitetsdjursjukhuset, (UDS). Som klinisk lärare ingår du i den arbetsgrupp som bemannar internmedicinavdelningen på hästklinikens vårdavdelning vid UDS och du undervisar samtidigt veterinärstudenter. Jourtjänstgöring vid UDS hästklinik och praktiskt arbete i avdelningens forskningsprojekt kan ingå i tjänstgöringen.

Din bakgrund 
Vi söker en person som är genuint intresserad av internmedicin för häst. Svensk veterinärlegitimation är ett krav. Du ska vara intresserad av att utbilda veterinärstudenter och att delta i kliniska forskningsprojekt inom ämnet. Du ska också kunna uttrycka dig väl i tal och skrift på svenska och engelska. God samarbetsförmåga, flexibilitet, hög motivation och engagemang är viktigt, liksom förmåga att arbeta både självständigt och i grupp. Stor vikt kommer att fästas vid personlig lämplighet och förmågor samt vilken utvecklingspotential den sökande har inom ämnet.

Om oss
Institutionen för kliniska vetenskaper ansvarar för grundutbildning, forskning och forskarutbildning inom vetenskapsområdena veterinärmedicin, djuromvårdnad och husdjursvetenskap. Institutionens verksamhet rör huvudsakligen våra vanliga svenska domesticerade djurslag (husdjur) med fokus på anestesiologi, bilddiagnostik, djuromvårdnad, epidemiologi, försöksdjursvetenskap, kirurgi, klinisk kemi, medicin och husdjursreproduktion.

Läs mer om våra förmåner och hur det är att jobba vid SLU på https://www.slu.se/om-slu/jobba-pa-slu/

Placering:
Uppsala

Anställningsform:
Vikariat tom 2024-12-31 med eventuell möjlighet till förlängning.

Omfattning:
100%

Tillträde:
Enligt överenskommelse.

Ansökan:
Välkommen med din ansökan via ansökningsknappen nedan senast 2024-08-01.

Fackliga kontaktpersoner:
https://internt.slu.se/min-anstallning/facket/kontaktpersoner/

 


Sveriges lantbruksuniversitet (SLU) har en nyckelroll i utvecklingen för hållbart liv, grundad i vetenskap och utbildning. Genom vårt fokus på samspelen mellan människa, djur och ekosystem och ett ansvarsfullt brukande av naturresurserna bidrar vi till en hållbar samhällsutveckling och goda livsvillkor på vår planet. Huvudorter är Alnarp, Umeå och Uppsala, men verksamhet bedrivs också på forskningsstationer, försöksparker och utbildningsorter i hela landet.

SLU har drygt 3000 medarbetare, 5000 studenter och forskarstuderande och en omsättning på över tre miljarder kronor. Universitetet satsar på attraktiva miljöer på sina campusområden. Vi arbetar för en jämställd och inkluderande arbetsmiljö där öppna samtal mellan människor med olika erfarenheter lägger grunden för vetenskaplighet, kreativitet och utveckling. Vi välkomnar därför personer med olika bakgrunder och perspektiv att söka den aktuella anställningen.

Ansök nu

Universitetslektor i landskapsarkitektur, inriktning professionens praktik

Universitets- och högskolelektor
Läs mer Apr 19
Institutionen för stad och land
Vid institutionen för stad och land bedrivs grundutbildning, forskarutbildning, forskning och samverkan på fem avdelningar: agrarhistoria, landskapsarkitektur, landsbygdsutveckling, miljökommunikation och avdelningen för statsvetenskap och naturresursförvaltning, där Sidas helpdesk för miljöbedömning och Centrum för biologisk mångfald (CBM) ingår. På institutionen finns också Centrum för naturvägledning (CNV). Institutionen är den största inom SLU för samhällsvetenskap, humaniora och design. Frågor om det hållbara nyttjandet av naturresurser och landskap är centrala i institutionens forskning, undervisning och samverkan. Vid institutionen är ca 180 personer anställda.  

Läs mer här; www.slu.se/sol

Ämnesbeskrivning
Ämnet är landskapsarkitektur med inriktning mot landskapsarkitekturens praktik. Detta inkluderar forskning om samt metodologisk och teoretisk utveckling för professionen.  

Arbetsuppgifter
Universitetslektorn ska inom ämnet för anställningen


• planera, leda och genomföra forskningsprojekt samt söka extern finansiering i konkurrens
• bidra till den vetenskapliga utvecklingen inom ämnesgruppen professionens praktik
• publicera vetenskapliga artiklar av hög kvalitet
• bedriva och utveckla undervisning och handledning inom främst landskapsarkitektprogrammet, på grundnivå och avancerad nivå
• delta i forskarutbildningen, som handledare och/eller i kursmoment
• kommunicera om forskning och forskningsresultat
• kunna arbeta på svenska eller annat skandinaviskt språk senast fyra år efter att anställningen tillträtts. Institutionen åtar sig att ge stöd till kandidaten för att uppnå detta mål.

Behörighet
Den sökande ska inom ämnet för anställningen


• ha avlagt doktorsexamen inom en samhälls-, humanvetenskaplig eller konstnärlig disciplin med anknytning till landskapsarkitektur eller annan miljögestaltande disciplin.
• ha bedrivit framstående forskning och utvecklingsarbete med relevans för yrkesprofessionen och en nordisk kontext
• ha visat förmåga att erhålla forskningsanslag och publicera i för ämnet viktiga tidskrifter, bokprojekt och/ eller andra kommunikationskanaler relevanta inom ämnesområdet
• ha visat pedagogisk skicklighet inom undervisning på grundnivå och avancerad nivå inklusive handledning av studenter
• ha goda kunskaper i engelska

Bedömningsgrunder
Som bedömningsgrunder vid anställning ska i första hand gälla graden av sådan skicklighet som är ett krav för behörighet för anställning.

Vid bedömning av den vetenskapliga skickligheten inom ämnet för anställningen beaktas


• förmåga att självständigt initiera och bedriva framstående forskning
• erhållna externa forskningsmedel i konkurrens
• forskningens relevans för en fördjupad förståelse av landskapsarkitekturprofessionen och dess praktik

Vid bedömning av den pedagogiska skickligheten inom ämnet för anställningen beaktas


• erfarenhet av handledning och examination på alla nivåer i utbildningscykeln i för anställningen relevanta ämnen
• förmåga att integrera forskning och ett vetenskapligt förhållningssätt i det pedagogiska arbetet

Vidare beaktas


• goda kunskaper beträffande svensk/nordisk/europeisk landskapsarkitektur och samhällsbyggande
• erfarenhet och skicklighet i projektsamarbeten och undervisning inom akademin/högskolan
• erfarenhet och skicklighet i inter- och transdisciplinära samarbeten med olika universitet samt bransch
• erfarenhet och skicklighet i praktisk yrkesutövning
• erfarenhet och skicklighet i information/ kommunikation om forskning och utvecklingsarbete via till exempel utställning, modell, film etc

Goda kunskaper i svenska är meriterande.

Prövningen av den pedagogiska skickligheten ska ägnas lika stor omsorg som prövningen av den vetenskapliga skickligheten.

Anställningen erbjuds den som efter en kvalitativ helhetsbedömning bedöms ha de bästa förutsättningarna att genomföra och utveckla aktuella arbetsuppgifter samt bidra till en positiv utveckling av verksamheten.

Att vara medarbetare vid SLU

Vid SLU blir du en del av en levande forskningsmiljö som bygger på ett aktivt medarbetarskap. Som anställd vid SLU har du tillgång till en mängd förmåner (bl. a. svensk familjehälsovård, föräldraledighet och generösa betalda tjänstledighetspolicyer). Läs mer om förmåner på SLU här. SLU är ofta högt placerad i de olika universitetsrankningarna som görs världen över samt rankas som en av Sveriges mest attraktiva arbetsplatser.

SLU Uppsala är belägen i Storstockholmsregionen och har en rik historia och kultur och är ett verkligt akademiskt och kulturellt nav. Läs mer om att flytta, bo och arbeta i Uppsala här.

Sista ansökningsdatum:
2024-08-01

Placering/ort:
Uppsala

Omfattning:
100%

Anställningsform:
Tillsvidare

Tillträde:
Enligt överenskommelse

Ansökan:
Det är önskvärt att ansökan skrivs på engelska, eftersom ansökningarna kommer att bedömas av sakkunniga både i Sverige och utomlands.

Till ledning för din ansökan finns SLU:s Anställningsordning för lärare vid SLU och Allmänna bedömningsgrunder vid anställning av lärare som du kan läsa här

Välkommen med din ansökan via ansökningsknappen nedan.

Fackliga kontaktpersoner:
https://internt.slu.se/min-anstallning/facket/kontaktpersoner/

Ansök nu

Licentiattjänst i företagsekonomi

Jordbruksforskare
Läs mer Jun 27
Institutionen för ekonomi
Letar du efter en spännande licentiattjänst inom jordbruksekonomi? Vill du arbeta i en dynamisk forskargrupp med flera pågående disciplinära och tvärvetenskapliga samarbeten?

Institutionen för ekonomi vid Sveriges lantbruksuniversitet (SLU) tar emot ansökningar för en licentiat att gå med i forskargruppen "Beslutsfattande och management".

Läs mer om våra förmåner och hur det är att jobba inom SLU på https://www.slu.se/om-slu/jobba-pa-slu/

Beteendemässiga aspekter av risk och riskhantering inom jordbruket - att förstå jordbrukares beslut under energiprisvolatilitet
Företagsekonomi
Innehållsbeskrivning:
Anställningen är inbäddad i Horizon Europe-projektet "AnalysinG of fossil-ENergy dependence in agriculture to increase RESilience against input price fluctuations (AgEnRes)”. AgEnRes utformar hållbara vägar för beslutsfattande för att minska det direkta och indirekta beroendet som jordbrukare samt jordbrukssektorn som helhet har av fossila bränslen och gödselmedel, och öka resiliensen mot volatila energipriser, med hänsyn till jordbrukarnas beteende samt synergierna och kompromisserna mellan europeiska ekonomiska och miljömässiga mål på mikro- och makronivå.

Kandidaten kommer att ha ett nära samarbete med andra kollegor på institutionen och forskare från Wageningen University & Research i Nederländerna, Leibniz Institute of Agricultural Development in Transition Economies i Tyskland och University of Trento i Italien.

Läs mer om vår forskarutbildning i företagsekonomi i den allmänna studieplanen: https://internt.slu.se/globalassets/mw/utb/forskarutbildningdocent/allmanna-studieplaner/nj/beslutade-2016-2018/svenska-2016-2018/foretagsekonomi-galler-fr-o-m-2017-10-01.pdf

Kvalifikationer:
Kandidaten ska ha grundläggande behörighet för forskarutbildning i företagsekonomi. Den framgångsrika sökanden förväntas ha en gedigen bakgrund inom empiriska forskningsmetoder och kvantitativ dataanalys.

Förtrogenhet med experimentella metoder och beteendeekonomi, samt goda kunskaper om den europeiska jordbruks- och livsmedelssektorn är meriterande. Tjänsten kräver utmärkt kommunikationsförmåga på engelska. Bra kunskaper i svenska är meriterande.

Den framgångsrika sökanden bör vara starkt motiverad att arbeta inom ramen för det europeiska forskningsprojekt som beskrivs ovan. Den framgångsrika kandidaten förväntas arbeta för att etablera egna initiativ för att föra licentiatprojektet framåt och arbeta bra i ett forskarlag. Personliga meriter kommer att spela en viktig roll i rekryteringsprocessen.

Grundläggande behörighet till utbildning på forskarnivå har den som har avlagt examen på avancerad nivå eller fullgjort kursfordringar om minst 240 högskolepoäng, varav minst 60 högskolepoäng på avancerad nivå. Särskild behörighet till ämnet företagsekonomi har den som har minst 90 hp inom företagsekonomiska ämnen, varav minst 30 hp på avancerad nivå. Gymnasiebetyg motsvarande Engelska B/Engelska 6 är ett grundläggande krav.

Placering:           
Uppsala

Försörjningsform:
Tidsbegränsad anställning; två års licentiatstudier på heltid.

Tillträde:
Så snart som möjligt efter ömsesidig överenskommelse, dock senast den 2024-09-30.

Ansökan:
Välkommen med din ansökan via ansökningsknappen senast den 2024-08-01.

För att vara behörig till utbildning på forskarnivå krävs avlagd examen på avancerad nivå eller minst fyra års heltidsstudier varav minst ett år på avancerad nivå.

Urval bland de behöriga sökande baseras på skriftlig ansökan, inklusive (1) ett personligt brev (högst två sidor), (2) tentativa forskningsfrågor / idéer som du skulle vilja ta itu med inom ramen för projektet (högst en sida), (3) en meritförteckning, (4) kopior av examensbevis och studieutdrag, (5) en kopia av avhandlingen för masterexamen eller grundexamen, (6) kontaktuppgifter till minst två referenser som känner till den sökandes kvalifikationer, och (7) styrkta kunskaper i engelska språket. Mer information om krav på engelska kunskaper finns på följande sida: https://www.slu.se/utbildning/program-kurser/forskarutbildning/att-bli-doktorand/krav-pa-engelskakunskaper/

Observera att den/de sökande som blir kallade till intervju ska lämna in vidimerade kopior av examensbevis, eller motsvarande, och registerutdrag från tidigare studier på grund- och avancerad nivå vid universitet eller högskola, samt att de sökande som har utländskt medborgarskap också ska lämna in en vidimerad kopia av den sida i passet som innehåller foto och personinformation.

Läs mer om SLU:s forskarutbildning på www.slu.se/utbildning/program-kurser/forskarutbildning/

Fackliga kontaktpersoner:
https://internt.slu.se/min-anstallning/facket/kontaktpersoner/


Sveriges lantbruksuniversitet (SLU) har en nyckelroll i utvecklingen för hållbart liv, grundad i vetenskap och utbildning. Genom vårt fokus på samspelen mellan människa, djur och ekosystem och ett ansvarsfullt brukande av naturresurserna bidrar vi till en hållbar samhällsutveckling och goda livsvillkor på vår planet. Huvudorter är Alnarp, Umeå och Uppsala, men verksamhet bedrivs också på forskningsstationer, försöksparker och utbildningsorter i hela landet.

SLU har drygt 3000 medarbetare, 5000 studenter och forskarstuderande och en omsättning på över tre miljarder kronor. Universitetet satsar på attraktiva miljöer på sina campusområden. Vi arbetar för en jämställd och inkluderande arbetsmiljö där öppna samtal mellan människor med olika erfarenheter lägger grunden för vetenskaplighet, kreativitet och utveckling. Vi välkomnar därför personer med olika bakgrunder och perspektiv att söka den aktuella anställningen.

Ansök nu

Licentiate position in Business Studies

Jordbruksforskare
Läs mer Jun 27
Department of Economics
Are you looking for licentiate position? Would you like to work in a dynamic research group with several ongoing disciplinary and interdisciplinary collaborations?

The Department of Economics at the Swedish University of Agricultural Sciences (SLU) invites applications for a licentiate position to join its research group “Decision-making and managerial behaviour”.

Read more about our benefits and what it is like to work at SLU at https://www.slu.se/en/about-slu/work-at-slu/

Behavioral aspects of risk and risk management in agriculture - understanding farmers’ decisions under fossil-fuel dependency and energy price volatility
Business Studies
Description:
The position is embedded in the Horizon Europe project “AnalysinG of fossil-ENergy dependence in agriculture to increase RESilience against input price fluctuations (AgEnRes)”. AgEnRes designs sustainable pathways for policy making to reduce direct and indirect dependence of farmers and the agricultural sector as a whole on fossil fuels and fertilisers, and increase the resilience to volatile energy prices, taking into account farmers’ behaviour and the synergies and trade-offs between European economic and environmental objectives at micro- and macro-level.

The successful candidate will collaborate closely with other colleagues at the department and researchers from Wageningen University & Research in the Netherlands, the Leibniz Institute of Agricultural Development in Transition Economies in Germany, and the University of Trento in Italy.

Read more about our third-cycle education in business studies in the general syllabus: https://internt.slu.se/globalassets/mw/utb/forskarutbildningdocent/allmanna-studieplaner/nj/beslutade-2016-2018/engelska-2016-2018/business-studies-2017-01-01.pdf

Qualifications:
The student should have basic eligibility for third cycle education in Business Studies. The successful applicant is expected to have a solid background in empirical research methods and quantitative data analysis.

Familiarity with experimental methods and behavioral economics are a requirement. Good knowledge of the European agri-food sector is also a merit. The position requires excellent communication skills in English. Swedish language skills are an important merit.

The successful applicant should be strongly motivated to work within the framework of the European research project outlined above. The successful candidate is expected to work to establish own initiatives to move the licentiate project forward and to work well in a research team. Personal merits will play a significant role in the recruitment process.

A person has basic eligibility for third cycle education if he or she has taken a second-cycle qualification or has completed course requirements of at least 240 higher education credits (HEC), including at least 60 higher education credits at second-cycle education. The specific entry requirement for the subject of business studies is at least 90 HEC within business-studies related subjects, with at least 30 HEC awarded at second-cycle level. Upper secondary school grades equivalent to English B/English 6 are a basic requirement.

Place of work:      
Uppsala

Forms for funding or employment:
Fixed-term employment; two years of fulltime licentiate studies.

Starting date:
As soon as possible, but no later than 30 September 2024.

Application:
Click the “Apply” button to submit your application. The deadline is 1 August 2024.

To qualify for third-cycle (Doctoral) courses and study programmes, you must have a second-cycle (Master’s) qualification. Alternatively, you must have conducted a minimum of four years of full-time study, of which a minimum of one year at second-cycle level.

Applicants will be selected based on their written application, including (1) a personal letter (no more than two pages), (2) tentative research questions/ideas that you would like to address within the framework of the project (not more than one page), (3) a curriculum vitae, (4) copies of degrees and transcripts of academic records, (5) one copy of the dissertation for masters or undergraduate degree, (6) contact information of at least two references familiar with the applicant's qualifications, and (7) certified knowledge of the English language. More information about the English language requirements can be found here: https://www.slu.se/en/education/programmes-courses/doctoral-studies/application-admission-doctoral-studies/english-language-requirements/

Please note that applicants invited to interview must submit attested copies of their degree certificate, or equivalent, a transcript of records from previous first and second-cycle studies at a university or higher education institution. Applicants who are not Swedish citizens need to submit an attested copy of their passport’s information page containing their photograph and personal details.

Read about the PhD education at SLU at www.slu.se/en/education/programmes-courses/doctoral-studies/

Academic union representatives:
https://internt.slu.se/en/my-employment/employee-associations/kontaktpersoner-vid-rekrytering/


The Swedish University of Agricultural Sciences (SLU) has a key role in the development for sustainable life, based on science and education. Through our focus on the interaction between humans, animals and ecosystems and the responsible use of natural resources, we contribute to sustainable societal development and good living conditions on our planet. Our main campuses are located in Alnarp, Umeå and Uppsala, however, the university also operates at research stations, experimental forests and teaching sites throughout Sweden.

SLU has around 3,000 employees, 5,000 students and doctoral students and a turnover of over SEK 3 billion. We are investing in attractive environments on all of our campuses. We strive to provide a work environment characterised by inclusivity and gender equality, where different experiences generate conversations between people and pave the way for science, creativity and development. Therefore, we welcome applications from people with diverse backgrounds and perspectives.

Ansök nu

Miljöanalytiker med fokus på ekosystemanalys inom vindkraftsfrågor

Marinbiolog
Läs mer Jun 17
Institutionen för akvatiska resurser
Om jobbet
Vi söker ny personal till analysarbete vid Institutionen för akvatiska resurser (SLU Aqua), Kustlaboratoriet. Du kommer att bidra till vårt arbete med att ge råd till förvaltningen och att utveckla kunskapen om hållbart nyttjande av ekosystem i kust- och havsområden. Du kommer att särskilt bidra frågor om miljöeffekter av havsbaserad vindkraft.

Arbetsuppgifter

Du kommer huvudsakligen att arbeta med att analysera vetenskapliga rapporter och underlag för tillståndsansökningar om havsbaserad vindkraft. Du kommer även bidra till metodutveckling och analys inom risk- och påverkansanalys för havsbaserad vindkraft.

I arbetsuppgifterna ingår att samverka med kolleger och aktörer för utformning av verktyg, utföra dataanalys och litteraturanalys självständigt och tillsammans med kolleger, samt att bidra till vetenskapliga rapporter och publikationer. Arbetsuppgifterna kan förändras över tid efter verksamhetens behov.

Din bakgrund 
Du har ett stort intresse för den marina miljön och för både kvalitativa och kvantitativa analyser. Som person är du ansvarstagande och bra på att kommunicera. Du tycker om att arbeta i grupp men du är också bekväm med att arbeta självständigt. Du har lätt för att lära dig nya saker, är van vid att arbeta systematiskt och har ett flexibelt förhållningssätt. Vid anställningen läggs vikt vid personliga egenskaper som samarbetsförmåga, noggrannhet, samt ämnesmässig skicklighet och dessa kan gärna exemplifieras i ansökan.

Du ska:


• Ha god kunskap inom marinbiologi och om marina ekologiska processer
• Visa kapacitet att arbeta systematiskt och att hantera stora informationsmängder
• Ha god skriftlig och muntlig framställningsförmåga på engelska
• Behärska svenska i tal och skrift

Det är meriterande om du har:


• Erfarenhet av forskning om Östersjöns ekosystem
• Expertis om havsbaserad vindkraft
• Expertis om riskbedömning
• Expertis om kumulativ påverkansanalys
• Vetenskaplig meritering (publikationer, högre akademisk utbildning)

Behörighet

Universitetsexamen i marinbiologi, ekologi eller motsvarande ämne (Kandidatnivå)

Om oss
Vill du arbeta i en inspirerande miljö och bidra till ett hållbart nyttjande av våra hav, sjöar och vattendrag? Vi på institutionen för akvatiska resurser (SLU Aqua) brinner för vår vision - Starka fiskbestånd i friska vatten. Vi söker medarbetare som vill utvecklas och göra skillnad tillsammans med oss.

Institutionen för akvatiska resurser bedriver miljöanalys, rådgivning, forskning och utbildning i akvatisk ekologi med fokus på fisk och skaldjur. Institutionen är en av SLU:s största och har drygt 180 anställda vid fyra huvudorter: Lysekil, Öregrund, Uppsala (Ultuna) och Stockholm (Drottningholm), samt fältstationer. Vår verksamhet är starkt profilerad mot datainsamling och analys av fisk, fiske och ekosystem. Institutionen präglas av en intensiv samverkan med det omgivande samhället. Detta skapar en vital forskningsmiljö och ger oss unika möjligheter att ta fram kunskap som är förvaltningsnära och direkt tillämpbar i praktiken. För mer information om institutionen: Institutionen för akvatiska resurser (SLU Aqua) | Externwebben

Läs mer om våra förmåner och hur det är att jobba vid SLU på https://www.slu.se/om-slu/jobba-pa-slu/

Placering:
Uppsala

Anställningsform:
Visstidsanställning till och med 2024-12-31 med möjlighet till förlängning.

Omfattning:
100 %, eller enligt överenskommelse

Tillträde:
23 september 2024, eller enligt överenskommelse.

Ansökan:
Välkommen med din ansökan via ansökningsknappen nedan senast 2024-07-31.

Fackliga kontaktpersoner:
https://internt.slu.se/min-anstallning/facket/kontaktpersoner/

 


Sveriges lantbruksuniversitet (SLU) har en nyckelroll i utvecklingen för hållbart liv, grundad i vetenskap och utbildning. Genom vårt fokus på samspelen mellan människa, djur och ekosystem och ett ansvarsfullt brukande av naturresurserna bidrar vi till en hållbar samhällsutveckling och goda livsvillkor på vår planet. Huvudorter är Alnarp, Umeå och Uppsala, men verksamhet bedrivs också på forskningsstationer, försöksparker och utbildningsorter i hela landet.

SLU har drygt 3000 medarbetare, 5000 studenter och forskarstuderande och en omsättning på över tre miljarder kronor. Universitetet satsar på attraktiva miljöer på sina campusområden. Vi arbetar för en jämställd och inkluderande arbetsmiljö där öppna samtal mellan människor med olika erfarenheter lägger grunden för vetenskaplighet, kreativitet och utveckling. Vi välkomnar därför personer med olika bakgrunder och perspektiv att söka den aktuella anställningen.

Ansök nu

Djursjukskötare till vikariat på bilddiagnostiska kliniken

Djursjukskötare
Läs mer Jun 26
Universitetsdjursjukhuset
Är du djursjukskötare med intresse för bilddiagnostik? Välkommen med din ansökan!

Bilddiagnostiska kliniken är en av de största inom veterinärmedicinsk bilddiagnostik i Europa och vi är en godkänd utbildningsplats för europeisk specialistexamen inom ämnet, både för smådjur och stordjur. Kliniken är välutrustad med modern röntgen, genomlysning, ultraljud, 64 skikt DT för smådjur och stordjur, 1,5 T MR för smådjur, 0,27 T MR system för stående häst samt scintigrafi för smådjur och stordjur inklusive ett eget Hotlab.

Vi har många internationella kontakter och våra sköterskor är specialiserade på bilddiagnostik. Vi är 12 medarbetare uppdelat på radiologer och röntgentekniker.

Hos oss får du en arbetsmiljö som präglas av stort engagemang och högt till tak. Vi fokuserar på gemensamt lärande och utveckling i en trygg miljö- tar ansvar för kompetens, korrekt diagnostik, patienternas välmående och vår teamkänsla.

Om jobbet
Du kommer att arbeta i team och få upplärning av kvalificerade, engagerade kollegor i att jobba med de specialiserade arbetsuppgifterna på bilddiagnostiska kliniken. Det är ett intressant och omväxlande arbete med stora utvecklingsmöjligheter där du efter en upplärningsperiod förväntas att självständigt genomföra röntgenundersökningar och förbereda ultraljudsundersökningar. I ett senare skede i kompetensutvecklingen blir det även möjligt att utföra de i samband med MRT, DT och scintigrafi förekommande arbetsuppgifterna.

Du arbetar mot uppsatta mål enligt UDS uppdrag. För alla medarbetare på bilddiagnostiska kliniken ingår handledning och undervisning av blivande djursjukskötare, veterinärstudenter samt praktikanter från djurgymnasierna.

Arbetstiden är för närvarande förlagd till vardagar dagtid.

Din bakgrund 
Du är legitimerad djursjukskötare eller nyutexaminerad/tillförordnad djursjukskötare. Erfarenhet av arbete med ovan beskrivna tekniker är meriterande. Dina kunskaper i svenska såväl som engelska är goda då bilddiagnostiska kliniken har ett stort internationellt utbyte.

En god förmåga att hantera smådjur och/eller hästar är viktigt. Likaså att ha ett intresse och eventuell erfarenhet för att undervisa/lära ut.

Du är mån om goda relationer med kollegor och har bra samarbetsförmåga. Stor vikt kommer att fästas vid personliga egenskaper såsom samarbetsförmåga, nyfikenhet, motivation, intresse för kommunikation och service. Som person är du strukturerad, initiativrik och kan stundtals hantera pressade och logistiskt utmanande situationer.

Om SLU Universitetsdjursjukhuset (UDS)
På SLU Universitetsdjursjukhuset (UDS) går utbildning, forskning och avancerad djursjukvård hand i hand. Vi utbildar morgondagens veterinärer och djursjukskötare och ger förstklassig vård till sällskapsdjur, tävlingsdjur och produktionsdjur. Vi sprider även kunskap till allmänheten. Genom att kombinera etablerad kunskap med de senaste forskningsresultaten utvecklar vi framtidens djursjukvård.

Under ett och samma tak erbjuds sjukvård för häst, hund, katt och övriga smådjur. Utöver moderna verksamhetsanpassade lokaler har vi tillgång till avancerad bilddiagnostik och ett specialistlaboratorium. I UDS verksamhet ingår dessutom en ambulatorisk klinik som åker ut till stall och gårdar för att undersöka och behandla hästar och lantbruksdjur. 

Läs mer om våra förmåner och hur det är att jobba vid SLU på https://www.slu.se/om-slu/jobba-pa-slu/

Placering:
Uppsala

Anställningsform:
Vikariat 12 månader, med möjlighet till förlängning

Omfattning:
100%

Tillträde:
Omgående, enligt överenskommelse.

Ansökan:
Välkommen med din ansökan via ansökningsknappen nedan senast 2024-07-31.

I ansökan bifogas CV, personligt brev och examensbevis/tf beslut samt eventuella övriga för tjänsten relevanta intyg.

Fackliga kontaktpersoner:
https://internt.slu.se/min-anstallning/facket/kontaktpersoner/

 


Sveriges lantbruksuniversitet (SLU) har en nyckelroll i utvecklingen för hållbart liv, grundad i vetenskap och utbildning. Genom vårt fokus på samspelen mellan människa, djur och ekosystem och ett ansvarsfullt brukande av naturresurserna bidrar vi till en hållbar samhällsutveckling och goda livsvillkor på vår planet. Huvudorter är Alnarp, Umeå och Uppsala, men verksamhet bedrivs också på forskningsstationer, försöksparker och utbildningsorter i hela landet.

SLU har drygt 3000 medarbetare, 5000 studenter och forskarstuderande och en omsättning på över tre miljarder kronor. Universitetet satsar på attraktiva miljöer på sina campusområden. Vi arbetar för en jämställd och inkluderande arbetsmiljö där öppna samtal mellan människor med olika erfarenheter lägger grunden för vetenskaplighet, kreativitet och utveckling. Vi välkomnar därför personer med olika bakgrunder och perspektiv att söka den aktuella anställningen.

Ansök nu

Environmental analyst on ecosystem analysis in offshore renewable energy

Marinbiolog
Läs mer Jun 17
Department of Aquatic Resources
 
About the position
We are hiring at the department of Aquatic resources, SLU Aqua, Institute of coastal research. You will contribute to our work of advising the management and developing knowledge about sustainable use of ecosystems in coastal and marine areas. In particular, you will contribute to developing the national knowledge base on environmental effects of offshore renewable energy development.

Tasks

You will mainly work with analysing scientific reports and background documents for off shore wind permits. Your work will contribute to method development and analysis on risk- and impact assessments for offshore wind farms.

Your tasks include collaborating with colleagues and stakeholders for the design of tools, performing data and literature analysis independently and together with colleagues, and contributing to scientific reports and publications. The tasks can change over time according to needs within projects.

Your profile
You have a strong interest in the marine environment and for both qualitative and quantitative analyses. As a person, you are responsible and good at communicating. You enjoy working in a group, but you are also comfortable working independently. You demonstrate capacity for learning new things, working systematically and showing flexibility where required. Personal qualities such as collaborative skills, accuracy, and subject-related expertise, are emphasized and are preferentially exemplified in the application.

Required qualifications:


• Good insights in marine biology and marine ecological processes
• Capacity to work systematically and to deal with large sets of data
• Strong communication skills in English
• Swedish skills at level of Independent user

Other qualifications counted as an advantage:


• Research experience on Baltic Sea ecosystems
• Expertise on off shore wind renewable energy
• Expertise on risk assessments
• Expertise on cumulative impact analysis
• Scientific merits (publication record, higher academic degree)

Eligibility requirement

University degree in marine biology, ecology or equivalent subject (Bachelor)

About us
Do you want to work in an inspiring environment and contribute to the sustainable use of our seas, lakes and watercourses? We at the Department of Aquatic Resources (SLU Aqua) are passionate about our vision - Viable fish stocks in healthy waters. We are looking for employees who want to develop and make a difference together with us.

The Department of Aquatic Resources is one of SLU's largest and has more than 180 employees at four main locations: Uppsala (Ultuna), Lysekil, Stockholm (Drottningholm) and Öregrund, as well as at field stations. Our activities are strongly profiled towards research, data collection and analysis of fish, fisheries and aquatic ecosystems. The department is characterized by an intensive collaboration with the surrounding society. This creates a vital research environment and gives us unique opportunities to produce knowledge that is close to management needs and directly applicable in practice. For more information about the department: Department of Aquatic Resources (SLU Aqua) | Externwebben

Read more about our benefits and working at SLU by visiting: https://www.slu.se/en/about-slu/work-at-slu/

Location:
Uppsala

Form of employment:
Fixed-term until 2024-12-31, with the possibility of extension.

Scope:
100%, or as agreed.

Start date:
23 September 2024, or as agreed.

Application:
Please submit your application before deadline 7 July 2024. You can submit your application by clicking the button below.

Union representatives:
https://internt.slu.se/en/my-employment/employee-associations/kontaktpersoner-vid-rekrytering/

 


The Swedish University of Agricultural Sciences (SLU) has a key role in the development for sustainable life, based on science and education. Through our focus on the interaction between humans, animals and ecosystems and the responsible use of natural resources, we contribute to sustainable societal development and good living conditions on our planet. Our main campuses are located in Alnarp, Umeå and Uppsala, however, the university also operates at research stations, experimental forests and teaching sites throughout Sweden.

SLU has around 3,000 employees, 5,000 students and doctoral students and a turnover of over SEK 3 billion. We are investing in attractive environments on all of our campuses. We strive to provide a work environment characterised by inclusivity and gender equality, where different experiences generate conversations between people and pave the way for science, creativity and development. Therefore, we welcome applications from people with diverse backgrounds and perspectives.

Ansök nu

Professori växtodlingssystem

Professor
Läs mer Feb 17
Fakulteten för naturresurser och jordbruksvetenskap
Institutionen för ekologi
Denna fullt finansierade professorsanställning kommer att placeras vid institutionen för växtproduktionsekologi, som tillsammans med institutionen för ekologi utgör en inspirerande forskningsmiljö vid Ekologicentrum på SLU:s campus i Uppsala.

Institutionen för växtproduktionsekologi utvecklar kunskap om växtodlingssystem för att möta kraven på kvantitet och kvalitet vad gäller livsmedel, djurfoder och bioråvara på ett hållbart sätt i en föränderlig värld. Forskningen fokuserar på de utmaningar som uppstår med ökad efterfrågan, klimatförändringar, miljöpåverkan och förlust av biologisk mångfald kopplat till jordbruks- och livsmedelssystem.

Institutionens forskning och utbildning fokuserar på växtproduktionsekologi från molekylär nivå via växten, åkern och gården till landskapet. Aktuella ämnesområden är växtodlingssystem, växtodling, växtekologi och ogräsekologi. Forskning bedrivs ofta i samarbete med andra vetenskapliga discipliner och med externa aktörer för att bidra till utvecklingen av mer hållbara jordbruks- och livsmedelssystem. Undervisning sker på grund- och avancerad nivå huvudsakligen inom program som leder till examen inom agronomi och biologi.

Verksamheten vid SLU:s Ekologicentrum är ett nordiskt och europeiskt nav för hållbart jordbruk, växtskydd, naturvård, viltförvaltning, insektsekologi och skogsbruk. Forskningen är förankrad i naturvetenskapliga ämnen, i samarbete med ämnen inom samhällsvetenskap och humaniora, vilket skapar goda förutsättningar för tvärvetenskapliga samarbeten. Ekologicentrum är en del av fakulteten för naturresurser och jordbruksvetenskap som bedriver forskning, utbildning och miljöanalys inom jordbruk och miljö, med särskilt fokus på Agenda 2030 och FN:s mål för hållbar utveckling.

SLU är ett av Nordens främsta centrum för ekologisk forskning och erbjuder en dynamisk och framstående forskningsmiljö i kombination med modern infrastruktur. Detta inkluderar avancerade växtodlingsanläggningar, fyra fältforskningsstationer, över 60 långliggande jordbruksförsök, inklusive ett nytt storskaligt landskapsförsök. SLU:s fakultetsövergripande satsningar skapar möjligheter för tvärvetenskaplig forskning.

Läs mer om institutionen här

Läs mer om våra förmåner och hur det är att arbeta vid SLU under följande länk.

Ämnesbeskrivning
Ämnet omfattar odlingssystem inom jordbruk i tempererade regioner med fokus på produktion och ekologi. Det baseras på förståelse för hur växtodling påverkas av skötselåtgärder, miljö och klimat, dess integration i lantbruk och livsmedelssystem, och hur jordbruket påverkar omgivande ekosystem.

Arbetsuppgifter
Professorn förväntas leda en forskargrupp, vilket kan inkludera administrativa uppgifter som budget och personalansvar.

Dessutom ska innehavaren inom ämnet för anställningen 


• utveckla och leda framgångsrik forskning som inkluderar experimentell och fältbaserad forskning i Sverige och andra länder
• utveckla, leda och medverka i undervisning på grund-, avancerad och forskarnivå
• huvudsakligen undervisa inom ämnesområdet, men även vid andra utbildningsmoment på grund- avancerad- och forskarnivå där ämnet ingår
• handleda doktorander och vara mentor för relevanta anställda
• samarbeta med andra forskargrupper inom SLU för att stärka universitetets interdisciplinära verksamhet
• utveckla och upprätthålla nationella och internationella samarbeten, inklusive samskapande, med akademin, relevanta myndigheter, näringar, organisationer och samhället i övrigt
• söka externa forskningsmedel på både nationell och internationell nivå
• bidra till institutionens, fakultetens och SLU:s strategiska utveckling
• kommunicera forskningsresultat och annan relevant ämnesinformation till omgivande samhälle
• kunna kommunicera på svenska inom fyra år. 

Institutionen har en parallellspråkig arbetsmiljö. Professorn kommer att kunna utföra de flesta av sina uppgifter på engelska. Som myndighet har universitetet svenska som huvudspråk enligt språklagens krav och innehavaren förväntas kunna arbeta på svenska inom fyra år från tillträdet till anställningen. Institutionen kommer att stödja innehavaren att nå detta.

Behörighet
Den sökande ska


• ha eller motsvarande vetenskaplig kompetens
• vara vetenskapligt inom ämnet för anställningen
• ha visat förmåga att leda och utveckla en framstående forskargrupp
• ha visat förmåga att i konkurrens erhålla externa forskningsmedel
• vara pedagogiskt skicklig och ha förmåga att integrera forskning och ett vetenskapligt förhållningssätt i sin undervisning
• ha dokumenterad erfarenhet av forskningssamarbeten utanför akademin
• ha goda kunskaper i engelska.

Bedömningsgrunder
Observera: Detta är en förkortad annons för att få plats i Platsbankens annonseringssystem. Se fullständig annons på: SLU - lediga anställningar.

Sista ansökningsdatum:
2024-07-31

Placering/ort:
Uppsala

Omfattning:
100%

Anställningsform:
Tillsvidare

Tillträde:
Enligt överenskommelse

Ansökan:
Det är önskvärt att ansökan skrivs på engelska, eftersom ansökningarna kommer att bedömas av sakkunniga både i Sverige och utomlands.

Till ledning för din ansökan finns SLU:s Anställningsordning och Riktlinjer för ansökan om anställning som professor, universitetslektor eller biträdande universitetslektor vid SLU som du kan läsa här.

Välkommen med din ansökan via ansökningsknappen nedan.

Fackliga kontaktpersoner:
https://internt.slu.se/min-anstallning/facket/kontaktpersoner/


Sveriges lantbruksuniversitet (SLU) har en nyckelroll i utvecklingen för hållbart liv, grundad i vetenskap och utbildning. Genom vårt fokus på samspelen mellan människa, djur och ekosystem och ett ansvarsfullt brukande av naturresurserna bidrar vi till en hållbar samhällsutveckling och goda livsvillkor på vår planet. Huvudorter är Alnarp, Umeå och Uppsala, men verksamhet bedrivs också på forskningsstationer, försöksparker och utbildningsorter i hela landet.

SLU har drygt 3000 medarbetare, 5000 studenter och forskarstuderande och en omsättning på över tre miljarder kronor. Universitetet satsar på attraktiva miljöer på sina campusområden. Vi arbetar för en jämställd och inkluderande arbetsmiljö där öppna samtal mellan människor med olika erfarenheter lägger grunden för vetenskaplighet, kreativitet och utveckling. Vi välkomnar därför personer med olika bakgrunder och perspektiv att söka den aktuella anställningen.

Ansök nu

Professor in Cropping Systems

Professor
Läs mer Feb 17
Faculty of natural resources and agricultural sciences
Department of Crop Production Ecology
This fully funded professorship will be positioned at the Department of Crop Production Ecology, which together with the Department of Ecology, constitute an inspiring research environment at the Ecology Centre on SLU’s Uppsala campus.

The Department of Crop Production Ecology develops knowledge on cropping systems by focusing on meeting the demands for quantity and quality of food, feed, and bio-based raw materials in a sustainable way in a changing world. The research addresses challenges relating to increasing demand, climate change, environmental impact and biodiversity loss linked to farming and food systems.

Research and education at the department focus on crop production ecology ranging from the molecular level through the plant, field and farm to the landscape. Current subject areas are cropping systems, crop production, plant ecology and weed ecology. Research is often carried out in collaboration with other scientific disciplines and with stakeholders to contribute to the development of more sustainable food and farming systems. Teaching is at first  and second cycle levels, mainly within programs leading to degrees in agronomy and biology.

The SLU Ecology Centre is a Nordic and European hub for sustainable agriculture, plant protection, nature conservation, wildlife management, insect ecology and forestry. Our approach is based in the natural sciences in collaboration with subjects within the social sciences and the humanities, creating opportunities for interdisciplinary collaborations. The Ecology Centre is part of the Faculty for Natural Resources and Agricultural Sciences, where research, education and environmental monitoring and assessment within agriculture and the environment are conducted, with focus on Agenda 2030 and the United Nations Sustainable Development Goals.

SLU is one of largest centres for ecological research in the Nordic countries and offers a dynamic and excellent research environment supported by a modern infrastructure. This includes extensive, modern plant cultivation facilities, four field research stations and more than 60 long term agricultural experiments, including a new large scale, long term landscape experiment. SLU’s cross-faculty coordinated actions provide support for multi- and inter-disciplinary research.

Read more about the Department here.

Read more about our benefits and what it is like to work at SLU via the following link.

Subject Area
The subject area includes agricultural crop production systems in temperate regions with focus on production and ecology. It is based on understanding of how crop production is impacted by management, environment and climate, its integration in farming and food systems, and how agriculture impacts surrounding ecosystems.

Duties
The Professor is expected to lead and manage a research group, which may include administrative duties such as budget and staff responsibility.

The candidate should within the subject area


• develop and lead successful and internationally recognized research that includes experimental and field-based research in Sweden and other countries
• develop, lead and participate in higher education (first, second and third cycle levels)
• teach primarily in the subject area, but also in other areas at first, second and third cycle levels where the subject is comprised
• supervise doctoral students and mentor relevant staff
• collaborate with other research groups within SLU in order to strengthen interdisciplinary activities at the university
• develop and maintain national and international collaborations, including co-creation approaches, with academia, governmental agencies, industry, other organisations and society at large
• apply for external research funding from both national and international sources
• contribute to the strategic development of the department, faculty and SLU
• communicate research findings and other relevant information to society at large
• be able to communicate in Swedish within four years.

Swedish and English are used in parallel at the department. The successful applicant will be able to conduct the majority of her/his duties in English. As a public authority, the university has Swedish as its main language according to the requirements of the Language Act and the professor must be able to use Swedish as their working language within four years of beginning the position. The department will provide support with language training if needed.

Qualifications
The applicant shall 


• have a PhD and competence as associate professor (docent) or equivalent academic qualifications
• be scientifically skilled in the subject area
• have demonstrated the ability to lead and develop a successful research team
• have demonstrated the ability to successfully secure external research funding in competition
• be pedagogically skilled and have the ability to integrate research and a scientific approach into teaching
• have a proven track record of research collaborations outside academia
• have a good knowledge of English.

Assessment criteria
Note: This advertisement is abbreviated to fit in Platsbanken's recruitment tool. To view the ad in its entirety, please visit Jobs and vacancies at SLU | Externwebben.

 

Application deadline:
2024-07-31

Place of work:
Uppsala

Extent:
100%

Form of employment:
Permanent employment

Starting date:
By agreement.

Application:
It is desirable that the application is written in English, as the applications will be assessed by experts both in Sweden and abroad.

For the guidance of your application, there is SLU's appointment procedure for teachers at SLU and General assessment criteria for the appointment of teachers, which you can read here.

Please apply by clicking the apply-button below.

Adacemic union representatives:
https://internt.slu.se/en/my-employment/employee-associations/kontaktpersoner-vid-rekrytering/

Ansök nu

Biomedicinsk analytiker- vikariat

Biomedicinsk analytiker/BMA
Läs mer Jul 2
Institutionen för kliniska vetenskaper
Vi söker nu en Biomedicinsk analytiker för ett vikariat på Universitetsdjursjukhuset, SLU.
Om jobbet
Tjänsten innehåller självständigt laborativt arbete där bedömning och tekniskt godkännande av analyssvar ingår. Utifrån din behörighet har du ett roterande schema mellan de olika placeringarna på laboratoriet. Utöver sedvanligt analysarbete kan kundkontakter, kvalitetsarbete och metodutveckling ingå. I tjänsten ingår handledning av studenter. Arbetstiden är för närvarande förlagd till vardagar dagtid.

Din bakgrund 
Du är legitimerad biomedicinsk analytiker eller annan bakgrund som passar med medicinskt rutinarbete på lab. Du uttrycker dig väl i tal och skrift på svenska samt är en van datoranvändare. Erfarenhet av hematologisk, klinisk kemisk och/eller endokrinologisk laboratoriediagnostik är meriterande. Vi ser gärna att du har arbetat något år med liknande uppgifter.

Vi söker dig som är självgående, driven och flexibel. I ditt arbetssätt är du strukturerad, analytisk och kvalitetsmedveten. Du är lösningsorienterad och känner ansvar för den verksamhet du arbetar inom. Du vill förstå andras behov och perspektiv samt delar med dig av din kunskap för att du ser att det skapar bäst förutsättningar för verksamheten. Du tycker om att ge service, sätter kunden i centrum, har lätt för att skapa förtroende i dialog med andra samt är en bra lagspelare som hjälper till där det behövs. Stor vikt kommer att läggas vid personlig lämplighet.

Om oss
På SLU Universitetsdjursjukhuset (UDS) går utbildning, forskning och avancerad djursjukvård hand i hand. Vi utbildar morgondagens veterinärer och djursjukskötare och ger förstklassig vård till sällskapsdjur, tävlingsdjur och produktionsdjur. Vi sprider även kunskap till allmänheten. Genom att kombinera etablerad kunskap med de senaste forskningsresultaten utvecklar vi framtidens djursjukvård.

Under ett och samma tak erbjuds komplett sjukvård för häst, hund, katt och övriga smådjur. Utöver moderna verksamhetsanpassade lokaler har vi tillgång till avancerad bilddiagnostik och ett veterinärmedicinskt specialistlaboratorium. I UDS verksamhet ingår dessutom en ambulatorisk klinik som åker ut till stall och gårdar för att undersöka och behandla hästar och lantbruksdjur. Totalt är vi ca 150 medarbetare som bedriver kvalificerad djursjukvård dygnet runt året om.

Klinisk kemiska laboratoriet arbetar med veterinärmedicinsk diagnostik inom klinisk kemi, endokrinologi, hematologi och cytologi. Vi analyserar framförallt kliniska prover från sjuka djur, men även forskningsprover. Vi är ca 15 medarbetare uppdelat på BMA, laboratorieassistenter och veterinärer. Vår arbetsmiljö präglas av engagemang, glädje, kvalitet och service. Här kan du utvecklas i en dynamisk och stimulerande miljö.

Läs mer om våra förmåner och hur det är att jobba vid SLU på https://www.slu.se/om-slu/jobba-pa-slu/

Placering:
Uppsala

Anställningsform:
Vikariat 6 månader med eventuell möjlighet till förlängning

Omfattning:
100%

Tillträde:
1 September eller enligt överenskommelse.

Ansökan:
Välkommen med din ansökan via ansökningsknappen nedan senast 2024-07-29. Intervjuer sker efter ansökningstiden löpt ut.

Fackliga kontaktpersoner:
https://internt.slu.se/min-anstallning/facket/kontaktpersoner/

 


Sveriges lantbruksuniversitet (SLU) har en nyckelroll i utvecklingen för hållbart liv, grundad i vetenskap och utbildning. Genom vårt fokus på samspelen mellan människa, djur och ekosystem och ett ansvarsfullt brukande av naturresurserna bidrar vi till en hållbar samhällsutveckling och goda livsvillkor på vår planet. Huvudorter är Alnarp, Umeå och Uppsala, men verksamhet bedrivs också på forskningsstationer, försöksparker och utbildningsorter i hela landet.

SLU har drygt 3000 medarbetare, 5000 studenter och forskarstuderande och en omsättning på över tre miljarder kronor. Universitetet satsar på attraktiva miljöer på sina campusområden. Vi arbetar för en jämställd och inkluderande arbetsmiljö där öppna samtal mellan människor med olika erfarenheter lägger grunden för vetenskaplighet, kreativitet och utveckling. Vi välkomnar därför personer med olika bakgrunder och perspektiv att söka den aktuella anställningen.

Ansök nu

Forskare i veterinärmedicinsk glykomik och metabolomik

Forskare, farmakologi
Läs mer Jul 11
Institutionen för kliniska vetenskaper
Vi söker nu en forskare för ett uppdrag på 3 månader.
Om jobbet
I anställningen ingår att planera, genomföra och utvärdera forskning rörande glykomik och oxylipiner hos hund.

Din bakgrund 
Vi söker dig som har en doktorsexamen inom relevant område, till exempel analytisk kemi eller bioteknik. Docentkompetens är meriterande. Dokumenterad erfarenhet av masspektrometri och omics-tekniker (proteomik, glykomik eller metabolomik) är ett krav. Du bör ha erfarenhet av att lösa glykanstrukturer och bedöma skillnader i glykanmönster. Erfarenhet av veterinärmedicinska tillämpningar är ett krav, liksom förmåga att erhålla externa forskningsanslag.

Du bör ha god förmåga att samarbeta och inspireras av utvecklingsarbete. Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.

Om oss
Institutionen för kliniska vetenskaper ansvarar för grundutbildning, forskning och forskarutbildning inom anestesiologi, bilddiagnostik, djuromvårdnad, epidemiologi, försöksdjursvetenskap, kirurgi, klinisk kemi, medicin och reproduktion. Inom samtliga ämnen spänner vår verksamhet över alla djurslag.

Läs mer om våra förmåner och hur det är att jobba vid SLU på https://www.slu.se/om-slu/jobba-pa-slu/

Placering:
Uppsala

Anställningsform:
Projektanställning 3 månader

Omfattning:
20%

Tillträde:
Enligt överenskommelse.

Ansökan:
Välkommen med din ansökan via ansökningsknappen nedan senast 2024-07-29.

Fackliga kontaktpersoner:
https://internt.slu.se/min-anstallning/facket/kontaktpersoner/

 


Sveriges lantbruksuniversitet (SLU) har en nyckelroll i utvecklingen för hållbart liv, grundad i vetenskap och utbildning. Genom vårt fokus på samspelen mellan människa, djur och ekosystem och ett ansvarsfullt brukande av naturresurserna bidrar vi till en hållbar samhällsutveckling och goda livsvillkor på vår planet. Huvudorter är Alnarp, Umeå och Uppsala, men verksamhet bedrivs också på forskningsstationer, försöksparker och utbildningsorter i hela landet.

SLU har drygt 3000 medarbetare, 5000 studenter och forskarstuderande och en omsättning på över tre miljarder kronor. Universitetet satsar på attraktiva miljöer på sina campusområden. Vi arbetar för en jämställd och inkluderande arbetsmiljö där öppna samtal mellan människor med olika erfarenheter lägger grunden för vetenskaplighet, kreativitet och utveckling. Vi välkomnar därför personer med olika bakgrunder och perspektiv att söka den aktuella anställningen.

Ansök nu

Postdoc -Microbial surveillance of biogas plants

Biolog
Läs mer Jun 18
The Department of Molecular Sciences, SLU, Uppsala approximately 110 employees and together with two other departments forms an inspiring research environment at the BioCenter at the Ultuna campus in Uppsala. Here you will find expertise in plant biology, mycology, plant pathology, microbiology, food science, calculation-based genetics, chemistry and biotechnology and competitive infrastructure such as plant-growing facilities, advanced microscopy and molecular biology, x-ray and NMR. The department conducts research, teaching and environmental monitoring in the field of inorganic, physical and organic chemistry, biochemistry, natural product chemistry, food science and microbiology. Visit us https://www.slu.se/en/departments/molecular-sciences/ 
About the position
We are looking for a post doc for our ongoing research project on microbiological surveillance of biogas plants. Increased biogas production is an important component in achieving Sweden's environmental and climate goals. In the project you will, together with a research team, develop of a modern DNA based monitoring method that can play an important role in optimizing and increasing the efficiency of different biogas plants. 

Recently, we developed a unique method for microbiological monitoring of biogas plant, which shows very promising results for identification of  approaching process disturbances. The method represents a valuable tool for the optimization and operation of biogas plants, but to reach the application stage the method needs to be further developed. The goal of this project is to refine the surveillance tool through a comprehensive long-term microbial monitoring of several biogas plants combined with machine learning. You will be involved in experimental biogas trials, DNA-based sequencing and bioinformatic data analysis. Data collection from various biogas plants and statistical analysis will also be a part of your task as well as compiling results in scientific articles. The project is financed by the Swedish Energy Agency and will carried out at the Department of Molecular Sciences at SLU, in collaboration with researchers at Örebro University and various biogas plants.

Your profile
Applicants must have a PhD in biology/microbiology and documented competence and knowledge in microbiology, molecular biology, bioinformatics and in the operation of biogas processes. Skills related to the characterization of complex microbial communities and knowledge of Swedish is an asset. Good ability to communicate scientifically, orally and in writing, in English is expected, as well as good ability to communicate in Swedish with industry partners. As postdoctoral appointments are career-developing positions for junior researchers, we are primarily looking for candidates with a doctoral degree that is three years old at most.

About us
Read more about our benefits and working at SLU by visiting: https://www.slu.se/en/about-slu/work-at-slu/

Location:
Uppsala

Form of employment:
Temporary employment 24 months, with the possibility of extension.

Scope:
100%

Start date:
As agreed

Application:
Please submit your application before deadline 26th July 2024. You can submit your application by clicking the button below.

Union representatives:
https://internt.slu.se/en/my-employment/employee-associations/kontaktpersoner-vid-rekrytering/ 


The Swedish University of Agricultural Sciences (SLU) has a key role in the development for sustainable life, based on science and education. Through our focus on the interaction between humans, animals and ecosystems and the responsible use of natural resources, we contribute to sustainable societal development and good living conditions on our planet. Our main campuses are located in Alnarp, Umeå and Uppsala, however, the university also operates at research stations, experimental forests and teaching sites throughout Sweden.

SLU has around 3,000 employees, 5,000 students and doctoral students and a turnover of over SEK 3 billion. We are investing in attractive environments on all of our campuses. We strive to provide a work environment characterised by inclusivity and gender equality, where different experiences generate conversations between people and pave the way for science, creativity and development. Therefore, we welcome applications from people with diverse backgrounds and perspectives.

Ansök nu