Sveriges Lantbruksuniversitet jobb i Uppsala

Hitta lediga jobb hos Sveriges Lantbruksuniversitet i Uppsala. Välj att läsa mer om ett jobb eller gå vidare och ansök jobbet i Uppsala.

Professori växtodlingssystem

Professor
Läs mer Feb 17
Fakulteten för naturresurser och jordbruksvetenskap
Institutionen för ekologi
Denna fullt finansierade professorsanställning kommer att placeras vid institutionen för växtproduktionsekologi, som tillsammans med institutionen för ekologi utgör en inspirerande forskningsmiljö vid Ekologicentrum på SLU:s campus i Uppsala.

Institutionen för växtproduktionsekologi utvecklar kunskap om växtodlingssystem för att möta kraven på kvantitet och kvalitet vad gäller livsmedel, djurfoder och bioråvara på ett hållbart sätt i en föränderlig värld. Forskningen fokuserar på de utmaningar som uppstår med ökad efterfrågan, klimatförändringar, miljöpåverkan och förlust av biologisk mångfald kopplat till jordbruks- och livsmedelssystem.

Institutionens forskning och utbildning fokuserar på växtproduktionsekologi från molekylär nivå via växten, åkern och gården till landskapet. Aktuella ämnesområden är växtodlingssystem, växtodling, växtekologi och ogräsekologi. Forskning bedrivs ofta i samarbete med andra vetenskapliga discipliner och med externa aktörer för att bidra till utvecklingen av mer hållbara jordbruks- och livsmedelssystem. Undervisning sker på grund- och avancerad nivå huvudsakligen inom program som leder till examen inom agronomi och biologi.

Verksamheten vid SLU:s Ekologicentrum är ett nordiskt och europeiskt nav för hållbart jordbruk, växtskydd, naturvård, viltförvaltning, insektsekologi och skogsbruk. Forskningen är förankrad i naturvetenskapliga ämnen, i samarbete med ämnen inom samhällsvetenskap och humaniora, vilket skapar goda förutsättningar för tvärvetenskapliga samarbeten. Ekologicentrum är en del av fakulteten för naturresurser och jordbruksvetenskap som bedriver forskning, utbildning och miljöanalys inom jordbruk och miljö, med särskilt fokus på Agenda 2030 och FN:s mål för hållbar utveckling.

SLU är ett av Nordens främsta centrum för ekologisk forskning och erbjuder en dynamisk och framstående forskningsmiljö i kombination med modern infrastruktur. Detta inkluderar avancerade växtodlingsanläggningar, fyra fältforskningsstationer, över 60 långliggande jordbruksförsök, inklusive ett nytt storskaligt landskapsförsök. SLU:s fakultetsövergripande satsningar skapar möjligheter för tvärvetenskaplig forskning.

Läs mer om institutionen här

Läs mer om våra förmåner och hur det är att arbeta vid SLU under följande länk.

Ämnesbeskrivning
Ämnet omfattar odlingssystem inom jordbruk i tempererade regioner med fokus på produktion och ekologi. Det baseras på förståelse för hur växtodling påverkas av skötselåtgärder, miljö och klimat, dess integration i lantbruk och livsmedelssystem, och hur jordbruket påverkar omgivande ekosystem.

Arbetsuppgifter
Professorn förväntas leda en forskargrupp, vilket kan inkludera administrativa uppgifter som budget och personalansvar.

Dessutom ska innehavaren inom ämnet för anställningen 


• utveckla och leda framgångsrik forskning som inkluderar experimentell och fältbaserad forskning i Sverige och andra länder
• utveckla, leda och medverka i undervisning på grund-, avancerad och forskarnivå
• huvudsakligen undervisa inom ämnesområdet, men även vid andra utbildningsmoment på grund- avancerad- och forskarnivå där ämnet ingår
• handleda doktorander och vara mentor för relevanta anställda
• samarbeta med andra forskargrupper inom SLU för att stärka universitetets interdisciplinära verksamhet
• utveckla och upprätthålla nationella och internationella samarbeten, inklusive samskapande, med akademin, relevanta myndigheter, näringar, organisationer och samhället i övrigt
• söka externa forskningsmedel på både nationell och internationell nivå
• bidra till institutionens, fakultetens och SLU:s strategiska utveckling
• kommunicera forskningsresultat och annan relevant ämnesinformation till omgivande samhälle
• kunna kommunicera på svenska inom fyra år. 

Institutionen har en parallellspråkig arbetsmiljö. Professorn kommer att kunna utföra de flesta av sina uppgifter på engelska. Som myndighet har universitetet svenska som huvudspråk enligt språklagens krav och innehavaren förväntas kunna arbeta på svenska inom fyra år från tillträdet till anställningen. Institutionen kommer att stödja innehavaren att nå detta.

Behörighet
Den sökande ska


• ha eller motsvarande vetenskaplig kompetens
• vara vetenskapligt inom ämnet för anställningen
• ha visat förmåga att leda och utveckla en framstående forskargrupp
• ha visat förmåga att i konkurrens erhålla externa forskningsmedel
• vara pedagogiskt skicklig och ha förmåga att integrera forskning och ett vetenskapligt förhållningssätt i sin undervisning
• ha dokumenterad erfarenhet av forskningssamarbeten utanför akademin
• ha goda kunskaper i engelska.

Bedömningsgrunder
Observera: Detta är en förkortad annons för att få plats i Platsbankens annonseringssystem. Se fullständig annons på: SLU - lediga anställningar.

Sista ansökningsdatum:
2024-04-15

Placering/ort:
Uppsala

Omfattning:
100%

Anställningsform:
Tillsvidare

Tillträde:
Enligt överenskommelse

Ansökan:
Det är önskvärt att ansökan skrivs på engelska, eftersom ansökningarna kommer att bedömas av sakkunniga både i Sverige och utomlands.

Till ledning för din ansökan finns SLU:s Anställningsordning och Riktlinjer för ansökan om anställning som professor, universitetslektor eller biträdande universitetslektor vid SLU som du kan läsa här.

Välkommen med din ansökan via ansökningsknappen nedan.

Fackliga kontaktpersoner:
https://internt.slu.se/min-anstallning/facket/kontaktpersoner/


Sveriges lantbruksuniversitet (SLU) har en nyckelroll i utvecklingen för hållbart liv, grundad i vetenskap och utbildning. Genom vårt fokus på samspelen mellan människa, djur och ekosystem och ett ansvarsfullt brukande av naturresurserna bidrar vi till en hållbar samhällsutveckling och goda livsvillkor på vår planet. Huvudorter är Alnarp, Umeå och Uppsala, men verksamhet bedrivs också på forskningsstationer, försöksparker och utbildningsorter i hela landet.

SLU har drygt 3000 medarbetare, 5000 studenter och forskarstuderande och en omsättning på över tre miljarder kronor. Universitetet satsar på attraktiva miljöer på sina campusområden. Vi arbetar för en jämställd och inkluderande arbetsmiljö där öppna samtal mellan människor med olika erfarenheter lägger grunden för vetenskaplighet, kreativitet och utveckling. Vi välkomnar därför personer med olika bakgrunder och perspektiv att söka den aktuella anställningen.

Ansök nu

Professor in Cropping Systems

Professor
Läs mer Feb 17
Faculty of natural resources and agricultural sciences
Department of Crop Production Ecology
This fully funded professorship will be positioned at the Department of Crop Production Ecology, which together with the Department of Ecology, constitute an inspiring research environment at the Ecology Centre on SLU’s Uppsala campus.

The Department of Crop Production Ecology develops knowledge on cropping systems by focusing on meeting the demands for quantity and quality of food, feed, and bio-based raw materials in a sustainable way in a changing world. The research addresses challenges relating to increasing demand, climate change, environmental impact and biodiversity loss linked to farming and food systems.

Research and education at the department focus on crop production ecology ranging from the molecular level through the plant, field and farm to the landscape. Current subject areas are cropping systems, crop production, plant ecology and weed ecology. Research is often carried out in collaboration with other scientific disciplines and with stakeholders to contribute to the development of more sustainable food and farming systems. Teaching is at first  and second cycle levels, mainly within programs leading to degrees in agronomy and biology.

The SLU Ecology Centre is a Nordic and European hub for sustainable agriculture, plant protection, nature conservation, wildlife management, insect ecology and forestry. Our approach is based in the natural sciences in collaboration with subjects within the social sciences and the humanities, creating opportunities for interdisciplinary collaborations. The Ecology Centre is part of the Faculty for Natural Resources and Agricultural Sciences, where research, education and environmental monitoring and assessment within agriculture and the environment are conducted, with focus on Agenda 2030 and the United Nations Sustainable Development Goals.

SLU is one of largest centres for ecological research in the Nordic countries and offers a dynamic and excellent research environment supported by a modern infrastructure. This includes extensive, modern plant cultivation facilities, four field research stations and more than 60 long term agricultural experiments, including a new large scale, long term landscape experiment. SLU’s cross-faculty coordinated actions provide support for multi- and inter-disciplinary research.

Read more about the Department here.

Read more about our benefits and what it is like to work at SLU via the following link.

Subject Area
The subject area includes agricultural crop production systems in temperate regions with focus on production and ecology. It is based on understanding of how crop production is impacted by management, environment and climate, its integration in farming and food systems, and how agriculture impacts surrounding ecosystems.

Duties
The Professor is expected to lead and manage a research group, which may include administrative duties such as budget and staff responsibility.

The candidate should within the subject area


• develop and lead successful and internationally recognized research that includes experimental and field-based research in Sweden and other countries
• develop, lead and participate in higher education (first, second and third cycle levels)
• teach primarily in the subject area, but also in other areas at first, second and third cycle levels where the subject is comprised
• supervise doctoral students and mentor relevant staff
• collaborate with other research groups within SLU in order to strengthen interdisciplinary activities at the university
• develop and maintain national and international collaborations, including co-creation approaches, with academia, governmental agencies, industry, other organisations and society at large
• apply for external research funding from both national and international sources
• contribute to the strategic development of the department, faculty and SLU
• communicate research findings and other relevant information to society at large
• be able to communicate in Swedish within four years.

Swedish and English are used in parallel at the department. The successful applicant will be able to conduct the majority of her/his duties in English. As a public authority, the university has Swedish as its main language according to the requirements of the Language Act and the professor must be able to use Swedish as their working language within four years of beginning the position. The department will provide support with language training if needed.

Qualifications
The applicant shall 


• have a PhD and competence as associate professor (docent) or equivalent academic qualifications
• be scientifically skilled in the subject area
• have demonstrated the ability to lead and develop a successful research team
• have demonstrated the ability to successfully secure external research funding in competition
• be pedagogically skilled and have the ability to integrate research and a scientific approach into teaching
• have a proven track record of research collaborations outside academia
• have a good knowledge of English.

Assessment criteria
Note: This advertisement is abbreviated to fit in Platsbanken's recruitment tool. To view the ad in its entirety, please visit Jobs and vacancies at SLU | Externwebben.

 

Application deadline:
2024-04-15

Place of work:
Uppsala

Extent:
100%

Form of employment:
Permanent employment

Starting date:
By agreement.

Application:
It is desirable that the application is written in English, as the applications will be assessed by experts both in Sweden and abroad.

For the guidance of your application, there is SLU's appointment procedure for teachers at SLU and General assessment criteria for the appointment of teachers, which you can read here.

Please apply by clicking the apply-button below.

Adacemic union representatives:
https://internt.slu.se/en/my-employment/employee-associations/kontaktpersoner-vid-rekrytering/

Ansök nu

Universitetslektor i veterinärmedicinsk anestesiologi

Universitets- och högskoleadjunkt
Läs mer Dec 21
Fakulteten för veterinärmedicin och husdjursvetenskap
Institutionen för kliniska vetenskaper
Institutionen för kliniska vetenskaper ansvarar för grundutbildning, forskning och forskarutbildning inom vetenskapsområdena veterinärmedicin, djuromvårdnad och husdjursvetenskap. Till institutionen hör Universitetsdjursjukhuset, som är vår resurs för klinisk utbildning och forskning. Institutionens verksamhet rör huvudsakligen våra vanliga svenska domesticerade djurslag (husdjur) med fokus på anestesiologi, bilddiagnostik, djuromvårdnad, epidemiologi, försöksdjursmedicin, kirurgi, klinisk kemi, medicin och husdjursreproduktion. Läs mer om vår verksamhet och infrastruktur här.

Ämnesbeskrivning

Anestesiologi är läran om narkos och olika bedövningsmetoder. Ämnet omfattar huvudområdena sedering, anestesi, analgesi samt perioperativ intensivvård. Vid institutionen för kliniska vetenskaper berör ämnet nötkreatur, får, get, gris, fjäderfä, häst, hund, katt och kanin.

Arbetsuppgifter

Innehavaren ska ansvara för utvecklingen av forskning och utbildning inom hela ämnet anestesiologi i samarbete med fakultetens och universitetets övriga forskare och lärare.

Vidare ska innehavaren inom ämnet för anställningen


• utveckla och leda internationellt framgångsrik forskning inom ämnet
• utveckla, leda och medverka i undervisning på grund-, avancerad och forskarnivå
• huvudsakligen undervisa inom anestesiologi, men även vid andra utbildningsmoment på grund- avancerad- och forskarnivå där ämnet ingår
• utveckla och upprätthålla nationella och internationella nätverk med akademin, relevanta myndigheter, näringar, organisationer och samhället i övrigt
• samarbeta med andra forskargrupper inom SLU för att stärka universitetets interdisciplinära verksamhet
• söka externa forskningsmedel på både nationell och internationell nivå
• handleda doktorander
• medverka aktivt i kliniskt arbete och undervisning
• bidra till institutionens, fakultetens och SLU:s strategiska utveckling
• kommunicera forskningsresultat och annan relevant ämnesinformation till omgivande samhälle
• utföra administrativa uppdrag inom institutionen, fakulteten och universitetet
• eventuellt ha personal- och budgetansvar
• ha svenska som arbetsspråk inom två år.

Institutionen har en parallellspråkig arbetsmiljö. Universitetslektorn kommer att kunna utföra de flesta av sina uppgifter på engelska. Som myndighet har universitetet svenska som huvudspråk enligt språklagens krav och innehavaren förväntas kunna arbeta på svenska inom två år från tillträdet till anställningen. Institutionen kommer att stödja innehavaren att nå detta.

Behörighet

Den sökande ska


• ha veterinärexamen
• ha svensk veterinärlegitimation, eller vara berättigad att erhålla en sådan efter ansökan i enlighet med aktuell gällande lagstiftning, föreskrifter och direktiv*
• ha doktorsexamen inom anestesi eller inom ett annat för anställningen relevant ämne
• ha vetenskaplig kompetens inom ämnet för anställningen
• vara pedagogiskt skicklig och ha förmåga att integrera forskning och ett vetenskapligt förhållningssätt i sin undervisning
• ha erfarenhet av undervisning på grund- och avancerad nivå
• ha dokumenterad aktuell klinisk erfarenhet inom ett för anställningen relevant ämne
• ha goda kunskaper i engelska.

*Lag (2009:302) om verksamhet inom djurens hälso- och sjukvård 3 kap. Behörighetsregler, Jordbruksverkets föreskrifter och allmänna råd om behörighet för djurhälsopersonal (SJVFS 2016:9) 2 kap. Behörighet som veterinär, samt Europaparlamentets och rådets direktiv (2005/36/EG) av den 7 september 2005 om erkännande av yrkeskvalifikationer.

Observera: Detta är en förkortad annons för att få plats i Platsbankens annonseringssystem. Se fullständig annons på: SLU - lediga anställningar.

Sista ansökningsdatum:
2024-04-01

Placering/ort:
Uppsala

Omfattning:
100%

Anställningsform:
Tillsvidare

Tillträde:
Enligt överenskommelse

Ansökan:
Det är önskvärt att ansökan skrivs på engelska, eftersom ansökningarna kommer att bedömas av sakkunniga både i Sverige och utomlands.

Till ledning för din ansökan finns SLU:s Anställningsordning för lärare vid SLU och Allmänna bedömningsgrunder vid anställning av lärare som du kan läsa här.

Välkommen med din ansökan via ansökningsknappen nedan.

Fackliga kontaktpersoner:
https://internt.slu.se/min-anstallning/facket/kontaktpersoner/Sveriges lantbruksuniversitet (SLU) har en nyckelroll i utvecklingen för hållbart liv, grundad i vetenskap och utbildning. Genom vårt fokus på samspelen mellan människa, djur och ekosystem och ett ansvarsfullt brukande av naturresurserna bidrar vi till en hållbar samhällsutveckling och goda livsvillkor på vår planet. Huvudorter är Alnarp, Umeå och Uppsala, men verksamhet bedrivs också på forskningsstationer, försöksparker och utbildningsorter i hela landet.

SLU har drygt 3000 medarbetare, 5000 studenter och forskarstuderande och en omsättning på över tre miljarder kronor. Universitetet satsar på attraktiva miljöer på sina campusområden. Vi arbetar för en jämställd och inkluderande arbetsmiljö där öppna samtal mellan människor med olika erfarenheter lägger grunden för vetenskaplighet, kreativitet och utveckling. Vi välkomnar därför personer med olika bakgrunder och perspektiv att söka den aktuella anställningen.

Ansök nu

Senior lecturer/Associate professor in veterinary anaesthesiology

Universitets- och högskoleadjunkt
Läs mer Dec 21
Senior lecturer/Associate professor* in veterinary anaesthesiology

Faculty of Veterinary Medicine and Animal Science
The department of Clinical Sciences
The Department of Clinical Sciences is responsible for basic education, research and postgraduate education in the fields of veterinary medicine, animal care and animal science. The department's activities mainly concern our common Swedish domesticated animal species (pets) with a focus on anaesthesiology, imaging, animal care, epidemiology, laboratory animal medicine, surgery, clinical chemistry, medicine and animal reproduction. Read more about our activities and infrastructure here.

Read more about our benefits and what it is like to work at SLU via the following link. 


Subject description

Anaesthesiology is the study of anaesthesia and various methods of anaesthesia. The subject covers the main areas of sedation, anaesthesia, analgesia and perioperative intensive care. In the Department of Clinical Sciences, the subject concerns cattle, sheep, goats, pigs, poultry, horses, dogs, cats and rabbits.

Duties

The holder will be responsible for the development of research and education in the entire field of anaesthesiology in cooperation with other researchers and teachers in the Faculty and the University.

Furthermore, the holder shall, within the subject of the position:


• develop and lead internationally successful research within the entire subject;
• develop, lead and participate in teaching at first, second and third cycle level;
• primarily teach anaesthesiology, in addition to other components at first, second and third cycle level covering the subject;
• develop and maintain national and international networks with academia, the relevant public authorities, industry, organisations and society at large;
• collaborate with other SLU research teams to strengthen interdisciplinary activities at the university;
• apply for external research funding from both national and international sources;
• supervise doctoral students;
• actively participate in clinical work and teaching;
• contribute to the strategic development of the department, faculty and SLU;
• communicate research findings and other relevant information to society at large;
• perform administrative duties within the department, faculty and university;
• possibly have staff and budget responsibilities;
• be able to use Swedish as the working language within two years;

The department uses Swedish and English in parallel. The senior lecturer should be able to perform the majority of their tasks in English. As a public authority, the university has Swedish as its main language according to the requirements of the Language Act and the senior lecturer must be able to use Swedish as their working language within two years of beginning the position. The department will provide support with language learning.

Eligibility

The applicant must:


• have a degree of Master of Science in Veterinary Medicine;
• be licensed to practise veterinary medicine in Sweden, alternatively be entitled to obtain such a licence upon application in accordance with the relevant legislation, regulations and directives*;
• have successfully completed a doctoral degree in anaesthesiology or have the equivalent academic qualifications within a subject relevant to the position;
• demonstrate research expertise in the subject for the appointment;
• demonstrate teaching expertise and have the ability to integrate research and a scientific approach into their teaching;
• have experience of teaching at first, second and third cycle level;
• have proven current clinical experience in a subject field relevant to the position;
• have good knowledge of English.

*The Act (2009:302) on Activities within Animal Healthcare, Chapter 3. Eligibility regulations, Swedish Board of Agriculture’s regulations and general advice on eligibility requirements for veterinary care staff (SJVFS 2016:9), Chapter 2. Eligibility to practise as a veterinary surgeon and the Directive (2005/36/EC) of the European Parliament and of the Council of 7 September 2005 on the recognition of professional qualifications.

Note: This advertisement is abbreviated to fit in Platsbanken's recruitment tool. To view the ad in its entirety, please visit Jobs and vacancies at SLU | Externwebben. 

* Swedish “universitetslektor”, a tenured position approximately equivalent to Senior lecturer (UK) or Associate professor (US). The applicant who is offered this employment at SLU will be employed as Senior lecturer.]

Application deadline:
2024-04-01

Place of work:
Uppsala

Extent:
100%

Form of employment:
Permanent employment

Starting date:
By agreement.

Application:
Use the document Application guidelines for appointment as professor, senior lecturer or associate senior lecturer at SLU as guide when you fill in your application.

Please apply by clicking the apply-button below.

Academic union representatives:
https://internt.slu.se/en/my-employment/employee-associations/kontaktpersoner-vid-rekrytering/Sveriges lantbruksuniversitet (SLU) har en nyckelroll i utvecklingen för hållbart liv, grundad i vetenskap och utbildning. Genom vårt fokus på samspelen mellan människa, djur och ekosystem och ett ansvarsfullt brukande av naturresurserna bidrar vi till en hållbar samhällsutveckling och goda livsvillkor på vår planet. Huvudorter är Alnarp, Umeå och Uppsala, men verksamhet bedrivs också på forskningsstationer, försöksparker och utbildningsorter i hela landet.

SLU har drygt 3000 medarbetare, 5000 studenter och forskarstuderande och en omsättning på över tre miljarder kronor. Universitetet satsar på attraktiva miljöer på sina campusområden. Vi arbetar för en jämställd och inkluderande arbetsmiljö där öppna samtal mellan människor med olika erfarenheter lägger grunden för vetenskaplighet, kreativitet och utveckling. Vi välkomnar därför personer med olika bakgrunder och perspektiv att söka den aktuella anställningen.

Ansök nu

Universitetslektor vet.med. anestesiologi, perioperativ intensivvård

Universitets- och högskoleadjunkt
Läs mer Dec 20
Fakulteten för veterinärmedicin och husdjursvetenskap
Institutionen för kliniska vetenskaper 
Institutionen för kliniska vetenskaper ansvarar för grundutbildning, forskning och forskarutbildning inom vetenskapsområdena veterinärmedicin, djuromvårdnad och husdjursvetenskap. Till institutionen hör Universitetsdjursjukhuset, som är vår resurs för klinisk utbildning och forskning. Institutionens verksamhet rör huvudsakligen våra vanliga svenska domesticerade djurslag (husdjur) med fokus på anestesiologi, bilddiagnostik, djuromvårdnad, epidemiologi, försöksdjursmedicin, kirurgi, klinisk kemi, medicin och husdjursreproduktion. Läs mer om vår verksamhet och infrastruktur här.

Ämnesbeskrivning

Anestesiologi är läran om narkos och olika bedövningsmetoder. Ämnet omfattar huvudområdena sedering, anestesi, analgesi samt perioperativ intensivvård. Perioperativ intensivvård är den medicinska vård och övervakning som ges till patienter före, under och efter en kirurgisk operation och som avser att säkerställa att patienten genomgår en säker och framgångsrik operation och återhämtning. Vid institutionen för kliniska vetenskaper berör ämnet nötkreatur, får, get, gris, fjäderfä, häst, hund, katt och kanin.

Arbetsuppgifter

Innehavaren ska inom ämnet för anställningen


• utveckla och leda internationellt framgångsrik forskning inom ämnet
• utveckla, leda och medverka i undervisning på grund-, avancerad och forskarnivå
• huvudsakligen undervisa inom anestesiologi, men även vid andra utbildningsmoment på grund- avancerad- och forskarnivå där ämnet ingår
• medverka aktivt i kliniskt arbete och klinisk undervisning
• utveckla och upprätthålla nationella och internationella nätverk med akademin, relevanta myndigheter, näringar, organisationer och samhället i övrigt
• samarbeta med andra forskargrupper inom SLU för att stärka universitetets interdisciplinära verksamhet
• söka externa forskningsmedel på både nationell och internationell nivå
• handleda doktorander
• bidra till institutionens, fakultetens och SLU:s strategiska utveckling
• kommunicera forskningsresultat och annan relevant ämnesinformation till omgivande samhälle
• utföra administrativa uppdrag inom institutionen, fakulteten och universitetet
• ha svenska som arbetsspråk inom två år.

Institutionen har en parallellspråkig arbetsmiljö. Universitetslektorn kommer att kunna utföra de flesta av sina uppgifter på engelska. Som myndighet har universitetet svenska som huvudspråk enligt språklagens krav och innehavaren förväntas kunna arbeta på svenska inom två år från tillträdet till anställningen. Institutionen kommer att stödja innehavaren att nå detta.

Behörighet

Den sökande ska


• ha veterinärexamen
• ha svensk veterinärlegitimation, eller vara berättigad att erhålla en sådan efter ansökan i enlighet med aktuell gällande lagstiftning, föreskrifter och direktiv*
• ha doktorsexamen inom anestesi eller inom ett annat för anställningen relevant ämne
• ha vetenskaplig kompetens inom ämnet för anställningen
• vara pedagogiskt skicklig och ha förmåga att integrera forskning och ett vetenskapligt förhållningssätt i sin undervisning
• ha erfarenhet av undervisning på grund- och avancerad nivå
• ha dokumenterad aktuell klinisk erfarenhet inom ett för anställningen relevant ämne
• ha goda kunskaper i engelska.

*Lag (2009:302) om verksamhet inom djurens hälso- och sjukvård 3 kap. Behörighetsregler, Jordbruksverkets föreskrifter och allmänna råd om behörighet för djurhälsopersonal (SJVFS 2016:9) 2 kap. Behörighet som veterinär, samt Europaparlamentets och rådets direktiv (2005/36/EG) av den 7 september 2005 om erkännande av yrkeskvalifikationer.

Bedömningsgrunder

Observera: Detta är en förkortad annons för att få plats i Platsbankens annonseringssystem. Se fullständig annons på: SLU - lediga anställningar.

 

Sista ansökningsdatum:
2024-04-01

Placering/ort:
Uppsala

Omfattning:
100%

Anställningsform:
Tillsvidare

Tillträde:
Enligt överenskommelse

Ansökan:
Det är önskvärt att ansökan skrivs på engelska, eftersom ansökningarna kommer att bedömas av sakkunniga både i Sverige och utomlands.

Till ledning för din ansökan finns SLU:s Anställningsordning för lärare vid SLU och Allmänna bedömningsgrunder vid anställning av lärare som du kan läsa här

Välkommen med din ansökan via ansökningsknappen nedan.

Fackliga kontaktpersoner:
https://internt.slu.se/min-anstallning/facket/kontaktpersoner/Sveriges lantbruksuniversitet (SLU) har en nyckelroll i utvecklingen för hållbart liv, grundad i vetenskap och utbildning. Genom vårt fokus på samspelen mellan människa, djur och ekosystem och ett ansvarsfullt brukande av naturresurserna bidrar vi till en hållbar samhällsutveckling och goda livsvillkor på vår planet. Huvudorter är Alnarp, Umeå och Uppsala, men verksamhet bedrivs också på forskningsstationer, försöksparker och utbildningsorter i hela landet.

SLU har drygt 3000 medarbetare, 5000 studenter och forskarstuderande och en omsättning på över tre miljarder kronor. Universitetet satsar på attraktiva miljöer på sina campusområden. Vi arbetar för en jämställd och inkluderande arbetsmiljö där öppna samtal mellan människor med olika erfarenheter lägger grunden för vetenskaplighet, kreativitet och utveckling. Vi välkomnar därför personer med olika bakgrunder och perspektiv att söka den aktuella anställningen.

Ansök nu

Senior lecturer veterinary anaesthesiology, perioperative intensive care

Universitets- och högskoleadjunkt
Läs mer Dec 20
Faculty of Veterinary Medicine and Animal Science
The department of Clinical Sciences
The Department of Clinical Sciences is responsible for basic education, research and postgraduate education in the fields of veterinary medicine, animal care and animal science. The department's activities mainly concern our common Swedish domesticated animal species (pets) with a focus on anaesthesiology, imaging, animal care, epidemiology, laboratory animal medicine, surgery, clinical chemistry, medicine and animal reproduction. Read more about our activities and infrastructure here.

Read more about our benefits and what it is like to work at SLU via the following link. 

Subject description

Anaesthesiology is the study of anaesthesia and various methods of anaesthesia. The subject covers the main areas of sedation, anaesthesia, analgesia and perioperative intensive care. Perioperative intensive care is the medical care and monitoring provided to patients before, during and after a surgical operation and is intended to ensure that the patient undergoes a safe and successful operation and recovery. In the Department of Clinical Sciences, the subject concerns cattle, sheep, goats, pigs, poultry, horses, dogs, cats and rabbits.

Duties

The applicant will be expected to:


• develop and lead internationally successful research within the subject;
• develop, lead and participate in teaching at first, second and third cycle level;
• primarily teach anaesthesiology, in addition to other components at first, second and third cycle level covering the subject;
• actively participate in clinical work and teaching;
• develop and maintain national and international networks with academia, the relevant public authorities, industry, organisations and society at large;
• collaborate with other SLU research teams to strengthen interdisciplinary activities at the university;
• apply for external research funding from both national and international sources;
• supervise doctoral students;
• contribute to the strategic development of the department, faculty and SLU;
• communicate research findings and other relevant information to society at large;
• perform administrative duties within the department, faculty and university;
• be able to use Swedish as the working language within two years;

The department uses Swedish and English in parallel. The senior lecturer should be able to perform the majority of their tasks in English. As a public authority, the university has Swedish as its main language according to the requirements of the Language Act and the senior lecturer must be able to use Swedish as their working language within two years of beginning the position. The department will provide support with language learning [if relevant to the position].

Eligibility

The applicant must:


• have a Degree of Master of Science in Veterinary Medicine;
• be licensed to practise veterinary medicine in Sweden, alternatively be entitled to obtain such a licence upon application in accordance with the relevant legislation, regulations and directives*;
• have successfully completed a doctoral degree in anaesthesiology or have the equivalent academic qualifications within a subject relevant to the position;
• demonstrate research expertise in the subject for the appointment;
• demonstrate teaching expertise and have the ability to integrate research and a scientific approach into their teaching;
• have experience of teaching at first, second and third cycle level;
• have proven current clinical experience in a subject field relevant to the position;
• have good knowledge of English.

*The Act (2009:302) on Activities within Animal Healthcare, Chapter 3. Eligibility regulations, Swedish Board of Agriculture’s regulations and general advice on eligibility requirements for veterinary care staff (SJVFS 2016:9), Chapter 2. Eligibility to practise as a veterinary surgeon and the Directive (2005/36/EC) of the European Parliament and of the Council of 7 September 2005 on the recognition of professional qualifications.

Swedish “universitetslektor”, a tenured position approximately equivalent to Senior lecturer (UK) or Associate professor (US). The applicant who is offered this employment at SLU will be employed as Senior lecturer.

 

Note: This advertisement is abbreviated to fit in Platsbanken's recruitment tool. To view the ad in its entirety, please visit Jobs and vacancies at SLU | Externwebben. 

Application deadline:
2024-04-01

Place of work:
Uppsala

Extent:
100%

Form of employment:
Permanent employment

Starting date:
By agreement.

Application:
Use the document Application guidelines for appointment as professor, senior lecturer or associate senior lecturer at SLU as guide when you fill in your application.

Please apply by clicking the apply-button below.

Academic union representatives:
https://internt.slu.se/en/my-employment/employee-associations/kontaktpersoner-vid-rekrytering/The Swedish University of Agricultural Sciences (SLU) has a key role in the development for sustainable life, based on science and education. Through our focus on the interaction between humans, animals and ecosystems and the responsible use of natural resources, we contribute to sustainable societal development and good living conditions on our planet. Our main campuses are located in Alnarp, Umeå and Uppsala, however, the university also operates at research stations, experimental forests and teaching sites throughout Sweden.

SLU has around 3,000 employees, 5,000 students and doctoral students and a turnover of over SEK 3 billion. We are investing in attractive environments on all of our campuses. We strive to provide a work environment characterised by inclusivity and gender equality, where different experiences generate conversations between people and pave the way for science, creativity and development. Therefore, we welcome applications from people with diverse backgrounds and perspectives.

Ansök nu

PhD student in Biology

Doktorand
Läs mer Jan 18
Department of Crop Production Ecology
The Department of Crop Production Ecology is part of the Ecology Centre and together with the Department of Ecology, it offers a stimulating research environment in Uppsala, with a branch also in Umeå. We provide education and perform research on plants for food, animal feed, and energy. The research and teaching focus strongly on agricultural crop production and its interaction with the surrounding environment. The research programmes address how different production methods, cultivation environments, and systems influence yields and other ecosystem services, as well as product quality and the surrounding environment. We teach about crop production, plant ecology, eco-physiology, weed biology, and crop production systems in an ecological sustainability context.

Read more about our benefits and what it is like to work at SLU at https://www.slu.se/en/about-slu/work-at-slu/

Legume innovation for intercropping with cereals
Research subject Biology
Are you searching for a PhD project in which you, together with colleagues from the Universities of Copenhagen and Aarhus (Denmark), will contribute to developing new legume-based cropping systems for a more sustainable agriculture? Do you thrive in a multidisciplinary and international research environment? Then this PhD position should be of interest to you!

Description:
Intercropping of cereals and legumes holds significant potential for developing sustainable agri-food systems powered by biologically fixed nitrogen to deliver high-quality plant food protein, but innovations on the components of these cropping systems and their interplay are needed to bring them to their full potential.

The project is part of the N2CROP centre for legume innovation, and will focus on intercropping of faba bean and cereals. Above- as well as belowground complementarity and interactions between crops will be examined with focus on nitrogen dynamics, including biological nitrogen fixation, transfer of nitrogen between the intercropped species, and the effect of specific rhizobium strains on the fixation.

Experiments will be conducted in field trials and greenhouse experiments, and the field experiments will be done in close collaboration with University of Copenhagen where similar experiments will be carried out. Results from the experiments will feed into a crop modelling part while harvested seeds will be used for further analyses in other parts of the overarching project.

As a PhD student within this project, you will have the opportunity to develop your networks within academy and across various disciplines. Your work will include field and greenhouse experiments, as well as data processing and writing.

Qualifications:
The successful candidate should have:


• Exam in crop science, biology or agronomy.
• Sound knowledge of plant ecology. 
• Interest in agriculture and crop production.
• Good skills in English (both written and oral) as well as to communicate (understand and speak), or being willing to learn, Swedish or another Scandinavian language.

Meritorious:


• Experience of field work.
• A valid Swedish driving license or equivalent

Particular emphasis will be placed on your personal skills as team player as well as your ability to take initiatives and work independently. 

Place of work:      
Uppsala.

Forms for funding or employment:
Employment 100 % as PhD student for 4 years.

Starting date:
As soon as possible according to agreement.

Application:
Click the “Apply” button to submit your application. The deadline is 2024-03-26.

To qualify for third-cycle (Doctoral) courses and study programmes, you must have a second-cycle (Master’s) qualification. Alternatively, you must have conducted a minimum of four years of full-time study, of which a minimum of one year at second-cycle level.

Applicants will be selected based on their written application and CV, degree project, copies of their degree certificate and transcript of records from previous first and second-cycle studies at a university or higher education institution, two personal references, and knowledge of English. More information about the English language requirements can be found here: www.slu.se/en/education/programmes-courses/doctoral-studies/new-doctoral-students/english-language-requirements/

Please note that applicants invited to interview must submit attested copies of their degree certificate, or equivalent, a transcript of records from previous first and second-cycle studies at a university or higher education institution. Applicants who are not Swedish citizens need to submit an attested copy of their passport’s information page containing their photograph and personal details.

Read about the PhD education at SLU at www.slu.se/en/education/programmes-courses/doctoral-studies/

Academic union representatives:
https://internt.slu.se/en/my-employment/employee-associations/kontaktpersoner-vid-rekrytering/The Swedish University of Agricultural Sciences (SLU) has a key role in the development for sustainable life, based on science and education. Through our focus on the interaction between humans, animals and ecosystems and the responsible use of natural resources, we contribute to sustainable societal development and good living conditions on our planet. Our main campuses are located in Alnarp, Umeå and Uppsala, however, the university also operates at research stations, experimental forests and teaching sites throughout Sweden.

SLU has around 3,000 employees, 5,000 students and doctoral students and a turnover of over SEK 3 billion. We are investing in attractive environments on all of our campuses. We strive to provide a work environment characterised by inclusivity and gender equality, where different experiences generate conversations between people and pave the way for science, creativity and development. Therefore, we welcome applications from people with diverse backgrounds and perspectives.

Ansök nu

Doktorand i biologi

Doktorand
Läs mer Jan 18
Institutionen för växtproduktionsekologi
lnstitutionen för växtproduktionsekologi bildar tillsammans med institutionen för ekologi en inspirerande forskningsmiljö i Ekologicentrum i Uppsala, med en filial också i Umeå. Vi utbildar och forskar om växter för livsmedel, foder och energi. Forskningen och undervisningen har en produktionsinriktad karaktär med fokus på jordbruksgrödor och samspelet med omgivande miljö och system. I forskningen undersöks hur olika produktionsmetoder, odlingsmiljöer och -system påverkar avkastning och andra ekosystemtjänster, samt produktkvalitet och omgivande miljö. Vi undervisar om växtproduktion, växtekologi och eko-fysiologi, ogräsbiologi och växtodlingssystem i ett ekologiskt hållbarhetsperspektiv.

Läs mer om våra förmåner och hur det är att jobba inom SLU på https://www.slu.se/om-slu/jobba-pa-slu/

Baljväxtinnovation för samodling med spannmål
Forskarutbildningsämne biologi.
Söker du ett doktorandprojekt där du, i samarbete med forskare från Köpenhamns universitet och Aarhus (Danmark), bidrar till utvecklingen av nya baljväxtbaserade odlingssystem för ett mer hållbart jordbruk? Trivs du i en tvärvetenskaplig och internationell forskningsmiljö? Då bör denna doktorandtjänst vara av intresse for dig!

Innehållsbeskrivning:
Samodling av spannmål och baljväxter har betydande potential för att utveckla hållbara jordbrukssystem som drivs av biologiskt fixerat kväve för att leverera högkvalitativt vegetabiliskt näringsprotein, men innovationer på komponenterna i dessa odlingssystem och deras samspel behövs för att få dem till sin fulla potential.

Projektet är en del av N2CROP-centret för baljväxtinnovation, och kommer att fokusera på samodling av åkerböna och spannmål. Ovan- och underjordiska processer samt samspelet mellan de samodlade grödorna kommer att undersökas med fokus på kvävedynamik, inklusive biologisk kvävefixering, överföring av kväve mellan arter och effekten av specifika rhizobium-stammar på kvävefixeringen.

Projektet baseras på fältförsök och växthusförsök, och fältförsöken kommer att genomföras i nära samarbete med Köpenhamns Universitet där liknande experiment kommer att genomföras. Resultat från försöken kommer att användas i en modelleringsanalys, och skördeprodukterna kommer att analyseras i andra delar av det övergripande projektet.

Som doktorand inom detta projekt får du möjlighet att utveckla dina nätverk inom akademin och över olika discipliner. Dina studier gör du i fält och i växthus, samt genom databearbetning och skrivande.

Kvalifikationer:
Krav: 


• Examen i växtodlingsvetenskap, biologi eller agronomi (se behörighetskrav längre ner).
• Goda kunskaper om växtekologi.
• Stort intresse för växtproduktion i jordbruket.
• Mycket god förmåga att uttrycka sig i tal och skrift på engelska, samt kunna förstå och tala, eller ha viljan att lära sig, svenska (skandinaviska).

Meriterande:


• Erfarenhet av fältarbete.
• Svenskt körkort eller motsvarande.

Stor vikt läggs vid personliga egenskaper som samarbetsförmåga och förmåga till självständigt arbete. 

Placering:           
Uppsala.

Försörjningsform:
Anställning 100 % som doktorand i 4 år.

Tillträde:
Så snart som möjligt enligt överenskommelse.

Ansökan
Välkommen med din ansökan via ansökningsknappen senast den 2024-03-26.

För att vara behörig till utbildning på forskarnivå krävs avlagd examen på avancerad nivå eller minst fyra års heltidsstudier varav minst ett år på avancerad nivå.

Urval bland de behöriga sökande baseras på: skriftlig ansökan inklusive meritförteckning; examensarbete, kopior av examensbevis och registerutdrag från tidigare studier på grund- och avancerad nivå vid universitet eller högskola, två personliga referenser, kunskaper i engelska. Mer information om krav på engelska kunskaper finns på följande sida:
www.slu.se/utbildning/program-kurser/forskarutbildning/nya-doktorander-sokes/krav-pa-engelskakunskaper/

Observera att den/de sökande som blir kallade till intervju ska lämna in vidimerade kopior av examensbevis, eller motsvarande, och registerutdrag från tidigare studier på grund- och avancerad nivå vid universitet eller högskola, samt att de sökande som har utländskt medborgarskap också ska lämna in en vidimerad kopia av den sida i passet som innehåller foto och personinformation.

Läs mer om SLU:s forskarutbildning på www.slu.se/utbildning/program-kurser/forskarutbildning/

Fackliga kontaktpersoner:
https://internt.slu.se/min-anstallning/facket/kontaktpersoner/Sveriges lantbruksuniversitet (SLU) har en nyckelroll i utvecklingen för hållbart liv, grundad i vetenskap och utbildning. Genom vårt fokus på samspelen mellan människa, djur och ekosystem och ett ansvarsfullt brukande av naturresurserna bidrar vi till en hållbar samhällsutveckling och goda livsvillkor på vår planet. Huvudorter är Alnarp, Umeå och Uppsala, men verksamhet bedrivs också på forskningsstationer, försöksparker och utbildningsorter i hela landet.

SLU har drygt 3000 medarbetare, 5000 studenter och forskarstuderande och en omsättning på över tre miljarder kronor. Universitetet satsar på attraktiva miljöer på sina campusområden. Vi arbetar för en jämställd och inkluderande arbetsmiljö där öppna samtal mellan människor med olika erfarenheter lägger grunden för vetenskaplighet, kreativitet och utveckling. Vi välkomnar därför personer med olika bakgrunder och perspektiv att söka den aktuella anställningen.

Ansök nu

PhD student in Animal Science

Doktorand
Läs mer Feb 19
Department of Animal Bioscience
The department is part of the Faculty of Veterinary Medicine and Animal Science and is responsible for education and research in several basic and applied scientific areas. These areas include anatomy, physiology, biochemistry, pathology, pharmacology, toxicology, genetics, breeding, immunology, bacteriology, virology, parasitology, epizootology, comparative medicine, food safety, bioinformatics and One Health. Our research covers everything from production animals to sports and companion animals, laboratory animals and wild animals. The department's researchers work on the entire scale from molecular mechanisms and microbiology to the structure, function and behaviour of animals, and how these are affected by breeding, physical activity, care, production, stress, environmental factors and diseases. This position is located in the Section of Applied Genetics. 

Read about our benefits and what it is like to work at SLU at https://www.slu.se/en/about-slu/work-at-slu/

More meat on the bone when selecting beef bulls to cross with dairy cows
Animal Science
Description:
An increased use of beef bull semen in dairy herds is a climate-efficient way to increase meat production and profitability for producers. The ease with which calves are born and their production traits are affected by sex, breed combination and their parents' breeding values. The production systems differ between countries and knowledge is needed about optimal strategies for using beef semen under Swedish conditions. The project aims to, through interviews and data analyses, map different production systems and the need for beef x dairy crossbred calves of different sexes and genetic level. Economic calculations are planned to investigate how the breeding index for beef bulls should be supplemented to suit different production systems for beef x dairy crosses. How well the ranking of bulls corresponds with their offsprings' performance will be studied. The project will be run in close collaboration with the industry and exchange knowledge with a similar Danish project. The doctoral project involves four years of research training. The work will include contact with farmers, breeding and advisory organizations as well as analysis of large data sets and economic calculations. It is therefore important that you have good communication skills, are interested in learning more about the practical conditions of beef production and enjoy working with statistical analysis and calculations.

Qualifications:
You have an education in animal science/veterinary medicine/biology/agricultural economics or similar. At the start of the doctoral studies, you must have a master's degree (or equivalent), or at least four years of full-time studies, of which at least one year is at advanced level, and you have a strong interest in breeding, statistics, production systems and economics. It is advantageous to have experience in handling large amounts of data and to have knowledge of Swedish dairy and beef production. You must be able to communicate freely in spoken and written English. The ability to understand and speak Swedish or another Scandinavian language is meritorious. Due to the close cooperation with industry in the project, we will also emphasize good social skills. Ability to work both in a team and independently and initiative are also meritorious for the position.

Place of work:
Uppsala, Ultuna

Form of employment:
Temporary employment as a doctoral student for 4 years. Salary according to SLU’s salary scale for doctoral students.

Extent:
100%

Starting date:
1st June 2024 or as otherwise agreed.

Application:
Click the “Apply” button to submit your application. The deadline is 21 March 2024.

To qualify for third-cycle (Doctoral) courses and study programmes, you must have a second-cycle (Master’s) qualification. Alternatively, you must have conducted a minimum of four years of full-time study, of which a minimum of one year at second-cycle level.

Your application must include a CV, references and a cover letter (1-2 pages) explaining why you are interested in this position and why you would be a good resource in this doctoral project. Explain in the letter how you meet the qualifications described above. Your application must be written in Swedish or English.

Applicants will be selected based on their written application and CV, degree project, copies of their degree certificate and transcript of records from previous first and second-cycle studies at a university or higher education institution, two personal references, and knowledge of English, and a work test and interview. More information about the English language requirements can be found here: www.slu.se/en/education/programmes-courses/doctoral-studies/new-doctoral-students/english-language-requirements/

Please note that applicants invited to interview must submit attested copies of their degree certificate, or equivalent, a transcript of records from previous first and second-cycle studies at a university or higher education institution. Applicants who are not Swedish citizens need to submit an attested copy of their passport’s information page containing their photograph and personal details. Read about the PhD education at SLU at www.slu.se/en/education/programmes-courses/doctoral-studies/

Academic union:
https://internt.slu.se/en/my-employment/employee-associations/kontaktpersoner-vid-rekrytering/


The Swedish University of Agricultural Sciences (SLU) has a key role in the development for sustainable life, based on science and education. Through our focus on the interaction between humans, animals and ecosystems and the responsible use of natural resources, we contribute to sustainable societal development and good living conditions on our planet. Our main campuses are located in Alnarp, Umeå and Uppsala, however, the university also operates at research stations, experimental forests and teaching sites throughout Sweden.

SLU has around 3,000 employees, 5,000 students and doctoral students and a turnover of over SEK 3 billion. We are investing in attractive environments on all of our campuses. We strive to provide a work environment characterised by inclusivity and gender equality, where different experiences generate conversations between people and pave the way for science, creativity and development. Therefore, we welcome applications from people with diverse backgrounds and perspectives.

Ansök nu

Doktorand inom husdjursvetenskap

Doktorand
Läs mer Feb 16
Institutionen för husdjurens biovetenskaper
Institutionen är en del av Fakulteten för veterinärmedicin och husdjursvetenskap och ansvarar för utbildning och forskning inom flera grundläggande och tillämpade vetenskapliga områden. Dessa områden omfattar anatomi, fysiologi, biokemi, patologi, farmakologi, toxikologi, genetik, avel, immunologi, bakteriologi, virologi, parasitologi, epizootologi, komparativ medicin, livsmedelssäkerhet, bioinformatik och One Health. 

Vår forskning omfattar allt från produktionsdjur till sport- och sällskapsdjur, försöksdjur och vilda djur. Institutionens forskare arbetar i hela skalan från molekylära mekanismer och mikrobiologi till djurens struktur, funktion och beteende, och hur dessa påverkas av avel, fysisk aktivitet, skötsel, produktion, stress, miljöfaktorer och sjukdomar. Denna tjänst är placerad på Avdelningen för tillämpad genetik. 

Läs mer om våra förmåner och hur det är att jobba inom SLU på https://www.slu.se/om-slu/jobba-pa-slu/

Mer kött på benen vid urval av köttrastjurar för korsning med mjölkkor
Husdjursvetenskap
Innehållsbeskrivning:
En ökad användning av köttrassemin till mjölkkor är en klimateffektiv väg att öka köttproduktionen från svenska besättningar och lönsamheten för kött- och mjölkproducenter. Hur lätt kalvarna föds och deras produktionsegenskaper påverkas av kön, raskombination och föräldrarnas avelsvärden. Avelsarbetet är nordiskt men produktionssystemen skiljer sig mycket mellan länderna. Det behövs kunskap om optimala strategier för användning av köttrassemin under svenska förhållanden. Projektet syftar till att genom intervjuer och dataanalyser kartlägga olika produktionssystem och behovet av kött x mjölkras-korsningskalvar med olika genetiska förutsättningar. Ekonomiska beräkningar planeras för att undersöka hur dagens avelsindex för köttrastjurar bör kompletteras för att passa olika produktionssystem för kött x mjölkras-korsningar. En jämförelse av hur väl tjurarnas rangordning överensstämmer med deras avkommors prestation kommer göras. Projektet kommer drivas i nära samarbete mellan akademi och näring och utbyta kunskap med ett liknande danskt projekt.

Doktorandprojektet innebär fyra års forskarutbildning. Arbetet kommer att innehålla kontakt med lantbrukare, avels- och rådgivningsorganisationer samt teoretiska studier, analys av stora datamängder och ekonomiska beräkningar. Det är därför viktigt att du har god förmåga att kommunicera, är intresserad av att lära dig mer om praktiska förhållanden för nötköttsproduktion och tycker om att arbeta med statistiska analyser och beräkningar.

Kvalifikationer:
Du har en utbildning i husdjurvetenskap/veterinärmedicin/biologi/agrar ekonomi eller liknande. Vid doktorandstudiernas påbörjan måste du ha en magister- eller masterexamen (eller motsvarande), eller minst fyra års heltidsstudier varav minst ett år på avancerad nivå, och du har ett starkt intresse för avel, statistik, produktionssystem och -ekonomi. Det är meriterande att ha erfarenhet av att hantera stora mängder data och att ha kännedom om svensk mjölk- och nötköttsproduktion. 

Du ska kunna kommunicera obehindrat i tal och skrift på engelska. Förmågan att förstå och tala svenska eller ett annat skandinaviskt språk är meriterande. På grund av det nära samarbetet med näringen i projektet kommer vi också att lägga tonvikt på god social kompetens. Förmåga att arbeta både i team och självständigt och initiativförmåga är också meriterande för denna position.

Placering:           
Uppsala, Ultuna

Försörjningsform:
Tidsbegränsad anställning som doktorand i (4 års utbildning), heltid. Lön enligt SLU:s lönestege för doktorander.

Omfattning:
100%

Tillträde:
1 juni 2024 eller enligt överenskommelse.

Ansökan
Välkommen med din ansökan via ansökningsknappen senast den 2024-03-21.

För att vara behörig till utbildning på forskarnivå krävs avlagd examen på avancerad nivå eller minst fyra års heltidsstudier varav minst ett år på avancerad nivå.

Din ansökan ska innehålla ett CV, referenser och ett personligt brev (1-2 sidor) som förklarar varför du är intresserad av denna tjänst och varför du skulle vara en bra resurs i detta doktorandprojekt. Förklara i brevet hur du uppfyller de kvalifikationer som beskrivs ovan. Din ansökan ska skrivas på svenska eller engelska.

Urval bland de behöriga sökande baseras på: skriftlig ansökan inklusive meritförteckning; examensarbete, kopior av examensbevis och registerutdrag från tidigare studier på grund- och avancerad nivå vid universitet eller högskola, två personliga referenser, kunskaper i engelska. Mer information om krav på engelska kunskaper finns på följande sida: www.slu.se/utbildning/program-kurser/forskarutbildning/nya-doktorander-sokes/krav-pa-engelskakunskaper/

Observera att den/de sökande som blir kallade till intervju ska lämna in vidimerade kopior av examensbevis, eller motsvarande, och registerutdrag från tidigare studier på grund- och avancerad nivå vid universitet eller högskola, samt att de sökande som har utländskt medborgarskap också ska lämna in en vidimerad kopia av den sida i passet som innehåller foto och personinformation. Läs mer om SLU:s forskarutbildning på www.slu.se/utbildning/program-kurser/forskarutbildning/

Fackliga kontaktpersoner:
https://internt.slu.se/min-anstallning/facket/kontaktpersoner/


Sveriges lantbruksuniversitet (SLU) har en nyckelroll i utvecklingen för hållbart liv, grundad i vetenskap och utbildning. Genom vårt fokus på samspelen mellan människa, djur och ekosystem och ett ansvarsfullt brukande av naturresurserna bidrar vi till en hållbar samhällsutveckling och goda livsvillkor på vår planet. Huvudorter är Alnarp, Umeå och Uppsala, men verksamhet bedrivs också på forskningsstationer, försöksparker och utbildningsorter i hela landet.

SLU har drygt 3000 medarbetare, 5000 studenter och forskarstuderande och en omsättning på över tre miljarder kronor. Universitetet satsar på attraktiva miljöer på sina campusområden. Vi arbetar för en jämställd och inkluderande arbetsmiljö där öppna samtal mellan människor med olika erfarenheter lägger grunden för vetenskaplighet, kreativitet och utveckling. Vi välkomnar därför personer med olika bakgrunder och perspektiv att söka den aktuella anställningen.

Ansök nu

Klinikveterinär med inriktning IVA, smådjurskliniken UDS

Klinikveterinär
Läs mer Feb 23
Nytt
Universitetsdjursjukhuset
Vill du utvecklas i en omva?xlande och stimulerande miljo?? Har du erfarenhet av arbete inom intensivvård? Va?lkommen med din anso?kan till oss pa? sma?djurskliniken!   
Om jobbet
Du kommer att arbeta på vår IVA-avdelning med våra mest kritiska patienter. Arbetet innefattar även uppbyggandet av vår intensivvårdsavdelning (IVA). Du kommer att utvärdera och befästa de rutiner som finns idag samt utbilda övriga medarbetare i rutiner och arbetssätt på IVA. Du kommer även vara ett stöd till kollegor med intresse för att utveckla sig inom IVA-området.

Arbetet är förlagt till både dag, kväll, natt och helg enligt schema. Arbete på andra avdelningar på smådjurskliniken ingår beroende på tidigare erfarenhet och kompetens.

Som legitimerad veterina?r pa? UDS kommer du att arbeta i en varierad vardag i en dygnet-runt-verksamhet inom Sveriges enda universitetsdjursjukhus. 

Eftersom SLU a?r den enda utbildningsanstalten fo?r legitimerade djursjukva?rdsutbildningar kommer du att vara delaktig i utbildningen av framtidens veterina?rer och djursjuksko?tare.

Du kommer ha mo?jlighet att pa?verka din arbetsplats och din vardag pa? jobbet samt att vara delaktig i arbetet att utveckla verksamheten.

Din bakgrund 
Du är legitimerad veterinär med behörighet att praktisera veterinärmedicin i Sverige. Du har erfarenhet av arbete på intensivvårdsavdelning. Det är starkt meriterande om du har en diplomate i Veterinary Emergency and Critical Care. Det är meriterande att ha steg 1 eller 2 -kompetens i hundens och kattens sjukdomar eller motsvarande.

Då anställningen innebär kontakt med djurägare och studenter behöver du ha goda kunskaper inom det svenska språket i såväl tal som skrift. Kunskaper i engelska är också nödvändiga.

På universitetsdjursjukhuset är vi kundfokuserade, måna om ett professionellt förhållningssätt med känsla av välvilja i våra relationer till kunder och kollegor. Du är kommunikativ med god förmåga att skapa och bibehålla goda relationer till kunder och kollegor. Du är intresserad av att undervisa och delta i arbetet med att skapa goda förutsättningar för forskning. Du vet att en händelsestyrd verksamhet med oregelbundna arbetstider är något som du kan hantera.

Som veterinär på universitetsdjursjukhuset har du ett vetenskapligt förhållningssätt och intresse för evidensbaserad vård.

Som person är du strukturerad, har god självinsikt, en uppfattning om vad som stressar dig, och en vilja av att bidra till verksamheten. I denna rekrytering kommer vi att lägga mycket stor vikt vid dina personliga förmågor.

Om oss
Pa? SLU Universitetsdjursjukhuset (UDS) ga?r utbildning, forskning och avancerad djursjukva?rd hand i hand. Vi utbildar morgondagens veterina?rer och djursjuksko?tare och ger fo?rstklassig va?rd till sa?llskapsdjur, ta?vlingsdjur och produktionsdjur. Vi sprider a?ven kunskap till allma?nheten. Genom att kombinera etablerad kunskap med de senaste forskningsro?nen utvecklar vi framtidens djursjukva?rd.

Under ett och samma tak erbjuds sjukva?rd fo?r ha?st, hund, katt och o?vriga sma?djur. Uto?ver moderna verksamhetsanpassade lokaler har vi tillga?ng till avancerad bilddiagnostik och ett veterina?rmedicinskt specialistlaboratorium. 

Sma?djurskliniken har ma?nga intressanta och spa?nnande fall och bedriver evidensbaserad va?rd. Vi bedriver en individuell kompetensutveckling, ba?de internt och externt. Vi har en allma?nt ho?g kompetens bland va?ra medarbetare med olika europeiska ämnesspecialister. Fo?r oss a?r samarbete en sja?lvklarhet och vi utbyter tankar, sto?ttar och hja?lper varandra - ba?de kollegor och studenter. Vi a?r stolta o?ver att se oss som ett ga?ng professionella och serio?sa yrkesma?n och yrkeskvinnor som ser teamwork, seriositet, skratt och gla?dje som ett framga?ngsrecept pa? arbetsplatsen.

Läs mer om våra förmåner och hur det är att jobba vid SLU på https://www.slu.se/om-slu/jobba-pa-slu/

Placering:
Uppsala

Anställningsform:
Tillsvidareanställning. Vi tillämpar 6 månaders provanställning.

Omfattning:
100%

Tillträde:
Enligt överenskommelse.

Ansökan:
Välkommen med din ansökan via ansökningsknappen nedan senast 2024-03-20.

I ansökan bifogas CV, personligt brev, examensbevis och övriga för tjänsten relevanta intyg. 

Fackliga kontaktpersoner:
https://internt.slu.se/min-anstallning/facket/kontaktpersoner/

 


Sveriges lantbruksuniversitet (SLU) har en nyckelroll i utvecklingen för hållbart liv, grundad i vetenskap och utbildning. Genom vårt fokus på samspelen mellan människa, djur och ekosystem och ett ansvarsfullt brukande av naturresurserna bidrar vi till en hållbar samhällsutveckling och goda livsvillkor på vår planet. Huvudorter är Alnarp, Umeå och Uppsala, men verksamhet bedrivs också på forskningsstationer, försöksparker och utbildningsorter i hela landet.

SLU har drygt 3000 medarbetare, 5000 studenter och forskarstuderande och en omsättning på över tre miljarder kronor. Universitetet satsar på attraktiva miljöer på sina campusområden. Vi arbetar för en jämställd och inkluderande arbetsmiljö där öppna samtal mellan människor med olika erfarenheter lägger grunden för vetenskaplighet, kreativitet och utveckling. Vi välkomnar därför personer med olika bakgrunder och perspektiv att söka den aktuella anställningen.

Ansök nu

Doktorand, Biologi inriktning ekologi

Doktorand
Läs mer Feb 23
Nytt
Institutionen för akvatiska resurser
Vill du arbeta i en inspirerande miljö och bidra till ett hållbart nyttjande av våra hav, sjöar och vattendrag? Vi söker en doktorand till vårt projekt med fokus på att utveckla fiskpassagelösningar för svagt simmande arter för att förbättra konnektiviteten i reglerade älvar.
Vid institutionen för akvatiska resurser bedriver vi havs- och sötvattensövervakning, förvaltningsrådgivning, forskning och utbildning inom akvatisk ekologi med fokus på fisk och skaldjur. Institutionen är den största institutionen vid SLU, med cirka 180 anställda vid fyra huvudkontor (Uppsala, Lysekil, Öregrund och Stockholm) och fyra forskningsstationer. Välkommen att besöka oss på https://www.slu.se/akaviskaresurser!

Förbättrad fiskpassageeffektivitet för svagt simmande arter
Forskarutbildningsämne Biologi
Innehållsbeskrivning:
Vi söker en mycket motiverad doktorand som kommer att arbeta i ett projekt med målet att ge riktlinjer för fiskpassagelösningar för ett brett spektrum av arter och kroppsstorlekar, med fokus på svagt simmande fiskarter.

Arbetet innebär att samla in och analysera data från fält för att studera vilka arter som kan passera vid olika miljöförhållanden med hjälp av videomaterial från befintliga kameror som övervakar vandrande fisk i befintliga fiskvägar, kompletterat med eDNA-analyser för att detektera fiskarter uppströms och nedströms utvalda fiskpassager. Det handlar också om en systematisk litteraturgenomgång av utvalda arters simförmåga. 

En stor del av arbetet kommer att vara att genomföra experiment om hur fiskar reagerar på, och väljer, olika flödesförhållanden. Pilotförsök kommer att utföras i strömakvariet vid SLU:s fiskeriförsöksstation i Älvkarleby, och storskaliga försök i en stor ränna (Laxeleratorn) vid Vattenfall Forskning och Utveckling i Älvkarleby.
En stor del av arbetet kommer således att utföras runt Dalälven i Älvkarleby, men en betydande del av tiden kommer också att tillbringas vid Sötvattenslaboratoriet på Drottningholm.

En del av arbetet är relaterat till den pågående omlicensieringsprocessen för vattenkraft i Sverige (NAP), där ett brett spektrum av lösningar för att åtgärda de negativa effekterna av vattenkraft föreslås, och nära kontakt med industrin kommer att upprätthållas under projektet.

Kvalifikationer:
Behörighet
En masterexamen (eller motsvarande) i biologi, ekologi, limnologi, marin ekologi, miljövetenskap eller liknande ämne

Kraven är:

-Ett genuint intresse för forskning och vetenskapsbaserat lärande (praktiskt och teoretiskt)
-Mycket god samarbets och organisatorisk förmåga
-God förmåga att uttrycka sig skriftligt och muntligt på engelska
-En framträdande analytisk problemlösningsförmåga
-En stark vilja att lära sig nya analysmetoder

Meriterande är:

-Goda kunskaper om fisk- eller strömekologi
-Förståelse för vattenkraftens användning och miljöpåverkan
-Erfarenhet av fältstudier och hantering av fisk
-Erfarenhet av datahantering och statistiska analyser
-Erfarenhet av att skriva vetenskapliga texter
-Erfarenhet av att analysera videofilmer
-Erfarenhet av DNA-analyser och bioinformatik
-Körkort för bil, inklusive körvana
-Kommunikationsförmåga i samband med diskussioner med olika aktörer/intressenter
-Uppvisat självständigt och skickligt utfört vetenskapligt arbete och/eller tekniska rapporter till myndigheter och/eller industri

Särskilt meriterande är:

-Personliga egenskaper som är relevanta för anställningen, såsom god organisatorisk förmåga, förmåga att ta egna initiativ, samt god planeringsförmåga och god förmåga att arbeta i grupp.
-Erfarenhet av att utforma och utvärdera experiment på fisk.
-Demonstrerad stark skicklighet i statistiska analyser och modellering

Placering:           
Uppsala

Försörjningsform:
Anställning som doktorand (4 års utbildning)

Tillträde:
1 maj 2024 eller enligt ök

Ansökan
Välkommen med din ansökan via ansökningsknappen senast den 2024-03-20

För att vara behörig till utbildning på forskarnivå krävs avlagd examen på avancerad nivå eller minst fyra års heltidsstudier varav minst ett år på avancerad nivå.

Urval bland de behöriga sökande baseras på: skriftlig ansökan inklusive meritförteckning; examensarbete, kopior av examensbevis och registerutdrag från tidigare studier på grund- och avancerad nivå vid universitet eller högskola, två personliga referenser, kunskaper i engelska. Mer information om krav på engelska kunskaper finns på följande sida:
www.slu.se/utbildning/program-kurser/forskarutbildning/nya-doktorander-sokes/krav-pa-engelskakunskaper/

Observera att den/de sökande som blir kallade till intervju ska lämna in vidimerade kopior av examensbevis, eller motsvarande, och registerutdrag från tidigare studier på grund- och avancerad nivå vid universitet eller högskola, samt att de sökande som har utländskt medborgarskap också ska lämna in en vidimerad kopia av den sida i passet som innehåller foto och personinformation.

Läs mer om SLU:s forskarutbildning på www.slu.se/utbildning/program-kurser/forskarutbildning/

Fackliga kontaktpersoner:
https://internt.slu.se/min-anstallning/facket/kontaktpersoner/


Sveriges lantbruksuniversitet (SLU) har en nyckelroll i utvecklingen för hållbart liv, grundad i vetenskap och utbildning. Genom vårt fokus på samspelen mellan människa, djur och ekosystem och ett ansvarsfullt brukande av naturresurserna bidrar vi till en hållbar samhällsutveckling och goda livsvillkor på vår planet. Huvudorter är Alnarp, Umeå och Uppsala, men verksamhet bedrivs också på forskningsstationer, försöksparker och utbildningsorter i hela landet.

SLU har drygt 3000 medarbetare, 5000 studenter och forskarstuderande och en omsättning på över tre miljarder kronor. Universitetet satsar på attraktiva miljöer på sina campusområden. Vi arbetar för en jämställd och inkluderande arbetsmiljö där öppna samtal mellan människor med olika erfarenheter lägger grunden för vetenskaplighet, kreativitet och utveckling. Vi välkomnar därför personer med olika bakgrunder och perspektiv att söka den aktuella anställningen.

Ansök nu

Doktorand i Växtförnyelse

Doktorand
Läs mer Feb 19
Institutionen för växtbiologi
Att förstå hur växter aktiverar och reglerar regererering
Biologi
Om institutionen:
Inom institutionen studerar vi huvudsakligen växter, men även andra organismer, som virus, bakterier, svampar, insekter, jästceller och t o m humana celler. Våra huvudsakliga forskningsområden är: samspelet mellan växter och mikroorganismer, och andra former av stress; lagringsprodukters biosyntes; tillväxt och utveckling hos växter; reglering av genexpression; populationsgenetik, genomanalys och utveckling av förädlingssystem. Viktiga metoder är bl a: cell- och vävnadsodling; protein- och biokemi; analyser av växthormoner, fetter och sekundära substanser; analys av geners struktur och reglering; signalöverföring i celler. Kvantitativ och populationsgenetisk metodik utnyttjas för att beskriva populationsförlopp. Transformation av växter används för analys av geners funktion och betydelse, och för att öka den genetiska variationen i olika grödor. De arter vi arbetar med är fr a backtrav, raps, tobak, korgvide (Salix), potatis, korn, råg, kassava, jäst och humana celler.

Institutionen ansvarar för grundkurser och påbyggnadskurser i: allmän och molekylär genetik; genteknik; cellbiologi; växtfysiologi; växtförädling; genexpression; växtbiokemi och bioteknik; stress- och utvecklingsfysiologi; molekylära interaktioner mellan växter och växtskadegörare. Ytterligare kurser ges i samarbete med andra institutioner. Kurserna ges för studerande inom agronom- och landskapsarkitektprogrammen samt SLU:s magisterprogram, men de flesta är även öppna för andra studenter.

Läs mer om våra förmåner och hur det är att jobba inom SLU på https://www.slu.se/om-slu/jobba-pa-slu/

 Innehållsbeskrivning:
En fullfinansierad doktorandtjänst är tillgänglig vid Sveriges Lantbruksuniversitet (SLU) i Uppsala, Sverige för att undersöka mekanismerna bakom växtförnyelse. Även om växtförnyelse är viktig för sårläkning och används i stor utsträckning inom trädgårdsodling för att föröka växter, har vi liten förståelse för hur växter aktiverar och använder regenerering.

Syftet med doktorandprojektet är att bygga vidare på de senaste upptäckter inom växtförnyelse (Feng et al. 2024, Nature Plants; Zhang et al. 2022, Current Biology; Melnyk et al. 2018, PNAS) och tillämpa dessa upptäckter för att bättre förstå hur växter efter sår bestämmer sig för att aktivera regenerering eller försvar. Projektet kommer att använda jämförande transkriptomik, framåtgenetik och omvänd genetik för att identifiera gener och vägar som aktiverar regenerering. Projektet kommer att omfatta flera internationella samarbeten och kommer att fokusera på att förstå betydelsen av själv/ickesjälvigenkänning, vävnadsregeneration och stressreaktioner för att bättre förstå hur växter ympar och regenererar.

Sökanden kommer att arbeta i Charles Melnyks grupp (https://melnyklab.com/) i fyra år. Institutionen är placerad i Uppsala BioCenter vid Sveriges Lantbruksuniversitet (SLU). Uppsala är en livlig universitetsstad, bekvämt beläget nära Stockholm (40 minuter med tåg) och Stockholms största internationella flygplats (20 minuter med tåg).

Kvalifikationer:
För att vara behörig till utbildning på forskarnivå krävs avlagd examen på avancerad nivå eller minst fyra års heltidsstudier varav minst ett år på avancerad nivå. Examen och kurser bör vara relaterade till växtbiologi, molekylärbiologi, cellbiologi eller motsvarande kunskaper som av arbetsgivaren bedöms som likvärdig. Tidigare erfarenhet av genetik, växter, transkriptomi, mikroskopi och molekylärbiologi är meriterande. Kreativitet, motivation och driv är viktiga personliga egenskaper liksom goda kunskaper i engelska eftersom engelska är arbetsspråket i forskargruppen. Kandidater bör också ha förmåga att bedriva oberoende forskning, ta initiativ, ställa relevanta vetenskapliga frågor och interagera väl med andra forskare och studenter.

Ansökningar måste innehålla (1) CV (2) en beskrivning av forskningserfarenheter, (3) ett motiveringsbrev och (4) kontaktinformation med två till tre referenser.

Placering:           
Uppsala.

Försörjningsform:
Anställning som doktorand (4 års utbildning).

Tillträde:
2024-09-01, eller enligt överenskommelse.

Ansökan
Välkommen med din ansökan via ansökningsknappen senast den 2024-03-18.

För att vara behörig till utbildning på forskarnivå krävs avlagd examen på avancerad nivå eller minst fyra års heltidsstudier varav minst ett år på avancerad nivå.

Urval bland de behöriga sökande baseras på: skriftlig ansökan inklusive meritförteckning; examensarbete, kopior av examensbevis och registerutdrag från tidigare studier på grund- och avancerad nivå vid universitet eller högskola, två personliga referenser, kunskaper i engelska. Mer information om krav på engelska kunskaper finns på följande sida:
www.slu.se/utbildning/program-kurser/forskarutbildning/nya-doktorander-sokes/krav-pa-engelskakunskaper/

Observera att den/de sökande som blir kallade till intervju ska lämna in vidimerade kopior av examensbevis, eller motsvarande, och registerutdrag från tidigare studier på grund- och avancerad nivå vid universitet eller högskola, samt att de sökande som har utländskt medborgarskap också ska lämna in en vidimerad kopia av den sida i passet som innehåller foto och personinformation.

Läs mer om SLU:s forskarutbildning på www.slu.se/utbildning/program-kurser/forskarutbildning/

Fackliga kontaktpersoner:
https://internt.slu.se/min-anstallning/facket/kontaktpersoner/


Sveriges lantbruksuniversitet (SLU) har en nyckelroll i utvecklingen för hållbart liv, grundad i vetenskap och utbildning. Genom vårt fokus på samspelen mellan människa, djur och ekosystem och ett ansvarsfullt brukande av naturresurserna bidrar vi till en hållbar samhällsutveckling och goda livsvillkor på vår planet. Huvudorter är Alnarp, Umeå och Uppsala, men verksamhet bedrivs också på forskningsstationer, försöksparker och utbildningsorter i hela landet.

SLU har drygt 3000 medarbetare, 5000 studenter och forskarstuderande och en omsättning på över tre miljarder kronor. Universitetet satsar på attraktiva miljöer på sina campusområden. Vi arbetar för en jämställd och inkluderande arbetsmiljö där öppna samtal mellan människor med olika erfarenheter lägger grunden för vetenskaplighet, kreativitet och utveckling. Vi välkomnar därför personer med olika bakgrunder och perspektiv att söka den aktuella anställningen.

Ansök nu

PhD student in plant regeneration

Doktorand
Läs mer Feb 19
Department of Plant Biology
Understanding how plants activate and regulate tissue regeneration
Biology
About the department:
The research of the department focusses on plants, but other organisms such as virus, bacteria, fungi, insects, yeast cells and even human cells are also studied. Our main areas or research are: the interaction between plants and microorganisms, and other forms of stress; biotechnology and metabolic engineering; growth and development of plants; the regulation of gene expression; population genetics, genome analysis and the development of breeding systems. Species in use are model organisms such as Arabidopsis thaliana, Physcomitrella, tobacco and yeast, and crops such as rapeseed, basket willow (Salix), potato, barley, rye, wheat and cassava.

The department is responsible for basic courses and advanced courses in general and molecular genetics, gene technology, cell biology, plant physiology, gene expression, plant breeding, plant biochemistry and biotechnology, molecular interactions between plants and pathogens. Besides, the department contributes to various other biology courses together with other departments. The courses are part of the masters programs in biotechnology and natural resources, and the programs for students in agriculture and landscape architecture, but most courses are open for external students as well.

Read more about our benefits and what it is like to work at SLU at https://www.slu.se/en/about-slu/work-at-slu/

Description:
A fully funded PhD position is available at the Swedish University of Agricultural Sciences (SLU) in Uppsala, Sweden to investigate the mechanisms behind how plants regenerate tissues. Although plant regeneration is important for wound healing and is widely used in horticulture to multiply plants, we have little understanding of how plants activate and deploy regeneration.   

The aim of this PhD position is to build upon recent discoveries made in plant regeneration (Feng et al. 2024, Nature Plants; Zhang et al. 2022, Current Biology; Melnyk et al. 2018, PNAS) and apply these discoveries to better understand how, after wounding, plants decide to activate regeneration or defense. The project will use comparative transcriptomics, forward genetics and reverse genetics to identify genes and pathways that activate regeneration. The project will focus on understanding the importance of self/non-self recognition, stress perception and defense responses to better understand how plants graft and regenerate.

The successful applicant will work in the group of Charles Melnyk (https://melnyklab.com/) for four years. The department is located in the recently built Uppsala BioCenter at the Swedish University of Agricultural Sciences (SLU). Uppsala is a lively university city, conveniently located close to Stockholm (40 minutes by train) and Stockholm’s main international airport (20 minutes by train).

Qualifications:
Candidates should have an MSc degree or have completed four years of university-level education including one year at MSc level. The degree and courses should be related to plant biology, molecular biology, cell biology or related knowledge that the employer considers equivalent. Prior experience with genetics, plants, transcriptomics, microscopy and molecular biology are assets. Creativity, motivation and drive are important personal characteristics as is excellent proficiency in English since English is the working language in the research group. Candidates should also have an ability to conduct independent research, take initiative, ask pertinent scientific questions, and interact well with other scientists and students.

Applications must include (1) CV (2) a description of research experiences, (3) a letter of motivation and (4) contact information of two to three references.

Place of work:      
Uppsala.

Forms for funding or employment:
Employment as a PhD student (4 years).

Starting date:
2024-09-01, or according to agreement.

Application:
Click the “Apply” button to submit your application. The deadline is 2024-03-18.

To qualify for third-cycle (Doctoral) courses and study programmes, you must have a second-cycle (Master’s) qualification. Alternatively, you must have conducted a minimum of four years of full-time study, of which a minimum of one year at second-cycle level.

Applicants will be selected based on their written application and CV, degree project, copies of their degree certificate and transcript of records from previous first and second-cycle studies at a university or higher education institution, two personal references, and knowledge of English. More information about the English language requirements can be found here: www.slu.se/en/education/programmes-courses/doctoral-studies/new-doctoral-students/english-language-requirements/

Please note that applicants invited to interview must submit attested copies of their degree certificate, or equivalent, a transcript of records from previous first and second-cycle studies at a university or higher education institution. Applicants who are not Swedish citizens need to submit an attested copy of their passport’s information page containing their photograph and personal details.

Read about the PhD education at SLU at www.slu.se/en/education/programmes-courses/doctoral-studies/

Academic union representatives:
https://internt.slu.se/en/my-employment/employee-associations/kontaktpersoner-vid-rekrytering/


The Swedish University of Agricultural Sciences (SLU) has a key role in the development for sustainable life, based on science and education. Through our focus on the interaction between humans, animals and ecosystems and the responsible use of natural resources, we contribute to sustainable societal development and good living conditions on our planet. Our main campuses are located in Alnarp, Umeå and Uppsala, however, the university also operates at research stations, experimental forests and teaching sites throughout Sweden.

SLU has around 3,000 employees, 5,000 students and doctoral students and a turnover of over SEK 3 billion. We are investing in attractive environments on all of our campuses. We strive to provide a work environment characterised by inclusivity and gender equality, where different experiences generate conversations between people and pave the way for science, creativity and development. Therefore, we welcome applications from people with diverse backgrounds and perspectives.

Ansök nu

Post-doctoral researcher Effects of marine heatwaves on exploited food webs

Ekolog
Läs mer Feb 19
Department of Aquatic Resources
Department of Aquatic resources

Do you want to work in an inspiring environment and contribute to the sustainable use of our seas, lakes and watercourses? We at the Department of Aquatic resources (SLU Aqua) are passionate about our vision of "strong fish stocks in healthy waters". Our research is growing, and we are looking for employees who want to develop and make a difference together with us.

Welcome to visit us at www.slu.se/aquaticresources!

About the position
We have an exciting position for a curious postdoctoral researcher with expertise in population- and community ecology and dynamic modelling, joining our research on the effects of climate warming on aquatic food webs. This is one of two new positions funded by an interdisciplinary FORMAS project on marine extreme weather and climate risks for fisheries, and focuses on how extreme heatwaves affect fished ecosystems.

The postdoctoral researcher will develop and analyze size-structured dynamic population- and food web models to study heatwave effects on exploited food webs, undertake time series analyses on environmental monitoring data, contribute to climate risk analyses for fisheries, and lead and contribute to related scientific publications. The position may also involve assisting mesocosm experiments simulating heatwaves.

The postdoctoral researcher will have an important role in developing climate change research from its focus on warming to knowledge on how food webs are affected by increasing temperature variations and extremes.

Welcome to join our research group working on dynamics of fish communities and aquatic food webs, and their responses to climate change, exploitation and other human pressures (www.slu.se/fishinfoodwebs).

Your profile
We are looking for a motivated postdoctoral researcher with strong quantitative skills in ecology and an interest in community ecology and dynamics. Skills in ecological modelling are required. Knowledge of, and analytical skills in, physiological- or size-structured population- or community models is desirable. Expertise in community ecology theory is an advantage. Experience of field- or mesocosm experiments on fish is also a merit.

Scientific merits of relevance for the position, including demonstrated independent scientific work, will be given highest weight. Programming skills in R, Matlab or C++ are considered a merit.

Fluency in spoken and written English is a requirement. We place great emphasis on personal qualities and abilities to communicate and to cooperate in a team as well as work independently.

Qualifications: PhD degree in ecology, applied mathematics, applied physics, or similar subject.

Location:
Uppsala, Sweden

Form of employment:
Temporary employment 24 months.

Scope:
100%

Start date:
15th of April 2024, or as agreed.

Application:
Welcome to submit your application using the button below, at the latest March 16th, 2024.

The application shall be written in English and include a CV documenting your academic career and education, copies of PhD degree diploma including course specifications, publication list including submitted manuscripts, a presentation of your scientific merits (especially merits in ecological modelling), and contact details for two reference persons (name, relation to the application, email and phone number).

Union representatives:
https://internt.slu.se/en/my-employment/employee-associations/kontaktpersoner-vid-rekrytering/

 


The Swedish University of Agricultural Sciences (SLU) has a key role in the development for sustainable life, based on science and education. Through our focus on the interaction between humans, animals and ecosystems and the responsible use of natural resources, we contribute to sustainable societal development and good living conditions on our planet. Our main campuses are located in Alnarp, Umeå and Uppsala, however, the university also operates at research stations, experimental forests and teaching sites throughout Sweden.

SLU has around 3,000 employees, 5,000 students and doctoral students and a turnover of over SEK 3 billion. We are investing in attractive environments on all of our campuses. We strive to provide a work environment characterised by inclusivity and gender equality, where different experiences generate conversations between people and pave the way for science, creativity and development. Therefore, we welcome applications from people with diverse backgrounds and perspectives.

Ansök nu

Postdoktor Effekter av marina värmeböljor på fiskade födovävar

Ekolog
Läs mer Feb 16
Institutionen för akvatiska resurser
Institutionen för akvatiska resurser

Vill du arbeta i en inspirerande miljö och bidra till ett hållbart nyttjande av våra hav, sjöar och vattendrag? Vi vid institutionen för akvatiska resurser (SLU Aqua) brinner för vår vision “starka fiskbestånd i friska vatten”. Vår forskning växer, och vi söker medarbetare som vill utvecklas och göra skillnad tillsammans med oss.

Välkommen att besöka oss på www.slu.se/akvatiskaresurser!

Om jobbet
Vi har en spännande tjänst för en nyfiken postdoktor som är kunnig i populations- och samhällsekologi och dynamisk modellering, inom vår forskning om klimatuppvärmningens effekter på akvatiska födovävar. Detta är en av två nya tjänster som finansieras av ett interdisciplinärt FORMAS-projekt om extremväder till havs och klimatrisker för fiske, och fokuserar på hur extrema värmeböljor påverkar fiskade ekosystem.

Postdoktorn kommer att utveckla och analysera storleksstrukturerade dynamiska populations- och födovävsmodeller för att studera effekterna av värmeböljor på fiskade födovävar, genomföra tidsserieanalyser av miljöövervakningsdata, bidra till underlag för klimatriskanalyser för fiske, samt skriva och bidra till vetenskapliga artiklar. Tjänsten kan även omfatta att bistå i mesokosmexperiment med simulerade värmeböljor.

Postdoktorn kommer ha en viktig roll i att utveckla forskningen kring klimatförändringar från dess fokus på ökande medeltemperaturer till att förstå hur födovävar påverkas av ökande temperaturvariationer och extremtemperaturer.

Välkommen att bli en del av vår forskargrupp som studerar fisksamhällens- och födovävars dynamik och hur de förändras till följd av klimatförändring, fiske och annan mänsklig påverkan (www.slu.se/fishinfoodwebs).

Din bakgrund 
Vi söker en motiverad postdoktor med starka kvantitativa förmågor i ekologi och intresse för samhällsekologi och -dynamik. Färdigheter i ekologisk modellering är ett krav. Kunskap om, och färdigheter i att analysera, fysiologiskt- eller storleksstrukturerade populations- eller samhällsmodeller är önskvärt. Expertis i samhällsekologisk teori är meriterande. Erfarenhet av fältexperiment eller mesokosmexperiment med fisk är också meriterande.

Särskild vikt kommer att läggas vid vetenskapliga meriter som är relevanta för tjänsten, inklusive uppvisat självständigt vetenskapligt arbete. Färdigheter i R-, Matlab- eller C++-programmering är meriterande.

Att tala och skriva flytande engelska är ett krav. Vi lägger stor vikt vid personliga kvaliteter och förmågor till kommunikation och samarbete i grupp samt till självständigt arbete.

Behörighet: Doktorsexamen i ekologi, tillämpad matematik, tillämpad fysik, eller liknande ämne.

Placering:
Uppsala, Sverige

Anställningsform:
Tidsbegränsad anställning 24 månader.

Omfattning:
100%

Tillträde:
15 april 2024, eller enligt överenskommelse.

Ansökan:
Välkommen med din ansökan via ansökningsknappen nedan senast 2024-03-16

Ansökan skall skrivas på engelska och innehålla CV som dokumenterar din akademiska karriär och utbildning, kopior på doktorsexamensbevis samt registerutdrag, publikationslista inklusive inskickade vetenskapliga manuskript, presentation av vetenskapliga meriter och då särskilt meriter inom ekologisk modellering, samt kontaktuppgifter till två referenspersoner (namn, relation till sökande, emejl och telefonnummer).

Fackliga kontaktpersoner:
https://internt.slu.se/min-anstallning/facket/kontaktpersoner/

 


Sveriges lantbruksuniversitet (SLU) har en nyckelroll i utvecklingen för hållbart liv, grundad i vetenskap och utbildning. Genom vårt fokus på samspelen mellan människa, djur och ekosystem och ett ansvarsfullt brukande av naturresurserna bidrar vi till en hållbar samhällsutveckling och goda livsvillkor på vår planet. Huvudorter är Alnarp, Umeå och Uppsala, men verksamhet bedrivs också på forskningsstationer, försöksparker och utbildningsorter i hela landet.

SLU har drygt 3000 medarbetare, 5000 studenter och forskarstuderande och en omsättning på över tre miljarder kronor. Universitetet satsar på attraktiva miljöer på sina campusområden. Vi arbetar för en jämställd och inkluderande arbetsmiljö där öppna samtal mellan människor med olika erfarenheter lägger grunden för vetenskaplighet, kreativitet och utveckling. Vi välkomnar därför personer med olika bakgrunder och perspektiv att söka den aktuella anställningen.

Ansök nu

Fältassistenter till jordbruksförsök i Skåne

Biolog
Läs mer Feb 22
Institutionen för ekologi
Vid institutionen för ekologi bedrivs forskning och utbildning i ekologi kring populationers, organismsamhällenas och ekosystemens dynamik, ofta med inriktning på jordbruks- och skogslandskapets ekologi. Grundläggande och tillämpade frågeställningar om ekologiska konsekvenser av markanvändning och om biologisk mångfald hanteras ofta tillsammans i såväl enskilda projekt som större samarbeten.
Om jobbet
Institutionen för ekologi vid SLU i Uppsala behöver 2 fältassistenter till ett projekt som undersöker samodling som en strategi för att gynna nyttoinsekter och hantera insektsangrepp i sockerbetsodling. En tjänst behövs under perioden 15 april – 15 maj och ytterligare 1 tjänst för perioden 15 april – 14 juni. Du kommer hjälpa till med graderingar och inventeringar av fältförsök på olika platser i Skåne. Eftersom allt arbete sker i Skåne söker vi främst dig som bor eller kan ordna bostad i området. Genom arbetet kommer du få möjlighet att öka dina kunskaper om hållbart jordbruk och utveckla dina praktiska färdigheter i ekologi, entomologi och vetenskaplig metodik.

Din bakgrund 
Sökande ska helst inneha eller studera till en kandidat- eller masterexamen i biologi, ekologi, agronomi eller motsvarande ämne. Sökande ska ha ett starkt intresse för växtskydd, naturvård, entomologi och/eller agronomi, och ha förmåga att arbeta både självständigt och i grupp. Tidigare erfarenhet av ekologiskt eller agronomiskt fältarbete är meriterande, men inget krav. Sökande ska vara noggrann och ha förmåga att arbeta i fält under krävande väderförhållanden och under långa arbetsdagar vid arbetstoppar. Vi lägger stor vikt vid sociala färdigheter och personliga egenskaper som samarbetsförmåga. Körkort är ett krav.

Om oss
Institutionen för ekologi bedriver internationellt framstående empirisk och teoretisk forskning och utbildning för uthållig skogs- och jordbruksproduktion och effektiv naturvård. Vår forskning om populationer, organismsamhällen och ekosystem utgör en bas för att studera effekter av förändringar i markanvändning och klimat på djur, växter och mark. Vi försöker finna lösningar som bidrar till att förbättra växthusgasbalanser, bevara hotade arter, gynna biologisk mångfald och ekosystemtjänster, hållbar viltförvaltning samt bekämpa skadegörare i såväl skogs- och jordbruks­landskapet som i urbana miljöer. Vi undersöker också mer grundläggande ekologiska frågor som berör evolution och dynamik i populationer i mänskligt påverkade miljöer ur ett landskaps- och markanvändningsperspektiv.

Mer information om institutionen: https://www.slu.se/institutioner/ekologi/

Läs mer om våra förmåner och hur det är att jobba vid SLU på https://www.slu.se/om-slu/jobba-pa-slu/

Placering:
Du är anställd vid institutionen för ekologi i Uppsala men allt arbete kommer utföras i Skåne.

Anställningsform:
Tidsbegränsad anställning 1-2 månader med ev. möjlighet till förlängning.

Omfattning:
100%.

Tillträde:
Enligt överenskommelse.

Ansökan:
Välkommen med din ansökan via ansökningsknappen nedan senast 2023-03-15.

Ange i ansökan vilka datum du är tillgänglig.

Fackliga kontaktpersoner:
https://internt.slu.se/min-anstallning/facket/kontaktpersoner/

 


Sveriges lantbruksuniversitet (SLU) har en nyckelroll i utvecklingen för hållbart liv, grundad i vetenskap och utbildning. Genom vårt fokus på samspelen mellan människa, djur och ekosystem och ett ansvarsfullt brukande av naturresurserna bidrar vi till en hållbar samhällsutveckling och goda livsvillkor på vår planet. Huvudorter är Alnarp, Umeå och Uppsala, men verksamhet bedrivs också på forskningsstationer, försöksparker och utbildningsorter i hela landet.

SLU har drygt 3000 medarbetare, 5000 studenter och forskarstuderande och en omsättning på över tre miljarder kronor. Universitetet satsar på attraktiva miljöer på sina campusområden. Vi arbetar för en jämställd och inkluderande arbetsmiljö där öppna samtal mellan människor med olika erfarenheter lägger grunden för vetenskaplighet, kreativitet och utveckling. Vi välkomnar därför personer med olika bakgrunder och perspektiv att söka den aktuella anställningen.

Ansök nu

Doktorand inom beräkningsmetoder för toxicology

Doktorand
Läs mer Feb 1
Institutionen för husdjurens biovetenskaper
Institutionen är en del av fakulteten för veterinärmedicin och husdjursvetenskap och ansvarar för utbildning och forskning inom flera grundläggande och tillämpade vetenskapliga områden. Dessa områden omfattar anatomi, fysiologi, biokemi, patologi, farmakologi, toxikologi, genetik, avel, immunologi, bakteriologi, virologi, parasitologi, epizootologi, komparativ medicin, livsmedelssäkerhet, bioinformatik och One Health.

Vår forskning omfattar allt från produktionsdjur till sport- och sällskapsdjur, försöksdjur och vilda djur. Institutionens forskare arbetar i hela skalan från molekylära mekanismer och mikrobiologi till djurens struktur, funktion och beteende, och hur dessa påverkas av avel, fysisk aktivitet, skötsel, produktion, stress, miljöfaktorer och sjukdomar.

Läs mer om instiutionen här: https://www.slu.se/institutioner/biomedicin-veterinar-folkhalsovetenskap/ 

Läs mer om våra förmåner och hur det är att jobba inom SLU på https://www.slu.se/om-slu/jobba-pa-slu/

Modellering av PFAS -ämnen i människa som grund för att fastställa gränsvärden för dricksvatten och livsmedel
Toxikologi och epidemiologi
Innehållsbeskrivning:
Per- och polyfluorerade alkylsubstanser (PFAS) är syntetiskt framställda kemikalier som förorenar livsmedel och dricksvatten över hela världen. Trots att användning och produktion av PFAS har begränsats genom existerande lagstiftning, samt att PFAS som grupp förhoppningsvis kommer fasas ut under framtida lagstiftningar, kommer dricksvatten och fiskkonsumtion utgöra betydande källor till mänsklig exponering för PFAS under de kommande årtiondena. En stor del av den svenska befolkningen överskrider för närvarande EU:s hälsobaserade riktvärde (tolerabelt veckointag) för summan av fyra PFAS (PFAS4). Detta riktvärde är baserat på den immuntoxiska effekt man har identifierat hos småbarn, mer specifikt en minskad antikroppsrespons vid vaccination efter exponering för PFAS4 in utero och via amning.

Doktorandprojektet syftar till att utveckla toxikokinetiska modeller som beskriver sambandet mellan livstidsexponering för PFAS från dricksvatten och konsumtion av fisk. Projektets mål kommer att vara att härleda åldersspecifika hälsoinriktade riktvärden för dessa kemikalier och att uppskatta hälsoinriktade maximala gränsvärden för PFAS-koncentrationer i dricksvatten och fisk. Resultaten från de tidigare stegen kommer att användas för att utveckla en användarvänlig PFAS-kalkylator med syftet att beräkna PFAS-intag från serum-PFAS-koncentrationer och vice versa. Dessutom kommer de utvecklade toxikokinetiska modellerna att användas för att översätta data från in vitro-immunotoxicitetstester till mänskliga serum-PFAS-koncentrationer relaterade till kritiska immunotoxiska effekter som ligger till grund för den minskade antikroppsresponsen.

Doktorandkandidaten kommer att handledas genom hela sitt doktorandsprojekt av ett expertteam inom områdena toxikologi, toxikokinetisk modellering, riskbedömning och immunologi. Handledning kommer att ske regelbundet, och doktorandkandidaten förväntas delta i kurser relevanta för ämnet.

Kvalifikationer:
Krav:


• MSc-examen inom ett relevant ämnesområde (toxikologi, biologi, miljövetenskap, matematik, datavetenskap eller liknande).
• Utmärkta kunskaper i engelska, både muntligt och skriftligt. Detaljerad information om kraven för engelska språket finns på (https://www.slu.se/utbildning/program-kurser/forskarutbildning/nya-doktorander-sokes/krav-pa-engelskakunskaper/)

Meriter:


• Tidigare erfarenhet av arbete inom ämnet kemikalier i miljön, toxikologi, epidemiologi eller liknande områden.
• Tidigare erfarenhet av dataanalys och visualisering i R eller annat programmeringsspråk.
• Tidigare erfarenhet av toxikokinetisk modellering (eller liknande numeriska modelleringsmetoder).
• Tidigare erfarenhet av arbete med eller bidrag till peer-reviewed vetenskapliga artiklar och vetenskapliga muntliga presentationer.
• En stark arbetsmoral, ett intresse för vetenskap och ambitionen att arbeta som en del av ett samarbetsvilligt forskningsteam.

Placering:           
Uppsala

Försörjningsform:
Anställning som doktorand 4 års utbildning. 

Tillträde:
Enligt överenskommelse.

Ansökan
Välkommen med din ansökan via ansökningsknappen senast den 2024-03-15. Se till att din ansökan inkluderar följande komponenter:


• Ett ansökningsbrev där du presenterar dig själv och förklarar din motivation för att söka denna doktorandtjänst (max 1 A4-sida).
• Ett curriculum vitae (CV) som sammanfattar din utbildning (inklusive examensdatum), arbetslivserfarenhet och alla andra relevanta meriter.
• Kontaktuppgifter till två professionella referenser, inklusive deras namn, relation till sökanden, e-postadresser och telefonnummer. Observera att referensbrev inte behöver skickas in med ansökan.
• En länk till eller en kopia av din masteravhandling.
• En lista över publikationer, inklusive rapporter, vetenskapliga artiklar, populärvetenskapliga texter eller liknande, om tillämpligt.
• Kopior av dina examensbevis.

För att vara behörig till utbildning på forskarnivå krävs avlagd examen på avancerad nivå eller minst fyra års heltidsstudier varav minst ett år på avancerad nivå.

Läs mer om SLU:s forskarutbildning på www.slu.se/utbildning/program-kurser/forskarutbildning/

Fackliga kontaktpersoner:
https://internt.slu.se/min-anstallning/facket/kontaktpersoner/Sveriges lantbruksuniversitet (SLU) har en nyckelroll i utvecklingen för hållbart liv, grundad i vetenskap och utbildning. Genom vårt fokus på samspelen mellan människa, djur och ekosystem och ett ansvarsfullt brukande av naturresurserna bidrar vi till en hållbar samhällsutveckling och goda livsvillkor på vår planet. Huvudorter är Alnarp, Umeå och Uppsala, men verksamhet bedrivs också på forskningsstationer, försöksparker och utbildningsorter i hela landet.

SLU har drygt 3000 medarbetare, 5000 studenter och forskarstuderande och en omsättning på över tre miljarder kronor. Universitetet satsar på attraktiva miljöer på sina campusområden. Vi arbetar för en jämställd och inkluderande arbetsmiljö där öppna samtal mellan människor med olika erfarenheter lägger grunden för vetenskaplighet, kreativitet och utveckling. Vi välkomnar därför personer med olika bakgrunder och perspektiv att söka den aktuella anställningen.

Ansök nu

Doctoral candidate postion in computational toxicology

Doktorand
Läs mer Feb 1
Department of Animal Biosciences (HBIO) - Pharmacology and Toxicology Unit
HBIO is part of the Faculty of Veterinary Medicine and Animal Sciences and is responsible for education, research and postgraduate studies in several basic and applied scientific areas. These areas include anatomy, physiology, biochemistry, pathology, pharmacology, toxicology, breeding and genetics, immunology, bacteriology, virology, parasitology, epizootology, comparative medicine, food safety and One Health. Our research covers everything from livestock, sports and companion animals to laboratory animals and wildlife. Researchers in the department work across the entire range from molecular mechanisms and microbiology to the overall structure, function and behaviour of animals and how these are affected by breeding, physical activity, care, production, stress, environmental factors and disease.

Please visit the following homepage for more information on the Department: https://www.slu.se/en/departments/biomedical-sciences-veterinary-public-health/

Read more about our benefits and what it is like to work at SLU at https://www.slu.se/en/about-slu/work-at-slu/

Modelling of PFAS substances in human as basis for setting limit values for drinking water and food
Toxicology and Epidemiology
Description:
Per- and polyfluoroalkyl substances (PFAS) are man-made chemicals causing world-wide pollution of food and drinking water. Drinking water and edible fish will represent significant exposure sources of PFAS for humans for the coming decades despite current and future legislation against production and use of PFAS. A large fraction of the Swedish population currently exceeds EU’s health-based guide-line values (tolerable weekly intake) for the sum of four PFAS (PFAS4) based on immunotoxicity identified as the most sensitive adverse effect in humans - manifested as decreased vaccination antibody responses in toddlers after in utero/breastfeeding PFAS4 exposure.

The Ph.D. project aims to develop toxicokinetic models that describe the relation between lifetime exposure to PFAS from drinking water and fish consumption. The project goal will be to derive age-specific health-based guidance values for these chemicals and to estimate health-based maximum limits for PFAS concentrations in drinking water and fish. The results from the previous steps will be used to develop a user-friendly PFAS calculator with the aim to calculate PFAS intake from serum PFAS concentrations and vice versa. In addition, the developed toxicokinetic models will be used for translating in vitro immunotoxicity testing data to human serum PFAS concentrations related to critical immunotoxic effects underlying the reduced antibody response.

The Ph.D. candidate will be mentored throughout her/his Ph.D. project from an expert team within the fields of toxicology, toxicokinetic modelling, risk assessment and immunology. Supervision will be held regularly and the Ph.D. candidate is supposed to attend topic relevant courses.

Qualifications:

• MSc degree in a relevant subject (toxicology, biology, epidemiology, environmental fields, computational fields, or similar)
• Excellent oral and written communication skills in English. Detailed information regarding English language requirements can be found at www.slu.se/en/education/programmes-courses/doctoral-studies/new-doctoral-students/english-language-requirements/.

Merits:

• Previous experience in the subject of chemicals in the environment, toxicology, epidemiology or similar areas.
• Previous experience with data analysis and visualization in R or other programming language,
• Previous experience with toxicokinetic modelling (or similar numerical modelling approaches),
• Previous experience working with or/and contributing to peer-reviewed scientific articles and scientific oral presentations,
• A strong work ethic, an interest in science, and the ambition to work as part of a collaborative research team.

Place of work:
Uppsala

Forms for funding or employment:
Employment 4 years.

Extent:
100%

Starting date:
According to agreement.

Application:
Welcome to submit your application with the following components before the deadline at the 15th March:


• A cover letter introducing (maximum 1 A4 page).
• A curriculum vitae (CV)
• Contact details for two professional references, including their names, relationship to the applicant, email addresses, and phone numbers.
• A link to or a copy of your Master's thesis.
• A list of publications, encompassing reports, scientific articles, popular science pieces, or similar, if applicable,
• Copies of your degree certificates.

Selection of applicants will be based on a thorough assessment of their written application. Applicants invited for an interview must provide attested copies of their degree certificate or equivalent, along with transcripts of records from previous first and second-cycle studies at a university or higher education institution. Non-Swedish citizens are required to submit an attested copy of the information page of their passport containing their photograph and personal details.

For more insights into the Ph.D. education at SLU, please visit www.slu.se/en/education/programmes-courses/doctoral-studies/

Academic union representatives:
https://internt.slu.se/en/my-employment/employee-associations/kontaktpersoner-vid-rekrytering/

The Swedish University of Agricultural Sciences (SLU) has a key role in the development for sustainable life, based on science and
education. Through our focus on the interaction between humans, animals and ecosystems and the responsible use of natural resources, we contribute to sustainable societal development and good living conditions on our planet. Our main campuses are located in Alnarp, Umeå and Uppsala, however, the university also operates at research stations, experimental forests and teaching sites throughout Sweden. SLU has around 3,000 employees, 5,000 students and doctoral students and a turnover of over SEK 3 billion. We are investing in attractive environments on all of our campuses. We strive to provide a work environment characterised by inclusivity and gender equality, where different experiences generate conversations between people and pave the way for science, creativity and development.

Ansök nu

Administrativ koordinator

Administratör/Administrativ assistent
Läs mer Feb 14
Gemensamma verksamhetsstödet
Till avdelningen för infrastruktur (Infra) söker vi nu en administrativ koordinator som tycker om när arbetsuppgifterna är omväxlande.
Om jobbet
Den administrativa koordinatorns huvudsakliga uppgifter består i att analysera, genomföra, koordinera och utveckla avdelningens administrativa arbete som omfattar: processer, verksamhetsmål och styrdokument, ledningssystem och rutiner samt utredningar inom avdelningens verksamhetsområden. Det kan handla om behov, inriktning och kvalitet av tjänster samt handläggning och dokumentation av olika beslut och övrigt verksamhetsutvecklingsarbete.

I arbetsuppgifterna ingår även att stödja chefen för Infra i avdelningens övriga administrativa arbete. Du medverkar i olika grupperingar inom universitetet, handlägger och dokumenterar ärenden från dessa samt kommunicera frågorna till verksamheten.

Din bakgrund 
Vi söker dig som har adekvat högskoleutbildning för arbetsuppgifterna eller motsvarande erfarenhet som vi bedömer som likvärdig. Du har också erfarenhet av att arbeta med verksamhetsutveckling, utredningar och analyser, helst i en myndighet eller i en större organisation. Du är öppen och kan kommunicera och skapa goda relationer. I övrigt krävs att du är strukturerad, noggrann, målinriktad och att du kan jobba såväl självständigt som i grupp. 

Du ska dessutom:


• behärska svenska språket i tal och skrift
• ha goda kunskaper i engelska
• ha goda kunskaper i MS Office, främst Excel
• ha en god känsla för stöd och service 

Det är meriterande om du har:


• arbetat med processer, lednings- eller kvalitetssystem
• erfarenhet från universitet eller lärosäte
• erfarenhet av projektarbete

Stor vikt kommer att läggas vid personliga egenskaper.

Om oss
Avdelningen för infrastruktur, Infra, är en del av det centrala verksamhetsstödet vid Sveriges lantbruksuniversitet. Infra har till uppgift att tillhandahålla kostnads-effektiva, anpassade och väl fungerande servicetjänster både lokalt på våra huvudorter Umeå, Uppsala och Alnarp där vi är representerade, men även bidra till tjänsteutvecklingen för hela SLU. Övergripande hanterar avdelningen också lokalförsörjningsfrågor och hyresadministration samt vägleder och kompetensstödjer i miljö- och säkerhetsfrågor. Vi och våra medarbetare förväntas aktivt bidra till universitetets utveckling genom engagemang och initiativtagande. Infra har ca 120 medarbetare och omsätter årligen runt 110 Mkr.

Läs mer om våra förmåner och hur det är att jobba vid SLU på https://www.slu.se/om-slu/jobba-pa-slu/

Placering:
Uppsala

Anställningsform:
Tillsvidareanställning. SLU kan komma att tillämpa provanställning.

Omfattning:
100%

Tillträde:
Enligt överenskommelse.

Ansökan:
Välkommen med din ansökan via ansökningsknappen nedan senast 2024-03-11.

Fackliga kontaktpersoner:
https://internt.slu.se/min-anstallning/facket/kontaktpersoner/

 


Sveriges lantbruksuniversitet (SLU) har en nyckelroll i utvecklingen för hållbart liv, grundad i vetenskap och utbildning. Genom vårt fokus på samspelen mellan människa, djur och ekosystem och ett ansvarsfullt brukande av naturresurserna bidrar vi till en hållbar samhällsutveckling och goda livsvillkor på vår planet. Huvudorter är Alnarp, Umeå och Uppsala, men verksamhet bedrivs också på forskningsstationer, försöksparker och utbildningsorter i hela landet.

SLU har drygt 3000 medarbetare, 5000 studenter och forskarstuderande och en omsättning på över tre miljarder kronor. Universitetet satsar på attraktiva miljöer på sina campusområden. Vi arbetar för en jämställd och inkluderande arbetsmiljö där öppna samtal mellan människor med olika erfarenheter lägger grunden för vetenskaplighet, kreativitet och utveckling. Vi välkomnar därför personer med olika bakgrunder och perspektiv att söka den aktuella anställningen.

Ansök nu

Postdoctoral position on fungal comparative genomics

Biolog
Läs mer Feb 2
Department of Forest Mycology and Plant Pathology
A post-doctoral position is available at the Department of Forest Mycology and Plant Pathology at the Swedish University of Agricultural Sciences
Project description
Fungal biocontrol agents hold great promise for replacing chemical pesticides in future food production but is yet to reach its full potential due to associated challenges including variation in biocontrol efficacy. Knowledge-based improvement of biocontrol efficacy requires an understanding of the biological mechanisms underlying the interaction between fungi and plants. Technological advances have enabled large-scale genome analyses of fungi and other organisms. This project will focus on comparative genomics of fungi used for biological control of diseases on agricultural crops. The work mainly involves population genomic and transcriptome analyses. Analyses of microbial community composition based on DNA markers may also be included.

About the work
We seek a motivated postdoctoral candidate to join our ongoing research on biological control of fungal plant pathogens. The postdoc is expected to mainly perform comparative genomics analyses of fungi, and transcriptomic analyses of RNA-seq data. Analyses of microbial community composition based on DNA markers may also be included.

Your profile
The candidate should have a PhD degree in biology, bioinformatics, genetics or similar. As postdoctoral appointments are career-developing positions for junior researchers, we are primarily looking for candidates with a doctoral degree that is three years old at most. A proven experience of bioinformatic skills in analysing and managing large sequencing datasets is highly recommended. Previous experience from research in fungal-fungal and plant-microbe interactions will be considered as a merit. Good knowledge of English in both speaking and writing is a prerequisite. Candidates should also have an ability to initiate, plan, and to work in team and independently.

About us
The department of Forest Mycology and Plant Pathology undertakes fundamental and applied research focused on interactions involving plants, pathogenic, symbiotic and saprotrophic fungi and other microorganisms and their role in forest and agricultural systems. The department offers a creative and stimulating international environment and is part of the Uppsala BioCenter at SLU.

For more information about the department: https://www.slu.se/en/departments/forest-mycology-plantpathology/

Read more about our benefits and working at SLU by visiting: https://www.slu.se/en/about-slu/work-at-slu/

Location:
Uppsala.

Form of employment:
Temporary employment 24 months, with the possibility of extension.

Scope:
100%

Start date:
As agreed.

Application:
Please submit your application before deadline 7 March 2024. You can submit your application by clicking the button below.

Union representatives:
https://internt.slu.se/en/my-employment/employee-associations/kontaktpersoner-vid-rekrytering/

 The Swedish University of Agricultural Sciences (SLU) has a key role in the development for sustainable life, based on science and education. Through our focus on the interaction between humans, animals and ecosystems and the responsible use of natural resources, we contribute to sustainable societal development and good living conditions on our planet. Our main campuses are located in Alnarp, Umeå and Uppsala, however, the university also operates at research stations, experimental forests and teaching sites throughout Sweden.

SLU has around 3,000 employees, 5,000 students and doctoral students and a turnover of over SEK 3 billion. We are investing in attractive environments on all of our campuses. We strive to provide a work environment characterised by inclusivity and gender equality, where different experiences generate conversations between people and pave the way for science, creativity and development. Therefore, we welcome applications from people with diverse backgrounds and perspectives.

Ansök nu

Postdoc in wood quality of single trees

Skogsbrukare
Läs mer Feb 8
Department of Forest Biomaterials and Technology
The Department of Forest Biomaterials and Technology (SBT) is part of the Faculty of Forest Science, has about 50 employees and is based in both Umeå and Uppsala. The department conducts high-quality research and education at a high international level and collaborates with society and industry to develop a bio-based economy where forest biomaterials are an important resource. The main focus in Umeå is on value chains in the bio-based industry where different components of forest biomaterials are collected, characterized, separated, modified / refined, used and reused cost-effectively for various purposes while forest ecosystem services are managed sustainably. In Uppsala, focus is on wood science and technology with research and education on wood materials from nano to macro level, wood composites and wood adhesives, and with accredited testing of wood products and treatments for the market.

Duties:
Wood properties of standing trees are affected by factors that influence the growth or form of the stem. Forest stand conditions are often changed through silvicultural operations aiming to promote growth rate or improve stem.  Some stand conditions and tree characteristics can be measured remotely, as for example using remote sensing technologies. Ideally, such technologies will provide information about stem form and crown attributes, which will relate to stand composition. There is the potential to relate stand conditions to crown attributes, and then to relate these factors to stem wood properties for Swedish conditions. However, limited work has combined these scales of measurement or determined the minimum level of detail required for accurate predictions of wood properties. Results on the wood quality of single trees are useful for early evaluation of sawn timber quality and wiser management of forest resources.

Qualifications:
A position as a postdoctor is intended for a researcher early in their career, we are therefore primarily looking for candidates who completed their doctoral degree no more than three years ago. The doctoral degree can be in one of the following areas: forestry, wood science and technology, material science, mechanical engineering, or other relevant subject. Experience in one or several of the following are necessary: non-destructive testing of forest trees, measuring of growth and wood properties at the laboratory, and statistical analysis and programming. Previous experiences in forest related subjects are desirable. Fluent English language, both in writing and speaking is required. Knowledge of Swedish is meriting.

The fellow is expected to work and collaborate within a new Horizon Europe project on the optimization of multifunctional forest-based value chains. The aim is to monitor individual tree attributes, health, and biodiversity ensuring a holistic approach to multifunctional forest management. We are thus looking for a highly motivated individual who is interested in a continued academic career in forestry and wood science. In assessing the applications for the position, particular emphasis will be placed on (1) applicants' scientific proficiency in forest sciences, and (2) their ability to develop their own line of research in modelling wood quality, complementing the ongoing research within the group. More info about the activities of the group can be found here: https://www.slu.se/en/departments/forest-biomaterials-technology/travetenskap/fibres-adhesives--composites/

We will also place emphasis on the applicant's personal characteristics and suitability. The applicants' ability to work constructively in a small group and to take own initiatives is very important.

Place of work:
Uppsala

Form of employment:
Temporary employment for 2 years

Extent:
100 %

Start date:
June 2024 or by agreement

Application:
We welcome your application no later than 2024-03-07, use the button below.

The application should contain the following written in English: 1) a cover letter describing yourself and your match to the above mentioned project; 2) a CV describing your education, publications and relevant work experience, and 3) names and contact information for at least three references; 4) PhD diploma.

Academic union representatives:
 https://internt.slu.se/min-anstallning/facket/kontaktpersoner/

The Swedish University of Agricultural Sciences (SLU) develops the understanding and sustainable use and management of biological natural resources. The university ranks well internationally within its subject areas. SLU is a research-intensive university that also offers unique degree programmes in for example rural development and natural resource management, environmental economics, animal science and landscape architecture. SLU has just over 3,000 employees, 5,000 students and a turnover of SEK 3 billion. The university has invested heavily in a modern, attractive environment on its campuses in Alnarp, Umeå and Uppsala.

Ansök nu

Postdoktor inom området Jämförande genomik hos svampar

Biolog
Läs mer Feb 2
Institutionen för skoglig mykologi och växtpatologi
En tidsbegränsad anställning som post-doktor ledigförklaras vid Institutionen för skoglig mykologi och växtpatologi vid Sveriges lantbruksuniversitet (SLU).

Projektbeskrivning
Svampar som används för biologisk bekämpning har stor potential att ersätta kemiska fungicider inom framtidens växtodling, men vissa utmaningar vad gäller effektivitet håller tillbaka utvecklingen. För att förbättra effektiviteten av biologisk bekämpning krävs en förståelse för de biologiska mekanismer som styr interaktionen mellan svampar och växter. Samtidigt har teknikutvecklingen möjliggjort storskaliga studier av arvsmassan hos svampar och andra organismer. Projektet kommer att fokusera på jämförande genomik av svampar som används inom biologisk bekämpning av sjukdomar hos jordbruksgrödor. Arbetet innebär främst analyser inom populationsgenomik och transkriptomanalys. Analyser av mikrobiella samhällen baserat på DNA markörer kan också komma i fråga.

Arbetsbeskrivning
Vi söker en mycket motiverad person till vår pågående forskning om biologisk bekämpning av svampsjukdomar. Post-doktorn förväntas främst utföra analyser om jämförade genomik av svampar, samt transkriptomanalyser av RNA-seq data. Analyser av mikrobiella samhällen baserat på DNA markörer kan också förekomma.

Din bakgrund 
Den sökande skall ha en doktorsexamen inom biologi, bioinformatik, genetik eller motsvarande. Anställningen är avsedd för en junior forskare och vi söker främst personer som avlagt doktorsexamen för högst tre år sedan. Dokumenterad erfarenhet av bioinformatiska analyser och hantering av storskaliga sekvensdata är central för tjänsten. Dokumenterad erfarenhet av forskning inom mikrobiella interaktioner (svamp-svamp, växt-mikroorganism) är meriterande. Den sökande bör ha god kommunikationsförmåga på talad och skriven engelska. Sökande skall också ha förmåga att självständigt initiera, planera och utföra forskning, vara en lagspelare och arbeta väl i en stark forskningsmiljö.

Om oss
Institutionen för skoglig mykologi och växtpatologi vid SLU bedriver både grundläggande och tillämpad forskning med fokus på interaktioner rörande växter, patogener, symbiotiska mykorrhizasvampar och nedbrytarsvampar samt andra mikroorganismer och deras roll i skog och jordbruk. Institutionen erbjuder en kreativ och stimulerande internationell miljö, och är del av Biocentrum vid SLU och Linnécentrum för växtbiologi i Uppsala.

Mer information om institutionen/avdelningen: https://www.slu.se/institutioner/skoglig-mykologi-vaxtpatologi/

Läs mer om våra förmåner och hur det är att jobba vid SLU på https://www.slu.se/om-slu/jobba-pa-slu/

Placering:
Uppsala.

Anställningsform:
Tidsbegränsad anställning 24 månader, med möjlighet till förlängning.

Omfattning:
100%

Tillträde:
Enligt överenskommelse.

Ansökan:
Välkommen med din ansökan via ansökningsknappen nedan senast 2024-03-07.

Fackliga kontaktpersoner:
https://internt.slu.se/min-anstallning/facket/kontaktpersoner/

 Sveriges lantbruksuniversitet (SLU) har en nyckelroll i utvecklingen för hållbart liv, grundad i vetenskap och utbildning. Genom vårt fokus på samspelen mellan människa, djur och ekosystem och ett ansvarsfullt brukande av naturresurserna bidrar vi till en hållbar samhällsutveckling och goda livsvillkor på vår planet. Huvudorter är Alnarp, Umeå och Uppsala, men verksamhet bedrivs också på forskningsstationer, försöksparker och utbildningsorter i hela landet.

SLU har drygt 3000 medarbetare, 5000 studenter och forskarstuderande och en omsättning på över tre miljarder kronor. Universitetet satsar på attraktiva miljöer på sina campusområden. Vi arbetar för en jämställd och inkluderande arbetsmiljö där öppna samtal mellan människor med olika erfarenheter lägger grunden för vetenskaplighet, kreativitet och utveckling. Vi välkomnar därför personer med olika bakgrunder och perspektiv att söka den aktuella anställningen.

Ansök nu

Postdoktor i träkvalitét av enskilda träd

Skogsbrukare
Läs mer Feb 8
Institutionen för skogens biomaterial och teknologi
Institutionen för skogens biomaterial och teknologi (SBT) är en del av den skogsvetenskapliga fakulteten som har runt 50 anställda, baserade i både Umeå och Uppsala. Institutionen bedriver högkvalitativ forskning och utbildning på hög internationell nivå och samarbetar med både samhälle och industri för att utveckla en biobaserad ekonomi där skogsbiomaterial är en viktig resurs. Huvudfokus i Umeå ligger på värdekedjor i den biobaserade industrin där olika komponenter av skogsbiomaterial samlas in, karakteriseras, separeras, modifieras/förädlas, används och återanvänds kostnadseffektivt för olika ändamål samtidigt som skogsekosystemtjänster förvaltas hållbart. I Uppsala är huvudfokus trävetenskap och teknik, med forskning och utbildning om trämaterial från nano- till makronivå, träkompositer och trälim samt ackrediterad testning av träprodukter och träskydd.

Arbetsuppgifter:
Vedegenskaper hos stående träd påverkas av faktorer som inverkar på stammens tillväxt eller form. Skogens beståndsförhållanden förändras ofta genom skogsbruksinsatser som syftar till att främja tillväxttakten eller stamförbättring. Vissa beståndsförhållanden och trädegenskaper kan mätas på distans, till exempel med hjälp av fjärranalys. Sådan teknik har visats kunna ge information om stamform och kronans egenskaper. I projektet finns en ambition, att för svenska förhållanden, relatera beståndsdata till kronattribut, och slutligen korrelera dessa faktorer till stamvedsegenskaper. Detta område är relativt lite studerat, speciellt hur de olika mätskalorna kombineras på bästa sätt samt bestämning av minsta detaljnivå som krävs för noggranna förutsägelser av träegenskaper. Att kunna prediktera enstaka träds virkeskvalitet skulle vara användbart vid tidig utvärdering av virkeskvalitet och rådigare hushållning med skogsresurser.

Kvalifikationer:
Postdoktorala anställningar är karriärutvecklande tjänster för juniora forskare, och därför söker vi i första hand kandidater med doktorsexamen som är högst tre år inom något av följande områden: skogsbruk, trävetenskap och teknik, materialvetenskap, maskinteknik eller annat relevant ämne. Det är nödvändigt med erfarenhet i ett eller flera av följande områden: oförstörande trädmätningar, mätning av tillväxt och träegenskaper i laboratorieskala, statistisk analys och/eller programmering. Tidigare erfarenheter inom skogsrelaterade ämnen är meriterande. Flytande kunskaper i engelska, både i skrift och tal, är ett krav och det är meriterande med kunskaper i svenska. Personen förväntas arbeta och samarbeta inom ett nytt Horizon Europe-projekt för optimering av multifunktionella skogsbaserade värdekedjor. Syftet är att övervaka individuella trädegenskaper, hälsa och biologisk mångfald för att säkerställa en helhetssyn på multifunktionell skogsförvaltning. Vi söker därför en mycket motiverad person som är intresserad av en fortsatt akademisk karriär inom skogs- och trävetenskap. Vid bedömningen av ansökningarna till tjänsten kommer särskild vikt läggas vid (1) de sökandes vetenskapliga skicklighet inom skogsvetenskap, och (2) deras förmåga att utveckla sin egen forskningslinje inom modellering av träkvalitet, som komplement till den pågående forskningen inom gruppen. Mer information om gruppens verksamhet finns här: https://www.slu.se/sv/avdelningar/skogs-biomaterial-teknik/travetenskap/fibrer-lim--kompositer/

Vi kommer även att lägga vikt vid den sökandes personliga egenskaper och lämplighet. Den sökandes förmåga att arbeta konstruktivt i en mindre grupp och att ta egna initiativ är mycket viktig.

Placering:
Uppsala

Anställningsform:
 Tidsbegränsad anställning 2 år

Omfattning:
100 %

Tillträde:
Juni 2024 eller enligt överenskommelse.

Ansökan:
Välkommen med din ansökan via ansökningsknappen nedan senast den 2024-03-06.

Ansökan ska vara skriven på engelska och innehålla: 1) ett personligt brev som beskriver dig själv och din matchning till ovan nämnda projekt; 2) ett CV som beskriver din utbildning, publikationer och relevant arbetslivserfarenhet, och 3) namn och kontaktuppgifter för minst tre referenser; 4) Examensbevis PhD.

Fackliga kontaktpersoner:
https://internt.slu.se/min-anstallning/facket/kontaktpersoner/

Sveriges lantbruksuniversitet (SLU) utvecklar förståelse, hållbar användning och förvaltning av biologiska naturresurser. Universitetet rankas högt internationellt inom sina ämnesområden. SLU är ett forskningsintensivt universitet som även erbjuder unika utbildningar inom exempelvis landsbygdsutveckling och naturresursförvaltning, miljöekonomi, djurvetenskap och landskapsarkitektur.

SLU har drygt 3 000 anställda, 5 000 studenter och en omsättning på 3 miljarder kronor. Högskolan har satsat på en modern och attraktiv miljö på sina campus i Alnarp, Umeå och Uppsala

Ansök nu

Forskare

Ekolog
Läs mer Feb 19
Vid institutionen för ekologi bedrivs forskning och utbildning i ekologi kring populationers, organismsamhällens och ekosystemens dynamik, ofta med inriktning på jordbruks- och skogslandskapets ekologi. Grundläggande och tillämpade frågeställningar om ekologiska konsekvenser av markanvändning och om biologisk mångfald hanteras ofta tillsammans i såväl enskilda projekt som större samarbeten.

Läs mer om våra förmåner och hur det är att jobba inom SLU på https://www.slu.se/om-slu/jobba-pa-slu/

Om jobbet
Att i samarbete med jordbrukare insamla, bearbeta, analysera och sammanställa data avseende strimodling av potatis och gräs och hur det påverkar nyttiga och patogena organismer ovan och under mark i pågående, långliggande fältförsök i Nederländerna. Dessutom ska direkta och indirekta interaktioner mellan potatis och gräs utvärderas. Projektet syftar till att ekonomiskt testa och utvärdera strimodling av potatis i kommersiella fält och resultaten ska publiceras i vetenskapliga tidskrifter.

Din bakgrund 
Sökande skall minst vara disputerad i ämnet ekologi, och ha omfattande erfarenhet av studier i jordbrukslandskapets ekologi med särskild tonvikt på molekylära metoder och analyser av växters respons på patogener och nyttiga mikro-organismer i jordbruksmark. Analyser avseende naturnyttor i jordbruksekosystem är meriterande. Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet och söker dig som är ansvarstagande och utför dina uppgifter noggrant och effektivt. Du har god samarbetsförmåga men kan även arbeta självständigt. Eftersom projektet är internationellt ska du kunna kommunicera väl på engelska, såväl vetenskapligt som för relevanta sektorer.

Placering:
Uppsala.

Anställningsform:
Tidsbegränsad anställning 12 månader med ev. möjlighet till förlängning.

Omfattning: 
100%.

Tillträde:
Enligt överenskommelse.

Ansökan:
Välkommen med din ansökan via ansökningsknappen nedan senast 2024-03-05.

Fackliga kontaktpersoner:
https://internt.slu.se/min-anstallning/facket/kontaktpersoner/

 


Sveriges lantbruksuniversitet (SLU) har en nyckelroll i utvecklingen för hållbart liv, grundad i vetenskap och utbildning. Genom vårt fokus på samspelen mellan människa, djur och ekosystem och ett ansvarsfullt brukande av naturresurserna bidrar vi till en hållbar samhällsutveckling och goda livsvillkor på vår planet. Huvudorter är Alnarp, Umeå och Uppsala, men verksamhet bedrivs också på forskningsstationer, försöksparker och utbildningsorter i hela landet.

SLU har drygt 3000 medarbetare, 5000 studenter och forskarstuderande och en omsättning på över tre miljarder kronor. Universitetet satsar på attraktiva miljöer på sina campusområden. Vi arbetar för en jämställd och inkluderande arbetsmiljö där öppna samtal mellan människor med olika erfarenheter lägger grunden för vetenskaplighet, kreativitet och utveckling. Vi välkomnar därför personer med olika bakgrunder och perspektiv att söka den aktuella anställningen.

Ansök nu

Forskare med inriktning mot ekologi och samhälle

Ekolog
Läs mer Feb 20
Institutionen för ekologi
Institutionen för ekologi rekryterar en forskare med inriktning mot ekologi och samhälle. Institutionen för ekologi – i vilken denna tjänst kommer att förläggas – bedriver internationellt stark empirisk och teoretisk forskning och utbildning i ekologi inriktad mot hållbart skogsbruk, jordbruk och bevarande av biologisk mångfald. Samtidigt som fokus vid institutionen ligger på naturvetenskap så finns det också betydande multi- och tvärvetenskapliga samarbeten, bland annat med forskarlag inom samhällsvetenskap och humaniora. Sådan tvärvetenskap krävs för att förstå och ge vägledning till de svåra miljöproblem som världen står inför idag.

Läs mer om våra förmåner och arbete på SLU genom att besöka: https://www.slu.se/sv/om-slu/arbete-at-slu/

Ämnesområde
Ämnesområdet omfattar grundforskning och tillämpad forskning med fokus på relationen mellan ekologi och samhälle. Forskningsområdet är tvärvetenskapligt, i skärningspunkten mellan ekologi och samhällsvetenskap/humaniora och har två fokusområden, nämligen ekologins roll i samhället genom 1) digital teknik – i anslutning till de spirande områdena digital naturskyddsbiologi, Ecology 2.0 och digital ekologi; och 2) genom deltagande förhållningssätt – särskilt inom miljömedborgarvetenskap men även inom andra områdesformer där relationen mellan människor och natur är central.

Om jobbet
Forskaren kommer att ha ett eget ansvarsområde. I tjänsten ingår undervisning och forskning i ämnet. Forskningen förväntas bedrivas i samarbete med samhällsvetenskapliga och humanistiska forskare vid SLU, samt genom nationellt och internationellt samarbete.

Rollen innefattar följande ansvarsområden och arbetsuppgifter:


• att utveckla en internationell forskargruppering inom området, genom konkurrenskraftiga forskningsansökningar och publicering i internationella tidskrifter med hög påverkan;
• att bidra till utvecklingen av inter- och transdisciplinära angreppssätt inom institutionen och inom SLU i allmänhet genom forskning, undervisning och samarbete med akademin, industrin och samhället i stort;
• att inta en strategisk och ledande roll i förhållande till medarbetare och avdelning, vilket kan innefatta personalledning och budgetansvar;
• att ansöka om externa forskningsmedel hos både nationella och internationella finansiärer, för att finansiera sin egen och medarbetarnas verksamhet;
• att utveckla, leda och delta i undervisning på antingen grund-, avancerad eller forskarnivå;
• att samarbeta med andra forskarlag inom institutionen och SLU i allmänhet, att kommunicera sina forskningsresultat och att dela relevant kunskap med samhället i stort.

Din bakgrund 
Den framgångsrika sökanden ska


• ha en doktorsexamen i ekologi;
• uppvisa tvärvetenskaplig forskningsexpertis inom ekologi och samhällsvetenskap eller humaniora (dokumenterat genom minst 100 publikationer som omfattar både ekologiska och tvärvetenskapliga/samhällsvetenskapliga tidskrifter);
• uppvisa kontinuitet i arbete som ekolog parallellt med arbetet som tvärvetenskaplig forskare;
• ha omfattande meriter av att arbeta med ämnesområdet foci (uttryckligen digital teknik och miljömedborgarvetenskap);
• ha uppvisat förmågan att utveckla och leda ett tvärvetenskapligt forskarlag;
• ha uppbådat konkurrensutsatt forskningsfinansiering, inklusive finansiering för tvärvetenskapligt arbete;
• ha uppvisat (tvärvetenskaplig och bredare) undervisningsexpertis;
• ha uppvisat förmågan att integrera forskning och akademiska perspektiv i sin undervisning;
• ha erfarenhet av att samarbeta med avnämargrupper och med samhället i stort;
• ha kunskaper i engelska och svenska.

Bedömningskriterier

Bedömningsgrunderna för anställning som forskare kommer i första hand att baseras på i vilken grad den sökande uppvisar de kvalifikationer som krävs för tjänsten:


• förmågan att initiera, genomföra och styra framstående forskning genom samarbete;
• förmågan att framgångsrikt erhålla extern forskningsfinansiering i konkurrens med andra;
• dokumenterad erfarenhet av inter- eller transdisciplinär forskning;
• dokumenterad förmåga att syntetisera arbete över discipliner;
• dokumenterad förmåga att kombinera teori och empiri i sin forskning.

Bedömning av den sökandes pedagogiska expertis:


• utveckling, genomförande och granskning av sina egna undervisnings- och utbildningsprogram;
• handledning och examination av kandidat- och magisterstuderande och av doktorander.

Förmågan att interagera och samarbeta med relevanta avnämare och med samhället i stort kommer att beaktas vid bedömningen av den sökandes förmåga till framgångsrikt samarbete:


• att utveckla verksamhet inom akademin och på universitetsnivå;
• att förmedla kollegors forskning och egna forskningsresultat till andra forskare och till samhället i stort.

Placering:
Uppsala.

Anställningsform:
Tillsvidareanställning. SLU kan komma att tillämpa provanställning.

Omfattning:
80-100%, enligt överenskommelse.

Tillträde:
Enligt överenskommelse.

Ansökan:
Välkommen med din ansökan via ansökningsknappen nedan senast 2024-03-05.

Fackliga kontaktpersoner:
https://internt.slu.se/min-anstallning/facket/kontaktpersoner/

 


Sveriges lantbruksuniversitet (SLU) har en nyckelroll i utvecklingen för hållbart liv, grundad i vetenskap och utbildning. Genom vårt fokus på samspelen mellan människa, djur och ekosystem och ett ansvarsfullt brukande av naturresurserna bidrar vi till en hållbar samhällsutveckling och goda livsvillkor på vår planet. Huvudorter är Alnarp, Umeå och Uppsala, men verksamhet bedrivs också på forskningsstationer, försöksparker och utbildningsorter i hela landet.

SLU har drygt 3000 medarbetare, 5000 studenter och forskarstuderande och en omsättning på över tre miljarder kronor. Universitetet satsar på attraktiva miljöer på sina campusområden. Vi arbetar för en jämställd och inkluderande arbetsmiljö där öppna samtal mellan människor med olika erfarenheter lägger grunden för vetenskaplighet, kreativitet och utveckling. Vi välkomnar därför personer med olika bakgrunder och perspektiv att söka den aktuella anställningen.

Ansök nu

Researcher with a focus on Ecology and Society

Ekolog
Läs mer Feb 20
Department of Ecology
The Department of Ecology is recruiting a researcher with a focus on Ecology and Society. The Department conducts internationally strong empirical and theoretical research and education in ecology aimed towards sustainable forestry, agriculture and biodiversity conservation. While the focus at the department is natural science, there are also significant multi- and interdisciplinary collaborations, including with research teams in the social sciences and humanities. Such interdisciplinarity is required to understand and provide guidance to the wicked environmental problems the world faces today.
Read more about our benefits and working at SLU by visiting: https://www.slu.se/en/about-slu/work-at-slu/

Subject area
The subject area encompasses basic and applied research with a focus on the relationship between Ecology and Society. The research area is interdisciplinary in nature, on the intersection of Ecology and the Social sciences/Humanities, and has two foci, namely Ecology’s entanglement with society 1) through digital technology – connecting to the budding fields of Digital Conservation, Ecology 2.0 and Digital Ecology; and 2) through participatory approaches – notably environmental citizen science but also other forms where human-nature relationships are key.

About the position
The researcher will have their own area of responsibility. The position includes teaching and research in the subject. The research is expected to be conducted in collaboration with social science and humanity scholars at SLU, as well as through national and international collaboration.

The role includes the following responsibilities and duties:


• developing an internationally visible research grouping within the field, through competitive research applications and publication in international journals with a high impact factor;
• contributing to the development of inter- and transdisciplinary approaches within the Department and wider SLU through research, teaching and collaboration with academia, industry, and wider society;
• assuming a strategic and leadership role in relation to employees and the department, which may include personnel management and budget responsibility;
• applying for external research funds from both national and international funders, to finance one’s own position and that of co-workers;
• developing, leading and participating in teaching at either first, second or third cycle level;
• collaborating with other research teams within the department and wider SLU, communicating research results and sharing relevant knowledge with wider society.

Your profile
The successful applicant must:


• have a doctoral degree in Ecology;
• demonstrate interdisciplinary research expertise across Ecology and the social sciences or humanities (as demonstrated by at least 100 publications spanning both ecological and interdisciplinary/social scientific journals);
• demonstrate continuity of working as ecologist in parallel to working as interdisciplinary scholar;
• have an extensive track record with working on the subject area foci (explicitly digital technology and environmental citizen science);
• have demonstrated the ability to develop and lead an interdisciplinary research team;
• have successfully competed for research funding, including for interdisciplinary work;
• have demonstrated (interdisciplinary and wider) teaching expertise;
• have demonstrated the ability to integrate research and academic perspectives into their teaching;
• have experience of collaborating with stakeholders and wider society;
• have knowledge of English and Swedish.

Assessment criteria

The assessment criteria for appointment as a researcher will primarily be based on the degree to which the applicant possesses the required eligibility specified for the position:


• the ability to initiate, conduct and direct outstanding research through collaboration;
• the ability to successfully obtain external research funding in competition with others;
• documented experience with inter- or transdisciplinary research;
• documented ability to collaboratively synthesise work across disciplines;
• documented ability to combine theory and empiricism in research.

Assessing an applicant’s teaching expertise:


• development, implementation and examination of their own teaching and educational programmes;
• supervision and examination of BSc, MSc and PhD students.

The ability to interact and collaborate with relevant stakeholders and wider society will be taken into account when assessing collaborative skills:


• develop activities within academia and at university level;
• communicate research of colleagues and own research results to academics and society at large.

Location:
Uppsala, Sweden.

Form of employment:
Permanent employment. SLU may use probationary employment.

Scope:
80-100%, according to the agreement.

Start date:
By agreement. 

Application:
Please submit your application before deadline 5 March 2024. You can submit your application by clicking the button below. 

Union representatives:
https://internt.slu.se/en/my-employment/employee-associations/kontaktpersoner-vid-rekrytering/

 


The Swedish University of Agricultural Sciences (SLU) has a key role in the development for sustainable life, based on science and education. Through our focus on the interaction between humans, animals and ecosystems and the responsible use of natural resources, we contribute to sustainable societal development and good living conditions on our planet. Our main campuses are located in Alnarp, Umeå and Uppsala, however, the university also operates at research stations, experimental forests and teaching sites throughout Sweden.

SLU has around 3,000 employees, 5,000 students and doctoral students and a turnover of over SEK 3 billion. We are investing in attractive environments on all of our campuses. We strive to provide a work environment characterised by inclusivity and gender equality, where different experiences generate conversations between people and pave the way for science, creativity and development. Therefore, we welcome applications from people with diverse backgrounds and perspectives.

Ansök nu

Forskare

Biolog
Läs mer Feb 19
Institutionen för ekologi
Vid institutionen för ekologi bedrivs forskning och utbildning i ekologi kring populationers, organismsamhällenas och ekosystemens dynamik, ofta med inriktning på jordbruks- och skogslandskapets ekologi. Grundläggande och tillämpade frågeställningar om ekologiska konsekvenser av markanvändning och om biologisk mångfald hanteras ofta tillsammans i såväl enskilda projekt som större samarbeten.
Läs mer om våra förmåner och hur det är att jobba inom SLU på https://www.slu.se/om-slu/jobba-pa-slu/

Om jobbet
Arbetsuppgifterna?omfattar arbete i fält och på labb, statistiska analyser av insamlade data och skrivande av en vetenskaplig publikation baserad på resultaten. Fältarbetet kommer att ske i Uppland där träd angripna av granbarkborre fälls och stamsektioner sågas loss för analys av granbarkborrens förökningsframgång. Stamsektionerna analyseras på labb.

Din bakgrund 
Sökande skall ha en doktorsexamen i biologi eller motsvarande, och ha erfarenhet av tidigare forskning på skogsskadeinsekter, i synnerhet barkborrar. Arbetet kräver dokumenterad erfarenhet av: (1) fältarbete i skog inklusive inmätning av träd och användning av GPS och (2) att analysera barkprover från borredödade träd med avseende på barkborrarnas förökningsframgång och deras fiender under bark. Tidigare erfarenheter av att använda programmet R för statistiska analyser är meriterande. Körkort B och godkänd motorsågsutbildning (motorsågskörkort) är krav.  

Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet och söker dig som är ansvarstagande och utför dina uppgifter noggrant och effektivt. Du har god samarbetsförmåga men kan även arbeta självständigt. Vi kommer att lägga stor vikt vid personliga egenskaper där du ska vara strukturerad och kommunikativ.

Skriftlig ansökan skall innehålla: (1) CV och (2) ett kort motivationsbrev.

Placering:
Uppsala.

Anställningsform:
Tidsbegränsad anställning 2 månader med ev. möjlighet till förlängning.

Omfattning:
100%

Tillträde:
7 mars 2024, eller enligt överenskommelse. 

Ansökan:
Välkommen med din ansökan via ansökningsknappen nedan senast 2024-03-04.

Fackliga kontaktpersoner:
https://internt.slu.se/min-anstallning/facket/kontaktpersoner/

 


Sveriges lantbruksuniversitet (SLU) har en nyckelroll i utvecklingen för hållbart liv, grundad i vetenskap och utbildning. Genom vårt fokus på samspelen mellan människa, djur och ekosystem och ett ansvarsfullt brukande av naturresurserna bidrar vi till en hållbar samhällsutveckling och goda livsvillkor på vår planet. Huvudorter är Alnarp, Umeå och Uppsala, men verksamhet bedrivs också på forskningsstationer, försöksparker och utbildningsorter i hela landet.

SLU har drygt 3000 medarbetare, 5000 studenter och forskarstuderande och en omsättning på över tre miljarder kronor. Universitetet satsar på attraktiva miljöer på sina campusområden. Vi arbetar för en jämställd och inkluderande arbetsmiljö där öppna samtal mellan människor med olika erfarenheter lägger grunden för vetenskaplighet, kreativitet och utveckling. Vi välkomnar därför personer med olika bakgrunder och perspektiv att söka den aktuella anställningen.

Ansök nu

Professor i toxikologi - inriktning livsmedel inklusive dricksvatten

Professor
Läs mer Okt 30
Fakulteten för veterinärmedicin och husdjursvetenskap
Institutionen för biomedicin och veterinär folkhälsovetenskap
Institutionen för biomedicin och veterinär folkhälsovetenskap (BVF) är en del av fakulteten för veterinärmedicin och husdjursvetenskap. Institutionen ansvarar för grundutbildning, forskning och forskarutbildning inom ämnena patologi, farmakologi, toxikologi, immunologi, bakteriologi, virologi, parasitologi, epizootologi och livsmedelssäkerhet. Läs mer om vår verksamhet och infrastruktur här.

Läs mer om våra förmåner och hur det är att arbeta vid SLU under följande länk.

Ämnesbeskrivning
Ämnesområdet omfattar förekomsten av toxiska ämnen, både antropogena och naturliga, i mark, vatten, och foder, och överföring av ämnena från dessa källor till både livsmedel och dricksvatten. Livsmedelsproducerande djurs och människors exponering är centrala liksom konsekvenserna för djur- och folkhälsan. Riskvärdering är centralt inom ämnet, som bas för åtgärder för att minska hälsoriskerna med toxiska ämnen i livsmedel och dricksvatten på populationsnivå.

Arbetsuppgifter
Innehavaren ska ansvara för utvecklingen av forskning och utbildning inom hela ämnet toxikologi i samarbete med fakultetens och universitetets övriga forskare och lärare.

Vidare ska innehavaren inom ämnet för anställningen


• utveckla och leda internationellt framgångsrik forskning
• utveckla, leda och medverka i praktisk och teoretisk undervisning huvudsakligen inom veterinärprogrammet, men även inom andra utbildningsmoment på avancerad- och forskarnivå där ämnet ingår
• handleda doktorander
• aktivt söka externa forskningsmedel på både nationell och internationell nivå
• samarbeta med andra forskargrupper inom SLU för att stärka universitetets interdisciplinära verksamhet
• utveckla och upprätthålla nationella och internationella nätverk med akademin, relevanta myndigheter, näringar, organisationer och samhället i övrigt
• kommunicera forskningsresultat och annan relevant ämnesinformation till omgivande samhälle
• bidra till institutionens, fakultetens och SLUs strategiska utveckling
• utföra administrativa uppdrag inom institutionen, fakulteten och universitetet
• ha svenska som arbetsspråk inom fyra år.

Utöver undervisning inom ämnet ingår också undervisning inom grundläggande toxikologi på grundnivå.

Behörighet
Den sökande ska


• ha relevant akademisk grundexamen, doktorsexamen och docentkompetens eller motsvarande vetenskaplig kompetens i ämnet
• vara vetenskapligt skicklig och aktivt bedriva forskning inom ämnet
• vara pedagogiskt skicklig och ha visat förmåga att integrera forskning och ett vetenskapligt förhållningssätt i sin undervisning 
• ha visat förmåga att leda och utveckla en framgångsrik internationellt erkänd forskargrupp
• ha visat förmåga att i konkurrens erhålla substantiella externa forskningsmedel som huvudsökande
• ha goda kunskaper i engelska.

Bedömningsgrunder
Som bedömningsgrunder vid anställning ska graden av sådan skicklighet som är ett krav för behörighet för anställning gälla.

Vid bedömningen av den vetenskapliga skickligheten beaktas


• genomfo?rda forskningsinsatser och pa?ga?ende forskning, samt dess relevans och utvecklingspotential fo?r ämnet, liksom för fakulteten och institutionen
• förmågan att självständigt initiera och bedriva framgångsrik internationellt erkänd forskning
• förmågan att erhålla externa forskningsmedel i konkurrens
• erfarenhet som huvudhandledare inom forskarutbildning och som ansvarig för postdoktor(er). Sökanden ska som huvudhandledare normalt ha handlett doktorander under hela doktorandtiden fram till godkänd doktorsexamen.

Vid bedömning av den pedagogiska skickligheten beaktas


• planering, genomförande, examination och utvärdering av undervisning och utbildning
• erfarenhet av såväl teoretisk som praktisk undervisning på grund- och avancerad nivå
• förmågan att integrera forskning och ett vetenskapligt förhållningssätt i det pedagogiska arbetet
• handledning och examination på grund- och avancerad nivå
• högskolepedagogisk utbildning eller motsvarande kunskaper
• pedagogisk vision och reflektion.

Vidare beaktas skicklighet i att


• utveckla och leda verksamhet och personal inom akademin
• kommunicera och samarbeta internt
• samverka med externa intressenter och omgivande samhälle
• kommunicera forskning och utvecklingsarbete.

Det är meriterande om den sökande har dokumenterad (aktuell) erfarenhet att genomföra riskvärderingar av toxiska ämnen i livsmedel och dricksvatten.

Anställningen erbjuds den som efter en kvalitativ helhetsbedömning bedöms ha de bästa förutsättningarna att genomföra och utveckla aktuella arbetsuppgifter samt bidra till en positiv utveckling av verksamheten.

 

Sista ansökningsdatum:
2024-03-04

Placering/ort:
Uppsala

Omfattning:
100%

Anställningsform:
Tillsvidare

Tillträde:
Enligt överenskommelse

Ansökan:
Det är önskvärt att ansökan skrivs på engelska, eftersom ansökningarna kommer att bedömas av sakkunniga både i Sverige och utomlands.

Till ledning för din ansökan finns SLU:s Anställningsordning och Riktlinjer för ansökan om anställning som professor, universitetslektor eller biträdande universitetslektor vid SLU som du kan läsa här.

Välkommen med din ansökan via ansökningsknappen nedan.

Fackliga kontaktpersoner:
https://internt.slu.se/min-anstallning/facket/kontaktpersoner/Sveriges lantbruksuniversitet (SLU) har en nyckelroll i utvecklingen för hållbart liv, grundad i vetenskap och utbildning. Genom vårt fokus på samspelen mellan människa, djur och ekosystem och ett ansvarsfullt brukande av naturresurserna bidrar vi till en hållbar samhällsutveckling och goda livsvillkor på vår planet. Huvudorter är Alnarp, Umeå och Uppsala, men verksamhet bedrivs också på forskningsstationer, försöksparker och utbildningsorter i hela landet.

SLU har drygt 3000 medarbetare, 5000 studenter och forskarstuderande och en omsättning på över tre miljarder kronor. Universitetet satsar på attraktiva miljöer på sina campusområden. Vi arbetar för en jämställd och inkluderande arbetsmiljö där öppna samtal mellan människor med olika erfarenheter lägger grunden för vetenskaplighet, kreativitet och utveckling. Vi välkomnar därför personer med olika bakgrunder och perspektiv att söka den aktuella anställningen.

Ansök nu

Professor of Toxicology with focus on food and drinking water

Professor
Läs mer Okt 30
Faculty of Veterinary Medicine and Animal Science
The department of Biomedical Sciences and Veterinary Public Health
The department of Biomedical Sciences and Veterinary Public Health is responsible for research and education at basic and advanced levels within the disciplines pathology, pharmacology, toxicology, immunology, food safety, virology, bacteriology, parasitology and epizootiology. Read more about our activities and infrastructure here.

Read more about our benefits and what it is like to work at SLU via the following link. 

Subject description

The subject area covers the occurrence of toxic substances, both anthropogenic and natural, in soil, water, and feed, and the transfer of the substances from these sources to both food and drinking water. The exposures of food-producing animals and humans are central, as are the consequences for animal and public health. Risk assessment is of utmost importance to the subject, as a basis for measures to reduce the health risks of toxic substances in food and drinking water at the population level.

Duties

The holder of the position will be responsible for the development of research and education within the entire subject of toxicology in collaboration with researchers and teachers at the Faculty and SLU.

The applicant will be expected to:


• develop and lead internationally successful research;
• develop, lead and participate in teaching the subject to veterinary students, but also to other students at advanced-, and research education levels covering the subject;
• supervise doctoral students;
• actively apply for external research funding from both national and international sources;
• develop and maintain national and international networks with academia, the relevant public authorities, industry, organisations and society at large;
• contribute to the strategic development of the department, faculty and SLU;
• contribute to the strategic development of the department, faculty and SLU;
• communicate research findings and other relevant information to society at large;
• perform administrative duties within the department, faculty and university;
• be able to use Swedish as the working language within four years.

Apart from teaching the subject area, teaching of basic toxicology is also included at basic levels.

Eligibility

The applicant must


• have a relevant academic basic degree and a doctoral degree and have the qualifications required for appointment as an associate professor in the subject area, or equivalent scientific competence;
• demonstrate research expertise in the subject and actively pursuing research of high quality in the subject;
• demonstrate teaching expertise and have the ability to integrate research and a scientific approach into their teaching;
• have demonstrated the ability to lead and develop a successful, internationally-recognised research team;
• have demonstrated the ability to successfully compete for external research funding as principal applicant;
• have good knowledge of English.

Grounds of assessment

Note: This advertisement is abbreviated to fit in Platsbanken's recruitment tool. To view the ad in its entirety, please visit Jobs and vacancies at SLU | Externwebben.

 

Application deadline:
2024-03-04

Place of work:
Uppsala

Extent:
100%

Form of employment:
Permanent employment

Starting date:
By agreement.

Application:
Use the document Application guidelines for appointment as professor, senior lecturer or associate senior lecturer at SLU as guide when you fill in your application.

Please apply by clicking the apply-button below.

Academic union representatives:
https://internt.slu.se/en/my-employment/employee-associations/kontaktpersoner-vid-rekrytering/The Swedish University of Agricultural Sciences (SLU) has a key role in the development for sustainable life, based on science and education. Through our focus on the interaction between humans, animals and ecosystems and the responsible use of natural resources, we contribute to sustainable societal development and good living conditions on our planet. Our main campuses are located in Alnarp, Umeå and Uppsala, however, the university also operates at research stations, experimental forests and teaching sites throughout Sweden.

SLU has around 3,000 employees, 5,000 students and doctoral students and a turnover of over SEK 3 billion. We are investing in attractive environments on all of our campuses. We strive to provide a work environment characterised by inclusivity and gender equality, where different experiences generate conversations between people and pave the way for science, creativity and development. Therefore, we welcome applications from people with diverse backgrounds and perspectives.

Ansök nu

PhD student for 4 years.

Doktorand
Läs mer Jan 15
Department of Animal Biosciences. (HBIO)

HBIO is part of the Faculty of Veterinary Medicine and Animal Sciences and is responsible for education, research and postgraduate studies in several basic and applied scientific areas. These areas include anatomy, physiology, biochemistry, pathology, pharmacology, toxicology, breeding and genetics, immunology, bacteriology, virology, parasitology, epizootology, comparative medicine, food safety and One Health. Our research covers everything from livestock, sports and companion animals to laboratory animals and wildlife. Researchers in the department work across the entire range from molecular mechanisms and microbiology to the overall structure, function and behaviour of animals and how these are affected by breeding, physical activity, care, production, stress, environmental factors and disease.

Markers for the detection of anthelmintic resistance - from farms and genes 

Content description

We are looking for a motivated person interested in the development of markers for the detection of antimicrobial resistance to deworming drugs (anthelmintics). This will be part of a project funded by Formas. The results obtained will form the basis for measures that actively improve animal health and welfare through sustainable methods of parasite control.

The aim of the PhD project is to develop markers for the detection of anthelmintic resistance. You will investigate fundamental questions about genetic changes in parasites (roundworms) treated with different dewormers on Swedish sheep farms. The work includes laboratory work (metagenomics) and subsequent computer analyses. The PhD student will collaborate with researchers from different disciplines such as molecular genetics, molecular biology, bioinformatics and parasitology.

Qualifications:

To be eligible for admission to the postgraduate programme, the applicant must have completed a degree at advanced level or courses totalling at least 240 university credits, including at least 60 university credits at advanced level, or have equivalent training or qualifications considered relevant at the examination. Relevant Master's degrees (or equivalent) for this PhD position are, for example, in biology, molecular biology, molecular genetics, biomedicine and bioinformatics or equivalent degrees.

The applicant must have a very good command of English and be able to express him/herself well in written and oral English. The work requires flexibility and the ability to make decisions in order to solve theoretical and practical problems independently. Please explain why you are interested in this particular position. Access is desired after the turn of the year.in this particular position. 

Meritorious:

Expertise and experience in population genetics, large-scale sequencing (next generation sequencing), genome analysis, bioinformatics, programming, and molecular genetics and molecular biology laboratory work is an asset. Previous documented work with population genetics, GWAS and methods for working with eukaryotic organisms is an advantage.

We are looking for a person who is analytical, thorough and able to carry out independent scientific work and participate in a research group. As the project will involve contact with sheep farmers, the ability to express yourself well in written and spoken Swedish is an advantage, but not a requirement. You appreciate working in a team, both in a national and an international environment.

Place of work:      

Uppsala.

Forms for funding or employment:

Employment 4 years. 

Extent:

100%

Starting date:

According to agreement.

Application:

Welcome with your application via the application button by 2024-03-01 at the latest.

To be eligible for postgraduate level training, you must have a degree at advanced level or at least four years of full-time study, including at least one year at advanced level.

Selection from among eligible applicants will be based on the following criteria: written application with CV, thesis, copies of transcripts and register extracts from previous studies at undergraduate and graduate level at a university, two personal references, good oral and written communication skills in English and Swedish.

Please note that applicants who are invited for an interview must submit notarised copies of diplomas and register extracts from previous studies at a university. Applicants with foreign citizenship must also provide a notarised copy of the page in their passport containing their photo and personal details.

Further information on the English language requirements can be found on the following page:

www.slu.se/utbildning/program-kurser/forskarutbildning/nya-doktorander-sokes/krav-pa-engelskakunskaper/

Read more about SLU's postgraduate education at:  www.slu.se/utbildning/program-kurser/forskarutbildning/

Academic union representatives:

https://internt.slu.se/en/my-employment/employee-associations/kontaktpersoner-vid-rekrytering/

The Swedish University of Agriculture (SLU) plays a key role in developing a sustainable way of life based on science and education. By focussing on the interactions between humans, animals and ecosystems and responsible use of natural resources, we contribute to sustainable social development and good living conditions on our planet. The main locations are Alnarp, Umeå and Uppsala, but we are also active in research stations, experimental parks and educational institutions throughout the country. SLU has around 3,000 employees, 5,000 undergraduate and postgraduate students and a turnover of over three billion kronor. The university invests in an attractive environment on its campuses. We are committed to an equal and inclusive working environment where open dialogue between people with different experiences forms the basis for science, creativity and development. We therefore welcome people with different backgrounds and perspectives to apply for the current vacancy.

Ansök nu

Senior lecturer/Associate professor in plant pathology, agricultural crops

Universitets- och högskoleadjunkt
Läs mer Dec 21
Senior lecturer/Associate professor* in plant pathology, with specialization in agricultural crops

Faculty of natural resources and agricultural sciences
The Department of forest mycology and plant pathology
The Department of forest mycology and plant pathology offers a stimulating and international research environment. Research at the department includes fundamental and applied aspects of interactions between microorganisms and plants as well as mycology, microbial ecology and evolution. Central themes are plant pathology, biodiversity and nutrient and carbon cycling in agricultural and forest ecosystems. About half of the research in the department is in the area of pathology of crops and forest trees. The position is focused on plant pathology with relevance for agricultural crop production. Current research includes fungal-plant interactions, biological control, integrated pest management, disease resistance, plant defense, evolution of pathogens, population dynamics and epidemiology. The department is responsible for teaching plant pathology for agronomy students as well as in the master program Plant biology for sustainable production, and within courses in mycology, molecular ecology and forest pathology. The department also have extensive cooperation with external stakeholders and society at large. The department is part of SLU Biocentrum that offers an excellent research environment within life sciences with a modern infrastructure, including plant growth facilities. Researchers at the department are also active within SLU Centre for biological control (CBC) – a platform for researchers at SLU performing research on sustainable plant protection. It is also possible to use SLUs long-term field trials. The department have access to the national infrastructure SciLifeLab, which offer expertise and platforms for different “omics-techniques” as well as computational capacity.

Read more about our benefits and how it is to work at SLU at https://www.slu.se/en/about-slu/work-at-slu/

Subject area

The subject area of the employment is plant pathology with specialization in agricultural crops within a Northern European perspective, and can include both basic and applied research questions. The focus can be on interactions between plants and microorganisms, disease management such as biological control, chemical control or host immunity, genetics and genomics of pathogens and biocontrol organisms, adaptation of pathogens to climate change and agricultural practices, or epidemiology of plant diseases.

Duties

The applicant should, within the subject area


• develop and manage successful research with relevance for the development of sustainable plant protection in Northern Europe
• develop and lead teaching in plant pathology at first, second and doctoral levels
• supervise PhD students
• develop and maintain international networks with researchers and in society
• communicate research and research findings
• apply for competitive external research funding

Qualifications

The applicant must


• hold a doctorate or have equivalent academic qualifications
• be scientifically skilled in the subject area of the position
• have good ability to communicate in written and spoken English
• be pedagogically skilled

Swedish “universitetslektor”, a tenured position approximately equivalent to Senior lecturer (UK) or Associate professor (US). The applicant who is offered this employment at SLU will be employed as Senior lecturer.

Note: This advertisement is abbreviated to fit in Platsbanken's recruitment tool. To view the ad in its entirety, please visit Jobs and vacancies at SLU | Externwebben. 

Application deadline:
2024-03-01

Place of work:
Uppsala

Extent:
100%

Form of employment:
Permanent employment

Starting date:
By agreement.

Application:
It is desirable that the application is written in English, as the applications will be assessed by experts both in Sweden and abroad.

For the guidance of your application, there is SLU's appointment procedure for teachers at SLU and General assessment criteria for the appointment of teachers, which you can read here.

Please apply by clicking the apply-button below.

Academic union representatives:
https://internt.slu.se/min-anstallning/facket/kontaktpersoner/The Swedish University of Agricultural Sciences (SLU) has a key role in the development for sustainable life, based on science and education. Through our focus on the interaction between humans, animals and ecosystems and the responsible use of natural resources, we contribute to sustainable societal development and good living conditions on our planet. Our main campuses are located in Alnarp, Umeå and Uppsala, however, the university also operates at research stations, experimental forests and teaching sites throughout Sweden.

SLU has around 3,000 employees, 5,000 students and doctoral students and a turnover of over SEK 3 billion. We are investing in attractive environments on all of our campuses. We strive to provide a work environment characterised by inclusivity and gender equality, where different experiences generate conversations between people and pave the way for science, creativity and development. Therefore, we welcome applications from people with diverse backgrounds and perspectives.

Ansök nu

Utredare

Nationalekonom
Läs mer Feb 12
Institutionen för ekonomi
Analysgruppen vid Institutionen för Ekonomi:
Analysgruppen vid Institutionen för Ekonomi, SLU söker en kvalificerad utredare för att stärka kompetensen inom jordbruksekonomisk modellering. Tjänsten är en tillsvidareanställning. Analysgruppen arbetar med kvalificerade samhällsekonomiska analyser inom livsmedels-, jordbruks- och fiskeområdet samt landsbygdsutveckling. Arbetet är inriktat på att ge riksdag och regering vetenskapligt underbyggda underlag för strategiska och långsiktiga beslut. Mottagare är framförallt Landsbygds- och infrastrukturdepartementet men även andra departement, myndigheter och organisationer.

Arbetsuppgifter:
Den anställde förväntas genomföra ekonomiska analyser av svensk och europeisk jordbrukspolitik med den jordbruksekonomiska modellen CAPRI samt författa rapporter med god läsbarhet för myndigheter och beslutsfattare i huvudsak på svenska. I arbetet ingår även att göra utredningar inom andra delar av Analysgruppens verksamhet. Den anställde förväntas arbeta under övervägande eget ansvar samt medverka i presentationer för svenska myndigheter och beslutsfattare. Analyser genomförs vanligen i projektform där interaktion med kollegor och externa intressenter är en viktig del.

Kvalifikationer:
Krav:


• Doktorsexamen i Nationalekonomi.
• Erfarenhet av jordbruksekonomisk modellering.
• Dokumenterad utmärkt förmåga att uttrycka sig muntligt och skriftligt på såväl svenska som engelska
• Erfarenhet av att skriva om och presentera forskning populärvetenskapligt
• En mycket god analytisk förmåga samt förmågan att snabbt sätta sig in i nya, komplexa frågeställningar

Meriterande:


• Tidigare analyser och utvecklingsarbete med CAPRI-modellen
• Kännedom om den Europeiska jordbrukspolitiken
• Erfarenhet av programmering i GAMS
• Erfarenhet av att leda och genomföra forsknings- och/eller utredningsprojekt
• Demonstrerad förmåga att utveckla och driva egna projekt samt möta deadlines
• Erfarenhet av utvärderingar av jordbrukspolitiken eller motsvarande inom andra politikområden
• Stor vikt läggs vid personliga egenskaper

Om oss:
Inom institutionen för ekonomi bedrivs forskning och undervisning i ämnena företagsekonomi, nationalekonomi och naturresursekonomi. Unikt för institutionen är att stor vikt läggs vid tillämpad vetenskap, ofta i samverkan med universitetets naturvetenskapliga ämnen.

Institutionen utbildar agronomekonomer och ekonomer med naturresursinriktning samt ger forskarutbildning. Vidare erbjuds enstaka kurser till biologi-, teknik- och ekonomistudenter och mastersprogram för utländska studenter.

Läs mer om våra förmåner och hur det är att jobba vid SLU på https://www.slu.se/om-slu/jobba-pa-slu/

Placering:
Uppsala

Anställningsform:
Tillsvidareanställning

Omfattning:
100%

Tillträde:
Enligt överenskommelse

Ansökan:
Välkommen med din ansökan via ansökningsknappen nedan senast 2024-03-01.

Fackliga kontaktpersoner:
https://internt.slu.se/min-anstallning/facket/kontaktpersoner/


Sveriges lantbruksuniversitet (SLU) har en nyckelroll i utvecklingen för hållbart liv, grundad i vetenskap och utbildning. Genom vårt fokus på samspelen mellan människa, djur och ekosystem och ett ansvarsfullt brukande av naturresurserna bidrar vi till en hållbar samhällsutveckling och goda livsvillkor på vår planet. Huvudorter är Alnarp, Umeå och Uppsala, men verksamhet bedrivs också på forskningsstationer, försöksparker och utbildningsorter i hela landet.

SLU har drygt 3000 medarbetare, 5000 studenter och forskarstuderande och en omsättning på över tre miljarder kronor. Universitetet satsar på attraktiva miljöer på sina campusområden. Vi arbetar för en jämställd och inkluderande arbetsmiljö där öppna samtal mellan människor med olika erfarenheter lägger grunden för vetenskaplighet, kreativitet och utveckling. Vi välkomnar därför personer med olika bakgrunder och perspektiv att söka den aktuella anställningen.

Ansök nu

Doktorand

Doktorand
Läs mer Jan 22
Institutionen för husdjurens biovetenskaper
Fakulteten för veterinärmedicin och husdjursvetenskaps (VH) uppdrag är att bedriva högkvalitativ akademisk forskning och undervisning inom veterinärmedicin och husdjursvetenskap.

HBIO är en del av fakulteten för Veterinärmedicin och Husdjursvetenskap och ansvarar för utbildning, forskning och forskarstudier inom flera grundläggande och tillämpade vetenskapliga områden. Dessa områden omfattar anatomi, fysiologi, biokemi, patologi, farmakologi, toxikologi, avel och genetik, immunologi, bakteriologi, virologi, parasitologi, epizootologi, komparativ medicin, livsmedelssäkerhet och One Health. Vår forskning omfattar allt från produktionsdjur till sports- och sällskapsdjur, försöksdjur och vilda djur. Institutionens forskare arbetar i hela skalan från molekylära mekanismer och mikrobiologi till hela djurens struktur, funktion och beteende, och hur dessa påverkas av avel, fysisk aktivitet, skötsel, produktion, stress, miljöfaktorer och sjukdomar.

Läs mer om våra förmåner och hur det är att jobba inom SLU på https://www.slu.se/om-slu/jobba-pa-slu/

Hållbar användning av avmaskningsmedel inom svensk nötkötts- och mjölkproduktion
Forskarutbildningsämne: biomedicinsk vetenskap med huvudinriktning molekylär parasitologi
Innehållsbeskrivning:
Betande nötkreatur kan drabbas av flera olika inälvsparasiter under betesperioden och vissa av dessa är mer sjukdomsframkallande än andra. Exponering sker i större omfattning på permanenta betesmarker med hög djurtäthet. För att motverka att parasiterna orsakar skada används avmaskningsmedel, men en överanvändning har gjort att många parasiter utvecklat resistens mot dessa läkemedel. Detta blir ett problem för näringen eftersom en parasitinfektion orsakar produktionsbortfall, lägre djurvälfärd och djurhälsa. Projektets syfte är att undersöka resistensutvecklingen i Sverige och hur djurägaren hanterar parasitproblematiken i sin besättning. Målet med projektet är att förbättra behandlingsåtgärder, förebyggande parasitkontroll, produktionsutfall samt djurvälfärd och hälsa och finansieras av stiftelsen lantbruksforskning.

Vi söker en doktorand till projektet som kommer att genomföras i nöt- och mjölkbesättningar i olika delar av Sverige och ske i samarbete med Gård & Djurhälsan och Vidilab. Dina huvudsakliga arbetsuppgifter blir att genomföra studier om avmaskningsmedlens effektivitet och om det finns tecken på resistens mot dessa, parasiternas artsammansättning hos nötkreatur, vad djurägarna gör för att minska parasitsmitta hos nötkreaturen på gården och vilken effekt åtgärderna har. Arbetet kommer att innebära parasitologiska och genetiska analyser i laboratorium, en del fältarbete samt bioinformatiska-och statistiska analyser. Du kommer också att samla in erfarenhetsbaserad kunskap från djurägare via en enkät som kommer att analyseras statistiskt och med machine learning (ML eller AI).

Kvalifikationer:
Vi söker dig som har ett stort intresse för molekylära analyser, djurvälfärd, förebyggande åtgärder och hållbar användning av läkemedel samt har en utbildning i husdjurvetenskap/veterinärmedicin/biologi eller liknande. Vid doktorandstudiernas påbörjan måste du ha en magister- eller masterexamen (eller motsvarande), eller minst fyra års heltidsstudier varav minst ett år på avancerad nivå. Vi lägger stor vikt vid dina personliga egenskaper som nyfikenhet, ansvarstagande, praktiskt handlag, förmåga att arbeta i grupp och självständigt, samt personlig lämplighet för forskning och samverkan med lantbrukare. Eftersom du kommer att ha kontakt med många gårdar på egen hand i Sverige är det ett krav att du förstår och talar svenska (eller annat skandinaviskt språk) och dessutom behöver du kunna engelska flytande i tal och skrift. Körkort för bil är ett krav eftersom personliga gårdsbesök ingår i detta projekt.

Placering:

Uppsala

Försörjningsform:
Anställning som doktorand (4 års utbildning)

Tillträde:
Enligt överenskommelse efter 1 april 2024.

Ansökan:
Välkommen med din ansökan via ansökningsknappen senast den 2024-03-01.

Ansökan kan skrivas på svenska eller engelska och ska innehålla en motivering (max en A4-sida) där du beskriver varför du vill arbeta med forskning i allmänhet och detta projekt i synnerhet. Ange namn och kontaktuppgifter för två referenspersoner i din ansökan.

För att vara behörig till utbildning på forskarnivå krävs avlagd examen på avancerad nivå eller minst fyra års heltidsstudier varav minst ett år på avancerad nivå.

Urval bland de behöriga sökande baseras på: skriftlig ansökan inklusive meritförteckning; examensarbete, kopior av examensbevis och registerutdrag från tidigare studier på grund- och avancerad nivå vid universitet eller högskola, två personliga referenser, kunskaper i engelska. Mer information om krav på engelska kunskaper finns på följande sida:
www.slu.se/utbildning/program-kurser/forskarutbildning/nya-doktorander-sokes/krav-pa-engelskakunskaper/

Observera att den/de sökande som blir kallade till intervju ska lämna in vidimerade kopior av examensbevis, eller motsvarande, och registerutdrag från tidigare studier på grund- och avancerad nivå vid universitet eller högskola, samt att de sökande som har utländskt medborgarskap också ska lämna in en vidimerad kopia av den sida i passet som innehåller foto och personinformation.

Läs mer om SLU:s forskarutbildning på www.slu.se/utbildning/program-kurser/forskarutbildning/

Fackliga kontaktpersoner:
https://internt.slu.se/min-anstallning/facket/kontaktpersoner/Sveriges lantbruksuniversitet (SLU) har en nyckelroll i utvecklingen för hållbart liv, grundad i vetenskap och utbildning. Genom vårt fokus på samspelen mellan människa, djur och ekosystem och ett ansvarsfullt brukande av naturresurserna bidrar vi till en hållbar samhällsutveckling och goda livsvillkor på vår planet. Huvudorter är Alnarp, Umeå och Uppsala, men verksamhet bedrivs också på forskningsstationer, försöksparker och utbildningsorter i hela landet.

SLU har drygt 3000 medarbetare, 5000 studenter och forskarstuderande och en omsättning på över tre miljarder kronor. Universitetet satsar på attraktiva miljöer på sina campusområden. Vi arbetar för en jämställd och inkluderande arbetsmiljö där öppna samtal mellan människor med olika erfarenheter lägger grunden för vetenskaplighet, kreativitet och utveckling. Vi välkomnar därför personer med olika bakgrunder och perspektiv att söka den aktuella anställningen.

Ansök nu

Doktorand i Biomedicinsk vetenskap

Doktorand
Läs mer Jan 15
Institutionen för husdjurens biovetenskaper
Institutionen för husdjurens biovetenskap (HBIO)

HBIO är en del av fakulteten för Veterinärmedicin och Husdjursvetenskap och ansvarar för utbildning, forskning och forskarstudier inom flera grundläggande och tillämpade vetenskapliga områden. Dessa områden omfattar anatomi, fysiologi, biokemi, patologi, farmakologi, toxikologi, avel och genetik, immunologi, bakteriologi, virologi, parasitologi, epizootologi, komparativ medicin, livsmedelssäkerhet och One Health. Vår forskning omfattar allt från produktionsdjur till sports- och sällskapsdjur, försöksdjur och vilda djur. Institutionens forskare arbetar i hela skalan från molekylära mekanismer och mikrobiologi till hela djurens struktur, funktion och beteende, och hur dessa påverkas av avel, fysisk aktivitet, skötsel, produktion, stress, miljöfaktorer och sjukdomar.

Läs mer om våra förmåner och hur det är att jobba inom SLU på https://www.slu.se/om-slu/jobba-pa-slu/

Markörer för upptäckt av anthelmintikaresistens - från gårdsnivå till gennivå
Biomedicinsk vetenskap med huvudinriktning molekylär parasitologi.

Innehållsbeskrivning:
Vi söker en motiverad person som är intresserad av att ta fram markörer för detektion av antimikrobiell resistens mot avmaskningsmedel (anthelmitika). Detta inom ramen för ett projekt med medel från Formas. De resultat som erhålls kommer att ligga till grund för åtgärder som aktivt förbättrar hälsa och välfärden genom hållbara metoder för parasitkontroll.

Doktorandprojektet syftar till att utveckla markörer för upptäckt av anthelmintikaresistens. Du kommer att studera grundläggande frågeställningar om genetiska förändringar hos parasiter (rundmaskar) som behandlats med olika avmaskningsmedel på svenska fårgårdar. Arbetet innebär laboratoriearbete (metagenomik) och efterföljande datoranalyser. Doktoranden kommer att arbeta tillsammans med forskare från olika discipliner så som molekylärgenetik, molekylärbiologi, bioinformatik och parasitologi.

Kvalifikationer:
För att bli antagen till studier på forskarnivå krävs att den sökande har avlagt examen på avancerad nivå eller genomgått kurser om minst 240 högskolepoäng, varav minst 60 högskolepoäng på avancerad nivå, eller har motsvarande utbildning eller kvalifikationer som vid granskning anses vara relevanta. Relevant magisterexamen (eller motsvarande) för denna doktorandtjänst är till exempel inom områdena biologi, molekylärbiologi, molekylärgenetik, biomedicin och bioinformatik eller motsvarande.

Den sökande måste ha mycket goda kunskaper i engelska och förmåga att utrycka sig väl på engelska i både skrift och tal. Arbetet ställer krav på flexibilitet och beslutsförmåga att självständigt kunna lösa teoretiska och praktiska problem som uppstår. Motivera gärna varför du är intresserad av just den här tjänsten. 

Meriterande:

Kompetens och erfarenhet av populationsgenetik, storskalig sekvensering (next generation sequencing), genomanalys, bioinformatik, programmering samt laborativt molekylärgenetiskt och molekylärbiologiskt arbete är meriterande. Tidigare dokumenterat arbete med populationsgenetiska frågeställningar, GWAS och metoder för arbete med eukaryota organismer är meriterande.

Vi söker en person som är analytisk och noggrann med förmåga att bedriva självständigt vetenskapligt arbete och samarbete i en forskargrupp. Då projektet kommer att innebära kontakter med fårägare, är förmåga att kunna utrycka sig väl i tal och skrift på svenska meriterande men ej ett krav. Du uppskattar arbete i ett arbetslag såväl i inhemsk som internationell miljö.

Placering:           
Uppsala

Försörjningsform:
Anställning som doktorand (4 års utbildning) 

Tillträde:
Enligt överenskommelse.

Ansökan
Välkommen med din ansökan via ansökningsknappen senast den 2024-03-01.

För att vara behörig till utbildning på forskarnivå krävs avlagd examen på avancerad nivå eller minst fyra års heltidsstudier varav minst ett år på avancerad nivå.

Urval bland de behöriga sökande baseras på: skriftlig ansökan inklusive meritförteckning; examensarbete, kopior av examensbevis och registerutdrag från tidigare studier på grund- och avancerad nivå vid universitet eller högskola, två personliga referenser, kunskaper i engelska. Mer information om krav på engelska kunskaper finns på följande sida:
www.slu.se/utbildning/program-kurser/forskarutbildning/nya-doktorander-sokes/krav-pa-engelskakunskaper/

Observera att den/de sökande som blir kallade till intervju ska lämna in vidimerade kopior av examensbevis, eller motsvarande, och registerutdrag från tidigare studier på grund- och avancerad nivå vid universitet eller högskola, samt att de sökande som har utländskt medborgarskap också ska lämna in en vidimerad kopia av den sida i passet som innehåller foto och personinformation.

Läs mer om SLU:s forskarutbildning på www.slu.se/utbildning/program-kurser/forskarutbildning/

Fackliga kontaktpersoner:
https://internt.slu.se/min-anstallning/facket/kontaktpersoner/Sveriges lantbruksuniversitet (SLU) har en nyckelroll i utvecklingen för hållbart liv, grundad i vetenskap och utbildning. Genom vårt fokus på samspelen mellan människa, djur och ekosystem och ett ansvarsfullt brukande av naturresurserna bidrar vi till en hållbar samhällsutveckling och goda livsvillkor på vår planet. Huvudorter är Alnarp, Umeå och Uppsala, men verksamhet bedrivs också på forskningsstationer, försöksparker och utbildningsorter i hela landet.

SLU har drygt 3000 medarbetare, 5000 studenter och forskarstuderande och en omsättning på över tre miljarder kronor. Universitetet satsar på attraktiva miljöer på sina campusområden. Vi arbetar för en jämställd och inkluderande arbetsmiljö där öppna samtal mellan människor med olika erfarenheter lägger grunden för vetenskaplighet, kreativitet och utveckling. Vi välkomnar därför personer med olika bakgrunder och perspektiv att söka den aktuella anställningen.

Ansök nu

Postdoctoral researcher in physiology and ecology of denitrification

Mikrobiolog
Läs mer Feb 2
About the position
Denitrification is a multi-step process associated with both the production and consumption of the potent greenhouse gas N2O. Studying how organisms with the ability to complete different or similar steps of the process provides an interesting platform for evaluating multispecies interactions. The roles of the postdoc will be to generate data on the drivers and consequences of variation in the denitrification trait within soil communities by designing and implementing microcosm experiments and completing single cell RNA sequencing, and to analyse and publish the resultant data.

The postdoc will join a dynamic and internationally recognized team working at the biogeochemical interface of soil organic matter dynamics. Furthermore, the project will be conducted in collaboration with the Soil Microbiology group within the Department of Forest Mycology and Plant Pathology at SLU, Uppsala.

Your profile
The successful candidate must hold a PhD in the biological sciences focused on molecular biology, microbial physiology/metabolism, microbial ecology, or another relevant subject.  

The candidate should have documented experience with bacterial cultivation and molecular biology. Knowledge and previous experience of work with anaerobic microbiology, bioinformatics, transcriptomics or physiology of N-cycling microorganisms are considered merits. The applicant shall have documented capabilities of autonomous scientific research work and skills in writing scientific publications and good ability in English, both orally and written. We are looking for a highly motivated, open-minded and flexible candidate who will contribute positively to the development of the research environment, and personal fit will be an essential part of the selection process.

Postdoctoral appointments are career?developing positions for junior researchers, and we are therefore primarily looking for candidates with a doctoral degree that is at most three years old (excluding breaks for parental or medical leave).

Interested applicants must submit the following (in English): (1) CV including a list of publications and skills; (2) PhD degree certificate and link to/copy of doctoral thesis; (3) a cover letter including a description of past research and current research interests (max 2 A4 pages); (4) The names and contact information for at least two references.

About us
The Department of Soil and Environment is a leading soil research institution, both nationally and internationally. Our research focuses on fundamental soil properties and processes, as well as how soil functions are affected by changes in environmental conditions, including climate change. Through research, environmental analysis and education, we contribute knowledge about future sustainable land use and develop new solutions as a basis for decision-making in agriculture, forestry and the urban environment. The working environment at the department is international and we have around 100 employees.

Our research is carried out in seven subject groups with a focus on Soil Biology, Soil Nutrient Cycling, Soil Chemistry, Agricultural Water Management, Soil and Environmental Physics, Soil Mechanics and Soil Management, and the Biogeochemistry of Forest Soils. We are responsible for important research infrastructure in the form of soil chemistry and soil physics laboratories, an X-ray scanner, long-term field experiments, a lysimeter facility, and the field research stations at Lanna and Lövsta. The Department participates in approximately 30 courses at undergraduate and advanced level.

We are a part of the Soil, Water and Environment Center at SLU (MVM-center), which provides links to research on water systems, recycling and bioenergy. Our work is aligned to national environmental and climate goals as well as to the Sustainable Development Goals. We are situated at Campus Ultuna in Uppsala and in Skara. Read more about the department here (https://www.slu.se/en/departments/soil-environment/).

Read more about our benefits and working at SLU by visiting: https://www.slu.se/en/about-slu/work-at-slu/

Location:
Uppsala

Form of employment:
Temporary employment 24 months, with the possibility of extension.

Scope:
100%

Start date:
August - September 2024 or according to agreement.

Application:
Please submit your application before deadline 29 February 2024. You can submit your application by clicking the button below.

Union representatives:
https://internt.slu.se/en/my-employment/employee-associations/kontaktpersoner-vid-rekrytering/

 The Swedish University of Agricultural Sciences (SLU) has a key role in the development for sustainable life, based on science and education. Through our focus on the interaction between humans, animals and ecosystems and the responsible use of natural resources, we contribute to sustainable societal development and good living conditions on our planet. Our main campuses are located in Alnarp, Umeå and Uppsala, however, the university also operates at research stations, experimental forests and teaching sites throughout Sweden.

SLU has around 3,000 employees, 5,000 students and doctoral students and a turnover of over SEK 3 billion. We are investing in attractive environments on all of our campuses. We strive to provide a work environment characterised by inclusivity and gender equality, where different experiences generate conversations between people and pave the way for science, creativity and development. Therefore, we welcome applications from people with diverse backgrounds and perspectives.

Ansök nu

Forskare i modellering och analys av biologisk mångfald i Sverige

Ekolog
Läs mer Feb 15
Institutionen för Ekologi
Vid institutionen fo?r ekologi bedrivs internationellt framsta?ende empirisk och teoretisk forskning och utbildning fo?r utha?llig skogs- och jordbruksproduktion och effektiv naturva?rd. Va?r forskning om populationer, organismsamha?llen och ekosystem utgo?r en bas fo?r att studera effekter av fo?ra?ndringar i markanva?ndning och klimat pa? djur, va?xter och mark. Vi fo?rso?ker finna lo?sningar som bidrar till att fo?rba?ttra va?xthusgasbalanser, bevara hotade arter, gynna biologisk ma?ngfald och ekosystemtja?nster, ha?llbar viltfo?rvaltning samt beka?mpa skadego?rare i sa?va?l skogs- och jordbrukslandskapet som i urbana miljo?er. Vi underso?ker ocksa? mer grundla?ggande ekologiska fra?gor som bero?r evolution och dynamik i populationer i ma?nskligt pa?verkade miljo?er ur ett landskaps- och markanva?ndningsperspektiv.
 ”Vi söker dig som vill utveckla nya spännande statistiska modeller hur att bäst bevara biologisk mångfald när klimat, markanvändning och artinteraktioner förändras”.
Om jobbet
Du kommer att dokumentera och undersöka hur biologisk mångfald har utvecklats och förväntas utvecklas i Sverige. Data från Artportalen och systematiska miljöövervakningsprogram analyseras för att undersöka hur arters utbredningar förändrats över tid i förhållande till förändringar i  klimat-, markanvändning och artinteraktioner. Speciell vikt läggs på modelleringen av förändrade artinteraktioner och dess potentiella effekt på utdöendekaskader i organismsamhället. I projektet sammanställs miljövariabler på lokal och regional skala (t. ex. klimat, markanvändning) för att undersöka samband till olika arters förändring i utbredning under de senaste decennierna. Tillsammans med identifieringen av nyckelarter som förväntas hindra utdöende kaskader utvecklas nya modeller för att bättre förutsäga framtida trender och förändringar i biologisk mångfald i Sverige. Detta kommer att göras på fåglar, kärlväxter och vissa insektsgrupper.

Din bakgrund 
Du ska ha en doktorsexamen i Ekologi eller motsvarande med god kunskap i statistisk metodik och analys av data. Följande kvalifikationer är krav: 1) visad meritering inom spatiala och temporära analyser av biologiska data av olika typer 2) dokumenterade analyser av framtidsprojektioner under olika klimat och markanvändnings-scenarier, 3) visad utveckling av modeller som kombinerar statistiska metoder och data från olika typer av datakällor, 4) dokumenterad erfarenhet av att utveckla Bayesianska modeller, 5) erfarenhet av att analysera hur artinteraktioner kan påverka artdynamik, 6) god förmåga att uttrycka dig skriftligt och muntligt på svenska och engelska. Vi lägger stor vikt vid personliga egenskaper såsom problemlösande förmåga, kreativitet och samarbetsförmåga.

Om oss
Tjänsten kommer att förläggas till enheten för landskapsekologi, institutionen för ekologi, Uppsala. Enheten för landskapsekologi fokuserar på landskaps- och populationsekologi och vi gör nationella undersökningar av förändringar i arterförekomst och organismsamhällen i jordbruks- och skogslandskap. Våra studieorganismer är främst fåglar, däggdjur och växter, men vi tittar även på insekter, fiskar och groddjur. Vi använder ofta data från artportalen och från långsiktig monitoringverksamhet i landet.

Läs mer om våra förmåner och hur det är att jobba vid SLU på https://www.slu.se/om-slu/jobba-pa-slu/

Placering:
Uppsala.

Anställningsform:
Tillsvidareanställning som forskare. SLU kan komma att tillämpa provanställning.

Omfattning:
100%.

Tillträde:
Enligt överenskommelse.

Ansökan:
Välkommen med din ansökan via ansökningsknappen nedan senast 2024-02-29.

Fackliga kontaktpersoner:
https://internt.slu.se/min-anstallning/facket/kontaktpersoner/

 


Sveriges lantbruksuniversitet (SLU) har en nyckelroll i utvecklingen för hållbart liv, grundad i vetenskap och utbildning. Genom vårt fokus på samspelen mellan människa, djur och ekosystem och ett ansvarsfullt brukande av naturresurserna bidrar vi till en hållbar samhällsutveckling och goda livsvillkor på vår planet. Huvudorter är Alnarp, Umeå och Uppsala, men verksamhet bedrivs också på forskningsstationer, försöksparker och utbildningsorter i hela landet.

SLU har drygt 3000 medarbetare, 5000 studenter och forskarstuderande och en omsättning på över tre miljarder kronor. Universitetet satsar på attraktiva miljöer på sina campusområden. Vi arbetar för en jämställd och inkluderande arbetsmiljö där öppna samtal mellan människor med olika erfarenheter lägger grunden för vetenskaplighet, kreativitet och utveckling. Vi välkomnar därför personer med olika bakgrunder och perspektiv att söka den aktuella anställningen.

Ansök nu

Postdoctor - Infrastructure ecology; medium sized mammals

Ekolog
Läs mer Jan 12
Department of Urban and Rural Development
Department of Urban and Rural Development is a large department with five divisions: Agrarian History, Rural Development, Environmental Communication, Landscape Architecture and the Division of Political Science and Natural Resource Management, the latter including Sida's helpdesk for environmental assessment and the Swedish Biodiversity Centre. The department also includes the Swedish Centre for Nature Interpretation. Topics on sustainable use of natural resources and landscapes are central to the department's research and teaching. The department has about 180 employees.

The SLU Swedish Biodiversity Centre, (CBM) is a center for research and communication on conservation, restoration and sustainable use of biodiversity as a crucial issue for society. CBM is located at the Swedish University of Agricultural Sciences, SLU in Uppsala.

Read more about our benefits and what it is like to work at SLU at https://www.slu.se/en/about-slu/work-at-slu/

Duties:
The work includes research to provide the basis for better conservation measures for medium-sized mammals in the Swedish road and railway network. Tasks:


• To lead and conduct field studies of fauna conservation measures (e.g. with camera traps, tracking).
• Analyse animal GPS tracking data (mainly existing data from other projects), wildlife roadkill statistics, camera trapping, snow tracking.
• GIS analyses of, e.g., habitat, habitat selection and landscape connectivity.
• Develop and evaluate methods for GIS-based landscape analysis.
• Compilation and synthesis of literature.
• Reporting of results and conclusions, mainly through conference presentations, technical reports and scientific articles.

The work (fieldwork, meetings, reporting, etc.) may be distributed geographically over the country. The work will be conducted in close collaboration with different actors in the infrastructure sector, primarily the Swedish Transport Administration but also other professionals within authorities, organizations and industry at national, local and regional level. The work also includes national and international research contacts. The postdoc will be part of the department's research group on infrastructure ecology, and may involve research also outside of the above-mentioned tasks. The work is part of the research project "TRIEKOL Measures for small and medium-sized animals" funded by the Swedish Transport Administration starting in 2024.

Qualifications:
 The following qualifications are required:

• PhD in ecology, preferably with a focus on vertebrates
• Documented experience of planning and conducting field studies both as part of a team and indepentently
• Good knowledge of handling and analysing ecological data
• Good cooperation skills
• Very good proficiency in English, both spoken and written, is a requirement
• Driver’s license

The following qualifications are commendable:


• Previous research in landscape ecology, population ecology and conservation ecology
• Experience of working with applied issues and with implementation of research results
• Good ecological knowledge of terrestrial mammals
• Good ability to speak and write Swedish (to facilitate collaboration with practitioners)

Personal qualities are an important basis for the assessment. The position is intended for a junior researcher and we are primarily looking for persons with a doctoral degree completed <3 years ago, with an interest in developing research and a career in the subject of infrastructure ecology.

Place of work:
Uppsala, Sweden

Form of employment:
Temporary employment 24 months, with the possibility of extension 12 months.

Extent:
100%

Starting date:
According to agreement, however not later than 2025-01-01.

Application:
The application should include a personal letter and CV. We welcome your application no later than 2024-02-29, use the button below.

Academic union representatives:
https://internt.slu.se/en/my-employment/employee-associations/kontaktpersoner-vid-rekrytering/The Swedish University of Agricultural Sciences (SLU) has a key role in the development for sustainable life, based on science and education. Through our focus on the interaction between humans, animals and ecosystems and the responsible use of natural resources, we contribute to sustainable societal development and good living conditions on our planet. Our main campuses are located in Alnarp, Umeå and Uppsala, however, the university also operates at research stations, experimental forests and teaching sites throughout Sweden.

SLU has around 3,000 employees, 5,000 students and doctoral students and a turnover of over SEK 3 billion. We are investing in attractive environments on all of our campuses. We strive to provide a work environment characterised by inclusivity and gender equality, where different experiences generate conversations between people and pave the way for science, creativity and development. Therefore, we welcome applications from people with diverse backgrounds and perspectives.

Ansök nu

Postdoktor – Infrastrukturekologi; mellanstora däggdjur

Ekolog
Läs mer Jan 12
Institutionen för stad och land
Institutionen för stad och land är en stor institution med fem avdelningar: agrarhistoria, landsbygdsutveckling, miljökommunikation, landskapsarkitektur och avdelningen för statsvetenskap och naturresursförvaltning, där Sidas helpdesk för miljöbedömning och Centrum för biologisk mångfald ingår. På institutionen finns också Centrum för naturvägledning. Frågor om det hållbara nyttjandet av naturresurser och landskap är centrala i institutionens forskning och undervisning. Institutionen har ca 180 anställda.

SLU Centrum för biologisk mångfald, (CBM) är ett centrum för forskning, utredning och kommunikation om och för biologisk mångfald som en avgörande fråga för människor och samhällen. CBM finns vid Sveriges lantbruksuniversitet, SLU i Uppsala.

Läs mer om våra förmåner och hur det är att jobba inom SLU på https://www.slu.se/om-slu/jobba-pa-slu/

Arbetsuppgifter:
Arbetet omfattar forskning som ska ge underlag för bättre åtgärder för mellanstora däggdjur i det svenska väg- och järnvägsnätet. Arbetsuppgifterna är:


• Leda och genomföra fältstudier av faunaåtgärder (exempelvis med kamerafällor, kompletterande spårning).
• Analys av data från sändarförsedda djur (i första hand redan tillgängliga), påkörningsstatistik, kamerafällor, spårning.
• GIS-analyser av exempelvis habitat, habitatval och landskapskonnektivitet.
• Utveckla och utvärdera metod för GIS-baserad landskapsanalys.
• Sammanställning och syntes av litteratur.
• Redovisning av resultat och slutsatser, främst konferenspresentationer, tekniska rapporter och vetenskapliga artiklar.

Arbetet (fältarbete, möten, redovisning mm) kan vara utspritt över landet. Arbetet ska bedrivas i nära samverkan med aktörer inom infrastruktursektorn, främst Trafikverket men även andra yrkesaktiva inom myndigheter, organisationer och bransch på nationell, lokal och regional nivå. I arbetet ingår också nationella och internationella forskarkontakter. Postdocen kommer ingå i institutionens forskargrupp kring infrastrukturekologi, vilket kan innebära involvering i forskning även utanför ovanstående arbetsuppgifter. Arbetet ingår i forskningsprojektet ”TRIEKOL Åtgärder för mindre och medelstora djur” finansierat av Trafikverket med start 2024.

Kvalifikationer:
Följande kvalifikationer krävs:


• Doktorsexamen inom ekologi, helst med fokus på vertebrater
• Dokumenterade erfarenheter av att planera och utföra fältstudier och försök, med fältarbete i grupp och självständigt
• Goda kunskaper av att hantera och analysera ekologiska data 
• God samarbetsförmåga
• God förmåga att tala och skriva engelska
• B-körkort eller motsvarande

Följande kvalifikationer är meriterande:


• Tidigare genomförd forskning inom landskapsekologi, populationsekologi och bevarandeekologi
• Erfarenhet av att arbeta med tillämpade frågeställningar och med implementering av forskningsresultat
• God ekologisk kunskap om terrestra däggdjur
• God förmåga att tala och skriva svenska (för att underlätta samverkan med praktiker)

Personliga egenskaper utgör en viktig bedömningsgrund. Anställningen är avsedd för en junior forskare och vi söker främst personer som avlagt doktorsexamen för högst tre år sedan, och med intresse av att utveckla forskning och karriär inom infrastrukturekologi.

Placering:
Uppsala

Anställningsform:
Tidsbegränsad anställning 24 månader, med möjlighet till förlängning med 12 månader.

Omfattning:
100%

Tillträde:
Efter överenskommelse, dock senast 1 januari 2025.

Ansökan:
Välkommen med din ansökan via ansökningsknappen nedan senast den 2024-02-29.

Fackliga kontaktpersoner:
https://internt.slu.se/min-anstallning/facket/kontaktpersoner/Sveriges lantbruksuniversitet (SLU) har en nyckelroll i utvecklingen för hållbart liv, grundad i vetenskap och utbildning. Genom vårt fokus på samspelen mellan människa, djur och ekosystem och ett ansvarsfullt brukande av naturresurserna bidrar vi till en hållbar samhällsutveckling och goda livsvillkor på vår planet. Huvudorter är Alnarp, Umeå och Uppsala, men verksamhet bedrivs också på forskningsstationer, försöksparker och utbildningsorter i hela landet.

SLU har drygt 3000 medarbetare, 5000 studenter och forskarstuderande och en omsättning på över tre miljarder kronor. Universitetet satsar på attraktiva miljöer på sina campusområden. Vi arbetar för en jämställd och inkluderande arbetsmiljö där öppna samtal mellan människor med olika erfarenheter lägger grunden för vetenskaplighet, kreativitet och utveckling. Vi välkomnar därför personer med olika bakgrunder och perspektiv att söka den aktuella anställningen.

Ansök nu

The effect of weathering on transport of microplastics in and from soils

Doktorand
Läs mer Jan 29
Department of Soil and Environment
The Department of Soil and Environment is a leading soil research institution, both nationally and internationally.  Our research focuses on fundamental soil properties and processes, as well as how soil functions are affected by changes in environmental conditions, including climate change. Our research is carried out in seven subject groups and we participate in ca.30 courses at undergraduate and advanced level.

We are a part of the Soil, Water and Environment Center at SLU (MVM-center). We are situated at Campus Ultuna in Uppsala and in Skara. Read more about the department here (https://www.slu.se/en/departments/soil-environment/). Read more about our benefits and what it is like to work at SLU at https://www.slu.se/en/about-slu/work-at-slu/

Research subject: Soil science
Description:
While there is much focus on marine plastic pollution, much higher plastic amounts are emitted to soils, in particular soils where organic residues such as wastewater treatment sludge or where plastic films are applied. Plastic is commonly found in these soils as micro- or nanoplastics that can be transported downward or horizontally from soils to freshwater environments nearby. Studying the rates of these transport processes helps predicting the current and future exposure concentrations in soils and how soils can be sources of plastics for e.g. freshwater environments. However, such rates are usually determined for pristine, i.e. as-produced plastic particles. This Ph.D. project will investigate which changes occur to plastics in soils as a result of weathering and whether these changes also affect the rates of vertical and horizontal transport processes via advection, bioturbation or erosion. Plastics will be isolated from soils from long-term field experiments and characterised. We will then weather metal-labelled plastics artificially using mesocosms or UV chambers that can be tracked conveniently using ICP-MS allowing us to study vertical and horizontal transport and comparing with pristine plastics. The improved knowledge on realistic transport rates will be used to more accurately predict plastic mass balances in topsoils and whether contaminated soil are sources of plastics to nearby rivers. We will also be able to better inform regulatory agencies on how to interpret existing ecotoxicological and fate data that has hitherto mostly been gathered for pristine microplastics.

The Ph.D. student will be co-supervised by Dr. Geert Cornelis (SLU), Prof. Denise Mitrano (ETH, CH) and Dr. Thomas Bucheli (Agroscope, CH). SLU infrastructure and these collaborations allow working with techniques such as ICP-MS, NMR, micro-FTIR, Py-GC-MS. Interaction with society and the wider public is an important part of the project. The project has, for instance, an advisory board with members from the Swedish EPA (Naturvårdsverket), wastewater treatment industry and agricultural consultants to which the PhD student will regularly report.

Qualifications:
An MSc degree in environmental science, chemistry or environmental engineering including documented knowledge in soil science. Candidates with a soil science background should have a documented knowledge in chemistry. A proven good ability to communicate in written and spoken English is required. It is also required that the candidate can demonstrate an ability to independently develop hypotheses and experimental protocols. If applicants have laboratory experience in soil physics e.g. via their bachelor, masters or other projects, this is considered a merit. Previous experience with microplastics and their analysis using micro-FTIR and/or Py-GC-MS is also a merit. A very good ability to express yourself in English in both speech and writing is required.

Place of work:      
Uppsala

Forms for funding or employment:
Employment, 4 years

Starting date:
According to agreement

Application:
Click the “Apply” button to submit your application. The deadline is 2024-02-29

To qualify for third-cycle (Doctoral) courses and study programmes, you must have a second-cycle (Master’s) qualification. Alternatively, you must have conducted a minimum of four years of full-time study, of which a minimum of one year at second-cycle level.

Applicants will be selected based on their written application and CV, degree project, copies of their degree certificate and transcript of records from previous first and second-cycle studies at a university or higher education institution, two personal references, and knowledge of English. More information about the English language requirements can be found here: www.slu.se/en/education/programmes-courses/doctoral-studies/new-doctoral-students/english-language-requirements/

Please note that applicants invited to interview must submit attested copies of their degree certificate, or equivalent, a transcript of records from previous first and second-cycle studies at a university or higher education institution. Applicants who are not Swedish citizens need to submit an attested copy of their passport’s information page containing their photograph and personal details.

Read about the PhD education at SLU at www.slu.se/en/education/programmes-courses/doctoral-studies/

Academic union representatives:
https://internt.slu.se/en/my-employment/employee-associations/kontaktpersoner-vid-rekrytering/The Swedish University of Agricultural Sciences (SLU) has a key role in the development for sustainable life, based on science and education. Through our focus on the interaction between humans, animals and ecosystems and the responsible use of natural resources, we contribute to sustainable societal development and good living conditions on our planet. Our main campuses are located in Alnarp, Umeå and Uppsala, however, the university also operates at research stations, experimental forests and teaching sites throughout Sweden.

SLU has around 3,000 employees, 5,000 students and doctoral students and a turnover of over SEK 3 billion. We are investing in attractive environments on all of our campuses. We strive to provide a work environment characterised by inclusivity and gender equality, where different experiences generate conversations between people and pave the way for science, creativity and development. Therefore, we welcome applications from people with diverse backgrounds and perspectives.

Ansök nu

Postdoktor i fysiologi och ekologi för denitrifikation

Mikrobiolog
Läs mer Feb 2
Om jobbet
Denitrifiering är en flerstegsprocess med både produktion och konsumtion av den potenta växthusgasen N2O. Genom att studera organismer med förmågan att utföra olika eller liknande steg i processen fås en intressant startpunkt för utvärdering av interaktioner mellan olika arter. Postdoktorns uppgifter blir att generera data om drivkrafterna för och konsekvenserna av variation i denitrifieringsegenskaper inom markens mikrobsamhälle genom att utforma och implementera mikrokosmosexperiment och scRNAseq samt att analysera och publicera resultat.
 
Postdoktorn kommer att ingå i en dynamisk och internationellt erkänt forskargrupp som arbetar i det biogeokemiska gränssnittet för markens organiska materialdynamik. Vidare kommer projektet att bedrivas i samarbete med markmikrobiologigruppen vid Institutionen för skoglig mykologi och växtpatologi vid SLU, Uppsala.

Din bakgrund 
Den framgångsrika sökanden skall ha avlagt doktorsexamen i biovetenskap inriktad på molekylärbiologi, mikrobiell fysiologi/metabolism, mikrobiell ekologi eller annat relevant ämne.
 
Kandidaten skall ha dokumenterad erfarenhet av bakterieodling och molekylärbiologi. Kunskaper och tidigare erfarenhet av arbete med anaerob mikrobiologi, bioinformatik, transkriptomik eller fysiologi av N-cyklande mikroorganismer är meriterande. Den sökande skall ha dokumenterad erfarenhet av att genomföra självständig, vetenskaplig forskning och förmåga att skriva vetenskapliga publikationer. Du skall ha god förmåga att uttrycka dig i tal och skrift på engelska. Vi söker en mycket motiverad, öppen och flexibel person som kan bidra till den positiva utvecklingen av forskningsmiljön. Personliga egenskaper såsom samarbetsförmåga, självständighet samt initiativ- och organisationsförmåga är viktiga.
 
Eftersom anställning som postdoktor utgör en meriteringsanställning för juniora forskare, riktar vi oss i första hand till den som har en doktorsexamen som inte är äldre än tre år (exklusive föräldraledighet eller sjukledighet).
 
Ansökan skall skrivas på engelska och innehålla: (1) meritförteckning inklusive publikationslista, (2) bevis på doktorsexamen, (3) beskrivning av tidigare forskningserfarenheter samt framtida forskningsintressen (max 2 A4 sidor) samt (4) namn och kontaktuppgifter för två referenspersoner.

Om oss
Institutionen för mark och miljö är ett ledande markvetenskapligt centrum, såväl nationellt som internationellt. Vi forskar om markens egenskaper och grundläggande funktioner, samt studerar hur miljö- och klimatförändringar påverkar marken. Genom forskning, miljöanalys och utbildning bidrar vi med kunskap om framtidens hållbara markanvändning och tar fram nya lösningar som underlag för beslut inom jord- och skogsbruk, samt urbana miljöer. Arbetsmiljön vid institutionen är internationell och vi har ca. 100 anställda.

Forskningen bedrivs inom sju ämnesgrupper med inriktning mot markens näringsomsättning, markkemi, markbiologi, markmekanik och jordbearbetning, biogeofysik, vattenhushållning och vattenkvalitet, samt skogsmarkens biogeokemi. Vi ansvarar för viktig forskningsinfrastruktur i form av markkemiska och markfysikaliska laboratorier, en datortomograf, långliggande försök, en lysimeteranläggning, samt fältforskningsstationerna Lanna och Lövsta som erbjuder infrastruktur för växtodlingsförsök. Inom utbildningen medverkar institutionen inom ca. 30 kurser på grund- och avancerad nivå.

Vi utgör en del av SLU:s Mark-, Vatten- och Miljöcentrum (MVM-centrum), med nära kontakter till miljöanalys och forskning om bl.a. vatten, kretslopp och bioenergi. Verksamheten bidrar till att uppfylla nationella miljö- och klimatmål och FN:s globala hållbarhetsmål. Institutionen är lokaliserad till Campus Ultuna i Uppsala och till Skara. Läs mer om institutionen här (https://www.slu.se/mark).

Läs mer om våra förmåner och hur det är att jobba vid SLU på https://www.slu.se/om-slu/jobba-pa-slu/

Placering:
Uppsala

Anställningsform:
Tidsbegränsad anställning 24 månader, med möjlighet till förlängning.

Omfattning:
Exempelvis 100%

Tillträde:
Augusti - september eller enligt överenskommelse.

Ansökan:
Välkommen med din ansökan via ansökningsknappen nedan senast 2024-02-29.

Fackliga kontaktpersoner:
https://internt.slu.se/min-anstallning/facket/kontaktpersoner/

 Sveriges lantbruksuniversitet (SLU) har en nyckelroll i utvecklingen för hållbart liv, grundad i vetenskap och utbildning. Genom vårt fokus på samspelen mellan människa, djur och ekosystem och ett ansvarsfullt brukande av naturresurserna bidrar vi till en hållbar samhällsutveckling och goda livsvillkor på vår planet. Huvudorter är Alnarp, Umeå och Uppsala, men verksamhet bedrivs också på forskningsstationer, försöksparker och utbildningsorter i hela landet.

SLU har drygt 3000 medarbetare, 5000 studenter och forskarstuderande och en omsättning på över tre miljarder kronor. Universitetet satsar på attraktiva miljöer på sina campusområden. Vi arbetar för en jämställd och inkluderande arbetsmiljö där öppna samtal mellan människor med olika erfarenheter lägger grunden för vetenskaplighet, kreativitet och utveckling. Vi välkomnar därför personer med olika bakgrunder och perspektiv att söka den aktuella anställningen.

Ansök nu

Forskare i miljökemi

Doktorand
Läs mer Jan 29
Institutionen för mark och miljö
Institutionen för mark och miljö är ett ledande markvetenskapligt centrum, nationellt och internationellt. Vi forskar om markens egenskaper och grundläggande funktioner, samt studerar hur miljö- och klimatförändringar påverkar marken. Forskningen bedrivs inom sju ämnesgrupper med olika inriktningar och medverkar inom ca. 30 kurser på grund- och avancerad nivå.

Vi utgör en del av SLU:s Mark-, Vatten- och Miljöcentrum (MVM-centrum). Institutionen är lokaliserad till Campus Ultuna i Uppsala och till Skara. Läs mer om institutionen här (https://www.slu.se/mark) och om våra förmåner och hur det är att jobba inom SLU på https://www.slu.se/om-slu/jobba-pa-slu/

Innehållsbeskrivning:
Plastföroreningar i havsmiljön har fått stor uppmärksamhet under senare år. Lantbruksjordar där det används organiska restprodukter eller där det används plastfilmer har dock avsevärda koncentrationer av mikro- eller nanoplast partiklar. Vi forskar kring transportprocesser av dessa partiklar för att kunna förutsäga framtida koncentrationer av plast i mark och markers betydelse som källor för plastförorening av närliggande flöden. Dessa processer har dock hittills främst studerats för nyproducerade plastpartiklar. Detta doktorandprojekt kommer därför att reda ut vilka förändringar plastpartiklar genomgår när de vittras i mark och om dessa vittringsprocesser även förändrar transport via porvattnet, bioturbering eller erosion av plastpartiklar i markmiljön. Plastpartiklar kommer att isoleras från jordar från långliggande försök och deras ytegenskaper kommer att studeras. Vi kommer sen att kvantifiera transport av artificiellt vittrade, metallmarkerade partiklar som kan lätt följas i marken och jämföra de med nyproducerade plastpartiklar. Med dessa mer realsitiska transportegenskaperna kan vi bättre förutsäga mikroplastkoncentrationer i miljön och kan vi bättre informera myndigheter hur miljöstudier om mikroplaster ska tolkas.

Doktorandprojektet kommer huvudsakligen att genomföras vid institutionen för mark och miljö i Uppsala. Doktoranden kommer att handledas av Dr. Geert Cornelis, Prof. Denise Mitrano (ETH, Schweiz) och Dr. Thomas Bucheli (ETH, Schweiz). Samverkan med industri, myndigheter och samhället är en viktig del av projektet. Projektet har, tex, en rådgivande nämnd där det ingår representanter från Naturvårdverket, avloppsreningsindustri och hushållningssällskapet.

Kvalifikationer:
Utbildning motsvarande en masterutbildning i miljövetenskap, kemi eller miljöteknik där kurser inom markvetenskap ingår. Kandidater med en motsvarande utbildning i markvetenskap ska däremot kunna bevisa en gedigen kunskap inom kemi. En dokumenterad god förmåga att kommunicera på engelska i tal och skrift är ett krav. Att självständigt kunna utveckla frågeställningar och experimentella protokoll är även att krav. Det anses som meriterande om den sökande har erfarenhet av experimentellt arbete inom markfysik t.ex. via kandidatarbete, diplomarbete eller andra projekt. Mycket god förmåga att uttrycka sig i tal och skrift på engelska är ett krav. Tidigare erfarenheter av arbete med analytiska metoder som micro-FTIR och/eller Py-GC-MS för att studera mikroplaster är också meriterande.

Se annonsen i sin helhet på hemsidan för SLU: https://www.slu.se/om-slu/jobba-pa-slu/lediga-tjanster/

Placering:           
Uppsala

Försörjningsform:
Doktorand, 4 år

Tillträde:
Enligt överenskommelse.

Ansökan
Ansök via ansökningsknappen senast 2024-02-29.

För att vara behörig till utbildning på forskarnivå krävs avlagd examen på avancerad nivå eller minst fyra års heltidsstudier varav minst ett år på avancerad nivå.

Urval bland de behöriga sökande baseras på: skriftlig ansökan inklusive meritförteckning; examensarbete, kopior av examensbevis och registerutdrag från tidigare studier på grund- och avancerad nivå vid universitet eller högskola, två personliga referenser, kunskaper i engelska. Mer information om krav på engelska kunskaper finns på följande sida: www.slu.se/utbildning/program-kurser/forskarutbildning/nya-doktorander-sokes/krav-pa-engelskakunskaper/

Observera att den/de sökande som blir kallade till intervju ska lämna in vidimerade kopior av examensbevis, eller motsvarande, och registerutdrag från tidigare studier på grund- och avancerad nivå vid universitet eller högskola, samt att de sökande som har utländskt medborgarskap också ska lämna in en vidimerad kopia av den sida i passet som innehåller foto och personinformation. Läs mer om SLU:s forskarutbildning www.slu.se/utbildning/program-kurser/forskarutbildning/

Fackliga kontaktpersoner:
https://internt.slu.se/min-anstallning/facket/kontaktpersoner/Sveriges lantbruksuniversitet (SLU) har en nyckelroll i utvecklingen för hållbart liv, grundad i vetenskap och utbildning. Genom vårt fokus på samspelen mellan människa, djur och ekosystem och ett ansvarsfullt brukande av naturresurserna bidrar vi till en hållbar samhällsutveckling och goda livsvillkor på vår planet. Huvudorter är Alnarp, Umeå och Uppsala, men verksamhet bedrivs också på forskningsstationer, försöksparker och utbildningsorter i hela landet.

SLU har drygt 3000 medarbetare, 5000 studenter och forskarstuderande och en omsättning på över tre miljarder kronor. Universitetet satsar på attraktiva miljöer på sina campusområden. Vi arbetar för en jämställd och inkluderande arbetsmiljö där öppna samtal mellan människor med olika erfarenheter lägger grunden för vetenskaplighet, kreativitet och utveckling. Vi välkomnar därför personer med olika bakgrunder och perspektiv att söka den aktuella anställningen.

Ansök nu

Veterinär internship till idisslarkliniken

Veterinär
Läs mer Jan 25
Institutionen för kliniska vetenskaper
Institutionen för kliniska vetenskaper ansvarar för grundutbildning, forskning och forskarutbildning inom vetenskapsområdena veterinärmedicin, djuromvårdnad och husdjursvetenskap. Institutionens verksamhet rör huvudsakligen våra vanliga svenska domesticerade djurslag (husdjur) med fokus på anestesiologi, bilddiagnostik, djuromvårdnad, epidemiologi, försöksdjursmedicin, kirurgi, klinisk kemi, medicin och husdjursreproduktion.

Ämnet idisslarmedicin innefattar diagnostik, medicinsk och kirurgisk behandling, samt profylax av sjukdomar hos idisslare (i första hand nötkreatur, får och get), på individ och besättningsnivå.

Läs mer om våra förmåner och hur det är att jobba vid SLU på https://www.slu.se/om-slu/jobba-pa-slu/

Arbetsuppgifter
Ett internship är ett 12 månaders kliniskt utbildningsprogram som utgör en bas för eventuell vidare registrering till ett specialistprogram inom Idisslarmedicin (residency). Arbetsuppgifterna inkluderar deltagande i klinik, undervisning och forskning. Målet med programmet är att du får fördjupad klinisk erfarenhet samt erfarenheter inom handledning. Genom självstudier och presentationer vid ronder får du stöd att syntetisera kunskaper. Som utbildningsveterinär deltar du i det dagliga arbetet på kliniken, såsom med diagnostik, behandling, obduktioner, besättningsutredningar och ronder. De kliniska aktiviteterna sker dels på SLU Idisslarkliniken, med undervisningsdjur och remitterade fall, dels i nötbesättningen på Lövsta forskningscentrum och i andra besättningar. Arbetsuppgifterna innefattar både enkla och mer kvalificerade veterinära uppgifter, deltagande i undervisning samt handledning av veterinärstudenter. Tjänstgöring på kvällar och helger förekommer.

Kvalifikationer 
Du som söker ska ha veterinärexamen och svensk veterinärlegitimation eller vara tillförordnad veterinär i Sverige med godkänd kurs i självständigt arbete i veterinärmedicin (examensarbete). Du har god teoretisk kompetens inom idisslarmedicin på individ- och besättningsnivå. Du uttrycker dig väl i tal och skrift på svenska och engelska. Det är meriterande att ha god pedagogisk skicklighet och erfarenhet av praktisk klinisk undervisning. B-körkort är ett krav. Vi kommer även att fästa stor vikt vid personlig lämplighet och förmågor såsom samarbetsförmåga, självständighet samt initiativ- och organisationsförmåga.

Placering:
Uppsala

Anställningsform:
Tidsbegränsad anställning 12 månader. 

Omfattning:
100%

Tillträde:
2024-04-01 eller enligt överenskommelse.

Ansökan:
Välkommen med din ansökan via ansökningsknappen nedan senast 2024-02-26.

Fackliga kontaktpersoner:
https://internt.slu.se/min-anstallning/facket/kontaktpersoner/

 Sveriges lantbruksuniversitet (SLU) har en nyckelroll i utvecklingen för hållbart liv, grundad i vetenskap och utbildning. Genom vårt fokus på samspelen mellan människa, djur och ekosystem och ett ansvarsfullt brukande av naturresurserna bidrar vi till en hållbar samhällsutveckling och goda livsvillkor på vår planet. Huvudorter är Alnarp, Umeå och Uppsala, men verksamhet bedrivs också på forskningsstationer, försöksparker och utbildningsorter i hela landet.

SLU har drygt 3000 medarbetare, 5000 studenter och forskarstuderande och en omsättning på över tre miljarder kronor. Universitetet satsar på attraktiva miljöer på sina campusområden. Vi arbetar för en jämställd och inkluderande arbetsmiljö där öppna samtal mellan människor med olika erfarenheter lägger grunden för vetenskaplighet, kreativitet och utveckling. Vi välkomnar därför personer med olika bakgrunder och perspektiv att söka den aktuella anställningen.

Ansök nu

Postdoctoral position in honeybee welfare and protection

Ekolog
Läs mer Jan 24
Department of Ecology
 
The position will be placed within the honeybee research group at the Department of Ecology. Our research group’s main focus is on insect pathology and disease transmission concerning honeybee health, but we also do research on bumblebees and wild bees. We study how pathogens and parasites interact with their host and how these interactions are influenced by environmental factors, pesticides and even beekeeping techniques to try to identify sustainable solutions to mitigate disease. Here, the successful candidate will be offered a stimulating context with colleagues who focus on various aspects of bee health and have an internationally extensive collaborative network.

The postdoc candidate will also have a close working collaboration with colleagues in ethics, ethology and animal welfare research at the Department of Animal Environment and Health to stimulate the welfare perspective of this project.  

Read more about our benefits and what it is like to work at SLU at https://www.slu.se/en/about-slu/work-at-slu/

About the position
Given the increasing interest in keeping honeybees, the practices employed in apiculture and how they impact the physiological and behavioural wellbeing of honeybees need comprehensive evaluation to ensure the protection of honeybees and improve the competitiveness and sustainability of beekeeping. This project aims to define and improve honeybee welfare by assessing the full extent of honeybee ethical and welfare issues and stakeholder attitudes and values to these concepts, and by quantifying welfare parameters under different types of management to establish a baseline for honeybee welfare assessment, while comparing management approaches from a welfare perspective. The position holder will be responsible for compiling a literature review, for collection of samples, contacts with labs and stakeholders, perform mapping of management practices and analyse the results as well as for developing a relevant score sheet for assessing welfare, and analysing the results.

Your profile
You should hold a doctoral degree in biology, zoology, ecology, animal science or veterinary medicine and have a research focus in animal and/or insect welfare, or insect pathology. Prior experience working with honeybees is a merit, as well as studies in ethics or philosophy. You have the ability to work independently and take a leading role in driving a research programme while also working with a team and strengthening collaborations. You have contributed to research through publications in peer reviewed international journals, you have excellent English language skills (both oral and written), and you are highly motivated. You should also have a deep interest in pursuing academic research in the forefront of this research area, combining insect health and animal welfare.

As postdoctoral appointments are career-developing positions for junior researchers, we are primarily looking for candidates with a doctoral degree that is at most three years old. We also place great emphasis on personal qualities of a suitable candidate for this position.

Location:
Uppsala.

Form of employment:
Temporary employment 24 months, with possibility of extension.

Scope:
100% or according to agreements.

Start date:
As soon as possible, according to agreements.

Application:
Please submit your application before deadline 25 February 2024. You can submit your application by clicking the button below.

Union representatives:
https://internt.slu.se/en/my-employment/employee-associations/kontaktpersoner-vid-rekrytering/

 The Swedish University of Agricultural Sciences (SLU) has a key role in the development for sustainable life, based on science and education. Through our focus on the interaction between humans, animals and ecosystems and the responsible use of natural resources, we contribute to sustainable societal development and good living conditions on our planet. Our main campuses are located in Alnarp, Umeå and Uppsala, however, the university also operates at research stations, experimental forests and teaching sites throughout Sweden.

SLU has around 3,000 employees, 5,000 students and doctoral students and a turnover of over SEK 3 billion. We are investing in attractive environments on all of our campuses. We strive to provide a work environment characterised by inclusivity and gender equality, where different experiences generate conversations between people and pave the way for science, creativity and development. Therefore, we welcome applications from people with diverse backgrounds and perspectives.

Ansök nu

Postdoktor i honungsbins sociala immunitetsbeteende.

Ekolog
Läs mer Jan 24
Institutionen för ekologi
Anställningen är baserad vid Institutionen för ekologi vid Sveriges lantbruksuniversitet (SLU), i Uppsala, Sverige. Institutionen för ekologi bedriver internationellt stark empirisk och teoretisk forskning och utbildning för hållbart jordbruk, skogsproduktion och biologisk bevarande.

Tjänsten kommer att placeras inom honungsbiforskargruppen. Vår forskargrupps huvudfokus ligger på honungsbins hälsa, men vi forskar också om humlors och vilda bins hälsa. Vi studerar hur patogener och parasiter påverkas av miljöfaktorer, bekämpningsmedel och biodlingstekniker och försöker identifiera hållbara lösningar för att minska dem. Här kommer kandidaten erbjudas ett stimulerande sammanhang med kollegor som fokuserar på olika aspekter av bins hälsa och har ett internationellt omfattande samarbetsnätverk.

Postdoc-kandidaten kommer också att ha ett nära samarbete med kollegor inom etik, etologi och djurskyddsforskning vid Institutionen för husdjurens miljö och hälsa för att stimulera välfärdsperspektivet i detta projekt.

Läs mer om våra förmåner och hur det är att arbeta på SLU på:

https://www.slu.se/om-slu/jobba-pa-slu/

Om jobbet
Med tanke på det ökande intresset för att behålla honungsbin behövs en omfattande utvärdering på de metoder som används inom biodling och hur de påverkar honungsbins fysiologiska och beteendemässiga välbefinnande. Det är för att kunna förbättra och säkerställa skyddet av honungsbin och biodlingens konkurrenskraft och hållbarhet. Detta projekt syftar till att definiera och förbättra honungsbins välfärd genom att utvärdera den fulla omfattningen av honungsbins etiska och välfärdsfrågor och intressenternas attityder och värderingar till dessa begrepp, och genom att kvantifiera välfärdsparametrar under olika typer av förvaltning för att fastställa en baslinje för honungsbins välfärdsbedömning, samtidigt som man jämför ledningssätt ur ett välfärdsperspektiv. Du kommer att ansvara för att sammanställa en litteraturgenomgång, för insamling av prover, kontakter med labb och intressenter, utföra kartläggning av förvaltningspraxis och analysera resultaten samt för att ta fram ett relevant poängblad för att bedöma välfärden, och analysera resultaten.

Din bakgrund 
Du bör ha en doktorsexamen i biologi, zoologi, ekologi, djurvetenskap eller veterinärmedicin och ha forskningsinriktning inom djur- och/eller insektsskydd, eller insektspatologi. Tidigare erfarenhet av att arbeta med honungsbin är meriterande, liksom studier i etik eller filosofi. Du har förmågan att arbeta självständigt och ta en ledande roll i att driva ett forskningsprogram samtidigt som du arbetar i team och stärker samarbeten. Du har bidragit till forskning genom publikationer i peer-reviewed internationella tidskrifter, du har utmärkta engelska språkkunskaper (både muntligt och skriftligt) och du är mycket motiverad. Du bör också ha ett djupt intresse av att bedriva akademisk forskning i framkant av detta forskningsområde, som kombinerar insektshälsa och djurskydd.

Eftersom postdoktorer är karriärutvecklande tjänster för juniora forskare därav söker vi i första hand kandidater med en doktorsexamen som är högst tre år gammal. Vi lägger också stor vikt vid personliga egenskaper hos en lämplig kandidat för denna tjänst.

Placering:
Uppsala.

Anställningsform:
Tidsbegränsad anställning 24 månader med ev. möjlighet till förlängning.

Omfattning:
100% eller enligt överenskommelse.

Tillträde:
Så snart som möjligt, enligt överenskommelse.

Ansökan:
Välkommen med din ansökan via ansökningsknappen nedan senast 2024-02-25.

Fackliga kontaktpersoner:
https://internt.slu.se/min-anstallning/facket/kontaktpersoner/

 Sveriges lantbruksuniversitet (SLU) har en nyckelroll i utvecklingen för hållbart liv, grundad i vetenskap och utbildning. Genom vårt fokus på samspelen mellan människa, djur och ekosystem och ett ansvarsfullt brukande av naturresurserna bidrar vi till en hållbar samhällsutveckling och goda livsvillkor på vår planet. Huvudorter är Alnarp, Umeå och Uppsala, men verksamhet bedrivs också på forskningsstationer, försöksparker och utbildningsorter i hela landet.

SLU har drygt 3000 medarbetare, 5000 studenter och forskarstuderande och en omsättning på över tre miljarder kronor. Universitetet satsar på attraktiva miljöer på sina campusområden. Vi arbetar för en jämställd och inkluderande arbetsmiljö där öppna samtal mellan människor med olika erfarenheter lägger grunden för vetenskaplighet, kreativitet och utveckling. Vi välkomnar därför personer med olika bakgrunder och perspektiv att söka den aktuella anställningen.

Ansök nu

Doktorand inom ekologi

Doktorand
Läs mer Jan 23
Utvärdering av skyddade områden och andra naturvårdsinsatser i en tid av habitatförlust och klimatförändringar
Institutionen för ekologi
Vid institutionen för ekologi bedriver vi forskning om populationer, organismsamhällen och ekosystem. Vi genererar kunskap om hur markanvändning och klimat påverkar djur, växter, näringscykler och växthusgasbalans, och utvecklar hållbara lösningar för framtiden. Enheten för landskapsekologi är en växande grupp där vi använder diverse datakällor för att studera förändringar i den biologiska mångfalden och hur vi bäst kan förvalta, bevara och återställa den.

Läs mer om våra förmåner och hur det är att jobba inom SLU på https://www.slu.se/om-slu/jobba-pa-slu/

Forskarutbildningsämne:
Biologi med inriktning ekologi.

Innehållsbeskrivning:
Doktoranden ska vara en del av ett forskningsprojekt som handlar om hur förändringar i klimat och markanvändning påverkar naturen. Sedan människors negativa påverkan på den biologiska mångfalden blivit allt mer känt har det funnits ett stort fokus på att inrätta skyddade områden såsom nationalparker och naturreservat. Nu finns det ett mål att skydda 30% av jordens yta innan år 2030 men än är det ganska dåligt känt hur effektiva dessa åtgärder egentligen är. Doktoranden kommer att använda historiska och moderna data avseende klimat, markanvändning och artförekomster för att utvärdera hur områdesskydd, samt andra naturvårdsinsatser har påverkat markanvändningsförändringar, minskat populationsutdöende och underlättat för arter att etablera sig. Tjänsten är placerad i Sverige och arbetet baseras på data från Sverige och Storbritannien.

Kvalifikationer:
Vi söker en engagerad kandidat som vill lära sig nya saker och ta fram viktiga kunskaper av stor vikt för framtidens naturvård. Sökande ska ha mastersexamen eller motsvarande inom biologi, ekologi, geografi, miljövetenskap eller närliggande fält. Kunskaper och intresse av biologisk mångfald och ekologiska processer är ett krav. Relevant erfarenhet inom ekologisk och geografisk dataanalys är en merit, likaså kompetens av att hantera data i R eller annan kodningsmiljö. Vi lägger även stor vikt på personliga egenskaper; eftersom kandidaten kommer att medverka i ett projekt med flera partners i Sverige och Storbritannien är det viktigt att kunna kommunicera effektivt på engelska i både tal och skrift.

Placering:           
Uppsala.

Försörjningsform:
Anställning som doktorand (4 års utbildning).

Tillträde:
Enligt överenskommelse.

Ansökan
Välkommen med din ansökan via ansökningsknappen senast den 2024-02-25.

För att vara behörig till utbildning på forskarnivå krävs avlagd examen på avancerad nivå eller minst fyra års heltidsstudier varav minst ett år på avancerad nivå.

Urval bland de behöriga sökande baseras på: skriftlig ansökan inklusive meritförteckning; examensarbete, kopior av examensbevis och registerutdrag från tidigare studier på grund- och avancerad nivå vid universitet eller högskola, två personliga referenser, kunskaper i engelska. Mer information om krav på engelska kunskaper finns på följande sida:
www.slu.se/utbildning/program-kurser/forskarutbildning/nya-doktorander-sokes/krav-pa-engelskakunskaper/

Observera att den/de sökande som blir kallade till intervju ska lämna in vidimerade kopior av examensbevis, eller motsvarande, och registerutdrag från tidigare studier på grund- och avancerad nivå vid universitet eller högskola, samt att de sökande som har utländskt medborgarskap också ska lämna in en vidimerad kopia av den sida i passet som innehåller foto och personinformation.

Läs mer om SLU:s forskarutbildning på www.slu.se/utbildning/program-kurser/forskarutbildning/

Fackliga kontaktpersoner:
https://internt.slu.se/min-anstallning/facket/kontaktpersoner/Sveriges lantbruksuniversitet (SLU) har en nyckelroll i utvecklingen för hållbart liv, grundad i vetenskap och utbildning. Genom vårt fokus på samspelen mellan människa, djur och ekosystem och ett ansvarsfullt brukande av naturresurserna bidrar vi till en hållbar samhällsutveckling och goda livsvillkor på vår planet. Huvudorter är Alnarp, Umeå och Uppsala, men verksamhet bedrivs också på forskningsstationer, försöksparker och utbildningsorter i hela landet.

SLU har drygt 3000 medarbetare, 5000 studenter och forskarstuderande och en omsättning på över tre miljarder kronor. Universitetet satsar på attraktiva miljöer på sina campusområden. Vi arbetar för en jämställd och inkluderande arbetsmiljö där öppna samtal mellan människor med olika erfarenheter lägger grunden för vetenskaplighet, kreativitet och utveckling. Vi välkomnar därför personer med olika bakgrunder och perspektiv att söka den aktuella anställningen.

Ansök nu

PhD position in Ecology

Doktorand
Läs mer Jan 23
Evaluation of protected areas and other conservation measures in an era of land use and climate change
Department of Ecology
At the Department of Ecology, we conduct research on populations, communities and ecosystems. We generate knowledge on how land use and climate affects animals, plants, nutrient cycling and greenhouse gas balance, and develop sustainable solutions for the future. The unit of landscape ecology is a growing group of researchers who use diverse data sources to study different aspects of biodiversity change, and how nature can best be protected, conserved and restored.

Read more about our benefits and what it is like to work at SLU at https://www.slu.se/en/about-slu/work-at-slu/

Research subject:
Biology with specialisation in ecology.

Description:
The PhD position will form part of a research project concerned with the effects of climate change and habitat loss on natural systems. As humans have become aware of their negative effects on biodiversity, there has been a strong focus creating protected areas such as nature reserves and national parks. There is now a goal to protect 30% of the world’s area by 2030, but is still more or less unknown how effective the existing protected area system is. The PhD student will use historical and modern data relating to climate, land use and species occurrences to evaluate how protected areas together with other conservation measures have affected trends of land-use change, reduced extinction risk and facilitated colonisation of expanding species. The position is based in Sweden, and will use data from both Sweden and Great Britain.

Qualifications:
We are looking for an enthusiastic candidate who is excited to learn and who wants to generate new knowledge that will be extremely valuable for future biodiversity conservation. Applicants must have attained a masters or equivalent qualification within the subject of biology, ecology, geography, environmental science or related subject. Knowledge of, and interest in the field of biodiversity and ecology is essential. Relevant experience in ecological and geographic data analysis is a merit, as is competence in handling data in R or another coding environment. Focus will also be placed on personal attributes; because the candidate is going to work within a project with several partners in Sweden and the United Kingdom, it is important to be able to communicate effectively in English both orally and in writing.

Place of work:      
Uppsala, Sweden.

Forms for funding or employment:
Employment for 4 years.

Starting date:
According to agreement.

Application:
Click the “Apply” button to submit your application. The deadline is 25/02/2024.

To qualify for third-cycle (Doctoral) courses and study programmes, you must have a second-cycle (Master’s) qualification. Alternatively, you must have conducted a minimum of four years of full-time study, of which a minimum of one year at second-cycle level.

Applicants will be selected based on their written application and CV, degree project, copies of their degree certificate and transcript of records from previous first and second-cycle studies at a university or higher education institution, two personal references, and knowledge of English. More information about the English language requirements can be found here: www.slu.se/en/education/programmes-courses/doctoral-studies/new-doctoral-students/english-language-requirements/

Please note that applicants invited to interview must submit attested copies of their degree certificate, or equivalent, a transcript of records from previous first and second-cycle studies at a university or higher education institution. Applicants who are not Swedish citizens need to submit an attested copy of their passport’s information page containing their photograph and personal details.

Read about the PhD education at SLU at www.slu.se/en/education/programmes-courses/doctoral-studies/

Academic union representatives:
https://internt.slu.se/en/my-employment/employee-associations/kontaktpersoner-vid-rekrytering/The Swedish University of Agricultural Sciences (SLU) has a key role in the development for sustainable life, based on science and education. Through our focus on the interaction between humans, animals and ecosystems and the responsible use of natural resources, we contribute to sustainable societal development and good living conditions on our planet. Our main campuses are located in Alnarp, Umeå and Uppsala, however, the university also operates at research stations, experimental forests and teaching sites throughout Sweden.

SLU has around 3,000 employees, 5,000 students and doctoral students and a turnover of over SEK 3 billion. We are investing in attractive environments on all of our campuses. We strive to provide a work environment characterised by inclusivity and gender equality, where different experiences generate conversations between people and pave the way for science, creativity and development. Therefore, we welcome applications from people with diverse backgrounds and perspectives.

Ansök nu

Internationell handläggare

Utbildningshandläggare
Läs mer Feb 7
Gemensamma verksamhetsstödet
Utbildningsavdelningen inom det gemensamma verksamhetsstödet är en studieadministrativ avdelning med ca 30 medarbetare i Uppsala, Umeå och Alnarp. Avdelningen har ett nära samarbete med universitetets institutioner, avdelningar och studentkårer. Den är även ett stöd till ledningen i operativa och strategiska utbildningsfrågor. Utbildningsavdelningen samverkar med avdelningen för lärande och digitalisering, där förvaltningen av de studieadministrativa systemen ligger.

Vi söker en engagerad och ansvarsfull internationell handläggare som vill bidra till internationaliseringsarbetet med SLU:s samarbetspartners i världen.

Om jobbet
Som internationell handläggare ansvarar du, tillsammans med SLU:s campusövergripande Mobility team, för hanteringen av universitetsgemensamma utbytesprogram för studenter och personal. Teamet arbetar med handläggning av in- och utresande studenter och personal utifrån givna processer. Här ingår bland annat dokumenthantering, gemensam mejl, drop-in-möten, tidsbokade möten och informationsmöten i grupp, både på SLU:s campus och på distans. En viktig del av arbetet är att utveckla samarbetet med programföreträdare och lärare. Du kommer också samarbeta med representanter för utländska universitet.

Mycket av det löpande arbetet sker i databasen MoveOn och i Ladok, samt via teamets funktionsmejl. Viss representation vid utländska besök kan förekomma, samt andra utåtriktade aktiviteter som att hålla presentationer, delta vid mässor etc.

Din bakgrund 
Vi söker dig som har examen från en relevant högskoleutbildning. Arbetet kräver att du kan uttrycka dig väl både muntligt och skriftligt på svenska och på engelska. Du ska känna dig bekväm med att hålla presentationer både fysiskt och digitalt på båda språken. Du ska vara flexibel och snabbt kunna sätta dig in i nya arbetsuppgifter.

Du är initiativrik och drivande, och trivs med att ha många kontakter och mycket på gång. Arbetet bedrivs självständigt och i arbetsgrupper, ofta digitalt, så du behöver ha god organisations- och samarbetsförmåga, lätt att kommunicera, vara noggrann och tycka om att möta människor och ge god service. Stor vikt kommer att läggas vid personlig lämplighet.

Meriterande är om du har


• utbildning eller dokumenterad erfarenhet av att arbeta med internationella frågor
• erfarenhet av systemen Moveon, Ladok och NyA.
• god kännedom om programmet Erasmus+
• kunskap om SLU:s utbildningsprogram

Om oss
Avdelningen arbetar med antagning, examina, tillgodoräknanden, studievägledning, handläggning av internationella studenter, stipendiehantering, studenthälsa samt karriär- och alumnfrågor. Inom avdelningens ansvarsområde ligger även det administrativa handläggarstödet till högskolans studiesociala råd, stöd till studenter med funktionsnedsättning samt doktorandombudsmannen.

Läs mer om våra förmåner och hur det är att jobba vid SLU på https://www.slu.se/om-slu/jobba-pa-slu/

Placering:
Uppsala eller Alnarp

Anställningsform:
Tidsbegränsad anställning 15 månader

Omfattning:
100%

Tillträde:
Tillträde 2024-05-15 eller enligt överenskommelse.

Ansökan:
Välkommen med din ansökan via ansökningsknappen nedan senast 2024-02-23.

Fackliga kontaktpersoner:
https://internt.slu.se/min-anstallning/facket/kontaktpersoner/

 Sveriges lantbruksuniversitet (SLU) har en nyckelroll i utvecklingen för hållbart liv, grundad i vetenskap och utbildning. Genom vårt fokus på samspelen mellan människa, djur och ekosystem och ett ansvarsfullt brukande av naturresurserna bidrar vi till en hållbar samhällsutveckling och goda livsvillkor på vår planet. Huvudorter är Alnarp, Umeå och Uppsala, men verksamhet bedrivs också på forskningsstationer, försöksparker och utbildningsorter i hela landet.

SLU har drygt 3000 medarbetare, 5000 studenter och forskarstuderande och en omsättning på över tre miljarder kronor. Universitetet satsar på attraktiva miljöer på sina campusområden. Vi arbetar för en jämställd och inkluderande arbetsmiljö där öppna samtal mellan människor med olika erfarenheter lägger grunden för vetenskaplighet, kreativitet och utveckling. Vi välkomnar därför personer med olika bakgrunder och perspektiv att söka den aktuella anställningen.

Ansök nu

Djurvårdare nivå 2 till hästkliniken, UDS

Veterinärassistent
Läs mer Feb 5
Universitetsdjursjukhuset
Hästkliniken söker nu en hästvan och erfaren djurvårdare. Välkommen med din ansökan!

Om jobbet
Dina huvudsakliga arbetsuppgifter kommer att vara förlagda på vår poliklinikavdelning men arbete på våra övriga avdelningar är även förekommande.

Tjänsten omfattar att ta emot bokade patienter, bistå veterinärer vid undersökningar och behandlingar samt att hålla avdelningen i gott skick. Den kan även innefatta att ta emot akuta fall samt daglig förekommande vård och skötsel av inneliggande patienter.

När du inleder din anställning hos oss får du en grundlig introduktion till arbetet och stort stöd från erfarna och generösa kollegor. 

Du kommer under din anställning på universitetsdjursjukhuset att få handleda blivande djursjukskötare och veterinärer, samt praktikanter från djurgymnasierna.

Hos oss kommer du arbeta evidensbaserat och med tillgång till modern utrustning. Vi erbjuder dig möjligheten att verka och utvecklas i en stimulerande miljö där vi arbetar i team mot uppsatta mål enligt UDS uppdrag

Tjänstgöringen är förlagd främst dagtid men det kan förekomma andra tjänstgöringstider. Alla anställda på hästkliniken går på listtjänstgöringsavtal vilket innebär att arbete kan förläggas alla tider på dygnet.

Din bakgrund 
Vi söker dig som är djurvårdare nivå 2 på häst. God hästvana är ett krav. Arbetslivserfarenhet inom arbete med djursjukvård på djursjukhus är meriterande.

Som person är du strukturerad, engagerad och tål periodvis hög arbetsbelastning. Du bidrar med positiv stämning på arbetsplatsen och är flexibel i ditt arbetssätt. Du är kommunikativ med god förmåga att skapa och bibehålla goda relationer till kunder och kollegor. Vi kommer att lägga stor vikt vid dina personliga förmågor.

Om oss
På SLU Universitetsdjursjukhuset (UDS) går utbildning, forskning och avancerad djursjukvård hand i hand. Vi utbildar morgondagens veterinärer och djursjukskötare och ger förstklassig vård till sällskapsdjur, tävlingsdjur och produktionsdjur. Vi sprider även kunskap till allmänheten. Genom att kombinera etablerad kunskap med de senaste forskningsresultaten utvecklar vi framtidens djursjukvård.

Under ett och samma tak erbjuds sjukvård för häst, hund, katt och övriga smådjur. Utöver moderna verksamhetsanpassade lokaler har vi tillgång till avancerad bilddiagnostik och ett veterinärmedicinskt specialistlaboratorium. I UDS verksamhet ingår dessutom en ambulatorisk klinik som åker ut till stall och gårdar för att undersöka och behandla hästar och lantbruksdjur.

Hästkliniken har ca 50 medarbetare och tar årligen emot ca 5 000 hästar. Kliniken har idag tre avdelningar: Poliklinik med ortopediska fall och specialistmottagning inom respiration, odontologi, dermatologi och oftalmologi. Vårdavdelning med både kirurgiska och medicinska patienter. Samt en operationsavdelning med både planerade och akuta operationer. Vår arbetsmiljö präglas av engagemang, glädje, kvalitet och service. Här kan du utvecklas i en dynamisk och stimulerande miljö.

Läs mer om våra förmåner och hur det är att jobba vid SLU på https://www.slu.se/om-slu/jobba-pa-slu/

Placering:
Uppsala

Anställningsform:
Tillsvidareanställning. Vi tillämpar 6 månaders provanställning.

Omfattning:
100%

Tillträde:
Enligt överenskommelse.

Ansökan:
Välkommen med din ansökan via ansökningsknappen nedan senast 2024-02-23.

I ansökan bifogas CV, personligt brev och för tjänsten relevanta intyg/betyg.

Fackliga kontaktpersoner:
https://internt.slu.se/min-anstallning/facket/kontaktpersoner/

 Sveriges lantbruksuniversitet (SLU) har en nyckelroll i utvecklingen för hållbart liv, grundad i vetenskap och utbildning. Genom vårt fokus på samspelen mellan människa, djur och ekosystem och ett ansvarsfullt brukande av naturresurserna bidrar vi till en hållbar samhällsutveckling och goda livsvillkor på vår planet. Huvudorter är Alnarp, Umeå och Uppsala, men verksamhet bedrivs också på forskningsstationer, försöksparker och utbildningsorter i hela landet.

SLU har drygt 3000 medarbetare, 5000 studenter och forskarstuderande och en omsättning på över tre miljarder kronor. Universitetet satsar på attraktiva miljöer på sina campusområden. Vi arbetar för en jämställd och inkluderande arbetsmiljö där öppna samtal mellan människor med olika erfarenheter lägger grunden för vetenskaplighet, kreativitet och utveckling. Vi välkomnar därför personer med olika bakgrunder och perspektiv att söka den aktuella anställningen.

Ansök nu

Klinikveterinär till vikariat på smådjurskliniken

Klinikveterinär
Läs mer Jan 24
Universitetsdjursjukhuset
Vill du utvecklas i en omva?xlande och stimulerande miljo?? Va?lkommen med din anso?kan till oss pa? sma?djurskliniken!
Om jobbet
Som veterina?r pa? UDS kommer du att arbeta i en varierad vardag i en dygnet-runt-verksamhet inom Sveriges enda universitetsdjursjukhus. 

Arbetsuppgifterna varierar beroende på tidigare erfarenhet, kompetens och intresseområde.

Eftersom SLU a?r den enda utbildningsanstalten fo?r legitimerade djursjukva?rdsutbildningar kommer du att vara delaktig i utbildningen av framtidens veterina?rer och djursjuksko?tare.

Du kommer ha mo?jlighet att pa?verka din arbetsplats och din vardag pa? jobbet samt att vara delaktig i arbetet att utveckla verksamheten.

I arbetet inga?r tja?nstgo?ring på kva?llar, helger och na?tter.

Din bakgrund 
Du är legitimerad veterinär med behörighet att praktisera veterinärmedicin i Sverige, eller har särskilt tillstånd från SJV om att utöva veterinäryrket. Det är meriterande om du har steg 1-kompetens i hundens och kattens sjukdomar eller motsvarande.

På universitetsdjursjukhuset är vi kundfokuserade, måna om ett professionellt förhållningssätt med känsla av välvilja i våra relationer till kunder och kollegor. Du är kommunikativ med god förmåga att skapa och bibehålla goda relationer till kunder och kollegor. Du är intresserad av att undervisa och delta i arbetet med att skapa goda förutsättningar för forskning. Du vet att en händelsestyrd verksamhet med oregelbundna arbetstider är något som du kan hantera. Då anställningen innebär omfattande kontakt med djurägare och studenter behöver du ha goda kunskaper inom det svenska språket i såväl tal som skrift.

Som veterinär på universitetsdjursjukhuset har du ett vetenskapligt förhållningssätt och intresse för evidensbaserad vård. Som person är du strukturerad, har god självinsikt, en uppfattning om vad som stressar dig, och en vilja av att bidra till verksamheten. I denna rekrytering kommer vi att lägga mycket stor vikt vid dina personliga förmågor.

Om SLU Universitetsdjursjukhuset (UDS)
På SLU Universitetsdjursjukhuset (UDS) går utbildning, forskning och avancerad djursjukvård hand i hand. Vi utbildar morgondagens veterinärer och djursjukskötare och ger förstklassig vård till sällskapsdjur, tävlingsdjur och produktionsdjur. Vi sprider även kunskap till allmänheten. Genom att kombinera etablerad kunskap med de senaste forskningsresultaten utvecklar vi framtidens djursjukvård.

Under ett och samma tak erbjuds sjukvård för häst, hund, katt och övriga smådjur. Utöver moderna verksamhetsanpassade lokaler har vi tillgång till avancerad bilddiagnostik och ett veterinärmedicinskt specialistlaboratorium. I UDS verksamhet ingår dessutom en ambulatorisk klinik som åker ut till stall och gårdar för att undersöka och behandla hästar och lantbruksdjur. 

Sma?djurskliniken har ca 80 medarbetare och tar a?rligen emot kring 18 000 patienter. Vi erbjuder goda mo?jligheter till kompetensutveckling och personalfo?rma?ner i form av friskva?rdsbidrag samt arbetstidsfo?rkortning.

Sma?djurskliniken har ma?nga intressanta och spa?nnande fall och bedriver evidensbaserad va?rd. Kliniken har ett na?ra samarbete med bilddiagnostiska kliniken och klinisk kemiska laboratoriet. Vi bedriver en individuell kompetensutveckling, ba?de internt och externt. Vi har en allma?nt ho?g kompetens bland va?ra medarbetare med olika europeiska ämnesspecialister. Fo?r oss a?r samarbete en sja?lvklarhet och vi utbyter tankar, sto?ttar och hja?lper varandra, ba?de kollegor och studenter. Vi a?r stolta o?ver att se oss som ett ga?ng professionella och serio?sa yrkesma?n och yrkeskvinnor som ser teamwork, seriositet, skratt och gla?dje som ett framga?ngsrecept pa? arbetsplatsen.

Läs mer om våra förmåner och hur det är att jobba vid SLU på https://www.slu.se/om-slu/jobba-pa-slu/

Placering:
Uppsala

Anställningsform:
Vikariat 12 månader med möjlighet till förlängning

Omfattning:
100%

Tillträde:
Enligt överenskommelse.

Ansökan:
Välkommen med din ansökan via ansökningsknappen nedan senast 2024-02-20.

I ansökan bifogas CV, personligt brev, examensbevis och övriga för tjänsten relevanta intyg. 

Fackliga kontaktpersoner:
https://internt.slu.se/min-anstallning/facket/kontaktpersoner/

 Sveriges lantbruksuniversitet (SLU) har en nyckelroll i utvecklingen för hållbart liv, grundad i vetenskap och utbildning. Genom vårt fokus på samspelen mellan människa, djur och ekosystem och ett ansvarsfullt brukande av naturresurserna bidrar vi till en hållbar samhällsutveckling och goda livsvillkor på vår planet. Huvudorter är Alnarp, Umeå och Uppsala, men verksamhet bedrivs också på forskningsstationer, försöksparker och utbildningsorter i hela landet.

SLU har drygt 3000 medarbetare, 5000 studenter och forskarstuderande och en omsättning på över tre miljarder kronor. Universitetet satsar på attraktiva miljöer på sina campusområden. Vi arbetar för en jämställd och inkluderande arbetsmiljö där öppna samtal mellan människor med olika erfarenheter lägger grunden för vetenskaplighet, kreativitet och utveckling. Vi välkomnar därför personer med olika bakgrunder och perspektiv att söka den aktuella anställningen.

Ansök nu